Fundusze / projekty

Duże projekty

Akronim projektu:
PASIFIC
Tytuł projektu:
Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity
Okres realizacji projektu:
2020 - 2025
Źródło finansowania:
H2020-MSCA-COFUND-2018
Numer projektu:
847639
Charakterystyka projektu:
PASIFIC to program stypendialny Polskiej Akademii Nauk. W ramach programu 50 naukowców dowolnej narodowości otrzyma finansowanie na dwuletni staż podoktorski w jednym z instytutów Polskiej Akademii Nauk. Aplikujący kandydaci mają swobodę wyboru obszaru badawczego, opiekuna naukowego, instytutu goszczącego oraz miejsca oddelegowania – najodpowiedniejszych do rozwoju ich badań i kariery. Instytut Chemii Fizycznej PAN zaprasza naukowców ze stopniem naukowym doktora do aplikowania w ramach projektu PASIFIC. Lista potencjalnych Opiekunów Naukowych z IChF PAN dostępna jest tutaj.
Strona www projektu:
https://pasific.pan.pl/
Akronim projektu:
Centrum Dioscuri
Tytuł projektu:
Dioscuri Centre for Physics and Chemistry of Bacteria
Kierownik projektu:
Dr Bartłomiej Wacław
Okres realizacji projektu:
2020 - 2025
Źródło finansowania:
Max Planck Society/Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu:
UMO-2019/02/H/NZ6/00003
Charakterystyka projektu:
Centrum Dioscuri zajmuje się szeroko rozumianą tematyką wzrostu i ewolucji bakterii, badanych za pomocą kombinacji metod eksperymentalnych i obliczeniowych, w partnerstwie z Zakładem Teorii Ewolucji Instytutu Maxa Plancka w Plön. Szczególny nacisk położony jest na fizyko-chemiczne aspekty oddziaływań między bakteriami, ich środowiskiem, oraz komórkami zwierzęcymi: procesy adhezji, oddziaływania mechaniczne, dyfuzja, i inne. Głównym celem badań jest lepsze zrozumienie rozwoju infekcji bakteryjnych i ewolucji odporności bakterii na antybiotyki w organizmach ludzkich i zwierzęcych.
Strona www projektu:
https://dioscuricentrebacteria.com/
Akronim projektu:
MCBO
Tytuł projektu:
Międzynarodowe Centrum Badań Oka
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
Okres realizacji projektu:
2019 - 2023
Źródło finansowania:
Międzynarodowe Agendy Badawcze, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Numer projektu:
MAB/2019/12
Charakterystyka projektu:
Międzynarodowe Centrum Badań Oka ICTER – to nowy ośrodek naukowy, będący jednostką Instytutu Chemii Fizycznej PAN, założony przez profesorów Macieja Wojtkowskiego i Krzysztofa Palczewskiego, ma na celu badania nad dynamiką i plastycznością ludzkiego oka oraz opracowanie nowych terapii i narzędzi diagnostycznych, pomocnych w przypadku rozmaitych dysfunkcji wzroku. MCBO to inicjatywa o charakterze multidyscyplinarnym. W ośrodku będą prowadzone badania z obszaru optyki stosowanej, nowych technologii, inżynierii, chemii, biofizyki, biologii i medycyny. Projekt realizowany jest wspólnie z zagranicznym partnerem – Instytutem Okulistyki University College London (UCL) w Wielkiej Brytanii.
Strona www projektu:
https://www.icter.pl/
Akronim projektu:
PD2PI
Tytuł projektu:
From Postdoc to PI: Future leaders of ERA
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Robert Hołyst / Agnieszka Tadrzak
Okres realizacji projektu:
2019 - 2024
Źródło finansowania:
H2020-MSCA-COFUND-2018
Finansowanie uzupełniające:
MNiSW w ramach realizacji projektów międzynarodowych współfinansowanych
Numer projektu:
847413
Charakterystyka projektu:
Projekt PD2PI ma na celu utworzenie międzynarodowego, międzysektorowego i interdyscyplinarnego programu kształcenia osób po doktoracie (postdoków), którzy prowadzić będą ambitne badania w obszarze chemii inspirowanej biologią, medycyną i fizyką. W ramach projektu PD2PI przewidziano realizację 15 projektów badawczych, z których każdy nadzorowany będzie przez co najmniej 1 naukowca z IChF oraz 1 opiekuna z zagranicznej wiodącej jednostki naukowej (+opcjonalnie partner biznesowy). Tematyka projektów badawczych będzie wpisywała się w najnowocześniejsze trendy badawcze, wykraczając jednak poza sektor akademicki i wykazując dobre perspektywy na komercjalizację.
Strona www projektu:
https://www.pd2pi.edu.pl/
Akronim projektu:
IMCUSTOMEYE
Tytuł projektu:
IMaging-based CUSTOMised EYE diagnostics
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
Okres realizacji projektu:
2018 - 2021
Źródło finansowania:
H2020-ICT-2016-2017
Finansowanie uzupełniające:
MNiSW w ramach realizacji projektów międzynarodowych współfinansowanych
Numer projektu:
779960
Charakterystyka projektu:
Partnerzy projektu IMCUSTOMEYE opracują narzędzie oparte na innowacyjnej fotonice i podejściach do modelowania w odpowiedzi na potrzebę personalizacji opieki zdrowotnej w okulistyce, poprawy diagnostyki i wyników zdrowotnych, obniżenia kosztów oraz promowania aktywnego i zdrowego starzenia się, przy jednoczesnej zgodności z celami unijnego programu „Horyzont 2020”. IMCUSTOMEYE przyczyni się do skuteczniejszego, zindywidualizowanego leczenia chorób oczu i umocni wiodącą rolę w przemyśle w dziedzinie diagnostyki obrazowej w okulistyce.
Strona www projektu:
http://www.imcustomeye.eu/
Akronim projektu:
CREATE
Tytuł projektu:
The CREAtion of the Department of Physical Chemistry of Biological SysTEms
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Robert Hołyst / Agnieszka Tadrzak
Okres realizacji projektu:
2015 - 2020
Źródło finansowania:
H2020-WIDESPREAD-2014-2015
Finansowanie uzupełniające:
MNiSW w ramach realizacji projektów międzynarodowych współfinansowanych
Numer projektu:
666295
Charakterystyka projektu:
Projekt CREATE ma na celu utworzenie w strukturze Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF) nowej Katedry – Zakładu Chemii Fizycznej Układów Biologicznych kierowanej przez wiodącej klasy – rozpoznawalnego w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area, ERA) naukowca (‘ERA Chair holder’). Na stanowisko kierownika nowoutworzonego zakładu wybrano prof. Macieja Wojtkowskiego, światowej klasy naukowca zajmującego się obrazowaniem biomedycznym.
Strona www projektu:
http://www.create.edu.pl/
Akronim projektu:
NaMeS
Tytuł projektu:
Interdisciplinary NAnoscience School: from phenoMEnology to applicationS
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Robert Hołyst / Agnieszka Tadrzak
Okres realizacji projektu:
2016 - 2021
Źródło finansowania:
H2020-MSCA-COFUND-2015
Finansowanie uzupełniające:
MNiSW w ramach realizacji projektów międzynarodowych współfinansowanych
Numer projektu:
711859
Charakterystyka projektu:
Projekt NaMeS ma na celu utworzenie międzynarodowych, międzysektorowych I interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, w ramach których 22 odpowiednio wyselekcjonowanych młodych naukowców (Early Stage Researchers) realizuje ambitne badania naukowe w obszarze nanonauk (nanotechnologia, nowoczesne nanomateriały oraz mikrostruktura materii).
Strona www projektu:
http://www.names.edu.pl/
Akronim projektu:
EVOdrops
Tytuł projektu:
EVOdrops: Doctoral Training Network in directed EVOlution in DROPS
Kierownik projektu:
prof. Piotr Garstecki
Okres realizacji projektu:
2019 – 2023
Źródło finansowania:
The European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant
Numer projektu:
813786
Charakterystyka projektu:
Projekt EVOdrops to translacyjne podejście do metod mikroprzepływowych i biochemicznych ukierunkowanych na wytwarzanie białek oraz systemów do zastosowań przemysłowych i terapeutycznych.
Strona www projektu:
https://evodropseu.wordpress.com/
Akronim projektu:
GOTSolar
Tytuł projektu:
New technological advances for the third generation of Solar cells
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Janusz Lewiński
Okres realizacji projektu:
2016/01/01 – 2018/12/31
Źródło finansowania:
H2020-FETOPEN-2014-2015/H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA
Numer projektu:
687008
Charakterystyka projektu:
Fotowoltaika oparta na perowskitach jest powszechnie uznawana za jedną z najbardziej obiecujących technologii pozyskiwania energii ze słońca. Projekt GOTSolar: New technological advances for the third generation of solar cells miał na celu dokonanie takiego postępu w tej technologii, aby umożliwić pierwsze w historii wprowadzenie perowskitowych urządzeń fotowoltaicznych na rynek. Grant był realizowany od stycznia 2016 do grudnia 2018 w ramach jednego z najbardziej prestiżowych programów UE – Horyzont 2020 FET-Open („Future and Emerging Technologies”) przez konsorcjum 7 jednostek (poza IChF PAN były to Politechnika w Lozannie (EPFL), Uniwersytet w Porto, CNRS w Paryżu-Cachan, Uniwersytet w Ulm oraz firmy Greatcell Solar i Efacec). W ramach projektu opracowano szereg nowych materiałów budujących poszczególne warstwy ogniw, a także zoptymalizowano proces uszczelniania urządzeń i ich organizacji w panele o wielkości do kilkuset cm2. Jednocześnie w ramach grantu prowadzono badania starzeniowe nad trwałością ogniw perowskitowych w trakcie pracy w warunkach atmosferycznych. Wynikiem prowadzonych prac było stworzenie ogniwa o rekordowej dla tego typu urządzeń wydajności przetwarzania energii słonecznej w elektryczną oraz opracowanie podstaw procesu zwiększenia skali ich produkcji. Istotny wpływ na uzyskane rezultaty miało laboratorium Prof. Janusza Lewińskiego w IChF PAN, które było odpowiedzialne za zaprojektowanie i syntezę nowych wysoko wydajnych materiałów perowskitowych, w tym także tych bardziej przyjaznych środowisku (ze zmniejszoną zawartością ołowiu), a także materiałów budujących warstwy przewodzące elektrony oparte na tlenkach cynku i tytanu.
Strona www projektu:
http://www.gotsolar.eu/
Akronim projektu:
Noblesse
Tytuł projektu:
NanOtechnology, Biomaterials and aLternative Energy Source for ERA integration
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Robert Hołyst
Okres realizacji projektu:
2011 - 2014
Źródło finansowania:
FP7-REGPOT-CT-2011-285949-NOBLESSE
Finansowanie uzupełniające:
MNiSW w ramach realizacji projektów międzynarodowych współfinansowanych
Numer projektu:
285949
Charakterystyka projektu:
Nadrzędnym celem projektu NOBLESSE jest ustanowienie Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) jako partnera i liczącego się uczestnika europejskiego środowiska nanonaukowego. IChF PAN ma duże doświadczenie zarówno w badaniach podstawowych procesów fizykochemicznych, jak i w badaniach aplikacyjnych. Zastosowanie i kontrola materiałów nanostrukturalnych ma ogromne znaczenie dla rozwoju nowych, przyjaznych dla środowiska materiałów, bardziej wydajnych źródeł energii i biosensorów do analizy medycznej. Projekt NOBLESSE dostarczy instytutowi kluczową dla jego rozwoju aparaturę, pomoże także stworzyć polską sieć nanonauk, która będzie nadzorować najważniejszą aparaturę w polskich ośrodkach badawczych i zapewni naukowcom dostęp do niezbędnego sprzętu. Będzie to ważne nie tylko dla IChF PAN, ale dla całej polskiej nanonauki.
Strona www projektu:
http://213.135.39.48/noblesse/

Inne granty

Tytuł projektu:
Platforma wsparcia eksperckiego dla przemysłu - Utworzenie i rozbudowa platformy ofert do intensyfikacji współpracy nauki z przemysłem w praktycznych zastosowaniach nauk biologicznych i chemicznych
Kierownik projektu:
prof. dr hab. Robert Hołyst
Okres realizacji projektu:
2018 - 2020
Źródło finansowania:
DIALOG0188/2017
Charakterystyka projektu:
Celem tej inicjatywy jest z jednej strony promocja oferowanych przez Instytut Chemii Fizycznej i Instytut Biologii Doświadczalnej usług dla przemysłu, z drugiej zaś zapewnienie skutecznej komunikacji z przemysłem i praktycznym wsparciu innowacji produktowych i procesowych w odpowiedzi na zapytania spływające od przedsiębiorców.
Strona www projektu:
http://science4business.edu.pl/

Programy i konkursy

Program MAESTRO

 • Tytuł projektu: Korekcja zaburzeń odwzorowania optycznego za pomocą czasowo-przestrzennej modulacji fazy światła
 • Kierownik: prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
 • Numer projektu: 2016/22/A/ST2/00313
 • Lata realizacji: 21.04.2017 - 20.04.2021

 • Tytuł projektu: Nowa metoda do wyznaczania stałej równowagi tworzenia kompleksów, ST zeń oraz współczynników dyfuzji w roztworach i żywych komórkach przy Nano do picomolarnej koncentracji reagentów
 • Kierownik: prof. dr hab. Robert Hołyst
 • Numer projektu: 2016/22/A/ST4/00017
 • Lata realizacji: 13.04.2017 - 12.04.2021

 • Tytuł projektu: Ultra stabilne i jasne fluorofory do badań pojedynczych cząsteczek
 • Kierownik: prof. dr hab. Jacek Waluk
 • Numer projektu: 2016/22/A/ST4/00029
 • Lata realizacji: 18.05.2017 - 17.05.2022

 • Tytuł projektu: Mikroprzepływowe metody ilościowego badania antybiotykowrażliwości bakterii z rozdzielczością pojedynczo-komórkową
 • Kierownik: prof. dr hab. Piotr Garstecki
 • Numer projektu: 2018/30/A/ST4/00036
 • Lata realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2023

 • Tytuł projektu: Inżynieria nanostrukturalnych form perowskitów i tlenku cynku poprzez kontrolę składu i morfologii w celu radykalnej poprawy efektywności urządzeń przetwarzających energię świetlną
 • Kierownik: prof. dr hab. Janusz Lewiński
 • Numer projektu: 2019/34/A/ST5/00416
 • Lata realizacji: 01.07.2020 - 30.06.2024

Program PRELUDIUM

 • Tytuł projektu: Supramolekularne kompleksy pillar[n]arenów modyfikowanych grupami karboksylowymi z pochodnymi guanidyny i amidyny
 • Kierownik: mgr inż. Helena Lidia Butkiewicz
 • Numer projektu: 2017/27/N/ST5/01931
 • Lata realizacji: 24.07.2018 - 23.07.2021

 • Tytuł projektu: Dynamika strukturalna powierzchni katalitycznych układów zawierających nanokrystaliczne złoto na nośnikach tlenkowych w reakcji chemoselektywnej redukcji (lotnych) sprzężonych nienasyconych związków karbonylowych (R-(V)ABUC)
 • Kierownik: mgr inż. Maciej Zieliński
 • Numer projektu: 2018/29/N/ST4/01465
 • Lata realizacji: 04.02.2019 - 20.04.2021

 • Tytuł projektu: Nowe wielokationowe mechanoperowskity halogenkowe oraz ich zastosowanie w ogniwach fotowoltaicznych
 • Kierownik: mgr Marcin Saski
 • Numer projektu: 2018/29/N/ST5/02322
 • Lata realizacji: 04.02.2019 - 03.02.2021

 • Tytuł projektu: Nowe nanomateriały do chemoselektywnego uwodornienia nitrocykloheksanu do oksymu cykloheksanu w warunkach przepływowych
 • Kierownik: mgr inż. Emil Kowalewski
 • Numer projektu: 2018/31/N/ST5/02555
 • Lata realizacji: 15.07.2019 - 14.07.2021

 • Tytuł projektu: Reakcje w fazie wodnej produktów utleniania α‑pinenu - kinetyka, mechanizm i identyfikacja produktów reakcji
 • Kierownik: mgr inż. Agata Dorota Kołodziejczyk
 • Numer projektu: 2020/37/N/ST4/02527
 • Lata realizacji:15.08.2021 - 14.08.2023

 • Tytuł projektu: Opracowanie metodologii inżynierii wieloskalowych biometrycznych sieci naczyniowych w rzeczywistym rozmiarze
 • Kierownik: mgr inż. Nehar Celikkin
 • Numer projektu: 2020/37/N/ST5/03272
 • Lata realizacji: 04.05.2021 - 03.05.2023

Program PRELUDIUM PLUS

 • Tytuł projektu: Przenikanie jonów w kryształach molekularnych
 • Kierownik: dr hab. Oksana Danylyuk
 • Numer projektu: 2019/35/O/ST4/01865
 • Lata realizacji: 01.10.2020 - 30.09.2024

Program OPUS

 • Tytuł projektu: MA/iCRO: makro- i mikroskopowe aspekty ektazji rogówki w badaniach oftalmologicznych wspomaganych sztuczną inteligencją
 • Kierownik: dr Alejandra Consejo Vaquero
 • Numer projektu: 2020/37/B/ST7/00559
 • Lata realizacji: 15.02.2021 - 14.02.2022

 • Tytuł projektu:Cyfrowe wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych wspomagane metodami sztucznej inteligencji: krok w kierunku materiałów porowatych nowej generacji
 • Kierownik: dr Marco Costantini
 • Numer projektu: 2020/37/B/ST8/02167
 • Lata realizacji: 04.05.2021 - 03.05.2023

 • Tytuł projektu: Hiperwalencyjność, uśpiona kwasowość Lewisa i współzależność pomiędzy niekonwalencyjnymi oddziaływaniami w chemii związków metaloorganicznych grupy 13
 • Kierownik: dr inż. Iwona Justyniak
 • Numer projektu: 2020/37/B/ST4/03310
 • Lata realizacji: 01.02.2021 - 31.01.2024


 • Tytuł projektu: Światłowodowe systemy biosensoryczne do szybkiego i wczesnego wykrywania czynników zapalnych
 • Kierownik: dr hab. Joanna Niedziółka – Jönsson
 • Numer projektu: 2019/35/B/ST7/04388
 • Lata realizacji: 27.07.2020 - 26.07.2023

 • Tytuł projektu: Chemia i fotochemia we wnękach fotonicznych
 • Kierownik: prof. dr hab. Jacek Waluk
 • Numer projektu: 2019/35/B/ST4/00297
 • Lata realizacji: 02-10-2020 - 01-10-2024

 • Tytuł projektu: Suprazymy: osadzone na nanocząstkach katalizatory supramolekularne
 • Kierownik: dr hab. Volodymyr Sashuk
 • Numer projektu: 2019/35/B/ST4/01758
 • Lata realizacji: 01-10-2020 - 30-09-2024

 • Tytuł projektu: Dynamiczne i responsywne filmy Langmuira-Blodgett
 • Kierownik: dr Jan Jakub Paczesny
 • Numer projektu: 2019/35/B/ST5/03229
 • Lata realizacji: 03-08-2020 - 02-08-2023

 • Tytuł projektu: Szybkie reakcje chemiczne w żelach
 • Kierownik: dr Gonzalo Manuel Angulo Nunez
 • Numer projektu: 2019/33/B/ST4/01443
 • Lata realizacji: 30-04-2020 -  29-04-2023

 • Tytuł projektu: Sztuczne wyspy trzustkowe: mikrofluidyczne metody reagregacji komórek endokrynnych w drobinach hydrożeli
 • Kierownik: dr Jan Jerzy Guzowski
 • Numer projektu: 2019/33/B/ST8/02145
 • Lata realizacji: 02-03-2020 -

 • Tytuł projektu: Zmiany transportu wewnątrzkomórkowego w trakcie śmierci komórki
 • Kierownik: dr Karina Kwapiszewska
 • Numer projektu: 2019/33/B/ST4/00557
 • Lata realizacji: 02-03-2020 - 01-03-2023

 • Tytuł projektu: Nowe nanokatalizatory w procesach selektywnego uwodornienia w warunkach przepływowych w kierunku tworzenia półproduktów farmaceutycznych
 • Kierownik: dr hab. Anna Śrębowata
 • Numer projektu: 2019/33/B/ST5/01271
 • Lata realizacji: 31-01-2020 - 30-01-2023

 • Tytuł projektu: Polimery zawierające jony metali do zastosowań w elektrokatalizie i wykrywaniu elektrochemicznym
 • Kierownik: dr Piyush Sindhu Sharma
 • Numer projektu: 2018/29/B/ST5/02335
 • Lata realizacji: 02-09-2019 - 01-09-2022

 • Tytuł projektu: Dyfuzja w bimetalicznych nanostopach
 • Kierownik: dr hab. Zbigniew Antoni Kaszkur
 • Numer projektu: 2018/29/B/ST4/00710
 • Lata realizacji: 01-03-2019 - 28-02-2022

 • Tytuł projektu: Analiza optyczna pikolitrowych objętości produktów procesów elektrochemicznych
 • Kierownik: dr inż. hab. prof. nadzw IChF PAN Martin Jönsson-Niedziółka
 • Numer projektu: 2018/29/B/ST7/02552
 • Lata realizacji: 25-02-2019 - 24-02-2022

 • Tytuł projektu: Obrazowanie kierunkowości wzmocnionego powierzchniowo rozpraszania Ramana - rozwój metody i jej zastosowanie w badaniach pojedynczych cząsteczek umieszczonych na pojedynczych nanoantenach optycznych
 • Kierownik: dr Sylwester Gawinkowski
 • Numer projektu: 2018/29/B/ST4/00089
 • Lata realizacji: 21-01-2019 - 20-01-2022

 • Tytuł projektu: Analiza bezmarkerowa krążących komórek rakowych w krwi przy użyciu powierzchniowo-wzmocnionej spektroskopii Ramana sprzężonej z mikrofluidyką - nowe podejście do "liquid biopsy"
 • Kierownik: dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska
 • Numer projektu: 2017/25/B/ST4/01109
 • Lata realizacji: 03-09-2018 - 02-09-2021

 • Tytuł projektu: Zrozumienie mechanizmu selektywnej konwersji modelowych związków składników ligniny do pochodnych fenolu za pomocą fotokatalizy heterogenicznej wspomaganej ultradźwiękami
 • Kierownik: dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero
 • Numer projektu: 2017/25/B/ST8/01592
 • Lata realizacji: 03-09-2018 - 02-03-2022

 • Tytuł projektu: Rozwój ultraszybkiej spektroskopii stymulowanego rozpraszania Ramana wzmocnionego przez nanoanteny optyczne
 • Kierownik: dr Sylwester Gawinkowski
 • Numer projektu: 2017/27/B/ST4/02822
 • Lata realizacji: 03-09-2018 - 02-09-2021

 • Tytuł projektu: Zdalne kontrolowanie światłem aktywności barwników, białek i katalizatorów: obrazowanie, sensoryka i konwersja energii
 • Kierownik: dr hab., prof. nadzw IChF PAN Joanna Niedziółka – Jönsson
 • Numer projektu: 2017/27/B/ST3/02457
 • Lata realizacji: 27-08-2018 - 26-08-2021

 • Tytuł projektu: Rozpoznanie chemicznych i wizualnych stymulantów chrząszczy żerdzianki sosnówki podgatunku Monochamus galloprovincialis ssp. pistor
 • Kierownik: dr hab. inż. Rafał Włodzimierz Szmigielski
 • Numer projektu: 2017/25/B/NZ9/02588
 • Lata realizacji: 15-03-2018 - 14-03-2021

 • Tytuł projektu: Skalowanie energii w całkowicie światłowodowych oscylatorach laserowych
 • Kierownik: dr hab. Yuriy Stepanenko
 • Numer projektu: 2017/25/B/ST7/01145
 • Lata realizacji: 14-02-2018 - 13-08-2020

 • Tytuł projektu: Dyfuzja w zatłoczonym środowisku żywych komórek: Wpływ właściwości makrocząsteczek i metabolizmu komórkowego
 • Kierownik: dr Svyatoslav Kondrat
 • Numer projektu: 2017/25/B/ST3/02456
 • Lata realizacji: 14-02-2018 - 13-02-2022

 • Tytuł projektu: Wytawrzanie i zastosowanie syntetycznych receptorów do rozpoznawania hormonów białkowych
 • Kierownik: dr Piyush Sindhu Sharma
 • Numer projektu: 2017/25/B/ST4/01696
 • Lata realizacji: 13-02-2018 - 12-08-2021

 • Tytuł projektu: Rozwijanie nowych metod zagospodarowania CO2: Od uciążliwego odpadu do użytecznego surowca chemicznego
 • Kierownik: prof. dr hab. Janusz Zbigniew Lewiński
 • Numer projektu: 2017/25/B/ST5/02484
 • Lata realizacji: 25-01-2018 - 24-01-2021

 • Tytuł projektu: Cienkie, wolnostojące filmy nanokompozytowe i ich przewodnictwo elektryczne
 • Kierownik: dr hab. Marcin Fiałkowski
 • Numer projektu: 2016/23/B/ST5/02747
 • Lata realizacji: 29-09-2017 - 28-06-2021

 • Tytuł projektu: Mechanizmy oddziaływań nanocząstek srebra z komórkami biologicznymi
 • Kierownik: dr inż. Wojciech Nogala
 • Numer projektu: 2016/23/B/ST4/02868
 • Lata realizacji: 30-08-2017 - 29-04-2021

 • Tytuł projektu: Oddziaływanie peptydów membrano-aktywnych z modelowymi blonami komórkowymi i ich rola w transporcie leków. Badania przy użyciu metod elektrochemicznych, PM IRRAS oraz STM i AFM
 • Kierownik: dr Piotr Pięta
 • Numer projektu: 2016/23/B/ST4/02791
 • Lata realizacji: 09-08-2017 - 08-08-2020

 • Tytuł projektu: Indukowana światłem regulacja allosteryczna w układach makrocyklicznych
 • Kierownik: dr Volodymyr Sashuk
 • Numer projektu: 2016/23/B/ST5/02937
 • Lata realizacji: 03-07-2017 - 02-01-2021

 • Tytuł projektu: Przestrzenna organizacja nanodrutów metalicznych dla zaawansowanej fotoniki
 • Kierownik: dr hab. inż. Joanna Niedziółka Jönsson
 • Numer projektu: 2016/21/B/ST3/02276
 • Lata realizacji: 21-04-2017 - 20-04-2020

 • Tytuł projektu: Wzmocnienie Sygnału NMR w Odwracalnej wymianie na Przykładzie Układów Oligopeptydowych
 • Kierownik: dr Tomasz Ratajczyk
 • Numer projektu: 2016/21/B/ST4/02162
 • Lata realizacji: 03-02-2017 - 02-02-2021

 • Tytuł projektu: Badania nad zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie do analizy substancji farmaceutycznych w układach biologicznych
 • Kierownik: dr inż. Krzysztof Noworyta
 • Numer projektu: 2015/19/B/ST4/03743
 • Lata realizacji: 05-10-2016 - 04-06-2021

 • Tytuł projektu: Samoorganizujące się struktury donorowo-akceptorowe w jednoskładnikowych i binarnych warstwach półprzewodników organicznych
 • Kierownik: dr hab. Robert Nowakowski
 • Numer projektu: 2015/17/B/ST4/03845
 • Lata realizacji: 22-02-2016 - 21-08-2020

Program SONATA

 • Tytuł projektu: Tworzenie łańcuchów cząstek z wykorzystaniem efektów dielektroforetycznych, magnetycznych i kapilarnych
 • Kierownik: dr Konrad Giżyński
 • Numer projektu: 2019/35/D/ST5/03613
 • Lata realizacji: 30.09.2020 - 29.09.2023

 • Tytuł projektu: Grafenowe bioczujniki i biofizyka.
 • Kierownik: dr Izabela Kamińska
 • Numer projektu: 2019/35/D/ST5/00958
 • Lata realizacji: 02.11.2020 - 01.11.2023

 • Tytuł projektu: Zastosowanie papieru i innych włóknistych materiałów jako mikro/nanomatryc do osadzania warstw polimerów wdrukowanych molekularnie o rozwiniętej powierzchni na powierzchni elektrod
 • Kierownik: dr inż. Mciej Cieplak
 • Numer projektu: 2018/31/D/ST5/02890
 • Lata realizacji: 02.10.2019 - 30.09.2022

 • Tytuł projektu: Projektowanie unaczynionych tkanek w procesie biodrukowania 3D przy użyciu biotuszy z innowacyjnymi dodatkami
 • Kierownik: dr Marco Costantini
 • Numer projektu: 2018/31/D/ST8/03647
 • Lata realizacji: 04.11.2019 - 03.10.2022

 • Tytuł projektu: Nanostruktury wykazujące luminescencję opóźnioną oraz zdolność do selektywnego oddziaływania z substancją śladotwórczą na powierzchniach chłonnych i ich wykorzystanie w daktyloskopii
 • Kierownik: dr Adam Leśniewski
 • Numer projektu: 2015/17/D/ST5/01320
 • Lata realizacji: 02.02.2016 - 01.02.2021

 • Tytuł projektu: Nowe receptory wiążące C-reaktywne białko - wytwarzanie, charakterystyka i zastosowanie do odróżniania rodzaju infekcji wirusowej od bakteryjnej
 • Kierownik: dr Katarzyna Szot-Karpińska
 • Numer projektu: 2017/26/D/ST5/00980
 • Lata realizacji: 17.04.2018 - 16.11.2021

 • Tytuł projektu: Własności płynów złożonych a ich struktura na poziomie mikroskopowym
 • Kierownik: dr Karol Makuch
 • Numer projektu: 2016/21/D/ST3/00988
 • Lata realizacji: 08.03.2017 - 07.09.2020

Program SONATA BIS

 • Tytuł projektu: Opracowanie metody przywracania funkcji wzrokowych przy użyciu zmodyfikowanego wirusa wścieklizny
 • Kierownik: dr Andrzej Foik
 • Numer projektu: 2019/34/E/NZ5/00434
 • Lata realizacji: 26.05.2020 - 25.05.2025

 • Tytuł projektu: Drukowanie samoorganizujących się kropel: od fizycznych podstaw samoorganizacji do zastosowań w enkapsulacji komórek i badaniach przesiewowych
 • Kierownik: dr Jan Jerzy Guzowski
 • Numer projektu: 2019/34/E/ST8/00411
 • Lata realizacji: 01.09.2020 - 31.08.2024

 • Tytuł projektu: CoopCat: rozwój koncepcji i metod teoretycznych w celu zrozumienia efektów kooperatywnych w katalizie chemicznej
 • Kierownik: dr hab. Adam Maciej Kubas
 • Numer projektu: 2018/30/E/ST4/00004
 • Lata realizacji: 01.04.2019 - 2023-03-31

 • Tytuł projektu: Modyfikacja stabilności wirionów- stabilizacja i dezaktywacja wirusów
 • Kierownik: dr Jan Jakub Paczesny
 • Numer projektu: 2017/26/E/ST4/00041
 • Lata realizacji: 19.04.2018 - 18.07.2022

 • Tytuł projektu: Ultradługie nanodruty metaliczne jako plazmowe falowody – most pomiędzy nano- I makroświatem
 • Kierownik: prof. dr hab. inż. Joanna Niedziółka Jönsson
 • Numer projektu: 2016/22/E/ST5/00531
 • Lata realizacji: 18.04.2017 - 17.04.2021

 • Tytuł projektu: Ewolucja regulacji genów jako proces stochastyczny:Teoria zapotrzebowania Savageanu, koszt regulacji i szum.
 • Kierownik: dr Anna Ochab-Marcinek
 • Numer projektu: 2016/22/E/ST2/00558
 • Lata realizacji: 15.05.2017 - 14.07.2022

 • Tytuł projektu: W kierunku molekularnego zrozumienia ścieżek enukleacji: od minerałów do białek
 • Kierownik: dr hab. Piotr Zarzycki
 • Numer projektu: 2016/22/E/ST4/00446
 • Lata realizacji: 28.03.2017 - 27.03.2022

 • Tytuł projektu: Ruchome granice: międzyfazowe procesy przejścia jonów i cząsteczek w układach hydrodynamicznych
 • Kierownik: dr inż. hab. prof. nadzw IChF PAN Martin Jönsson-Niedziółka
 • Numer projektu: 2015/18/E/ST4/00319
 • Lata realizacji: 27.04.2016 - 26.04.2021

 • Tytuł projektu: Nano inżynieria cienkich warstw półprzewodnikowych fotokataliza torów wewnątrz mikroreaktora dla waloryzacji modelowych związków składników ligniny
 • Kierownik: dr inż. hab. prof. nadzw IChF PAN Juan Carlos Colmenares Quintero
 • Numer projektu: 2015/18/E/ST5/00306
 • Lata realizacji: 12.04.2016 - 11.10.2021

 • Tytuł projektu: Kataliza sterowana światłemna powierzchni czastek koloidalnych
 • Kierownik: dr. Volodymyr Sashuk
 • Numer projektu: 2014/14/E/ST5/00778
 • Lata realizacji: 02.06.2015 - 01.06.2021

Program HARMONIA

 • Tytuł projektu: Aktywne ruchy Browna funkcjonalnych mikrocząsteczek w płynach złożonych w objętości w ograniczonej geometrii.
 • Kierownik: dr hab. Anna Maria Maciołek
 • Numer projektu: 2015/18/M/ST3/00403
 • Lata realizacji: 18.04.2016 - 17.04.2020

 • Tytuł projektu: Rzadkie formy tautomeryczne izomerów porfiryny
 • Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jacek Waluk
 • Numer projektu: 2017/26/M/ST4/00872
 • Lata realizacji: 04.06.2018 - 03.06.2021

Program MINIATURA

 • Tytuł projektu: Elektrochemia Choroby Alzheimera - badania woltamperometryczne nowo odkrytych beta-amyloidów
 • Kierownik: dr Magdalena Zofia Wiloch
 • Numer projektu: 2020/04/X/ST4/00022
 • Lata realizacji: 30.09.2020 - 29.09.2021

 • Tytuł projektu: Istota działania katalitycznego kukurbituryli
 • Kierownik: dr Nazar Rad
 • Numer projektu: 2019/03/X/ST4/01017
 • Lata realizacji: 13.12.2019 - 12.12.2020

 • Tytuł projektu: Elektrochemiczna detekcja nieprzewodzących obiektów w nano i mikro skali w warunkach wymuszonej konwekcji
 • Kierownik: dr inż. Marcin Hołdyński
 • Numer projektu: 2019/03/X/ST4/02047
 • Lata realizacji: 18.12.2019 - 17.12.2020

 • Tytuł projektu: Rozpoznanie molekularne kwasu foliowego i antyfolianów przez neutralne receptory na bazie mocznika i cukrów prostych
 • Kierownik: dr Magdalena Ceborska
 • Numer projektu: 2018/02/X/ST5/01920
 • Lata realizacji: 21.08.2019 - 20.08.2020

Program ETIUDA

Program FUGA

 • Tytuł projektu: Luminescencja kompleksów lantanowców w ograniczno-nieorganicznych strukyurach hybrydowych
 • Kierownik: dr. inż. Justyna Mech
 • Numer projektu: 2015/16/S/ST4/00427
 • Lata realizacji: 01.10.2015 - 04.01.2020

Program POLONEZ

 • Tytuł projektu: 3D hybrid organ-on-chip (hOCP) platform for skeletal muscle tissue: a predictive in vitro model and an advanced tool for in vivo repair of skeletal muscle defects
 • Kierownik: dr Marco Costantini
 • Numer projektu: 2016/23/P/NZ1/03604
 • Lata realizacji: 01.05.2019 - 2021-04-30

Program SHENG

 • Tytuł projektu: Kolektywna dynamika i samoorganizacja aktywnych cząsteczek
 • Kierownik: dr hab. Wojciech Góźdź
 • Numer projektu: 2018/30/Q/ST3/00434
 • Lata realizacji: 12.08.2019 - 11.08.2022

Program SYMFONIA

 • Tytuł projektu: Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka
 • Kierownik: prof. dr hab. Piotr Garstecki
 • Numer projektu: 2014/12/W/NZ6/00454
 • Lata realizacji: 21.11.2014 - 31.08.2020

Program BEETHOVEN

 • Tytuł projektu: Nanoelektrody w pikolitrowych kropelkach:nowe możliwosci w chemii pojedyńczych cząstek
 • Kierownik: prof. Marcin Opałło
 • Numer projektu: 2016/23/G/ST4/04216
 • Lata realizacji: 18.05.2018 - 17.05.2020

Program SONATINA

 • Tytuł projektu: Nowe antrachinonowe półprzewodniki o charakterze donorowoakceptorowym: synteza, charakterystyka strukturalna, spektroskopowa i elektrochemiczna oraz zastosowanie w elektronice organicznej
 • Kierownik: dr inż. Kamil Kotwica
 • Numer projektu: 2019/32/C/ST5/00179
 • Lata realizacji: 09.09.2019 - 08.09.2022

 • Tytuł projektu: Modelowanie in vitro powstawania układu krwionośnego przy użyciu technik mikroprzepływowych oraz organ-on-chip.
 • Kierownik: dr inż. Katarzyna Rojek
 • Numer projektu: 2020/36/C/NZ1/00238
 • Lata realizacji: 11.01.2021 - 10.01.2024

Program Solar-Driven Chemistry

 • Tytuł projektu: Fotoprodukcja wodoru w układzie dwufazowym z odtwarzaniem donora elektronów
 • Kierownik: prof. dr hab. Marcin Opałło
 • Numer projektu: 2019/01/Y/ST4/00022
 • Lata realizacji: 01.06.2020 - 31.05.2020

Program LIDER

 • Tytuł projektu: Trójwymiarowe podłoża ze zintegrowanym multielektrodowym układem pomiarowym do zastosowań w hodowlach komórkowych i farmacji
 • Kierownik: dr inż.. Emilia Witkowska-Nery 
 • Numer projektu: LIDER/38/0138/L-9/17/NCBR/2018
 • Lata realizacji: 01.02.2019 - 31.01.2022

 • Tytuł projektu: Metoda ilościowego określania internalizacji cząsteczek chemicznych i biologicznych do wnętrza żywych komórek
 • Kierownik: dr Karina Kwapiszewska
 • Numer projektu: LIDER/10/0033/L-9/17/NCBR/2018
 • Lata realizacji: 01.04.2019 - 31.03.2022

PROJEKTY POLSKO-TAJWAŃSKIE

 • Tytuł projektu: Zasilacz na bazie ogniwa paliwowego na kwas mrówkowy do przenośnych urządzeń elektrycznych
 • Kierownik: dr hab. Andrzej Borodziński
 • Numer projektu: PL-TW-VI-1-2019 
 • Lata realizacji: 01.05.2019 - 30.04.2022

 • Tytuł projektu: Wykrywanie biomarkerów samoistnego zwłóknienia płuc (IPF) za pomocą matryc tranzystorów polowych zmodyfikowanych molekularnie-wdrukowanymi polimerami
 • Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Kutner
 • Numer projektu: PL-TW/VI/2/2019 
 • Lata realizacji: 01.05.2019 - 30.04.2022

Program ERA-NET

Program Team-Tech

 • Tytuł projektu: Two photon vision and two photon eye imaging (2x2 Photon Vis)
 • Kierownik: prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
 • Numer projektu: POIR.04.04.00-00-3D47/16
 • Lata realizacji: 01.12.2017 - 28.02.2021

 • Tytuł projektu: Innowacyjne ramanowskie urządzenie diagnostyczne (ang. FORMI) do detekcji patogennych bakterii w próbkach medycznych i środowiskowych
 • Kierownik: dr hab., prof. nadzw. IChF PAN Agnieszka Michota-Kamińska
 • Numer projektu: Team Tech/2017-4/23 POIR04.04.00-00-4210/17-00
 • Lata realizacji: 01.05.2018 - 30.04.2021

Program HOMING

 • Tytuł projektu: Organiczno-nieorganiczne perowskity halogenkowe: Projektowanie, synteza oraz badanie właściwości optycznych i fotowoltaicznych
 • Kierownik: dr hab. Daniel Prochowicz
 • Numer projektu: POIR.04.04.00-00-5EE7/18
 • Lata realizacji: 01.11.2018 - 29.01.2021

 • Tytuł projektu: Single-biomolecule optical sensors based on DNA orgiami
 • Kierownik: dr Izabela Kamińska
 • Numer projektu: Homing/2017-4/32  POIR.04.04.00-00-42E8/17-00
 • Lata realizacji: 01.09.2018 - 31.08.2020

Program FIRST TEAM

 • Tytuł projektu: New Applications Of droplet Microfluidics: From Bio-Mimetics To Tissue Engineering
 • Kierownik: dr Jan Guzowski
 • Numer projektu: First TEAM/2016-2/13  POIR04.04.00-00-26C7/16-00
 • Lata realizacji: 03.08.2017 - 31.01.2021

Program TEAM

 • Tytuł projektu: Functional Hybrid Materials and Interfaces 'FUNMAT-FACE'
 • Kierownik: prof. Janusz Lewiński
 • Numer projektu: POIR.04.04.00-00-20C6/16-00
 • Lata realizacji: 01.04.2017 - 29.12.2020

Program TEAM NET

 • Tytuł projektu: Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania,identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych
 • Kierownik: dr hab. Yuryj Stepanenko/ prof. dr hab. Piotr Garstecki
 • Numer projektu: POIR.04.04.00-00-16ED/18-00
 • Lata realizacji: 01.10.2019 - 30.09.2023

Program Polskie Powroty

 • Kierownik: dr Karol Karnowski
 • Numer projektu: PPN/PPO/2018/1/00082/U/1
 • Lata realizacji: 01.01.2019 to 31.12.2022

Program im. Ulama

PROJEKT z Działania 4.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020