Patenty - oferta nr. 10/17

Polimer wdrukowany molekularnie z wbudowanym próbnikiem redoks i solą dostarczającą przeciwjony oraz selektywny czujnik chemiczny do elektrochemicznego oznaczania wybranych analitów z warstwą polimeru wdrukowanego molekularnie jako jednostką rozpoznającą

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku jest molekularnie wdrukowany polimer (ang. molecularly imprinted polymer, MIP) z wbudowanym kowalencyjnie próbnikiem redoks, selektywny chemoczujnik do elektrochemicznego oznaczania wybranych analitów z warstwą polimeru wdrukowanego molekularnie jako jednostką rozpoznającą oraz nowy monomer stanowiący p-[bis(2,2'-bitieno-5-ylo)metylo]ferrocenobenzen i sposób wytwarzania tego monomeru.

  Według niniejszego wynalazku, opracowano i wytworzono czujnik chemiczny z wbudowanym wewnątrz MIP-u próbnikiem redoks.  Wykazano, że do prawidłowego działania tego czujnika niezbędna jest obecność przeciwjonów (anionów) zdolnych do zobojętnienia dodatniego ładunku elektrycznego powstającego podczas elektroutleniania podstawników ferrocenowych.  Dlatego wytworzono dwa chemoczujniki z warstwami MIP-u z wbudowanym próbnikiem redoks i wbudowanymi na dwa różne sposoby przeciwjonami, tj. wbudowanymi albo przez fizyczne pułapkowanie soli dużego lipofilowego przeciwjonu wewnątrz MIP-u, albo za pomocą kopolimeryzacji soli takiego przeciwjonu z monomerem funkcyjnym i sieciującym

 • Twórcy:
  Patrycja Łach, Maciej Cieplak, Marta Sosnowska, Piyush S. Sharma, Raghu Chitta, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
 • Zalety:

  Opracowany chemoczujnik, z samoraportującą warstwą rozpoznającą MIP, pozwala na elektrochemiczne (CV, DPV) oznaczanie analitów, które nie są elektroaktywne, bez konieczności dodawania zewnętrznego próbnika redoks

 • Słowa kluczowe:
  polimery wdrukowane molekularnie, czujniki elektrochemiczne, semorepotrujące materiały
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:

  Połączenie selektywnego rozpoznania wewnątrz warstw MIP wraz z unieruchomieniem próbnika redoks pozwala na opracowanie całego szeregu selektywnych, przenośnych chemoczujników do wykrywania różnych substancji.

 • Stan zaawansowania:
  Etap badania
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
Powrót do listy patentów