Patenty wg dziedziny Wróć do listy

Chemia - mikro i nanotechnologia

 • Oferta nr. 6/19
 • Nazwa:
  Sposób wykrywania bakterii termotolerancyjnych z rodzaju Campylobacter spp. w żywności
 • Słowa kluczowe:
  powierzchniowo-wzmocniona spektroskopia Ramana (SERS), platforma SERS, detekcja mikriorganizmów
 • Oferta nr. 2/19
 • Nazwa:
  DNA Origami konwerter chemii powierzchni
 • Słowa kluczowe:
  grafen, DNA origami, fluorescencja, pojedyncze cząsteczki, przekaz energii, chemia powierzchni, piren
 • Oferta nr. 8/18
 • Nazwa:
  Przenośne urządzenie mikroprzepływowe służące autonomicznej generacji bibliotek monodyspersyjnych kropel do cyfrowych oznaczeń analitycznych minimalnego stężenia hamującego oraz zliczania mikroorganizmów
 • Słowa kluczowe:
  emulsja, pasywna emulsyfikacja, biblioteka kropel
 • Oferta nr. 5/18
 • Nazwa:
  Platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy
 • Słowa kluczowe:
  powierzchniowo-wzmocniona spektroskopia Ramana, ogniwa fotowoltaiczne, platforma SERS, detekcja mikriorganizmów, spektroelektrochemia
 • Oferta nr. 4/18
 • Nazwa:
  Hierarchicznie ustrukturyzowana warstwa makroporowatego poli(2,3'-bitiofenu) wdrukowana hormonem ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) i zastosowanie tej warstwy jako elementu rozpoznającego chemoczujnika do selektywnego oznaczania hCG
 • Słowa kluczowe:
  odwrócony opal, sferyczna nanocząstka krzemionkowa, kryształ koloidalny, makroporowatość, politiofen, powierzchniowe wdrukowywanie białek, wdrukowywanie semi-kowalencyjne, hormon ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG)
 • Oferta nr. 3/18
 • Nazwa:
  Układ mikroprzepływowy do wytwarzania monodyspersyjnych kropli
 • Słowa kluczowe:
  monodyspersyjna emulsja, krople, urządzenie mikroprzepływowe, wysokoprzepustowa produkcja emulsji
 • Oferta nr. 12/17
 • Nazwa:
  Nanokompozyty hybrydowe o przestrzennej strukturze, sposób ich wytwarzania, nanostrukturalne czujniki zawierające jako materiał anodowy na elektrodzie pracującej nanokompozyty hybrydowe oraz zastosowanie tych nanokompozytów hybrydowych
 • Słowa kluczowe:
  elektrokataliza, elektroutlenianie metanolu, strukturalne kataliazatory Ni, zaawansowane nanomateriały
 • Oferta nr. 7/17
 • Nazwa:
  Katalizator Pd/MWCNTs do elektroutleniania kwasu mrówkowego, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie tego katalizatora w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy i takie ogniwo paliwowe
 • Słowa kluczowe:
  katalizator palladowy, ogniwa paliwowe na kwas mrówkowy
 • Oferta nr. 6/17
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania sond do skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) zaizolowanych w osnowie szklanej, sonda wytworzona tym sposobem oraz jej zastosowanie do obrazowania STM w elektrolitach organicznych i wodnych
 • Słowa kluczowe:
  skaningowa mikroskopia tunelowa, sonda skaningowa, elektrolity organiczne
 • Oferta nr. 2/17
 • Nazwa:
  Układ do pasywnego podziału kropli na emulsje i znakowania emulsji oraz sposób pasywnego podziału kropli na emulsje i znakowania emulsji
 • Słowa kluczowe:
  emulsja, pasywna emulsyfikacja, biblioteka kropel
 • Oferta nr. 1/17
 • Nazwa:
  Sposób i urządzenie do osadzania nanocząstek na wewnętrznych ścianach kapilary polimerowej z użyciem fal ultradźwiękowych
 • Słowa kluczowe:
  teflon, kapilara, fotokatalizator, warstwa, mikroreaktor
 • Oferta nr. 13/16
 • Nazwa:
  Nowy selektywny czujnik optyczny do oznaczania stężenia białek, w szczególności ludzkiej albuminy, z zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie i wykorzystaniem dwójłomności ciekłych kryształów
 • Słowa kluczowe:
  albumina surowicy krwi ludzkiej (HSA), polimer wdrukowany molekularnie (MIP), chemoczujnik, ciekły kryształ, dwójłomność.
 • Oferta nr. 12/16
 • Nazwa:
  Makroporowata warstwa, o strukturze odwróconego opalu, poli(2,3'-bitiofenu) semi-kowalencyjnie wdrukowana powierzchniowo ludzką albuminą osocza krwi (HSA) i zastosowanie tej warstwy jako elementu rozpoznającego chemoczujnika do selektywnego oznaczania HSA
 • Słowa kluczowe:
  odwrócony opal, sferyczna nanocząstka krzemionkowa, kryształ koloidalny, makroporowatość, politiofen, powierzchniowe wdrukowywanie białek, wdrukowywanie semi-kowalencyjne, albumina osocza krwi ludzkiej
 • Oferta nr. 9/16
 • Nazwa:
  Matryca pektynowa, sposób jej otrzymywania oraz jej zastosowanie w syntezie nanocząstek złota, elektrochemii oraz mikrobiologii
 • Słowa kluczowe:
  złoto, nanocząstki, cukry, bakterie, antybakteryjność
 • Oferta nr. 4/16
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania usieciowanych monowarstw nanometalicznych (membran) na granicy faz ciecz-ciecz oraz stosowane w tym sposobie urządzenie do redukcji powierzchni granicy faz ciecz-ciecz
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki metali, kowalencyjnie związana monowarstwa metaliczna, zjawiska samoorganizacji na granicy faz ciecz-ciecz
 • Oferta nr. 2/16
 • Nazwa:
  Białko pVII z mutacją punktową bakteriofaga filamentowego M13 oraz zastosowanie białka pVII z mutacją punktową bakteriofaga M13 do specyficznego wiązania nanomateriałów węglowych, zwłaszcza nanowłókien węglowych
 • Słowa kluczowe:
  białko pVII, bakteriofag filamentowy M13,nanomateriały węglowe, nanowłókna węglowe, hybrydowe nanomateriały
 • Oferta nr. 8/15
 • Nazwa:
  Sposób odzyskiwania złota zwłaszcza z odpadów laboratoryjnych i zastosowanie tego sposobu
 • Słowa kluczowe:
  recykling złota, nanocząstki metaliczne, nanoodpady metaliczne, synteza nanocząstek metali
 • Oferta nr. 7/15
 • Nazwa:
  Sposób oznaczania nanocząstek złota w zawiesinie oraz przepływowy układ pomiarowy do realizacji tego sposobu
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki złota, zawiesina, elektrochemiczna detekcja, analiza wstrzykowo-przepływowa
 • Oferta nr. 1/15
 • Nazwa:
  Nowy sposób wytwarzania stałych nanokompozytów metali szlachetnych z matrycą polimerową o właściwościach katalitycznych
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki metali, funkcjonalizacja powierzchni, chemisorpcja, kataliza
 • Oferta nr. 30/14
 • Nazwa:
  Mikroprzepływowy układ zwłaszcza do automatycznego tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych i badania aktywności białek błonowych
 • Słowa kluczowe:
  mikroprzepływy dwufazowe, dwuwarstwy lipidowe na styku kropel, białka błonowe, badania przesiewowe
 • Oferta nr. 25/14
 • Nazwa:
  Sposób pokrywania nanocząsteczkowego węglanu wapnia warstwą a-cyklodekstryny, produkt otrzymany tym sposobem i jego zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  nanowęglan wapnia, a-cyklodekstryna, pokrywanie powierzchni, monowarstwa
 • Oferta nr. 19/14
 • Nazwa:
  Nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania produktu pierwszego etapu wytwarzania tego kompleksu, ligand będący produktem drugiego etapu wytwarzania tego kompleksu i sposób jego wytwarzania ...
 • Słowa kluczowe:
  monomer, polimer redoksprzewodzacy, materiał elektrodowy, superkondensatory, urządzenia gromadzące energię
 • Oferta nr. 14/14
 • Nazwa:
  Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni w procesie elektrochemicznym, powierzchnia otrzymana tym sposobem i jej zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  platforma SERS, Raman, nanocząstki, elektrochemia, temperatura roztworu, powtarzalność
 • Oferta nr. 12/14
 • Nazwa:
  Katalizator Pd/ZrO2/C, sposób otrzymywania katalizatora Pd/ZrO2/C, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe
 • Słowa kluczowe:
  ogniwo paliwowe, katalizatory palladowe, kwas mrówkowy, alternatywne źródła energii elektrycznej
 • Oferta nr. 9/14
 • Nazwa:
  Warstwy rozpoznających polimerów przewodzących wytworzonych metodą wdrukowywania molekularnego i sposób ich otrzymywania, jak również ich zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania D- i L-arabitolu
 • Słowa kluczowe:
  sensory chemiczne, polimery wdrukowywane molekularnie, D-arabitol, L-arabitol, cukry, węglowodany, nanokulki, makroporowatość, rozwinięcie powierzchni, diagnoza kandydoz, diagnostyka medyczna, analityka medyczna, chemia analityczna, Candida sp.
 • Oferta nr. 7/14
 • Nazwa:
  Kolorymetryczny sensor do wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów, zwłaszcza adenowirusów i bakteriofagów T7
 • Słowa kluczowe:
  sensor/czujnik kolorymetryczny, bakteriofag, T7, adenowirus, przeciwciało
 • Oferta nr. 5/14
 • Nazwa:
  Materiał kompozytowy, sposób jego otrzymywania i jego zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  nanokompozyt, materiał termoczuły, materiał przewodzący
 • Oferta nr. 2/14
 • Nazwa:
  Sposób przygotowania elektrody węglowej, elektroda otrzymana tym sposobem oraz jej zastosowanie do oznaczania tiocholiny
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki węgla, elektroforetyczne osadzanie, tiocholina, elektroda, czyjnik, bioczujnik na pestycydy
 • Oferta nr. 25/13
 • Nazwa:
  Matryca polikrzemianowa, sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  matryca polikrzemianowa, immobilizacja, enzym, acetylocholinoesteraza, czujnik, bioczujnik, pestycydy, tiocholina, dopamina, nanocząstki węgla, nanorurki węgla
 • Oferta nr. 6'/13
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania mezoporowatych materiałów opartych na nanocząstkach węglanu cynku oraz zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki, węglan cynku, materiały mezoporowate, aerożele, prekursory nanocząstek tlenku cynku, nośniki leków
 • Oferta nr. 28/12
 • Nazwa:
  Katalizator Ru/Pd/C, sposób otrzymywania katalizatora Ru/Pd/C, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe
 • Słowa kluczowe:
  katalizator palladowy, ruten, ogniwo paliwowe zasilane kwasem mrówkowym, elektroutlenianie kwasu mrówkowego, nanokompozyty
 • Oferta nr. 26/12
 • Nazwa:
  Sposób otrzymywania materiałów porowatych typu MOF
 • Słowa kluczowe:
  materiały mikroporowate, mechanochemia, klaster oksocynkowy, adsorpcja
 • Oferta nr. 45/11
 • Nazwa:
  Platforma do pomiarów SERS oraz sposób jej wykonania
 • Słowa kluczowe:
  SERS, powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana, podłoże, nanostruktura, samoagregacja
 • Oferta nr. 43/11
 • Nazwa:
  Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymiarową siecią nanocząstek i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki, złoto, ciekłe kryształy, dwuwymiarowe sieci, modyfikacja powierzchni
 • Oferta nr. 37/11
 • Nazwa:
  Sposób dzielenia kropel w złączu mikroprzepływowym i układ do dzielenia kropel w złączu mikroprzepływowym
 • Słowa kluczowe:
  mikroprzepływy dwufazowe, biblioteki kropel, badania wysokoprzepustowe
 • Oferta nr. 21/11
 • Nazwa:
  Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki, samoorganizacja, sieci dwuwymiarowe, pokrycie powierzchni
 • Oferta nr. 3/11
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania nanocząstek tlenku cynku
 • Słowa kluczowe:
  ZnO, nanocząstki, luminescencja, obrazowanie, fotowoltaika
 • Oferta nr. 22/10
 • Nazwa:
  Biokatoda, sposób wykonania biokatody i ogniwo cynkowo-tlenowe
 • Słowa kluczowe:
  biokatoda, hybrydowe ogniwo paliwowe, elektroda ITO, nanocząstki ITO, enzym, immobilizacja
 • Oferta nr. 8/10
 • Nazwa:
  Sposób modyfikowania nanorurek węglowych zwłaszcza wielościennych
 • Słowa kluczowe:
  nanorurki węglowe, oczyszczanie, modyfikacja, utlenianie, pole mikrofalowe, łaźnia ultradźwiękowa, dyspersja