Patenty wg dziedziny Wróć do listy

Przyrządy - analiza materiałów biologicznych

 • Oferta nr. 7/18
 • Nazwa:
  Aparat do obrazowania techniką tomografii optycznej z równoległą detekcją fourierowską i sposób obrazowania techniką tomografii optycznej z równoległą detekcją fourierowską
 • Słowa kluczowe:
  OCT, obrazowanie oka
 • Oferta nr. 7/19
 • Nazwa:
  Elastyczna platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy, zastosowanie takiej platformy do bezpośredniej detekcji
 • Słowa kluczowe:
  PET, ITO, SERS, komórki nowotworowe, bakterie, detekcja
 • Oferta nr. 1/18
 • Nazwa:
  Platforma do detekcji i /lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, z wykorzystaniem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS), sposób jej przygotowania, jej zastosowanie oraz pomiar z użyciem takiej platformy
 • Słowa kluczowe:
  SERS; bakteria; detekcja bakterii; osocze
 • Oferta nr. 11/17
 • Nazwa:
  Nowy bisbitiofenowy analog oktanukleotydu o sekwencji nukleotydów CGCCGCCG, sposób jego otrzymywania, czujnik elektrochemiczny zawierający ten analog, sposób wytworzenia tego czujnika, pomiar z jego wykorzystaniem i jego zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  analogi DNA, polimer molekularnie wdrukowany, GCGGCGGC
 • Oferta nr. 9/17
 • Nazwa:
  Polimer wdrukowany molekularnie za pomocą p-synefryny i selektywny chemoczujnik do elektrochemicznego oznaczania p-synefryny z warstwą polimeru wdrukowanego molekularnie jako jednostką rozpoznającą
 • Słowa kluczowe:
  polimery wdrukowane molekularnie, czujniki elektrochemiczne, toksyny w żywności
 • Oferta nr. 13/16
 • Nazwa:
  Nowy selektywny czujnik optyczny do oznaczania stężenia białek, w szczególności ludzkiej albuminy, z zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie i wykorzystaniem dwójłomności ciekłych kryształów
 • Słowa kluczowe:
  albumina surowicy krwi ludzkiej (HSA), polimer wdrukowany molekularnie (MIP), chemoczujnik, ciekły kryształ, dwójłomność.
 • Oferta nr. 10/16
 • Nazwa:
  Chemosensor z molekularnie wdrukowanym polimerem tiofenowym do selektywnego oznaczania nitrozoaminowych toksyn, zwłaszcza N-nitrozo-L-proliny
 • Słowa kluczowe:
  czujnik chemiczny, polimer wdrukowany molekularnie, polimer przewodzący, elektropolimeryzacja, N-nitrozo-L-prolina, N-nitrozoamina, chemia żywności
 • Oferta nr. 7/16
 • Nazwa:
  Warstwa rozpoznająca epitop glutenu i jej otrzymywanie metodą wdrukowywania molekularnego z zastosowaniem pochodnych tiofenu
 • Słowa kluczowe:
  alergen, celiakia, czujnik chemiczny, gluten, epitop, polimer wdrukowany molekularnie (MIP), tranzystor polowy, tranzystor polowy z zewnętrzną bramką (EG-FET)
 • Oferta nr. 6/16
 • Nazwa:
  Sposób wykrywania bakterii Salmonella spp, Cronobacter spp oraz Listeria monocytogenes w żywności
 • Słowa kluczowe:
  Skrócenie procedury detekcji bakterii patogennych w żywności
 • Oferta nr. 6/15
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania polimeru z promotorową sekwencją TATAAA w sztucznej kasecie TATA oraz zastosowanie tego polimeru do rozpoznawania i/lub selektywnego oznaczania sześcionukleotydowej sekwencji DNA
 • Słowa kluczowe:
  sztuczna sekwencja promotorowa TATAAA, sztuczna kaseta TATA, białko wiążące TATA, aminokwasy, polimer molekularnie wdrukowany, choroby genetyczne, transkrypcja, model transkrypcji DNA, DNA i PNA.
 • Oferta nr. 5/15
 • Nazwa:
  Warstwa polimeru przewodzącego poli(3,3'-bitiofenu), sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania kreatyniny i/lub kwasu askorbinowego
 • Słowa kluczowe:
  kreatynina, kwas askorbinowy, polimery przewodzące, chemoczujniki, biomarkery, choroby nerek
 • Oferta nr. 4/15
 • Nazwa:
  Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym
 • Słowa kluczowe:
  spektroskopia wzmacniana powierzchniowoosadzanie analitu, pole elektryczne
 • Oferta nr. 2/15
 • Nazwa:
  Sposób unieruchomienia białka, zwłaszcza mioglobiny, na powierzchni elektrody przewodzącej lub półprzewodzącej, sposób przygotowania polimeru molekularnie wdrukowanego tym białkiem, warstwa polimeru rozpoznającego to białko i zastosowanie tego polimeru
 • Słowa kluczowe:
  polimer molekulatnie wdrukowany, mioglobina, chemosensor, czujnik chemiczny, polimer przewodzący, elektropolimeryzacja, neutrawidyna, awidyna, biotyna
 • Oferta nr. 30/14
 • Nazwa:
  Mikroprzepływowy układ zwłaszcza do automatycznego tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych i badania aktywności białek błonowych
 • Słowa kluczowe:
  mikroprzepływy dwufazowe, dwuwarstwy lipidowe na styku kropel, białka błonowe, badania przesiewowe
 • Oferta nr. 29/14
 • Nazwa:
  Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą białek, w tym ludzkiej albuminy, sposób jego przygotowania i jego zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  substancje organiczne, chemia analityczna, chemia nieorganiczna, diagnostyka, toksykologia, czujniki pomiarowe, techniki chemiczne, materiały niebezpieczneczujnik chemiczny, polimer wdrukowany molekularnie, wdrukowanie semi-kowalencyjne, polimer przewo
 • Oferta nr. 28/14
 • Nazwa:
  Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą neopteryny, i sposób jego przygotowania oraz zastosowanie tego polimeru jako warstwy rozpoznającej czujnika chemicznego do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania neopteryny
 • Słowa kluczowe:
  biomarker nowotworów, neopteryna w surowicy, potencjał otwartego obwodu, polimer wdrukowany molekularnie, chemosensor, czujnik chemiczny, diagnostyka kliniczna
 • Oferta nr. 17/14
 • Nazwa:
  Platforma do badań substancji chemicznych oraz mikroorganizmów techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i sposób jej otrzymywania
 • Słowa kluczowe:
  platforma SERS, bakterie, mikroorganizmy, mikrowłókna, nanowłókna
 • Oferta nr. 9/14
 • Nazwa:
  Warstwy rozpoznających polimerów przewodzących wytworzonych metodą wdrukowywania molekularnego i sposób ich otrzymywania, jak również ich zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania D- i L-arabitolu
 • Słowa kluczowe:
  sensory chemiczne, polimery wdrukowywane molekularnie, D-arabitol, L-arabitol, cukry, węglowodany, nanokulki, makroporowatość, rozwinięcie powierzchni, diagnoza kandydoz, diagnostyka medyczna, analityka medyczna, chemia analityczna, Candida sp.
 • Oferta nr. 7/14
 • Nazwa:
  Kolorymetryczny sensor do wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów, zwłaszcza adenowirusów i bakteriofagów T7
 • Słowa kluczowe:
  sensor/czujnik kolorymetryczny, bakteriofag, T7, adenowirus, przeciwciało
 • Oferta nr. 1/14
 • Nazwa:
  Platforma i jej zastosowanie do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, techniką powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana oraz sposób osadzania tych mikroorganizmów na wytworzonych platformach
 • Słowa kluczowe:
  detekcja bakterii, SERS, krew, podłoża do techniki SERS, osadzanie bakterii
 • Oferta nr. 10/13
 • Nazwa:
  Nowa pochodna bis(2,2'-bitienylo)metanu i sposób jej wytwarzania, warstwa molekularnie wdrukowanego polimeru, sposób jej wytwarzania i jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania związków nitroaromatycznych
 • Słowa kluczowe:
  polimer molekularnie wdrukowany, polimer przewodzący, związki wybuchowe, związki nitroaromatyczne, polimeryzacja, elektropolimeryzacja
 • Oferta nr. 2/12
 • Nazwa:
  Sposób separacji na żądanie materiału paramagnetycznego z kropli oraz układ do separacji na żądanie materiału paramagnetycznego z kropli
 • Słowa kluczowe:
  techniki mikroprzepływowe, lab-on-chip, diagnostyka, kulki paramagnetyczne