Patenty wg dziedziny Wróć do listy

Chemia - chemia makromolekularna, polimery

 • Oferta nr. 9/19
 • Nazwa:
  Przedmiotem wynalazku jest sposób wygładzania i hydrofobizacji powierzchni poliwęglanu (PC), zwłaszcza powierzchni kanału mikroprzepływowego z poliwęglanu
 • Słowa kluczowe:
  wygładzanie poliwęglanu, hydrofobizacja poliwęglanu
 • Oferta nr. 6/18
 • Nazwa:
  Polimer wdrukowany molekularnie w postaci warstwy do oznaczania tyraminy, sposób otrzymywania takiego polimeru i zastosowanie w chemoczujniku do selektywnego elektrochemicznego wykrywania i/lub oznaczania analitów, zwłaszcza tyraminy
 • Słowa kluczowe:
  polimery wdrukowanie molekularne, polimery przewodzące, tyramina, toksyny w żywności, samorapotujący polimer
 • Oferta nr. 4/18
 • Nazwa:
  Hierarchicznie ustrukturyzowana warstwa makroporowatego poli(2,3'-bitiofenu) wdrukowana hormonem ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) i zastosowanie tej warstwy jako elementu rozpoznającego chemoczujnika do selektywnego oznaczania hCG
 • Słowa kluczowe:
  odwrócony opal, sferyczna nanocząstka krzemionkowa, kryształ koloidalny, makroporowatość, politiofen, powierzchniowe wdrukowywanie białek, wdrukowywanie semi-kowalencyjne, hormon ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG)
 • Oferta nr. 11/17
 • Nazwa:
  Nowy bisbitiofenowy analog oktanukleotydu o sekwencji nukleotydów CGCCGCCG, sposób jego otrzymywania, czujnik elektrochemiczny zawierający ten analog, sposób wytworzenia tego czujnika, pomiar z jego wykorzystaniem i jego zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  analogi DNA, polimer molekularnie wdrukowany, GCGGCGGC
 • Oferta nr. 10/17
 • Nazwa:
  Polimer wdrukowany molekularnie z wbudowanym próbnikiem redoks i solą dostarczającą przeciwjony oraz selektywny czujnik chemiczny do elektrochemicznego oznaczania wybranych analitów z warstwą polimeru wdrukowanego molekularnie jako jednostką rozpoznającą
 • Słowa kluczowe:
  polimery wdrukowane molekularnie, czujniki elektrochemiczne, semorepotrujące materiały
 • Oferta nr. 9/17
 • Nazwa:
  Polimer wdrukowany molekularnie za pomocą p-synefryny i selektywny chemoczujnik do elektrochemicznego oznaczania p-synefryny z warstwą polimeru wdrukowanego molekularnie jako jednostką rozpoznającą
 • Słowa kluczowe:
  polimery wdrukowane molekularnie, czujniki elektrochemiczne, toksyny w żywności
 • Oferta nr. 15/16
 • Nazwa:
  Polimery koordynacyjne oparte na jonach chromu (II)
 • Słowa kluczowe:
  sorpcja gazów i cieczy, rozdział mieszanin gazów i cieczy, ogniwa i baterie, kataliza, ekologia
 • Oferta nr. 13/16
 • Nazwa:
  Nowy selektywny czujnik optyczny do oznaczania stężenia białek, w szczególności ludzkiej albuminy, z zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie i wykorzystaniem dwójłomności ciekłych kryształów
 • Słowa kluczowe:
  albumina surowicy krwi ludzkiej (HSA), polimer wdrukowany molekularnie (MIP), chemoczujnik, ciekły kryształ, dwójłomność.
 • Oferta nr. 12/16
 • Nazwa:
  Makroporowata warstwa, o strukturze odwróconego opalu, poli(2,3'-bitiofenu) semi-kowalencyjnie wdrukowana powierzchniowo ludzką albuminą osocza krwi (HSA) i zastosowanie tej warstwy jako elementu rozpoznającego chemoczujnika do selektywnego oznaczania HSA
 • Słowa kluczowe:
  odwrócony opal, sferyczna nanocząstka krzemionkowa, kryształ koloidalny, makroporowatość, politiofen, powierzchniowe wdrukowywanie białek, wdrukowywanie semi-kowalencyjne, albumina osocza krwi ludzkiej
 • Oferta nr. 10/16
 • Nazwa:
  Chemosensor z molekularnie wdrukowanym polimerem tiofenowym do selektywnego oznaczania nitrozoaminowych toksyn, zwłaszcza N-nitrozo-L-proliny
 • Słowa kluczowe:
  czujnik chemiczny, polimer wdrukowany molekularnie, polimer przewodzący, elektropolimeryzacja, N-nitrozo-L-prolina, N-nitrozoamina, chemia żywności
 • Oferta nr. 7/16
 • Nazwa:
  Warstwa rozpoznająca epitop glutenu i jej otrzymywanie metodą wdrukowywania molekularnego z zastosowaniem pochodnych tiofenu
 • Słowa kluczowe:
  alergen, celiakia, czujnik chemiczny, gluten, epitop, polimer wdrukowany molekularnie (MIP), tranzystor polowy, tranzystor polowy z zewnętrzną bramką (EG-FET)
 • Oferta nr. 1/16
 • Nazwa:
  Prekursor chelatującego ligandu karbenowego, izomeryczne kompleksy zawierające ligand chelatujący utworzony z tego prekursora oraz ich zastosowanie jako katalizatora metatezy olefin
 • Słowa kluczowe:
  latentny katalizator rutenowy, metateza olefin
 • Oferta nr. 6/15
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania polimeru z promotorową sekwencją TATAAA w sztucznej kasecie TATA oraz zastosowanie tego polimeru do rozpoznawania i/lub selektywnego oznaczania sześcionukleotydowej sekwencji DNA
 • Słowa kluczowe:
  sztuczna sekwencja promotorowa TATAAA, sztuczna kaseta TATA, białko wiążące TATA, aminokwasy, polimer molekularnie wdrukowany, choroby genetyczne, transkrypcja, model transkrypcji DNA, DNA i PNA.
 • Oferta nr. 5/15
 • Nazwa:
  Warstwa polimeru przewodzącego poli(3,3'-bitiofenu), sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania kreatyniny i/lub kwasu askorbinowego
 • Słowa kluczowe:
  kreatynina, kwas askorbinowy, polimery przewodzące, chemoczujniki, biomarkery, choroby nerek
 • Oferta nr. 2/15
 • Nazwa:
  Sposób unieruchomienia białka, zwłaszcza mioglobiny, na powierzchni elektrody przewodzącej lub półprzewodzącej, sposób przygotowania polimeru molekularnie wdrukowanego tym białkiem, warstwa polimeru rozpoznającego to białko i zastosowanie tego polimeru
 • Słowa kluczowe:
  polimer molekulatnie wdrukowany, mioglobina, chemosensor, czujnik chemiczny, polimer przewodzący, elektropolimeryzacja, neutrawidyna, awidyna, biotyna
 • Oferta nr. 29/14
 • Nazwa:
  Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą białek, w tym ludzkiej albuminy, sposób jego przygotowania i jego zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  substancje organiczne, chemia analityczna, chemia nieorganiczna, diagnostyka, toksykologia, czujniki pomiarowe, techniki chemiczne, materiały niebezpieczneczujnik chemiczny, polimer wdrukowany molekularnie, wdrukowanie semi-kowalencyjne, polimer przewo
 • Oferta nr. 28/14
 • Nazwa:
  Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą neopteryny, i sposób jego przygotowania oraz zastosowanie tego polimeru jako warstwy rozpoznającej czujnika chemicznego do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania neopteryny
 • Słowa kluczowe:
  biomarker nowotworów, neopteryna w surowicy, potencjał otwartego obwodu, polimer wdrukowany molekularnie, chemosensor, czujnik chemiczny, diagnostyka kliniczna
 • Oferta nr. 27/14
 • Nazwa:
  Nowy przewodzący bisbitiofenowy polimer molekularnie wdrukowany za pomocą 2,4,6 trinitrofenolu, sposób jego przygotowania oraz jego zastosowanie do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania nitroaromatycznych związków wybuchowych metodą spektroskopii flu
 • Słowa kluczowe:
  2,4,6-trinitrofenol, nitroaromatyczny związek wybuchowy, tiofen, elektropolimeryzacja, polimer wdrukowany molekularnie, chemiczny czujnik fluorescencyjny
 • Oferta nr. 10/13
 • Nazwa:
  Nowa pochodna bis(2,2'-bitienylo)metanu i sposób jej wytwarzania, warstwa molekularnie wdrukowanego polimeru, sposób jej wytwarzania i jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania związków nitroaromatycznych
 • Słowa kluczowe:
  polimer molekularnie wdrukowany, polimer przewodzący, związki wybuchowe, związki nitroaromatyczne, polimeryzacja, elektropolimeryzacja
 • Oferta nr. 26/12
 • Nazwa:
  Sposób otrzymywania materiałów porowatych typu MOF
 • Słowa kluczowe:
  materiały mikroporowate, mechanochemia, klaster oksocynkowy, adsorpcja
 • Oferta nr. 5/12
 • Nazwa:
  Pochodne tiofenu, molekularnie wydrukowany polimer utworzony za pomoca polimeryzacji pochodnych tiofenu i zastosowanie tego polimeru do selektywnego oznaczania i kontrolowanego uwalniania adenozyno-5'-trifosforanu (ATP)
 • Słowa kluczowe:
  adenozyno-5’-trifosofran, ATP, chemoczujnik, tiofen, polimer przewodzący, impedymetria pojemnościowa, mikrograwimetria piezoelektryczna
 • Oferta nr. 41/11
 • Nazwa:
  Sposób otrzymywania bromowanych nanorurek węglowych
 • Słowa kluczowe:
  nanorurki węglowe, CNTs, brom, bromowanie
 • Oferta nr. 8/10
 • Nazwa:
  Sposób modyfikowania nanorurek węglowych zwłaszcza wielościennych
 • Słowa kluczowe:
  nanorurki węglowe, oczyszczanie, modyfikacja, utlenianie, pole mikrofalowe, łaźnia ultradźwiękowa, dyspersja