Patenty Szukaj wg dziedziny

 • Oferta nr. 7/18
 • Nazwa:
  Aparat do obrazowania techniką tomografii optycznej z równoległą detekcją fourierowską i sposób obrazowania techniką tomografii optycznej z równoległą detekcją fourierowską
 • Słowa kluczowe:
  OCT, obrazowanie oka
 • Oferta nr. 9/19
 • Nazwa:
  Przedmiotem wynalazku jest sposób wygładzania i hydrofobizacji powierzchni poliwęglanu (PC), zwłaszcza powierzchni kanału mikroprzepływowego z poliwęglanu
 • Słowa kluczowe:
  wygładzanie poliwęglanu, hydrofobizacja poliwęglanu
 • Oferta nr. 7/19
 • Nazwa:
  Elastyczna platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy, zastosowanie takiej platformy do bezpośredniej detekcji
 • Słowa kluczowe:
  PET, ITO, SERS, komórki nowotworowe, bakterie, detekcja
 • Oferta nr. 6/19
 • Nazwa:
  Sposób wykrywania bakterii termotolerancyjnych z rodzaju Campylobacter spp. w żywności
 • Słowa kluczowe:
  powierzchniowo-wzmocniona spektroskopia Ramana (SERS), platforma SERS, detekcja mikriorganizmów
 • Oferta nr. 2/19
 • Nazwa:
  DNA Origami konwerter chemii powierzchni
 • Słowa kluczowe:
  grafen, DNA origami, fluorescencja, pojedyncze cząsteczki, przekaz energii, chemia powierzchni, piren
 • Oferta nr. 8/18
 • Nazwa:
  Przenośne urządzenie mikroprzepływowe służące autonomicznej generacji bibliotek monodyspersyjnych kropel do cyfrowych oznaczeń analitycznych minimalnego stężenia hamującego oraz zliczania mikroorganizmów
 • Słowa kluczowe:
  emulsja, pasywna emulsyfikacja, biblioteka kropel
 • Oferta nr. 6/18
 • Nazwa:
  Polimer wdrukowany molekularnie w postaci warstwy do oznaczania tyraminy, sposób otrzymywania takiego polimeru i zastosowanie w chemoczujniku do selektywnego elektrochemicznego wykrywania i/lub oznaczania analitów, zwłaszcza tyraminy
 • Słowa kluczowe:
  polimery wdrukowanie molekularne, polimery przewodzące, tyramina, toksyny w żywności, samorapotujący polimer
 • Oferta nr. 5/18
 • Nazwa:
  Platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy
 • Słowa kluczowe:
  powierzchniowo-wzmocniona spektroskopia Ramana, ogniwa fotowoltaiczne, platforma SERS, detekcja mikriorganizmów, spektroelektrochemia
 • Oferta nr. 4/18
 • Nazwa:
  Hierarchicznie ustrukturyzowana warstwa makroporowatego poli(2,3'-bitiofenu) wdrukowana hormonem ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) i zastosowanie tej warstwy jako elementu rozpoznającego chemoczujnika do selektywnego oznaczania hCG
 • Słowa kluczowe:
  odwrócony opal, sferyczna nanocząstka krzemionkowa, kryształ koloidalny, makroporowatość, politiofen, powierzchniowe wdrukowywanie białek, wdrukowywanie semi-kowalencyjne, hormon ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG)
 • Oferta nr. 3/18
 • Nazwa:
  Układ mikroprzepływowy do wytwarzania monodyspersyjnych kropli
 • Słowa kluczowe:
  monodyspersyjna emulsja, krople, urządzenie mikroprzepływowe, wysokoprzepustowa produkcja emulsji
 • Oferta nr. 1/18
 • Nazwa:
  Platforma do detekcji i /lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, z wykorzystaniem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS), sposób jej przygotowania, jej zastosowanie oraz pomiar z użyciem takiej platformy
 • Słowa kluczowe:
  SERS; bakteria; detekcja bakterii; osocze
 • Oferta nr. 12/17
 • Nazwa:
  Nanokompozyty hybrydowe o przestrzennej strukturze, sposób ich wytwarzania, nanostrukturalne czujniki zawierające jako materiał anodowy na elektrodzie pracującej nanokompozyty hybrydowe oraz zastosowanie tych nanokompozytów hybrydowych
 • Słowa kluczowe:
  elektrokataliza, elektroutlenianie metanolu, strukturalne kataliazatory Ni, zaawansowane nanomateriały
 • Oferta nr. 11/17
 • Nazwa:
  Nowy bisbitiofenowy analog oktanukleotydu o sekwencji nukleotydów CGCCGCCG, sposób jego otrzymywania, czujnik elektrochemiczny zawierający ten analog, sposób wytworzenia tego czujnika, pomiar z jego wykorzystaniem i jego zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  analogi DNA, polimer molekularnie wdrukowany, GCGGCGGC
 • Oferta nr. 10/17
 • Nazwa:
  Polimer wdrukowany molekularnie z wbudowanym próbnikiem redoks i solą dostarczającą przeciwjony oraz selektywny czujnik chemiczny do elektrochemicznego oznaczania wybranych analitów z warstwą polimeru wdrukowanego molekularnie jako jednostką rozpoznającą
 • Słowa kluczowe:
  polimery wdrukowane molekularnie, czujniki elektrochemiczne, semorepotrujące materiały
 • Oferta nr. 9/17
 • Nazwa:
  Polimer wdrukowany molekularnie za pomocą p-synefryny i selektywny chemoczujnik do elektrochemicznego oznaczania p-synefryny z warstwą polimeru wdrukowanego molekularnie jako jednostką rozpoznającą
 • Słowa kluczowe:
  polimery wdrukowane molekularnie, czujniki elektrochemiczne, toksyny w żywności