Patenty wg dziedziny Wróć do listy

Chemia - technologia powierzchni, powłoki

 • Oferta nr. 9/19
 • Nazwa:
  Przedmiotem wynalazku jest sposób wygładzania i hydrofobizacji powierzchni poliwęglanu (PC), zwłaszcza powierzchni kanału mikroprzepływowego z poliwęglanu
 • Słowa kluczowe:
  wygładzanie poliwęglanu, hydrofobizacja poliwęglanu
 • Oferta nr. 2/19
 • Nazwa:
  DNA Origami konwerter chemii powierzchni
 • Słowa kluczowe:
  grafen, DNA origami, fluorescencja, pojedyncze cząsteczki, przekaz energii, chemia powierzchni, piren
 • Oferta nr. 6/18
 • Nazwa:
  Polimer wdrukowany molekularnie w postaci warstwy do oznaczania tyraminy, sposób otrzymywania takiego polimeru i zastosowanie w chemoczujniku do selektywnego elektrochemicznego wykrywania i/lub oznaczania analitów, zwłaszcza tyraminy
 • Słowa kluczowe:
  polimery wdrukowanie molekularne, polimery przewodzące, tyramina, toksyny w żywności, samorapotujący polimer
 • Oferta nr. 4/18
 • Nazwa:
  Hierarchicznie ustrukturyzowana warstwa makroporowatego poli(2,3'-bitiofenu) wdrukowana hormonem ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) i zastosowanie tej warstwy jako elementu rozpoznającego chemoczujnika do selektywnego oznaczania hCG
 • Słowa kluczowe:
  odwrócony opal, sferyczna nanocząstka krzemionkowa, kryształ koloidalny, makroporowatość, politiofen, powierzchniowe wdrukowywanie białek, wdrukowywanie semi-kowalencyjne, hormon ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG)
 • Oferta nr. 3/17
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania nanometrycznych krystalicznych cząstek TiO2 na powierzchni materiału węglowego pochodzącego z biomasy lignocelulozowej
 • Słowa kluczowe:
  Zol-żel, Ultradźwięki, Fotokataliza, Materiały węglowy, Biomasa lignocelulozowa, Synteza organiczna, Oczyszczanie powietrza i wody.
 • Oferta nr. 1/17
 • Nazwa:
  Sposób i urządzenie do osadzania nanocząstek na wewnętrznych ścianach kapilary polimerowej z użyciem fal ultradźwiękowych
 • Słowa kluczowe:
  teflon, kapilara, fotokatalizator, warstwa, mikroreaktor
 • Oferta nr. 6/16
 • Nazwa:
  Sposób wykrywania bakterii Salmonella spp, Cronobacter spp oraz Listeria monocytogenes w żywności
 • Słowa kluczowe:
  Skrócenie procedury detekcji bakterii patogennych w żywności
 • Oferta nr. 5/15
 • Nazwa:
  Warstwa polimeru przewodzącego poli(3,3'-bitiofenu), sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania kreatyniny i/lub kwasu askorbinowego
 • Słowa kluczowe:
  kreatynina, kwas askorbinowy, polimery przewodzące, chemoczujniki, biomarkery, choroby nerek
 • Oferta nr. 4/15
 • Nazwa:
  Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym
 • Słowa kluczowe:
  spektroskopia wzmacniana powierzchniowoosadzanie analitu, pole elektryczne
 • Oferta nr. 2/15
 • Nazwa:
  Sposób unieruchomienia białka, zwłaszcza mioglobiny, na powierzchni elektrody przewodzącej lub półprzewodzącej, sposób przygotowania polimeru molekularnie wdrukowanego tym białkiem, warstwa polimeru rozpoznającego to białko i zastosowanie tego polimeru
 • Słowa kluczowe:
  polimer molekulatnie wdrukowany, mioglobina, chemosensor, czujnik chemiczny, polimer przewodzący, elektropolimeryzacja, neutrawidyna, awidyna, biotyna
 • Oferta nr. 28/14
 • Nazwa:
  Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą neopteryny, i sposób jego przygotowania oraz zastosowanie tego polimeru jako warstwy rozpoznającej czujnika chemicznego do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania neopteryny
 • Słowa kluczowe:
  biomarker nowotworów, neopteryna w surowicy, potencjał otwartego obwodu, polimer wdrukowany molekularnie, chemosensor, czujnik chemiczny, diagnostyka kliniczna
 • Oferta nr. 17/14
 • Nazwa:
  Platforma do badań substancji chemicznych oraz mikroorganizmów techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i sposób jej otrzymywania
 • Słowa kluczowe:
  platforma SERS, bakterie, mikroorganizmy, mikrowłókna, nanowłókna
 • Oferta nr. 14/14
 • Nazwa:
  Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni w procesie elektrochemicznym, powierzchnia otrzymana tym sposobem i jej zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  platforma SERS, Raman, nanocząstki, elektrochemia, temperatura roztworu, powtarzalność
 • Oferta nr. 9/14
 • Nazwa:
  Warstwy rozpoznających polimerów przewodzących wytworzonych metodą wdrukowywania molekularnego i sposób ich otrzymywania, jak również ich zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania D- i L-arabitolu
 • Słowa kluczowe:
  sensory chemiczne, polimery wdrukowywane molekularnie, D-arabitol, L-arabitol, cukry, węglowodany, nanokulki, makroporowatość, rozwinięcie powierzchni, diagnoza kandydoz, diagnostyka medyczna, analityka medyczna, chemia analityczna, Candida sp.
 • Oferta nr. 2/14
 • Nazwa:
  Sposób przygotowania elektrody węglowej, elektroda otrzymana tym sposobem oraz jej zastosowanie do oznaczania tiocholiny
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki węgla, elektroforetyczne osadzanie, tiocholina, elektroda, czyjnik, bioczujnik na pestycydy
 • Oferta nr. 1/14
 • Nazwa:
  Platforma i jej zastosowanie do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, techniką powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana oraz sposób osadzania tych mikroorganizmów na wytworzonych platformach
 • Słowa kluczowe:
  detekcja bakterii, SERS, krew, podłoża do techniki SERS, osadzanie bakterii
 • Oferta nr. 35/13
 • Nazwa:
  Sposób modyfikowania powierzchni nanokompozytami, materiał nanokompozytowy i jego zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  nanopokrycia, nanocząstki, antyseptyczne, biokompatybilne
 • Oferta nr. 25/13
 • Nazwa:
  Matryca polikrzemianowa, sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  matryca polikrzemianowa, immobilizacja, enzym, acetylocholinoesteraza, czujnik, bioczujnik, pestycydy, tiocholina, dopamina, nanocząstki węgla, nanorurki węgla
 • Oferta nr. 10/13
 • Nazwa:
  Nowa pochodna bis(2,2'-bitienylo)metanu i sposób jej wytwarzania, warstwa molekularnie wdrukowanego polimeru, sposób jej wytwarzania i jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania związków nitroaromatycznych
 • Słowa kluczowe:
  polimer molekularnie wdrukowany, polimer przewodzący, związki wybuchowe, związki nitroaromatyczne, polimeryzacja, elektropolimeryzacja
 • Oferta nr. 13/12
 • Nazwa:
  Przenośna walizka próżniowa z wziernikiem
 • Słowa kluczowe:
  przenośna, walizka, próżniowa, wziernik
 • Oferta nr. 5/12
 • Nazwa:
  Pochodne tiofenu, molekularnie wydrukowany polimer utworzony za pomoca polimeryzacji pochodnych tiofenu i zastosowanie tego polimeru do selektywnego oznaczania i kontrolowanego uwalniania adenozyno-5'-trifosforanu (ATP)
 • Słowa kluczowe:
  adenozyno-5’-trifosofran, ATP, chemoczujnik, tiofen, polimer przewodzący, impedymetria pojemnościowa, mikrograwimetria piezoelektryczna
 • Oferta nr. 45/11
 • Nazwa:
  Platforma do pomiarów SERS oraz sposób jej wykonania
 • Słowa kluczowe:
  SERS, powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana, podłoże, nanostruktura, samoagregacja
 • Oferta nr. 43/11
 • Nazwa:
  Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymiarową siecią nanocząstek i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki, złoto, ciekłe kryształy, dwuwymiarowe sieci, modyfikacja powierzchni
 • Oferta nr. 21/11
 • Nazwa:
  Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki, samoorganizacja, sieci dwuwymiarowe, pokrycie powierzchni
 • Oferta nr. 8/10
 • Nazwa:
  Sposób modyfikowania nanorurek węglowych zwłaszcza wielościennych
 • Słowa kluczowe:
  nanorurki węglowe, oczyszczanie, modyfikacja, utlenianie, pole mikrofalowe, łaźnia ultradźwiękowa, dyspersja