Władze Instytutu

Dyrekcja

Dyrektor

dr hab. Adam Kubas, prof. instytutu

tel. 22 343 3108, 22 343 3109

E-mail: akubas@ichf.edu.pl

Z-ca Dyr. d/s ogólnych

mgr inż. Tadeusz Pacholik

tel. 22 343 3108

E-mail: tpacholik@ichf.edu.pl

Z-ca Dyr. d/s naukowych

dr hab. Jan Paczesny, prof. instytutu

tel. 22 343 2071

E-mail: jpaczesny@ichf.edu.pl

Z-ca Dyr. d/s naukowych

dr hab. Jacek Gregorowicz, prof. instytutu

tel. 22 343 3109

E-mail: jgregorowicz@ichf.edu.pl

Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Oka

prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

tel. 22 343 3283

E-mail: mwojtkowski@ichf.edu.pl

Kierownicy Zakładów

Zakład I - Chemii Fizycznej Układów Biologicznych

prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

tel. 22 343 3283

Zespół 2, Zespół 3, Zespół 19

Zakład VII - Procesów Elektrodowych

prof. dr hab. Marcin Opałło

tel. 22 343 3375

Zespół 4, Zespół 6, Zespół 14, Zespół 23

Zakład III - Fizykochemii Miękkiej Materii

Zakład VIII - Układów Złożonych i Chemicznego Przetwarzania Informacji

prof. dr hab. Jerzy Górecki

tel. 22 343 3420

Zespół 13, Zespół 24

Zakład V - Katalizy na Metalach

dr hab. Zbigniew Kaszkur

tel. 22 343 3356

Zespół 16, Zespół 17, Zespół 28

Zakład IX - Fotochemii i Spektroskopii

Pełnomocnictwo Dyrektora

 • Pełnomocnik ds. dużych projektów, promocji Instytutu i współpracy z przemysłem - prof. dr hab. Robert Hołyst 
 • Pełnomocnik ds. organizacyjnych, związanych z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego do realizacji bieżących i przyszłych planów badawczych w IChF PAN - prof. dr hab. Aleksander Jabłoński
 • Pełnomocnik ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych - dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka, prof. IChF PAN
 • Pełnomocnik ds. upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki - dr Roman Luboradzki
 • Pełnomocnik ds. finansowania badań i rozwoju - mgr Agnieszka Tadrzak
 • Pełnomocnik ds. projektu ERASMUS+ - Aleksandra Kapuścińska-Bernatek
 • Pełnomocnik ds. własności intelektualnej - Piotr Cwalina

W gestii dr hab. Adama Kubasa - dyrektora Instytutu pozostają

 • sprawowanie opieki i nadzoru nad realizacją statutowych zadań Instytutu;
 • sprawy problematyki naukowo-badawczej oraz organizacji badań;
 • prowadzenie prac Kolegium Instytutu;
 • sprawowanie nadzoru nad Międzynarodowym Centrum Badań Oka;
 • sprawowanie nadzoru nad innymi komórkami lub pracownikami, których bezpośrednio nie nadzorują zastępcy dyrektora Instytutu;
 • reprezentowanie Instytutu we współpracy naukowej z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 • sprawy polityki kadrowej Instytutu;
 • nadzór nad sprawami inwestycyjnymi Instytutu;
 • sprawy polityki Instytutu w zakresie inwestycji aparaturowych i budowlanych;
 • inne sprawy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być załatwiane przez dyrektora Instytutu.

W gestii dr hab. Jana Paczesnego - zastępcy dyrektora d/s naukowych - pozostają

 • Sprawowanie nadzoru nad Pionem Naukowym Instytutu;
 • sprawy planów badawczych Instytutu, ich realizacji oraz sprawozdań;
 • sprawy związane ze współpracą naukową z zagranicą;
 • nadzór nad realizacją projektów badawczych;
 • opieka i nadzór nad działalnością dydaktyczną Instytutu;
 • organizowanie corocznych konkursów na najlepszą publikację Instytutu;
 • współdziałanie Instytutu z wyższymi uczelniami i towarzystwami naukowymi;
 • redagowanie materiałów publikowanych przez Instytut oraz materiałów kierowanych do wydawnictw Polskiej Akademii Nauk;
 • nadzór nad sprawnym i terminowym opracowaniem materiałów pod obrady Rady Naukowej i Kolegium Instytutu;
 • inne sprawy zlecone przez dyrektora Instytutu.

W gestii dr hab. Jacka Gregorowicza - zastępcy dyrektora d/s naukowych - pozostają

 • współpraca z Pionem Głównego Księgowego;
 • prowadzenie prac dotyczących zatrudnienia i płac Pionu Naukowego i administracji;
 • sprawy praw własności intelektualnej, patentów, komercjalizacji i wdrożeń wyników prac badawczych Instytutu do praktyki gospodarczej;
 • nadzór nad pracą Działu Zakupów;
 • nadzór nad informatyzacją Instytutu i pracą działu IT;
 • nadzór nad rozwojem młodej kadry naukowej Instytutu;
 • sprawy związane z inwestycjami aparaturowymi Instytutu;
 • nadzór nad pracą i rozwojem Laboratoriów Specjalistycznych w Instytucie;
 • nadzór nad pracą biblioteki;
 • inne sprawy zlecone przez dyrektora Instytutu.

W gestii mgr inż. Tadeusza Pacholika - zastępcy dyrektora d/s ogólnych - pozostają

 • sprawowanie nadzoru nad Pionem Technicznym i Pionem Pomocniczym Instytutu
 • prowadzenie prac dotyczących zatrudnienia i płac Pionów Technicznego i Pomocniczego Instytutu;
 • zorganizowanie i sprawowanie nadzoru nad pracą Sekretariatu Instytutu;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością przedsiębiorstw usługowych i gospodarczych współpracujących z Instytutem na jego terenie;
 • współpraca z Pionem Technicznym Instytutu w sprawach inwestycyjno - remontowych;
 • organizacja współpracy Instytutu z firmami wdrażającymi wyniki badań;
 • inne sprawy zlecone przez dyrektora Instytutu.

Dyżury w dyrekcji Instytutu:

Dr hab. Adam Kubas codziennie w godz. 9:00-10:00

3109, 3356

Administracja pokój 34
Dr hab. Jan Paczesny codziennie w godz. 11:00-12:00

3109, 2071

Administracja pokój 34
Dr hab. Jacek Gregorowicz codziennie w godz. 10:00-13:00

3109, 3172

Administracja pokój 34
Mgr inż. Tadeusz Pacholik codziennie w godz. 10:00-11:00

3109, 3111

Administracja pokój 34