IChF dla firm

IChF dla firm

Współpraca Instytutu z biznesem

Jesteśmy instytucją przyjazną przedsiębiorcom. Chcemy, aby nauka wychodziła do ludzi i była obecna w życiu codziennym. Przygotowaliśmy i realizowaliśmy projekty badawcze z udziałem firm oraz projekty współfinansowane z grantów. Najlepszą rekomendacją dla nas jest współpraca z firmami takimi jak Samsung, Unilever, Mitsui Chemicals, General Electric, Polfarma, Polfa Tarchomin, Termo Fisher Scientific i Lasy Państwowe.

Wykonujemy badania zlecone, koordynujemy i uczestniczymy w projektach badawczych i doradczych dla biznesu i przemysłu. Na zlecenie podmiotów komercyjnych realizowaliśmy projekty naukowe dotyczące badania właściwości produktów, podejmowaliśmy prace w celu znaczącego ulepszenia lub optymalizacji produktów, jak również służące opracowaniu nowych produktów. Na zlecenie zajmowaliśmy się również wytwarzaniem substancji chemicznych (w tym prekursor leku na HIV i półprodukty leku na cukrzycę).

Wstępne analizy prowadzimy bez ponoszenia z Państwa strony jakichkolwiek kosztów, ponieważ zależy nam na zbudowaniu trwałych relacji opartych na wiedzy i zaufaniu. Wystarczy nas sprawdzić i zadać pytanie. Jeśli zaistnieje potrzeba zdobycia zewnętrznego finansowania – przygotujemy wspólnie wniosek o dofinansowanie lub inne dokumenty wymagane do jego pozyskania.

Doradztwo i badania

Instytut Chemii Fizycznej PAN prowadzi interdyscyplinarne badania na pograniczu fizyki, chemii i biologii. Dzięki wysoko wykwalifikowanym ekspertom możemy prowadzić badania dla firm w następujących dziedzinach:

Chemia fizyczna

 • nowoczesne materiały
 • badania powierzchni właściwej i struktury porowatej materiałów o rozwiniętej powierzchni
 • badania wielkości cząstek metalicznych osadzonych na materiałach porowatych
 • analiza składu substancji desorbujących się z materiałów stałych
 • badania różnych właściwości materiałów pod wysokimi ciśnieniami
 • badania morfologii i struktury powierzchni ciał stałych oraz jakościowej i ilościowej charakterystyki ich składu chemicznego
 • badania mikroskopowe przebiegu procesów i reakcji powierzchniowych

Medycyna

 • detekcja markerów chorobotwórczych, m.in. przeciwciał antyHBs Ag (zakażenie wątroby typu B) oraz markerów chorób nowotworowych
 • detekcja i identyfikacja bakterii chorobotwórczych i fakultatywnych patogenów oraz grzybów pleśniowych i drożdżopodobnych
 • opracowywanie innowacyjnych technik mikroprzepływowych do zastosowań w analityce chemicznej i diagnostyce medycznej
 • projektowanie warstw receptorowych do testów biochemicznych
 • badanie oddziaływań molekularnych, np. białko-białko, przeciwciało-antygen

Stomatologia

 • analiza składu chemicznego materiałów kompozytowych wypełnień stomatologicznych

Ochrona środowiska

 • badanie czystości wody pod względem zanieczyszczenia związkami zawierającymi chlor
 • synteza materiałów dla ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii
 • badania właściwości sorpcyjnych materiałów porowatych
 • syntezy feromonów, atraktantów i repelentów do zwalczania owadów szkodników

Przemysł farmaceutyczny

 • ekspertyzy dotyczące składu fazowego substancji lekowych i ich polimorfizmu
 • badania zmian struktury substancji farmakologicznych związanych z temperaturą i wiązaniem wody
 • identyfikacja molekularna i analiza ilościowa związków organicznych w złożonych mieszaninach (np. w matrycach środowiskowych, próbkach feromonów, produktach syntezy organicznej etc.)
 • interpretacja widm masowych, w tym EI, ESI, APCI APPI, FD
 • opracowanie i walidacja metod analitycznych oznaczania związków chemicznych
 • planowanie i wykonywanie syntez organicznych
 • przygotowanie różnorodnych materiałów opartych na nanocząstkach ZnO
 • eksperymentalne określenie stabilności układów zdyspergowanych (emulsji, zawiesin)

Przemysł kosmetyczny

 • detekcja i identyfikacja patogennych bakterii w produktach kosmetycznych
 • identyfikacja molekularna i analiza ilościowa związków organicznych w złożonych mieszaninach (np. w matrycach środowiskowych, próbkach feromonów, produktach syntezy organicznej)
 • interpretacja widm masowych, w tym EI, ESI, APCI APPI, FD
 • opracowanie i walidacja metod analitycznych oznaczania związków chemicznych
 • planowanie i wykonywanie syntez organicznych
 • badanie wpływu nanozanieczyszczeń chemicznych na żywe komórki
 • przygotowanie różnorodnych materiałów opartych na nanocząstkach ZnO
 • eksperymentalne określenie stabilności układów zdyspergowanych (emulsji, zawiesin)

Przemysł spożywczy

 • badanie wpływu nanozanieczyszczeń chemicznych (np. nanocząstek i chemicznie modyfikowanych nanocząstek) na żywe komórki
 • detekcja i identyfikacja bakterii Salmonella, Listeria i Campylobacter z wykorzystaniem techniki Ramana i SERS
 • wykrywanie obecności komórek bakteryjnych wpisanych na listę zagrożeń dotyczących środków spożywczych

Kryminalistyka

 • detekcja śladowych ilości substancji szkodliwych i zakazanych (narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających)
 • projektowanie warstw receptorowych do testów biochemicznych
 • badanie oddziaływań molekularnych, np. białko-białko, przeciwciało-antygen

Muzealnictwo, konserwacja dzieł sztuki

 • analiza barwników, pigmentów malarskich i spoiw
 • projektowanie warstw receptorowych do testów biochemicznych

Usługi pomiarowe

Dysponujemy bogatą bazą aparaturową. Sprzęt pomiarowy naszego Instytutu umożliwia m.in. analizowanie struktury cząsteczek i czystości związków chemicznych, wykrywanie ich odmian polimorficznych, pozwala także określać stopień usieciowienia polimerów. Jesteśmy w stanie przeprowadzić rentgenowską analizę strukturalną monokrystalicznych związków organicznych, nieorganicznych i metaloorganicznych w różnych temperaturach, wykonać rozbudowaną analizę spektroskopową z użyciem wielu technik, w tym tak nowatorskich jak SERS oraz scharakteryzować powierzchnię materiałów za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej i sił atomowych oraz za pomocą metod spektroskopowych (np. XPS i AES). Nasze laboratorium badania procesów zachodzących w kilku najbardziej zewnętrznych warstwach atomowych powierzchni ciał stałych należy do najnowocześniejszych w Europie.

Zainteresowani przedsiębiorcy i naukowcy mogą, dzięki naszej pomocy, identyfikować i oznaczać związki organiczne w złożonych matrycach, ustalać stopień zanieczyszczenia wody, określać właściwości powierzchni i strukturę materiałów porowatych, badać skład fazowy i zmiany struktury materiałów dla przemysłu farmaceutycznego, czy analizować małe ilości substancji pojawiających się podczas awarii urządzeń elektrycznych dużej mocy. Nasi eksperci zajmujący się mikrobiologią kosmetyczną i kliniczną pomogą wykrywać i identyfikować bakterie (w tym chorobotwórcze) i patogeny.

Rozwijane przez nas ultraszybkie techniki laserowe można wykorzystać do mikroobróbki powierzchni materiałów. Techniki te znajdują również zastosowanie w badaniach nad zmianami konformacyjnymi w polimerach i strukturą wody w reakcjach enzymatycznych, mogą być też użyte do analizy barwników, pigmentów malarskich i spoiw oraz do wykrywania markerów chorób nowotworowych.

Zapewniamy asystę wykwalifikowanego personelu, profesjonalne przetwarzanie i opracowywanie oraz interpretację wyników. W celu uzupełnienia naszej oferty o badania biologiczne współpracujemy także z Instytutem Badań Doświadczalnych PAN.

Patenty

IChF PAN znajduje się wśród pierwszych dwudziestu instytucji, które najczęściej patentują swoje wynalazki. Jesteśmy właścicielem i współwłaścicielem szeregu zgłoszeń patentowych i patentów, które oferowane są do sprzedaży lub licencjonowania.

Współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami którzy dokonują wyceny patentów z uwzględnieniem nakładów wymaganych do ich wdrożenia do działalności komercyjnej. Procedura przeniesienia praw do patentu jest krótkotrwała i nie powinna przekroczyć 1 - 2 miesięcy.

Zachęcamy również do współpracy z autorami patentów mającej na celu dalszy rozwój technologii objętej ochroną.

Współpracowali z nami