Fundusze / projekty

Duże projekty

Akronim projektu:
HERO
Tytuł projektu:
Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Robert Hołyst
Okres realizacji projektu:
2022 - 2027
Źródło finansowania:
Fundusz Polskiej Nauki
Numer projektu:
WIB-1/2020-O11
Charakterystyka projektu:
Projekt realizowany przez zespół prof. dr hab. Roberta Hołysta (Fizykochemia miękkiej materii) z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w konsorcjum z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej (lider), Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Celem badań jest opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności, a następnie jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów. Projekt został dofinansowany w kwocie prawie 70 mln zł w ramach programu Wirtualny Instytut Badawczy wdrażanego przez PORT Łukasiewicz.
Akronim projektu:
PASIFIC
Tytuł projektu:
Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity
Okres realizacji projektu:
2020 - 2025
Źródło finansowania:
H2020-MSCA-COFUND-2018
Finansowanie uzupełniające:
środki Ministerstwa Edukacji i Nauki
Numer projektu:
847639
Charakterystyka projektu:
PASIFIC to inicjatywa Polskiej Akademii Nauk, która oferuje stypendia na staże doktorskie dla 50 naukowców. Uczestnicy, wyłonieni w międzynarodowym konkursie, mogą prowadzić badania w dowolnej dziedzinie naukowej w ramach instytutów Polskiej Akademii Nauk. Każdy stypendysta samodzielnie wybiera opiekuna naukowego, jak również instytucję goszczącą i zagranicznych partnerów, co ma na celu optymalizację rozwoju ich projektów badawczych i kariery naukowej. Instytut Chemii Fizycznej gości 6 stypendystów programu PASIFIC realizujących następujące zadania badawcze:

1) Predictive models of bacterial colonization from machine-learning aided image processing [COLONAIZE]; 881 439,12 PLN
2) Integration of plasmon-induced 2D supported atomic site catalysts for thermo-photocatalytic CO2 utilization/valorisation of organic waste into useful chemicals [PLASMONIC]; 881 157,12 PLN
3) Metal-organic frameworks for zinc-ion hybrid energy storage devices [MOFZIE]; 818 799,12 PLN
4) Biowaste Derived Activated Carbon and Metal Organic Framework Structures for Printable Microsupercapacitors [BMOF], 883 695,12 PLN
5) Development of a non-invasive diagnostic method for early detection of changes in the level of retinol-binding protein 3 (RBP3) linked to Diabetic Retinopathy [RBP3 IMAGING]; 912 375,46 PLN
6) Fabrication of multiple sites microporous polymers for mitigating CO2 and its utilization [MICPOLCO2]; 872 697,12 PLN
Strona www projektu:
https://pasific.pan.pl/
Akronim projektu:
Centrum Dioscuri
Tytuł projektu:
Dioscuri Centre for Physics and Chemistry of Bacteria
Kierownik projektu:
Dr Bartłomiej Wacław
Okres realizacji projektu:
2020 - 2025
Źródło finansowania:
Max Planck Society/Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu:
UMO-2019/02/H/NZ6/00003
Charakterystyka projektu:
Centrum Dioscuri zajmuje się szeroko rozumianą tematyką wzrostu i ewolucji bakterii, badanych za pomocą kombinacji metod eksperymentalnych i obliczeniowych, w partnerstwie z Zakładem Teorii Ewolucji Instytutu Maxa Plancka w Plön. Szczególny nacisk położony jest na fizyko-chemiczne aspekty oddziaływań między bakteriami, ich środowiskiem, oraz komórkami zwierzęcymi: procesy adhezji, oddziaływania mechaniczne, dyfuzja, i inne. Głównym celem badań jest lepsze zrozumienie rozwoju infekcji bakteryjnych i ewolucji odporności bakterii na antybiotyki w organizmach ludzkich i zwierzęcych.
Strona www projektu:
https://dioscuricentrebacteria.com/
Akronim projektu:
ICTER - International Centre for Translational Eye Research
Tytuł projektu:
International Centre for Translational Eye Research
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
Okres realizacji projektu:
2019 - 2023
Źródło finansowania:
Międzynarodowe Agendy Badawcze, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Numer projektu:
MAB/2019/12
Charakterystyka projektu:
ICTER - International Centre for Translational Eye Research – to nowy ośrodek naukowy, będący jednostką Instytutu Chemii Fizycznej PAN, założony przez profesorów Macieja Wojtkowskiego i Krzysztofa Palczewskiego, ma na celu badania nad dynamiką i plastycznością ludzkiego oka oraz opracowanie nowych terapii i narzędzi diagnostycznych, pomocnych w przypadku rozmaitych dysfunkcji wzroku. ICTER to inicjatywa o charakterze multidyscyplinarnym. W ośrodku będą prowadzone badania z obszaru optyki stosowanej, nowych technologii, inżynierii, chemii, biofizyki, biologii i medycyny. Projekt realizowany jest wspólnie z zagranicznym partnerem – Instytutem Okulistyki University College London (UCL) w Wielkiej Brytanii.
Strona www projektu:
https://www.icter.pl/
Akronim projektu:
PD2PI
Tytuł projektu:
From Postdoc to PI: Future leaders of ERA
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Robert Hołyst / Agnieszka Tadrzak
Okres realizacji projektu:
2019 - 2024
Źródło finansowania:
H2020-MSCA-COFUND-2018
Finansowanie uzupełniające:
MNiSW w ramach realizacji projektów międzynarodowych współfinansowanych
Numer projektu:
847413
Charakterystyka projektu:
Projekt PD2PI ma na celu utworzenie międzynarodowego, międzysektorowego i interdyscyplinarnego programu kształcenia osób po doktoracie (postdoków), którzy prowadzić będą ambitne badania w obszarze chemii inspirowanej biologią, medycyną i fizyką. W ramach projektu PD2PI przewidziano realizację 15 projektów badawczych, z których każdy nadzorowany będzie przez co najmniej 1 naukowca z IChF oraz 1 opiekuna z zagranicznej wiodącej jednostki naukowej (+opcjonalnie partner biznesowy). Tematyka projektów badawczych będzie wpisywała się w najnowocześniejsze trendy badawcze, wykraczając jednak poza sektor akademicki i wykazując dobre perspektywy na komercjalizację.
Strona www projektu:
https://www.pd2pi.edu.pl/
Akronim projektu:
IMCUSTOMEYE
Tytuł projektu:
IMaging-based CUSTOMised EYE diagnostics
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
Okres realizacji projektu:
2018 - 2021
Źródło finansowania:
H2020-ICT-2016-2017
Finansowanie uzupełniające:
MNiSW w ramach realizacji projektów międzynarodowych współfinansowanych
Numer projektu:
779960
Charakterystyka projektu:
Partnerzy projektu IMCUSTOMEYE opracują narzędzie oparte na innowacyjnej fotonice i podejściach do modelowania w odpowiedzi na potrzebę personalizacji opieki zdrowotnej w okulistyce, poprawy diagnostyki i wyników zdrowotnych, obniżenia kosztów oraz promowania aktywnego i zdrowego starzenia się, przy jednoczesnej zgodności z celami unijnego programu „Horyzont 2020”. IMCUSTOMEYE przyczyni się do skuteczniejszego, zindywidualizowanego leczenia chorób oczu i umocni wiodącą rolę w przemyśle w dziedzinie diagnostyki obrazowej w okulistyce.
Strona www projektu:
http://www.imcustomeye.eu/
Akronim projektu:
CREATE
Tytuł projektu:
The CREAtion of the Department of Physical Chemistry of Biological SysTEms
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Robert Hołyst / Agnieszka Tadrzak
Okres realizacji projektu:
2015 - 2020
Źródło finansowania:
H2020-WIDESPREAD-2014-2015
Finansowanie uzupełniające:
MNiSW w ramach realizacji projektów międzynarodowych współfinansowanych
Numer projektu:
666295
Charakterystyka projektu:
Projekt CREATE ma na celu utworzenie w strukturze Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF) nowej Katedry – Zakładu Chemii Fizycznej Układów Biologicznych kierowanej przez wiodącej klasy – rozpoznawalnego w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area, ERA) naukowca (‘ERA Chair holder’). Na stanowisko kierownika nowoutworzonego zakładu wybrano prof. Macieja Wojtkowskiego, światowej klasy naukowca zajmującego się obrazowaniem biomedycznym.
Strona www projektu:
http://www.create.edu.pl/
Akronim projektu:
NaMeS
Tytuł projektu:
Interdisciplinary NAnoscience School: from phenoMEnology to applicationS
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Robert Hołyst / Agnieszka Tadrzak
Okres realizacji projektu:
2016 - 2021
Źródło finansowania:
H2020-MSCA-COFUND-2015
Finansowanie uzupełniające:
MNiSW w ramach realizacji projektów międzynarodowych współfinansowanych
Numer projektu:
711859
Charakterystyka projektu:
Projekt NaMeS ma na celu utworzenie międzynarodowych, międzysektorowych I interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, w ramach których 22 odpowiednio wyselekcjonowanych młodych naukowców (Early Stage Researchers) realizuje ambitne badania naukowe w obszarze nanonauk (nanotechnologia, nowoczesne nanomateriały oraz mikrostruktura materii).
Strona www projektu:
http://www.names.edu.pl/
Akronim projektu:
EVOdrops
Tytuł projektu:
EVOdrops: Doctoral Training Network in directed EVOlution in DROPS
Kierownik projektu:
prof. Piotr Garstecki
Okres realizacji projektu:
2019 – 2023
Źródło finansowania:
The European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant
Numer projektu:
813786
Charakterystyka projektu:
Projekt EVOdrops to translacyjne podejście do metod mikroprzepływowych i biochemicznych ukierunkowanych na wytwarzanie białek oraz systemów do zastosowań przemysłowych i terapeutycznych.
Strona www projektu:
https://evodropseu.wordpress.com/
Akronim projektu:
GOTSolar
Tytuł projektu:
New technological advances for the third generation of Solar cells
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Janusz Lewiński
Okres realizacji projektu:
2016/01/01 – 2018/12/31
Źródło finansowania:
H2020-FETOPEN-2014-2015/H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA
Numer projektu:
687008
Charakterystyka projektu:
Fotowoltaika oparta na perowskitach jest powszechnie uznawana za jedną z najbardziej obiecujących technologii pozyskiwania energii ze słońca. Projekt GOTSolar: New technological advances for the third generation of solar cells miał na celu dokonanie takiego postępu w tej technologii, aby umożliwić pierwsze w historii wprowadzenie perowskitowych urządzeń fotowoltaicznych na rynek. Grant był realizowany od stycznia 2016 do grudnia 2018 w ramach jednego z najbardziej prestiżowych programów UE – Horyzont 2020 FET-Open („Future and Emerging Technologies”) przez konsorcjum 7 jednostek (poza IChF PAN były to Politechnika w Lozannie (EPFL), Uniwersytet w Porto, CNRS w Paryżu-Cachan, Uniwersytet w Ulm oraz firmy Greatcell Solar i Efacec). W ramach projektu opracowano szereg nowych materiałów budujących poszczególne warstwy ogniw, a także zoptymalizowano proces uszczelniania urządzeń i ich organizacji w panele o wielkości do kilkuset cm2. Jednocześnie w ramach grantu prowadzono badania starzeniowe nad trwałością ogniw perowskitowych w trakcie pracy w warunkach atmosferycznych. Wynikiem prowadzonych prac było stworzenie ogniwa o rekordowej dla tego typu urządzeń wydajności przetwarzania energii słonecznej w elektryczną oraz opracowanie podstaw procesu zwiększenia skali ich produkcji. Istotny wpływ na uzyskane rezultaty miało laboratorium Prof. Janusza Lewińskiego w IChF PAN, które było odpowiedzialne za zaprojektowanie i syntezę nowych wysoko wydajnych materiałów perowskitowych, w tym także tych bardziej przyjaznych środowisku (ze zmniejszoną zawartością ołowiu), a także materiałów budujących warstwy przewodzące elektrony oparte na tlenkach cynku i tytanu.
Strona www projektu:
http://www.gotsolar.eu/
Akronim projektu:
Noblesse
Tytuł projektu:
NanOtechnology, Biomaterials and aLternative Energy Source for ERA integration
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Robert Hołyst
Okres realizacji projektu:
2011 - 2014
Źródło finansowania:
FP7-REGPOT-CT-2011-285949-NOBLESSE
Finansowanie uzupełniające:
MNiSW w ramach realizacji projektów międzynarodowych współfinansowanych
Numer projektu:
285949
Charakterystyka projektu:
Nadrzędnym celem projektu NOBLESSE jest ustanowienie Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) jako partnera i liczącego się uczestnika europejskiego środowiska nanonaukowego. IChF PAN ma duże doświadczenie zarówno w badaniach podstawowych procesów fizykochemicznych, jak i w badaniach aplikacyjnych. Zastosowanie i kontrola materiałów nanostrukturalnych ma ogromne znaczenie dla rozwoju nowych, przyjaznych dla środowiska materiałów, bardziej wydajnych źródeł energii i biosensorów do analizy medycznej. Projekt NOBLESSE dostarczy instytutowi kluczową dla jego rozwoju aparaturę, pomoże także stworzyć polską sieć nanonauk, która będzie nadzorować najważniejszą aparaturę w polskich ośrodkach badawczych i zapewni naukowcom dostęp do niezbędnego sprzętu. Będzie to ważne nie tylko dla IChF PAN, ale dla całej polskiej nanonauki.
Strona www projektu:
http://213.135.39.48/noblesse/
Akronim projektu:
CONIN
Tytuł projektu:
Wpływ ograniczenia dostępnej przestrzeni na układy niejednorodne
Kierownik projektu:
Prof. Alina Ciach
Okres realizacji projektu:
2017 - 2022
Źródło finansowania:
Horizon 2020
Numer projektu:
H2020-MSCA-RISE-2016-734276 (CONIN)
Charakterystyka projektu:
Celem projektu jest określenie uniwersalnych cech i specyficznych właściwości różnych układów samorzutnie porządkujących się w niejednorodne przestrzennie struktury (mobilne jony w ciałach stałych, mieszaniny cieczy jonowych, miękka materia i układy biologiczne), ze szczególnym uwzględnieniem efektów ograniczonej przestrzeni. Pomimo różnych oddziaływań i skal długości w jakich powstają niejednorodności, istnieje uderzające podobieństwo właściwości powyższych układów. Podstawowy związek między niejednorodnościami strukturalnymi a właściwościami mechanicznymi i termodynamicznymi nie jest w pełni poznany, ponieważ wymiana wiedzy między uczonymi badającymi ciała stałe, ciecze, miękką materię i układy i biologiczne jest ograniczona. Podejścia teoretyczne i symulacyjne opracowane przez 3 grupy państw członkowskich UE + 1 AC + 2 TC są ze sobą ściśle powiązane lub komplementarne. Stosujemy metody pola średniego, teorie cieczy, DFT, równania całkowe, teorię pola i zmiennych kolektywnych, symulacje komputerowe oraz eksperymentalne metody elektrochemii. Korzystać będziemy z doświadczenia współpracujących zespołów w konstruowaniu/modyfikowaniu, rozwiązywaniu i weryfikowaniu eksperymentalnie modeli dla różnych złożonych systemów. Nowe wyniki i podejścia teoretyczne pomogą w przyszłych badaniach różnych układów niejednorodnych. Pierwszy pakiet roboczy dotyczy układów spontanicznie tworzących uporządkowane wzory, od cienkich warstw na powierzchniach stałych, przez cząstki na powierzchniach rozdziału faz, po błony biologiczne i półpustynne ekosystemy. Samorzutne powstawanie różnych wzorów można wykorzystać w innowacyjnej technologii. W drugim pakiecie roboczym zbadamy ciecze jonowe/mieszaniny cieczy jonowych i obojętnych, zwłaszcza w pobliżu naładowanych powierzchni iw ośrodkach porowatych, oraz mobilne jony w związkach interkalacyjnych. Mobilne jony i ciecze jonowe w porowatych elektrodach są potencjalnie ważne w innowacyjnej elektrochemii. Transfer wiedzy UE/TC będzie się odbywał poprzez wspólne badania teoretyczne, symulacyjne i eksperymentalne. Zostaną zorganizowane otwarte warsztaty. Planowane są długoterminowe wizyty młodych badaczy oraz wspólna opieka nad doktorantami.
Strona www projektu:
https://ichf.edu.pl/files/conin/index.html

Inne granty

Akronim projektu:
Diamentowy Grant
Tytuł projektu:
Chemia i fizyka w nanownęce
Kierownik projektu:
Patryk Pyrcz
Okres realizacji projektu:
2020-2024
Źródło finansowania:
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Finansowanie uzupełniające:
220 000 zł
Numer projektu:
0047/DIA/2020/49
Charakterystyka projektu:
Celem projektu jest opracowanie stabilnych nanownęk o atomowo płaskich powierzchniach i rozwinięcie metody spektroskopii pojedynczych cząsteczek metodą powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania Ramana. W szczególności zbadana zostanie ewolucja czasowa widm SERS pojedynczych cząsteczek nową techniką umożliwiającą śledzenie ich zmian w czasach mikrosekund. Poprzez porównanie z wynikami symulacji numerycznych dystrybucji pola elektromagnetycznego w nanownękach oraz tensorów ramanowskich cząsteczek możliwe będzie odtworzenie trajektorii pojedynczych cząsteczek w przestrzeni nanownęki, oraz ich rotacji. Ponadto metody te umożliwią śledzenie i indukowanie reakcji chemicznych (np. tautomeryzacji) w pojedynczych cząsteczkach. Opracowany zostanie również nowy rodzaj nanownęk hybrydowych o znacznie większej fotostabilności niż nanownęki metaliczne. Wyniki projektu znajdą zastosowanie w ultraczułej detekcji chemicznej, nanofotonice i fotokatalizie na nanocząstkach. Główną grupą docelową są pracownicy naukowi oraz inżynierowie z dziedziny chemii i fizyki, oraz z ich pogranicza, takich jak nanotechnologia chemiczna, nanofotonika, czy ultraczuła analityka chemiczna.
Akronim projektu:
CRATER
Tytuł projektu:
Conference on Recent Advances in Translational Eye Research
Okres realizacji projektu:
2021 -2023
Źródło finansowania:
Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych/ Program finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki
Numer projektu:
DNK/SP/513952/2021
Charakterystyka projektu:
Celem Projektu jest zorganizowanie międzynarodowej konferencji poświęconej badaniom oka. Badania technik, narzędzi diagnostycznych i leczenia oka wymagają współpracy specjalistów z kilkunastu różnych dziedzin, co znacznie utrudnia wymianę myśli naukowej. Dlatego najlepszą platformą do poszerzenia i uaktualnienia wiedzy w tym obszarze badań jest konferencja naukowa. Nasz Projekt ma również na celu budowanie wizerunku Polski jako kraju, w którym prowadzone są projekty badawcze na najwyższym światowym poziomie.
Tytuł projektu:
Platforma wsparcia eksperckiego dla przemysłu - Utworzenie i rozbudowa platformy ofert do intensyfikacji współpracy nauki z przemysłem w praktycznych zastosowaniach nauk biologicznych i chemicznych
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Robert Hołyst
Okres realizacji projektu:
2018 - 2020
Źródło finansowania:
DIALOG0188/2017
Charakterystyka projektu:
Celem tej inicjatywy jest z jednej strony promocja oferowanych przez Instytut Chemii Fizycznej i Instytut Biologii Doświadczalnej usług dla przemysłu, z drugiej zaś zapewnienie skutecznej komunikacji z przemysłem i praktycznym wsparciu innowacji produktowych i procesowych w odpowiedzi na zapytania spływające od przedsiębiorców.
Strona www projektu:
http://science4business.edu.pl/
Akronim projektu:
POLS
Tytuł projektu:
Różnorodność fenotypowa komórek rakowych poddanych chemoterapii
Kierownik projektu:
Dr Bartłomiej Wacław
Okres realizacji projektu:
2021-2023
Źródło finansowania:
Fundusze Norweskie/ Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu:
UMO-2020/37/K/NZ2/03737
Charakterystyka projektu:
W tym projekcie badamy różnice w odpowiedzi zdrowych i nowotworowych komórek na chemoterapię oraz jak odpowiedź ta koreluje z fenotypową, niegenetyczną heterogenicznością przed leczeniem. Projekt pomoże lepiej zrozumieć przyczyny niepowodzenia chemoterapii, określić ilościowo udział różnych mechanizmów prowadzących do oporności oraz opracować lepsze, prognostyczne modele matematyczne leczenia raka. Planujemy traktować wybrane linie komórkowe (glejak, rak trzustki, rak płuc, normalne fibroblasty) lekami chemooterapeutycznymi, i obrazować komórki za pomocą zautomatyzowanego mikroskopu fluorescencyjnego. Komórki zostaną genetycznie zmodyfikowane ażeby produkowały białka fluorescencyjne; umożliwi to śledzenie komórek i monitorowanie ekspresji genów wybranych białek związanych z opornością. Obrazy z mikroskopu zostaną przetworzone w celu wyodrębnienia interesujących nas cech (poziom ekspresji genów) i zrekonstruowania filogenezy (pokrewieństwa komórek). Łącząc dane eksperymentalne i modelowanie matematyczne, określimy odsetek komórek, które przeżyją leczenie w zależności od stężenia leku i czasu trwania leczenia, skorelujemy przeżycie z fenotypem przed leczeniem i przetestujemy proste modele dynamiki ewolucyjnej chemoterapii in vitro. Zaangażowane osoby: Dr Pragyesh Dixit. Projekt ten jest wspierany przez Fundusze Norweskie. Fundusze Norweskie i EOG są finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Granty mają dwa cele – przyczynienie się do wyrównywania szans w Europie, zarówno społecznie, jak i gospodarczo – oraz wzmocnienie związków między Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a 15 europejskimi państwami-beneficjentami.
Akronim projektu:
POLONEZ BIS 3 - BMOFSENS
Tytuł projektu:
Opracowanie heterostruktur z kropek węglowych otrzymanych z bioodpadów i szkieletów metaloorganicznych do zbudowania platformy do drukowanych biosensorów
Okres realizacji projektu:
2024-01-01 do 2025-12-31
Numer projektu:
2022/47/P/ST5/02424
Strona www projektu:
https://bmofsens.pl/

Programy i konkursy

Daina 2

Tytuł projektu: Objętościowa rekonstrukcja obrazowa z filtracją nadmiarowej informacji fazowej

Kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Daniel Wojtkowski,

Partner: State research institute Center for Physical Sciences and Technology, Lithuania

Okres realizacji projektu: 2021 - 2025

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Numer projektu: 2020/38/L/ST2/00556

Charakterystyka projektu:

Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie i eksperymentalna weryfikacja autorskiego oryginalnego opisu procesów fizycznych związanych z wpływem światła z częściową koherencją przestrzenną na rekonstrukcję obrazu w obecności niejednorodności optycznej. Proponowane prace badawcze pozwolą na lepsze zrozumienie fizycznych i technicznych ograniczeń dla w przypadku obrazowania światłem częściowo spójnym przestrzennie w układach fazoczułych (interferometrycznych lub holograficznych).

W tym fundamentalnym programie badawczym chcielibyśmy rozwiązać jeden z najbardziej podstawowych problemów optyki, jakim jest obrazowanie mikroskopowe in vivo w próbkach biologicznych.

Celem tego jest poszerzenie naszej wiedzy na temat procesu tworzenia obrazu w obecności silnie rozpraszających mediów.

Wiodącą hipotezą w tym projekcie jest założenie, że możliwe jest wprowadzenie przestrzennej modulacji fazy światła przestrzennie koherentnego w sposób kontrolowany tak, aby uzyskać nieinwazyjną rekonstrukcję trójwymiarowego obrazowania z jakością obrazów przekrojowych porównywalną z jakością uzyskiwaną w mikroskopii ze światłem przestrzennie niekoherentnym.

Program MAESTRO

 • Tytuł projektu: Korekcja zaburzeń odwzorowania optycznego za pomocą czasowo-przestrzennej modulacji fazy światła
 • Kierownik: prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
 • Numer projektu: 2016/22/A/ST2/00313
 • Lata realizacji: 21.04.2017 - 20.04.2021

 • Tytuł projektu: Nowa metoda do wyznaczania stałej równowagi tworzenia kompleksów, ST zeń oraz współczynników dyfuzji w roztworach i żywych komórkach przy Nano do picomolarnej koncentracji reagentów
 • Kierownik: prof. dr hab. Robert Hołyst
 • Numer projektu: 2016/22/A/ST4/00017
 • Lata realizacji: 13.04.2017 - 12.04.2021

 • Tytuł projektu: Ultra stabilne i jasne fluorofory do badań pojedynczych cząsteczek
 • Kierownik: prof. dr hab. Jacek Waluk
 • Numer projektu: 2016/22/A/ST4/00029
 • Lata realizacji: 18.05.2017 - 17.05.2022

 • Tytuł projektu: Mikroprzepływowe metody ilościowego badania antybiotykowrażliwości bakterii z rozdzielczością pojedynczo-komórkową
 • Kierownik: prof. dr hab. Piotr Garstecki
 • Numer projektu: 2018/30/A/ST4/00036
 • Lata realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2023

 • Tytuł projektu: Inżynieria nanostrukturalnych form perowskitów i tlenku cynku poprzez kontrolę składu i morfologii w celu radykalnej poprawy efektywności urządzeń przetwarzających energię świetlną
 • Kierownik: prof. dr hab. Janusz Lewiński
 • Numer projektu: 2019/34/A/ST5/00416
 • Lata realizacji: 01.07.2020 - 30.06.2024

Program PRELUDIUM

 • Tytuł projektu: Supramolekularne kompleksy pillar[n]arenów modyfikowanych grupami karboksylowymi z pochodnymi guanidyny i amidyny
 • Kierownik: mgr inż. Helena Lidia Butkiewicz
 • Numer projektu: 2017/27/N/ST5/01931
 • Lata realizacji: 24.07.2018 - 23.07.2021

 • Tytuł projektu: Dynamika strukturalna powierzchni katalitycznych układów zawierających nanokrystaliczne złoto na nośnikach tlenkowych w reakcji chemoselektywnej redukcji (lotnych) sprzężonych nienasyconych związków karbonylowych (R-(V)ABUC)
 • Kierownik: mgr inż. Maciej Zieliński
 • Numer projektu: 2018/29/N/ST4/01465
 • Lata realizacji: 04.02.2019 - 20.04.2021

 • Tytuł projektu: Nowe wielokationowe mechanoperowskity halogenkowe oraz ich zastosowanie w ogniwach fotowoltaicznych
 • Kierownik: mgr Marcin Saski
 • Numer projektu: 2018/29/N/ST5/02322
 • Lata realizacji: 04.02.2019 - 03.02.2021

 • Tytuł projektu: Nowe nanomateriały do chemoselektywnego uwodornienia nitrocykloheksanu do oksymu cykloheksanu w warunkach przepływowych
 • Kierownik: mgr inż. Emil Kowalewski
 • Numer projektu: 2018/31/N/ST5/02555
 • Lata realizacji: 15.07.2019 - 14.07.2021

 • Tytuł projektu: Reakcje w fazie wodnej produktów utleniania α‑pinenu - kinetyka, mechanizm i identyfikacja produktów reakcji
 • Kierownik: mgr inż. Agata Dorota Kołodziejczyk
 • Numer projektu: 2020/37/N/ST4/02527
 • Lata realizacji:15.08.2021 - 14.08.2023

 • Tytuł projektu: Opracowanie metodologii inżynierii wieloskalowych biometrycznych sieci naczyniowych w rzeczywistym rozmiarze
 • Kierownik: mgr inż. Nehar Celikkin
 • Numer projektu: 2020/37/N/ST5/03272
 • Lata realizacji: 04.05.2021 - 03.05.2023

Program PRELUDIUM PLUS

 • Tytuł projektu: Przenikanie jonów w kryształach molekularnych
 • Kierownik: dr hab. Oksana Danylyuk
 • Numer projektu: 2019/35/O/ST4/01865
 • Lata realizacji: 01.10.2020 - 30.09.2024

Program OPUS

 • Tytuł projektu: MA/iCRO: makro- i mikroskopowe aspekty ektazji rogówki w badaniach oftalmologicznych wspomaganych sztuczną inteligencją
 • Kierownik: dr Alejandra Consejo Vaquero
 • Numer projektu: 2020/37/B/ST7/00559
 • Lata realizacji: 15.02.2021 - 14.02.2022

 • Tytuł projektu:Cyfrowe wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych wspomagane metodami sztucznej inteligencji: krok w kierunku materiałów porowatych nowej generacji
 • Kierownik: dr Marco Costantini
 • Numer projektu: 2020/37/B/ST8/02167
 • Lata realizacji: 04.05.2021 - 03.05.2023

 • Tytuł projektu: Hiperwalencyjność, uśpiona kwasowość Lewisa i współzależność pomiędzy niekonwalencyjnymi oddziaływaniami w chemii związków metaloorganicznych grupy 13
 • Kierownik: dr inż. Iwona Justyniak
 • Numer projektu: 2020/37/B/ST4/03310
 • Lata realizacji: 01.02.2021 - 31.01.2024

 • Tytuł projektu: Światłowodowe systemy biosensoryczne do szybkiego i wczesnego wykrywania czynników zapalnych
 • Kierownik: dr hab. Joanna Niedziółka – Jönsson
 • Numer projektu: 2019/35/B/ST7/04388
 • Lata realizacji: 27.07.2020 - 26.07.2023

 • Tytuł projektu: Chemia i fotochemia we wnękach fotonicznych
 • Kierownik: prof. dr hab. Jacek Waluk
 • Numer projektu: 2019/35/B/ST4/00297
 • Lata realizacji: 02-10-2020 - 01-10-2024

 • Tytuł projektu: Suprazymy: osadzone na nanocząstkach katalizatory supramolekularne
 • Kierownik: dr hab. Volodymyr Sashuk
 • Numer projektu: 2019/35/B/ST4/01758
 • Lata realizacji: 01-10-2020 - 30-09-2024

 • Tytuł projektu: Dynamiczne i responsywne filmy Langmuira-Blodgett
 • Kierownik: dr Jan Jakub Paczesny
 • Numer projektu: 2019/35/B/ST5/03229
 • Lata realizacji: 03-08-2020 - 02-08-2023

 • Tytuł projektu: Szybkie reakcje chemiczne w żelach
 • Kierownik: dr Gonzalo Manuel Angulo Nunez
 • Numer projektu: 2019/33/B/ST4/01443
 • Lata realizacji: 30-04-2020 -  29-04-2023

 • Tytuł projektu: Sztuczne wyspy trzustkowe: mikrofluidyczne metody reagregacji komórek endokrynnych w drobinach hydrożeli
 • Kierownik: dr Jan Jerzy Guzowski
 • Numer projektu: 2019/33/B/ST8/02145
 • Lata realizacji: 02-03-2020 -

 • Tytuł projektu: Zmiany transportu wewnątrzkomórkowego w trakcie śmierci komórki
 • Kierownik: dr Karina Kwapiszewska
 • Numer projektu: 2019/33/B/ST4/00557
 • Lata realizacji: 02-03-2020 - 01-03-2023

 • Tytuł projektu: Nowe nanokatalizatory w procesach selektywnego uwodornienia w warunkach przepływowych w kierunku tworzenia półproduktów farmaceutycznych
 • Kierownik: dr hab. Anna Śrębowata
 • Numer projektu: 2019/33/B/ST5/01271
 • Lata realizacji: 31-01-2020 - 30-01-2023

 • Tytuł projektu: Polimery zawierające jony metali do zastosowań w elektrokatalizie i wykrywaniu elektrochemicznym
 • Kierownik: dr Piyush Sindhu Sharma
 • Numer projektu: 2018/29/B/ST5/02335
 • Lata realizacji: 02-09-2019 - 01-09-2022

 • Tytuł projektu: Dyfuzja w bimetalicznych nanostopach
 • Kierownik: dr hab. Zbigniew Antoni Kaszkur
 • Numer projektu: 2018/29/B/ST4/00710
 • Lata realizacji: 01-03-2019 - 28-02-2022

 • Tytuł projektu: Analiza optyczna pikolitrowych objętości produktów procesów elektrochemicznych
 • Kierownik: dr inż. hab. prof. nadzw IChF PAN Martin Jönsson-Niedziółka
 • Numer projektu: 2018/29/B/ST7/02552
 • Lata realizacji: 25-02-2019 - 24-02-2022

 • Tytuł projektu: Obrazowanie kierunkowości wzmocnionego powierzchniowo rozpraszania Ramana - rozwój metody i jej zastosowanie w badaniach pojedynczych cząsteczek umieszczonych na pojedynczych nanoantenach optycznych
 • Kierownik: dr Sylwester Gawinkowski
 • Numer projektu: 2018/29/B/ST4/00089
 • Lata realizacji: 21-01-2019 - 20-01-2022

 • Tytuł projektu: Analiza bezmarkerowa krążących komórek rakowych w krwi przy użyciu powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramana sprzężonej z mikrofluidyką - nowe podejście do "liquid biopsy"
 • Kierownik: dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska
 • Numer projektu: 2017/25/B/ST4/01109
 • Lata realizacji: 03-09-2018 - 02-09-2021

 • Tytuł projektu: Zrozumienie mechanizmu selektywnej konwersji modelowych związków składników ligniny do pochodnych fenolu za pomocą fotokatalizy heterogenicznej wspomaganej ultradźwiękami
 • Kierownik: dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero
 • Numer projektu: 2017/25/B/ST8/01592
 • Lata realizacji: 03-09-2018 - 02-03-2022

 • Tytuł projektu: Rozwój ultraszybkiej spektroskopii stymulowanego rozpraszania Ramana wzmocnionego przez nanoanteny optyczne
 • Kierownik: dr Sylwester Gawinkowski
 • Numer projektu: 2017/27/B/ST4/02822
 • Lata realizacji: 03-09-2018 - 02-09-2021

 • Tytuł projektu: Zdalne kontrolowanie światłem aktywności barwników, białek i katalizatorów: obrazowanie, sensoryka i konwersja energii
 • Kierownik: dr hab., prof. nadzw IChF PAN Joanna Niedziółka – Jönsson
 • Numer projektu: 2017/27/B/ST3/02457
 • Lata realizacji: 27-08-2018 - 26-08-2021

 • Tytuł projektu: Rozpoznanie chemicznych i wizualnych stymulantów chrząszczy żerdzianki sosnówki podgatunku Monochamus galloprovincialis ssp. pistor
 • Kierownik: dr hab. inż. Rafał Włodzimierz Szmigielski
 • Numer projektu: 2017/25/B/NZ9/02588
 • Lata realizacji: 15-03-2018 - 14-03-2021

 • Tytuł projektu: Skalowanie energii w całkowicie światłowodowych oscylatorach laserowych
 • Kierownik: dr hab. Yuriy Stepanenko
 • Numer projektu: 2017/25/B/ST7/01145
 • Lata realizacji: 14-02-2018 - 13-08-2020

 • Tytuł projektu: Dyfuzja w zatłoczonym środowisku żywych komórek: Wpływ właściwości makrocząsteczek i metabolizmu komórkowego
 • Kierownik: dr Svyatoslav Kondrat
 • Numer projektu: 2017/25/B/ST3/02456
 • Lata realizacji: 14-02-2018 - 13-02-2022

 • Tytuł projektu: Wytawrzanie i zastosowanie syntetycznych receptorów do rozpoznawania hormonów białkowych
 • Kierownik: dr Piyush Sindhu Sharma
 • Numer projektu: 2017/25/B/ST4/01696
 • Lata realizacji: 13-02-2018 - 12-08-2021

 • Tytuł projektu: Rozwijanie nowych metod zagospodarowania CO2: Od uciążliwego odpadu do użytecznego surowca chemicznego
 • Kierownik: prof. dr hab. Janusz Zbigniew Lewiński
 • Numer projektu: 2017/25/B/ST5/02484
 • Lata realizacji: 25-01-2018 - 24-01-2021

 • Tytuł projektu: Cienkie, wolnostojące filmy nanokompozytowe i ich przewodnictwo elektryczne
 • Kierownik: dr hab. Marcin Fiałkowski
 • Numer projektu: 2016/23/B/ST5/02747
 • Lata realizacji: 29-09-2017 - 28-06-2021

 • Tytuł projektu: Mechanizmy oddziaływań nanocząstek srebra z komórkami biologicznymi
 • Kierownik: dr inż. Wojciech Nogala
 • Numer projektu: 2016/23/B/ST4/02868
 • Lata realizacji: 30-08-2017 - 29-04-2021

 • Tytuł projektu: Oddziaływanie peptydów membrano-aktywnych z modelowymi blonami komórkowymi i ich rola w transporcie leków. Badania przy użyciu metod elektrochemicznych, PM IRRAS oraz STM i AFM
 • Kierownik: dr Piotr Pięta
 • Numer projektu: 2016/23/B/ST4/02791
 • Lata realizacji: 09-08-2017 - 08-08-2020

 • Tytuł projektu: Indukowana światłem regulacja allosteryczna w układach makrocyklicznych
 • Kierownik: dr Volodymyr Sashuk
 • Numer projektu: 2016/23/B/ST5/02937
 • Lata realizacji: 03-07-2017 - 02-01-2021

 • Tytuł projektu: Przestrzenna organizacja nanodrutów metalicznych dla zaawansowanej fotoniki
 • Kierownik: dr hab. inż. Joanna Niedziółka Jönsson
 • Numer projektu: 2016/21/B/ST3/02276
 • Lata realizacji: 21-04-2017 - 20-04-2020

 • Tytuł projektu: Wzmocnienie Sygnału NMR w Odwracalnej wymianie na Przykładzie Układów Oligopeptydowych
 • Kierownik: dr Tomasz Ratajczyk
 • Numer projektu: 2016/21/B/ST4/02162
 • Lata realizacji: 03-02-2017 - 02-02-2021

 • Tytuł projektu: Badania nad zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie do analizy substancji farmaceutycznych w układach biologicznych
 • Kierownik: dr inż. Krzysztof Noworyta
 • Numer projektu: 2015/19/B/ST4/03743
 • Lata realizacji: 05-10-2016 - 04-06-2021

 • Tytuł projektu: Samoorganizujące się struktury donorowo-akceptorowe w jednoskładnikowych i binarnych warstwach półprzewodników organicznych
 • Kierownik: dr hab. Robert Nowakowski
 • Numer projektu: 2015/17/B/ST4/03845
 • Lata realizacji: 22-02-2016 - 21-08-2020

Program SONATA

 • Tytuł projektu: Tworzenie łańcuchów cząstek z wykorzystaniem efektów dielektroforetycznych, magnetycznych i kapilarnych
 • Kierownik: dr Konrad Giżyński
 • Numer projektu: 2019/35/D/ST5/03613
 • Lata realizacji: 30.09.2020 - 29.09.2023

 • Tytuł projektu: Grafenowe bioczujniki i biofizyka.
 • Kierownik: dr Izabela Kamińska
 • Numer projektu: 2019/35/D/ST5/00958
 • Lata realizacji: 02.11.2020 - 01.11.2023

 • Tytuł projektu: Zastosowanie papieru i innych włóknistych materiałów jako mikro/nanomatryc do osadzania warstw polimerów wdrukowanych molekularnie o rozwiniętej powierzchni na powierzchni elektrod
 • Kierownik: dr inż. Mciej Cieplak
 • Numer projektu: 2018/31/D/ST5/02890
 • Lata realizacji: 02.10.2019 - 30.09.2022

 • Tytuł projektu: Projektowanie unaczynionych tkanek w procesie biodrukowania 3D przy użyciu biotuszy z innowacyjnymi dodatkami
 • Kierownik: dr Marco Costantini
 • Numer projektu: 2018/31/D/ST8/03647
 • Lata realizacji: 04.11.2019 - 03.10.2022

 • Tytuł projektu: Nanostruktury wykazujące luminescencję opóźnioną oraz zdolność do selektywnego oddziaływania z substancją śladotwórczą na powierzchniach chłonnych i ich wykorzystanie w daktyloskopii
 • Kierownik: dr Adam Leśniewski
 • Numer projektu: 2015/17/D/ST5/01320
 • Lata realizacji: 02.02.2016 - 01.02.2021

 • Tytuł projektu: Nowe receptory wiążące C-reaktywne białko - wytwarzanie, charakterystyka i zastosowanie do odróżniania rodzaju infekcji wirusowej od bakteryjnej
 • Kierownik: dr Katarzyna Szot-Karpińska
 • Numer projektu: 2017/26/D/ST5/00980
 • Lata realizacji: 17.04.2018 - 16.11.2021

 • Tytuł projektu: Własności płynów złożonych a ich struktura na poziomie mikroskopowym
 • Kierownik: dr Karol Makuch
 • Numer projektu: 2016/21/D/ST3/00988
 • Lata realizacji: 08.03.2017 - 07.09.2020

Program SONATA BIS

 • Tytuł projektu: Opracowanie metody przywracania funkcji wzrokowych przy użyciu zmodyfikowanego wirusa wścieklizny
 • Kierownik: dr Andrzej Foik
 • Numer projektu: 2019/34/E/NZ5/00434
 • Lata realizacji: 26.05.2020 - 25.05.2025

 • Tytuł projektu: Drukowanie samoorganizujących się kropel: od fizycznych podstaw samoorganizacji do zastosowań w enkapsulacji komórek i badaniach przesiewowych
 • Kierownik: dr Jan Jerzy Guzowski
 • Numer projektu: 2019/34/E/ST8/00411
 • Lata realizacji: 01.09.2020 - 31.08.2024

 • Tytuł projektu: CoopCat: rozwój koncepcji i metod teoretycznych w celu zrozumienia efektów kooperatywnych w katalizie chemicznej
 • Kierownik: dr hab. Adam Maciej Kubas
 • Numer projektu: 2018/30/E/ST4/00004
 • Lata realizacji: 01.04.2019 - 2023-03-31

 • Tytuł projektu: Modyfikacja stabilności wirionów- stabilizacja i dezaktywacja wirusów
 • Kierownik: dr Jan Jakub Paczesny
 • Numer projektu: 2017/26/E/ST4/00041
 • Lata realizacji: 19.04.2018 - 18.07.2022

 • Tytuł projektu: Ultradługie nanodruty metaliczne jako plazmowe falowody – most pomiędzy nano- I makroświatem
 • Kierownik: prof. dr hab. inż. Joanna Niedziółka Jönsson
 • Numer projektu: 2016/22/E/ST5/00531
 • Lata realizacji: 18.04.2017 - 17.04.2021

 • Tytuł projektu: Ewolucja regulacji genów jako proces stochastyczny:Teoria zapotrzebowania Savageanu, koszt regulacji i szum.
 • Kierownik: dr Anna Ochab-Marcinek
 • Numer projektu: 2016/22/E/ST2/00558
 • Lata realizacji: 15.05.2017 - 14.07.2022

 • Tytuł projektu: W kierunku molekularnego zrozumienia ścieżek enukleacji: od minerałów do białek
 • Kierownik: dr hab. Piotr Zarzycki
 • Numer projektu: 2016/22/E/ST4/00446
 • Lata realizacji: 28.03.2017 - 27.03.2022

 • Tytuł projektu: Ruchome granice: międzyfazowe procesy przejścia jonów i cząsteczek w układach hydrodynamicznych
 • Kierownik: dr inż. hab. prof. nadzw IChF PAN Martin Jönsson-Niedziółka
 • Numer projektu: 2015/18/E/ST4/00319
 • Lata realizacji: 27.04.2016 - 26.04.2021

 • Tytuł projektu: Nano inżynieria cienkich warstw półprzewodnikowych fotokataliza torów wewnątrz mikroreaktora dla waloryzacji modelowych związków składników ligniny
 • Kierownik: dr inż. hab. prof. nadzw IChF PAN Juan Carlos Colmenares Quintero
 • Numer projektu: 2015/18/E/ST5/00306
 • Lata realizacji: 12.04.2016 - 11.10.2021

 • Tytuł projektu: Kataliza sterowana światłemna powierzchni czastek koloidalnych
 • Kierownik: dr. Volodymyr Sashuk
 • Numer projektu: 2014/14/E/ST5/00778
 • Lata realizacji: 02.06.2015 - 01.06.2021

Program HARMONIA

 • Tytuł projektu: Aktywne ruchy Browna funkcjonalnych mikrocząsteczek w płynach złożonych w objętości w ograniczonej geometrii.
 • Kierownik: dr hab. Anna Maria Maciołek
 • Numer projektu: 2015/18/M/ST3/00403
 • Lata realizacji: 18.04.2016 - 17.04.2020

 • Tytuł projektu: Rzadkie formy tautomeryczne izomerów porfiryny
 • Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jacek Waluk
 • Numer projektu: 2017/26/M/ST4/00872
 • Lata realizacji: 04.06.2018 - 03.06.2021

Program MINIATURA

 • Tytuł projektu: Elektrochemia Choroby Alzheimera - badania woltamperometryczne nowo odkrytych beta-amyloidów
 • Kierownik: dr Magdalena Zofia Wiloch
 • Numer projektu: 2020/04/X/ST4/00022
 • Lata realizacji: 30.09.2020 - 29.09.2021

 • Tytuł projektu: Istota działania katalitycznego kukurbituryli
 • Kierownik: dr Nazar Rad
 • Numer projektu: 2019/03/X/ST4/01017
 • Lata realizacji: 13.12.2019 - 12.12.2020

 • Tytuł projektu: Elektrochemiczna detekcja nieprzewodzących obiektów w nano i mikro skali w warunkach wymuszonej konwekcji
 • Kierownik: dr inż. Marcin Hołdyński
 • Numer projektu: 2019/03/X/ST4/02047
 • Lata realizacji: 18.12.2019 - 17.12.2020

 • Tytuł projektu: Rozpoznanie molekularne kwasu foliowego i antyfolianów przez neutralne receptory na bazie mocznika i cukrów prostych
 • Kierownik: dr Magdalena Ceborska
 • Numer projektu: 2018/02/X/ST5/01920
 • Lata realizacji: 21.08.2019 - 20.08.2020

Program ETIUDA

Program FUGA

 • Tytuł projektu: Luminescencja kompleksów lantanowców w ograniczno-nieorganicznych strukyurach hybrydowych
 • Kierownik: dr. inż. Justyna Mech
 • Numer projektu: 2015/16/S/ST4/00427
 • Lata realizacji: 01.10.2015 - 04.01.2020

Program POLONEZ

 • Tytuł projektu: 3D hybrid organ-on-chip (hOCP) platform for skeletal muscle tissue: a predictive in vitro model and an advanced tool for in vivo repair of skeletal muscle defects
 • Kierownik: dr Marco Costantini
 • Numer projektu: 2016/23/P/NZ1/03604
 • Lata realizacji: 01.05.2019 - 2021-04-30

Program SHENG

 • Tytuł projektu: Kolektywna dynamika i samoorganizacja aktywnych cząsteczek
 • Kierownik: dr hab. Wojciech Góźdź
 • Numer projektu: 2018/30/Q/ST3/00434
 • Lata realizacji: 12.08.2019 - 11.08.2022

Program SYMFONIA

 • Tytuł projektu: Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka
 • Kierownik: prof. dr hab. Piotr Garstecki
 • Numer projektu: 2014/12/W/NZ6/00454
 • Lata realizacji: 21.11.2014 - 31.08.2020

Program BEETHOVEN

 • Tytuł projektu: Nanoelektrody w pikolitrowych kropelkach:nowe możliwosci w chemii pojedyńczych cząstek
 • Kierownik: prof. Marcin Opałło
 • Numer projektu: 2016/23/G/ST4/04216
 • Lata realizacji: 18.05.2018 - 17.05.2020

Program SONATINA

 • Tytuł projektu: Nowe antrachinonowe półprzewodniki o charakterze donorowoakceptorowym: synteza, charakterystyka strukturalna, spektroskopowa i elektrochemiczna oraz zastosowanie w elektronice organicznej
 • Kierownik: dr inż. Kamil Kotwica
 • Numer projektu: 2019/32/C/ST5/00179
 • Lata realizacji: 09.09.2019 - 08.09.2022

 • Tytuł projektu: Modelowanie in vitro powstawania układu krwionośnego przy użyciu technik mikroprzepływowych oraz organ-on-chip.
 • Kierownik: dr inż. Katarzyna Rojek
 • Numer projektu: 2020/36/C/NZ1/00238
 • Lata realizacji: 11.01.2021 - 10.01.2024

Program Solar-Driven Chemistry

 • Tytuł projektu: Fotoprodukcja wodoru w układzie dwufazowym z odtwarzaniem donora elektronów
 • Kierownik: prof. dr hab. Marcin Opałło
 • Numer projektu: 2019/01/Y/ST4/00022
 • Lata realizacji: 01.06.2020 - 31.05.2020

Program LIDER

 • Tytuł projektu: Trójwymiarowe podłoża ze zintegrowanym multielektrodowym układem pomiarowym do zastosowań w hodowlach komórkowych i farmacji
 • Kierownik: dr inż.. Emilia Witkowska-Nery 
 • Numer projektu: LIDER/38/0138/L-9/17/NCBR/2018
 • Lata realizacji: 01.02.2019 - 31.01.2022

 • Tytuł projektu: Metoda ilościowego określania internalizacji cząsteczek chemicznych i biologicznych do wnętrza żywych komórek
 • Kierownik: dr Karina Kwapiszewska
 • Numer projektu: LIDER/10/0033/L-9/17/NCBR/2018
 • Lata realizacji: 01.04.2019 - 31.03.2022

PROJEKTY POLSKO-TAJWAŃSKIE

 • Tytuł projektu: Zasilacz na bazie ogniwa paliwowego na kwas mrówkowy do przenośnych urządzeń elektrycznych
 • Kierownik: dr hab. Andrzej Borodziński
 • Numer projektu: PL-TW-VI-1-2019 
 • Lata realizacji: 01.05.2019 - 30.04.2022

 • Tytuł projektu: Wykrywanie biomarkerów samoistnego zwłóknienia płuc (IPF) za pomocą matryc tranzystorów polowych zmodyfikowanych molekularnie-wdrukowanymi polimerami
 • Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Kutner
 • Numer projektu: PL-TW/VI/2/2019 
 • Lata realizacji: 01.05.2019 - 30.04.2022

Program ERA-NET

Program Team-Tech

 • Tytuł projektu: Widzenie dwufotonowe oraz dwufotonowe obrazowanie oka (2x2-PhotonVis)
 • Kierownik: prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
 • Numer projektu: POIR.04.04.00-00-3D47/16
 • Lata realizacji: 01.12.2017 - 31.08.2022
 • Wartość projektu: 4 753 871,30 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 4 753 871,30 PLN

Projekt POIR.04.04.00-00-3D47/16 jest realizowany w ramach programu TEAM TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie nowych i oryginalnych metod optycznych oraz oprzyrządowania do badań funkcjonalnych narządu wzroku ludzi i zwierząt z wykorzystaniem procesów absorpcji dwufotonowej i fluorescencji wzbudzonej dwufotonowo.

Ogólna koncepcja jest ukierunkowana na opracowanie nowych metod obrazowania, które pozwolą na istotną zmianę paradygmatu optycznych technik diagnostycznych in vivo. Jako główny cel naszych badań wybraliśmy tylny odcinek ludzkiego oka - zwłaszcza optycznie niejednorodny i bogaty we fluorofory nabłonek barwnikowy siatkówki (RPE) oraz fotoreceptory.

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat właściwości optycznych siatkówki i jej podatności na nieliniowe procesy optyczne. W szczególności zwrócimy uwagę na dwa zjawiska: dwufotonową izomeryzację chromoforów rodopsyny oraz dwufotonową fluorescencję wzbudzoną komórek RPE.

Planowanymi efektami projektu jest:

 1. Wprowadzenie obiektywnych pomiarów procesu absorpcji za pomocą spektroskopii z sondą pompową w wyekstrahowanej rodopsynie oraz w ludzkich oczach in vivo.
 2. Wprowadzenie efektywnego dostarczania światła do siatkówki i poprawa czułości detekcji w celu uzyskania obrazowania fluorescencji wzbudzonej dwufotonowo przy ekspozycjach osiągających dopuszczalne limity bezpieczeństwa dla ludzi (tylko eksperymenty na zwierzętach).
 3. Opracowanie kompaktowych i mocnych wytrzymałych źródeł światła o centralnej długości fali 1050 nm i czasie trwania impulsu około 30 fs, stosowanych do badań dwu-fotonowej absorpcji w siatkówce.

Link: https://2photon.icter.pl/

 • Tytuł projektu: Innowacyjne ramanowskie urządzenie diagnostyczne (ang. FORMI) do detekcji patogennych bakterii w próbkach medycznych i środowiskowych
 • Kierownik: dr hab. IChF PAN Agnieszka Michota-Kamińska, Profesor IChF PAN
 • Numer projektu: Team Tech/2017-4/23 POIR04.04.00-00-4210/17-00
 • Lata realizacji: 01.05.2018 - 29.07.2022
 • Wartość projektu: 3 752 200 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 3 752 200 PLN

Projekt POIR.04.04.00-00-4210/17-00 jest realizowany w ramach programu TEAM TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Cele projektu: opracowanie urządzenia do szybkiej i czułej  detekcji chorobotwórczych bakterii i wirusa SARS-CoV-2 z próbek klinicznych środowiskowych z wykorzystaniem powierzchniowo - wzmocnionej spektroskopii Ramana (SERS; ang. surface-enhanced Raman spectroscopy).  Stworzenie  baz danych widm SERS patogennych bakterii i  opracowanie algorytmów do szybkiej identyfikacji analizowanej próbki będzie integralną  częścią opracowanej metody i protokołu detekcji. 

Planowane efekty projektu:

 1. Opracowanie nanostruktur plazmonicznych wzmacniających sygnał Ramana układów biologicznych (np. bakterii, wirusów, płynów ustrojowych) zoptymalizowanych pod kątem czułości, selektywności i powtarzalności rejestrowanych sygnałów.
 2. Baza danych widm SERS patogennych bakterii.
 3. Opracowanie szybkiej metody detekcji mikroorganizmów (bakterii  i wirusów) bazującej na technice SERS w połączeniu z analizami chemometrycznymi. 

TEAM TECH – BacterOMIC

BacterOMIC – opracowanie systemów oferujących kompleksową diagnostykę lekowrażliwości bakterii

Projekt finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu grantowego Team TECH  POIR.04.04.00-00-2159/16-00

Okres realizacji: 01.05.2017 - 31.12.2019

Streszczenie:

Celem projektu BacterOMIC realizowanego w konsorcjum pomiędzy Instytutem Chemii Fizycznej i Scope Fluidics Sp. z o.o. jest wprowadzenie nowych jakościowo możliwości w diagnostyce i badaniach oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe – jednego z najważniejszych aktualnych zagrożeń dla globalnego systemu opieki zdrowotnej.

Wykorzystując technologie mikroprzepływowe, Scope Fluidics opracuje demonstrację TRL6 zautomatyzowanego systemu diagnostycznego dostarczającego rewolucyjnie bardziej kompleksowe informacje niż są obecnie dostępne: i) prawdziwe minimalne wartości stężenia hamującego (w przeciwieństwie do tylko poziomów granicznych), ii) kompleksowy zestaw dziesiątek antybiotyków (w porównaniu z kilkoma) oraz iii) informacje na temat interakcji między parami antybiotyków (brak odpowiednika w stanie techniki).

Program w Instytucie Chemii Fizycznej zapewni i) otwarte systemy do łatwego generowania dwuwymiarowych macierzy krzyżowych rozcieńczeń do klinicznych badań podatności w szachownicę oraz ii) wysokoprzepustowe badania przesiewowe interakcji między antybiotykami oraz między antybiotykami i adiuwantami działającymi na bakterie, jako platforma do badań nad mechanizmami oporności i poszukiwania skutecznych strategii leczenia.

Zespół:

Naukowcy (ICHF):

Tomasz Kamiński, PhD.

Ladislav Derzsi, PhD.

Yurii Promovych, PhD. Eng.

Paweł Jankowski, PhD.

Marta Zapotoczna, PhD.

Doktoranci:

Magdalena Czekalska, MSc.

Adam Opalski, MSc. Eng.

Łukasz Kozoń, MSc. Eng.

Witold Postek, MSC. Eng.

Michał Horka, MSc. Eng.

Artur Ruszczak, MSc.

Studenci:

Paweł Garguliński

Aleksandra Borkenhagen

Agnieszka Koszewska

Sara Krześniak

Technicy:

Patryk Adamczuk, MSc.

Karol Patyrak, MSc.

Publikacje:

 1. Tomasz S. Kaminski  and  Piotr Garstecki (2017), Controlled droplet microfluidic systems for multistep chemical and biological assays, Chemical Society Reviews, 46, 6210 - 6226
 2. Adam S. Opalski, Tomasz S. Kaminski, Piotr Garstecki (2018), Droplet Microfluidics as a Tool for the Generation of Granular Matters and Functional Emulsions, KONA Powder and Particle Journal
 3. Witold Postek, Paweł Gargulinski, Ott Scheler, Tomasz S. Kaminski and Piotr Garstecki (2018), Microfluidic screening of antibiotic susceptibility at a single-cell level shows inoculum effect of cefotaxime in E. coli, Lab on a Chip
 4. Ott Scheler, Witold Postek, Piotr Garstecki (2018), Recent developments of microfluidics as a tool for biotechnology and microbiology, Current Opinion in Biotechnology, 55, 60–67
 5. Adam S. Opalski, Karol Makuch, Yu-Kai Lai, Ladislav Derzsi and Piotr Garstecki (2019), Grooved step emulsification systems optimize throughput of passive generation of monodisperse emulsions, Lab on a Chip, 19, 1183 - 1192
 6. Piotr Korczyk, Volkert Van Steijn, Slawomir Blonski, Damian Zaremba, David Beattie and Piotr Garstecki (2019), Accounting for corner flow unifies the understanding of droplet formation in microfluidic channels, Nature Communications 10, 2528
 7. Natalia Pacocha, Ott Scheler, Mikolaj Marcin Nowak, Ladislav Derzsi, Joanna Cichy and Piotr Garstecki (2019) Direct droplet digital PCR (dddPCR) for species specific, accurate and precise quantification of bacteria in mixed samples, Analytical Methods, 11, 5730–5735
 8. Yu-Ting Kao, Tomasz S. Kaminski, Witold Postek, Jan Guzowski, Karol Makuch, Artur Ruszczak, Felix von Stetten, Roland Zengerle and Piotr Garstecki (2020), Gravity-driven microfluidic assay for digital enumeration of bacteria and for antibiotic susceptibility testing           , Lab on a Chip, 20, 54-63
 9. Adam S. Opalski, Artur Ruszczak, Yurii Promovych, Michał Horka, Ladislav Derzsi and Piotr Garstecki (2020), Combinatorial Antimicrobial Susceptibility Testing Enabled by Non-Contact Printing, Micromachines, 11, 142
 10. Ott Scheler, Karol Makuch, Pawel R. Debski, Michal Horka, Artur Ruszczak, Natalia Pacocha, Krzysztof Sozański, Olli-Pekka Smolander, Witold Postek and Piotr Garstecki, (2020), Droplet-based digital antibiotic susceptibility screen reveals single-cell clonal heteroresistance in an isogenic bacterial population, Scientific Reports, 10, 3282
 11. Adam S. Opalski, Karol Makuch, Ladislav Derzsi and Piotr Garstecki (2020), Split or slip – passive generation of monodisperse double emulsions with cores of varying viscosity in microfluidic tandem step emulsification system, RSC Advances, 10, 23058-23065
 12. Natalia Pacocha, Jakub Bogusławski, Michał Horka, Karol Makuch, Kamil Liżewski, Maciej Wojtkowski and Piotr Garstecki            (2021), High-Throughput Monitoring of Bacterial Cell Density in Nanoliter Droplets: Label-Free Detection of Unmodified Gram-Positive and Gram-Negative Bacteria, Analytical Chememistry, 93, 2, 843–850
 13. Yu-Kai Lai, Adam S. Opalski, Piotr Garstecki, Ladislav Derzsi and Jan Guzowski (2022), A double-step emulsification device for direct generation of double emulsions, Soft Matter,18, 6157-6166

Patenty:

 1. Piotr GARSTECKI, Paweł DĘBSKI, Jarosław ZIÓŁKOWSKI, Piotr KNAP, „Microfluidic chip”, Bacteromic Sp. z o.o., European Patent Office, Patent number: EP18189586.3
 2. Piotr GARSTECKI, Jarosław ZIÓŁKOWSKI, Piotr KNAP, „Incubation segment”, Bacteromic Sp. z o.o., European Patent Office, Patent number: EP18189593.9
 3. Paweł DĘBSKI, Piotr GARSTECKI Bacteromic Sp. z o.o., “Method and system for rapidly testing antimicrobial susceptibility”, Bacteromic Sp. z o.o., European Patent Office, Patent number: EP18183741.0

Uzyskane tytuły akademickie:

Magdalena Czekalska uzyskała tytuł doktora nauk chemicznych w czerwcu 2019 r.

Aleksandra Borkenhagen uzyskała tytuł mgr inż. we wrześniu 2019 r.

Paweł Garguliński uzyskał tytuł mgr inż. w listopadzie 2019 r.

Adam Opalski uzyskał stopień doktora nauk chemicznych w grudniu 2019 r.

Witold Postek uzyskał tytuł doktora chemii w grudniu 2019 r.

Michał Horka uzyskał tytuł doktora chemii w kwietniu 2022 r.

Sukcesy:

System BacterOMIC, opracowany przez Grupę Scope Fluidics, otrzymał europejski certyfikat oznaczenia CE dla urządzeń do diagnostyki in vitro, co dopuszcza go do stosowania na rynku Unii Europejskiej. Nowoczesne urządzenie diagnostyczne, opracowane przez zespół polskich mikrobiologów i inżynierów, przeszło badania kliniczne pierwszego panelu diagnostycznego. Badania potwierdziły funkcjonalność systemu BacterOMIC w diagnostyce lekowrażliwości bakterii wywołujących szereg infekcji, m.in. układu oddechowego, krwi, dróg moczowych i skóry.

źródło: https://scopefluidics.com/bacteromic-system-for-identifying-antibiotic-resistance-has-obtained-the-european-ce-ivd-marking-approval/

Program POWROTY

Tytuł projektu: „Waste into fuel –catalyst and process development for waste biomass valorization”

Kierownik: dr Izabela Stefanowicz- Pięta

Numer projektu: POPOIR.04.04.00-00-1F94/16-00 (pierwotnie POWROTY/2016-1/5)

Lata realizacji: 01.11.2016 - 28.02.2019

Wartość projektu: 800 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 800 000 PLN

Projekt POIR.04.04.00-00-1F94/16 jest realizowany w ramach programu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R,.

Cele projektu: Celem badawczym projektu jest zbadanie procesu konwersji biopaliw powstałych na bazie odpadów w wartościowe produkt, gaz syntezowy zamiast nowych inteligentnych materiałów katalitycznych. Szczególny nacisk zostanie położony na (i) biopaliwa, które znajdują się obecnie w centrum uwagi jako zrównoważone biopaliwo jutra (ii) na katalizatorach obniżona zawartość metali szlachetnych, ich aktywność, długotrwała dezaktywacja i odporność na truciznę (chlor); (iii) na nowe sposoby przygotowania nanomateriałów. Problem do rozwiązania ma charakter interdyscyplinarny i angażuje kilku specjalistów z różnych dziedzin nauki. Pozytywny wynik proponowanego Projektu może wywierać silny wpływ w obszarze wytwarzania czystej energii, nanoinżynierii i ochrony środowiska. Dlatego finał wynik wniosku przyniesie ludzkości ogromne korzyści w perspektywie długoterminowej.

Planowane efekty projektu: opracowanie skutecznej metody oraz efektywnego katalizatora pozwalającego zminimalizować emisję chloru podczas produkcji energii z odpadów

Strona projektu: http://www.waste2fuel.edu.pl/

Program HOMING

Tytuł projektu: Organiczno-nieorganiczne perowskity halogenkowe: Projektowanie, synteza oraz badanie właściwości optycznych i fotowoltaicznych

Kierownik: dr hab. Daniel Prochowicz

Numer projektu: POIR.04.04.00-00-5EE7/18

Lata realizacji: 01.11.2018 - 29.01.2021

Wartość projektu: 798 774 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 798 774 PLN

Projekt POIR.04.04.00-00-5EE7/18 jest realizowany w ramach programu HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Cele projektu: opracowanie nowych metod syntezy organiczno-nieorganicznych halogenkowych układów perowskitowych do zastosowań w fotowoltaice. W szczególności poszukiwane będą układy zwiększające całkowitą wydajność ogniw słonecznych oraz posiadające wysoką stabilność w warunkach dużej wilgotności.

Planowane efekty projektu:

- Opracowanie nowych metod wytwarzania wysokiej jakości cienkich filmów perowskitów ołowiowo-halogenkowych o różnych kompozycjach strukturalnych. Wykazanie, że metody te prowadzą do uzyskania wysoce wydajnych i stabilnych w różnych warunkach otoczenia ogniw słonecznych. Integralną częścią badań będzie zrozumienie elektrochemicznych procesów przebiegających w otrzymywanych ogniwach słonecznych

- Opracowanie nowych metod otrzymywania wysokiej jakości perowskitów ołowiowo-halogenkowych w formie monokryształów.

- Opracowanie i optymalizacja mechanochemicznych metod otrzymywania bezołowiowych związków perowskitowych opartych na kationach Sn2+, Sn4+, Ag+ i Bi3+.

- Zrozumienie i wyjaśnienie właściwości fizykochemicznych otrzymywanych materiałów perowskitowych.

 • Tytuł projektu: Single-biomolecule optical sensors based on DNA orgiami
 • Kierownik: dr Izabela Kamińska
 • Numer projektu: Homing/2017-4/32  POIR.04.04.00-00-42E8/17-00
 • Lata realizacji: 01.09.2018 - 31.08.2020

Program FIRST TEAM

 • Tytuł projektu: New Applications Of droplet Microfluidics: From Bio-Mimetics To Tissue Engineering
 • Kierownik: dr Jan Guzowski
 • Numer projektu: First TEAM/2016-2/13  POIR04.04.00-00-26C7/16-00
 • Lata realizacji: 03.08.2017 - 31.01.2021

Program TEAM

Tytuł projektu: Hybrydowe Materiały Funkcjonalne

Kierownik: prof. dr hab. Janusz Lewiński

Numer projektu: POIR.04.04.00-00-20C6/16

Lata realizacji: 01.04.2017 - 29.12.2020

Wartość projektu: 2 950 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 950 000,00 PLN

Projekt POIR.04.04.00-00-20C6/16 jest realizowany w ramach programu TAEM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Cele projektu: Celem projektu jest rozwijanie oryginalnych sposobów wytwarzania dwóch typów hybrydowych nieorganiczno-organicznych materiałów, tj. tlenkowych nanokrystalicznych materiałów półprzewodnikowych na bazie tlenku cynku oraz mikroporowatych nieorganiczno-organicznych materiałów typu MOFs (ang. Metal-Organic Frameworks), z zastosowaniem dobrze zdefiniowanych prekursorów molekularnych. Proponowana tematyka wpisuje się w dynamicznie rozwijający się w ostatniej dekadzie obszar badań z pogranicza chemii nieorganicznej i chemii nowych hybrydowych materiałów funkcjonalnych Ten wysoce interdyscyplinarny projekt realizowany jest przez zespół złożony z wybitnych młodych naukowców oraz przy szerokim wsparciu partnerów naukowych z renomowanych europejskich ośrodków badawczych.

Planowane efekty projektu:

 1. Opracowanie metod syntezy i kontrolowanej funkcjonalizacji nanokrystalicznego ZnO
 2. Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych nanokrystalicznych form ZnO i modyfikacja ich powierzchni
 3. Projektowanie i wytwarzanie nanokrystalicznych form ZnO do aplikacji biomedycznych i katalizy
 4. Synteza nowych molekularnych homo- i heterometalicznych jednostek budulcowych jako prekursorów materiałów typu MOF.
 5. Wytwarzanie materiałów porowatych o zróżnicowanej strukturze i funkcjonalności metodą solwotermalną i mechanochemiczną “SMART”.
 6. Funkcjonalizacja materiałów funkcjonalnych typu MOF z udziałem nanocząstek ZnO.

Program TEAM NET

Tytuł projektu: Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych

Kierownik: Prof. dr hab. Czesław Radzewicz

Numer projektu: POIR.04.04.00-00-16ED/18-00

Lata realizacji: 01.10.2019 - 29.12.2023

Wkład Funduszy Europejskich: 26 371 262,50 PLN, w tym dla ICHF PAN 9 320 762,50 PLN

Projekt POIR.04.04.00-00-16ED/18-00 jest realizowany w ramach programu TEAM NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Cele projektu: Opracowanie mikrofluidycznego urządzenia z technologią detekcji opartą o mikroskopięwymuszonego rozproszenia Ramana (ang. Stimulated Raman Scattering (SRS)), a następnie jego implementacjędo diagnostyki komórek białaczkowych.

Planowane efekty projektu:  

- Opracowanie i zbudowanie przestrajalnego źródła światła do mikroskopu SRS opartego o technologie światłowodową.

- Opracowanie i zbudowanie platformy mikroskopowej z detekcją opartą o mikroskopięwymuszonego rozproszenia Ramana.

- Stworzenie algorytmu do szybkiego rozpoznawania obrazów komórek białaczkowych w celu ich sortowania i dalszej analizy.

- Opracowanie mikrofluidycznego urządzenia pozwalającego na „łapanie” pojedynczych komórek a następnie ich sortowania.  

- Pomiar i analiza widm ramanowskich komórek białaczkowych w celu powiazania ich z biologiczno-klinicznymi cechami białaczki.

- Opracowanie nowych bezznacznikowych metod do identyfikacji specyficznych, ważnych klinicznie, podtypów białaczki.

- Badanie chemoodporności komórek białaczkowych oraz ich wrażliwości na leki w celu umożliwienia dalszego wprowadzenia zindywidualizowanego leczenia.

Elektroanaliza w praktyce: szkoła letnia i kurs internetowy – akronim SPARK

Cele projektu:

Projekt ma na celu przeszkolenie uczestników programu do samodzielnej pracy w laboratorium elektrochemicznym. Grupą docelową są studenci ostatnich lat studiów przed rozpoczęciem studiów trzeciego stopnia z elektrochemii oraz doktoranci wykorzystujący lub planujący wykorzystywać te metody w pracy badawczej.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie utworzenie i upowszechnienie otwartego kursu internetowego umożliwiającego kształcenie studentów na odległość z zakresu praktycznych zagadnień elektrochemii. Dodatkowe edycje szkoły letniej, które poza korzyściami bezpośrednimi (kształcenie studentów, umiędzynarodowienie, propagowanie kultury polskiej, propagowanie Polski jako miejsca przyjaznego obcokrajowcom i ciekawego miejsca prowadzenia badań naukowych) umożliwią weryfikację i dostosowanie materiałów dostępnych w kursie internetowym do oczekiwań odbiorców. Po zakończeniu projektu, studenci będą mogli w każdej chwili utrwalać wiedzę z kursu internetowego i powszechnie dostępnych materiałów filmowych.

Do najważniejszych długofalowych skutków projektu zaliczyć należy zwiększenie rozpoznawalności polskich instytucji naukowo-badawczych jako ośrodków prowadzących badania i kształcenie specjalistów na wysokim poziomie. Rozpowszechnienie wiedzy praktycznej w dziedzinie elektroanalizy oraz popularyzacja samych metod elektrochemicznych ułatwi naukowcom samodzielne prowadzenie badań oraz koordynowanie projektów naukowych.

Wartość projektu:

638 780,18 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18.

Program Polskie Powroty

 • Kierownik: dr Karol Karnowski

 • Numer projektu: PPN/PPO/2018/1/00082/U/1

 • Lata realizacji: 01.01.2019 to 31.12.2022

Program im. Ulama

Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10% Stypendystów w naborze). Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

 • prowadzenie badań naukowych;
 • odbycie stażu podoktorskiego;
 • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
 • Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Wniosek w programie może również złożyć naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships edycja 2020. NAWA uznaje certyfikat MSCA Seal of Excellence jako wiążącą weryfikację jakości wniosku. 

Informacje szczegółowe oraz dokumenty w języku angielskim dostępne są tutaj.

Kontakt:

Biuro Programów dla Naukowców

ulam@nawa.gov.pl

+ 48 22 390-35-72 

Stanisław Marcin Ulam (1909 -1984) był wybitnym polskim matematykiem. Doktorat obronił w 1933 roku na Politechnice Lwowskiej. Prof. Ulam był członkiem znanej na całym świecie lwowskiej szkoły matematycznej i współautorem Księgi Szkockiej. Tuż przed wybuchem II wojny światowej udał się do Stanów Zjednoczonych, aby dołączyć do Institute for Advanced Study w Princeton. Pracował na wielu amerykańskich uniwersytetach jako profesor, w tym na należącym do Bluszczowej Ligi Uniwersytecie Colorado Boulder oraz na Uniwersytecie Wisconsin i Uniwersytecie Stanowym Florydy.

PROJEKT z Działania 4.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

PROJEKT NLPQT

Tytuł projektu: NLPQT - Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych

Kierownik: Prof. dr hab. Czesław Radzewicz

Numer projektu: POIR.04.02.00-00-B003/18

Lata realizacji: 02.11.2018 - 31.12.2023

Beneficjenci:

Uniwersytet Warszawski
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Politechnika Śląska
Politechnika Wrocławska,
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Projekt POIR.04.02.00-00-B003/18 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania  4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wartość ogółem projektu: 205 742 659,01 PLN
w tym dla ICHF PAN: 6 036 245,99 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 145 161 566,30 PLN,
 w tym dla ICHF PAN: 5 817 228,89 PLN

Celem projektu jest stworzenie Narodowego Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych. Będzie to struktura rozproszona utworzona przez konsorcjum instytucji naukowych: 7 partnerów (w tym 5 uczelni wyższych) z 6 województw.

Planowane efekty projektu:  

W wyniku realizacji projektu powstanie następująca infrastruktura badawcza:

- system dystrybucji wzorcowych sygnałów częstotliwości oparty na optycznym zegarze atomowym oraz sieci światłowodowej PIONIER obsługujący najważniejsze ośrodki akademickie w Polsce oraz wybranych odbiorców komercyjnych,

- sieć laboratoriów naukowych specjalizujących się w fotonice,

- sieć laboratoriów naukowych prowadzących badania w domenie technologii kwantowych