HRS4R i GEP

Plan równości płci

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk przygotował swój pierwszy plan równości płci. Dokument ma na celu identyfikację i opisanie przekonań, praktyk i zachowań związanych z płcią, które mogą utrudniać badaczkom planowanie i rozwój kariery. Jednocześnie proponujemy mapę drogową rozwiązywania problemów systemowych i eliminowania innych barier, które pogarszają warunki pracy i utrudniają kobietom awans. Plan obejmuje trzy kolejne lata, tj. 2022 – 2024. 

W celu implementacji planu powołana została grupa robocza w składzie:

 • dr Emilia Witkowska-Nery - przewodnicząca
 • dr hab. Anna Śrębowata, profesor instytutu
 • mgr inż. Julia Maciejewska-Komorowska
 • mgr Agnieszka Tadrzak
 • dr hab. Zbigniew Kaszkur, profesor instytutu
 • dr hab. Jacek Gregorowicz, profesor instytutu
 • dr Bartłomiej Wacław
 • dr Aleksandra Siklitckaia
 • dr Bren Mark Felisilda

Strategia rozwoju zasobów ludzkich dla naukowców (HRS4R)

Od 2014 r. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk jest posiadaczem wyróżnienia „HR Excellence in Research”. Otrzymanie wyróżnienia zostało poprzedzone pozytywną oceną rzetelności przeprowadzonego przez Instytut badania zgodności wewnętrznych procedur i praktyk związanych z rekrutacją i warunkami zatrudnienia naukowców z zasadami:

 • Europejskiej Karty Naukowca
 • Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Karta i Kodeks to narzędzia opracowane przez Komisję Europejską w celu wspierania rozwoju i utrzymania sprzyjającego naukowcom środowiska badawczego i kultury pracy. Ich głównym celem jest zwiększenie atrakcyjności kariery naukowej i prestiżu tego zawodu w Europie i przez to stymulowanie rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Na podstawie wyników wewnętrznego badania Instytut przygotował Plan Działania mający na celu poprawę zgodności procedur i praktyki Instytutu z postanowieniami Karty i Kodeksu. Z uwagi na ciągłość tego procesu, dyrektor Instytutu powołał grupę roboczą odpowiedzialną za dalsze wdrażanie oraz komitet sterujący do nadzorowania całego procesu.

Postępy Instytutu w poprawie dostosowania praktyk Instytutu do postanowień Karty i Kodeksu zostały dwukrotnie zmierzone: w 2016 r. – w celu przeprowadzenia oceny śródokresowej oraz w 2018 r. - w celu ułatwienia przejścia do wzmocnionej procedury certyfikacji. W 2020 r. Instytut odnowił wyróżnienie „HR Excellence in Research”.

Nasza polityka rekrutacji

Instytut, jako laureat wyróżnienia „HR Excellence in Research”, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić postępowanie rekrutacyjne na stanowiska naukowe oparte o zasady otwartości (Open), przejrzystości (Transparent) oraz oceny merytorycznej kandydatów (Merit) (OTM). Nasze konkursy na stanowiska naukowe są szeroko rozpowszechniane za pomocą np. strony internetowej Instytutu i portalu Euraxess. Nasze komitety rekrutacyjne składają się z ekspertów obu płci. Cenimy mobilność w karierze, zróżnicowane doświadczenie (sektor prywatny i publiczny, w tym biznes). Szanujemy i rozumiemy przerwy w karierze i zawsze dajemy Ci jasny obraz tego, czego możesz oczekiwać od zatrudnienia w naszym Instytucie.

Więcej informacji: polityka OTM-R i polityka zatrudnienia.

Perspektywy kariery zawodowej

 • ok. 1/3 naszych pracowników to obcokrajowcy i co 4. kierownik zespołu badawczego Instytutu jest pochodzenia innego niż polskie
 • 40% leaderów naszych zespołów badawczych ma mniej niż 45 lat.

Wierzymy, że różnorodność jest kluczem do tworzenia kultury pracy, stymulującej swobodną wymianę pomysłów i pobudzającej kreatywność. Nasi pracownicy mogą wybierać między ścieżką kariery naukowca, technika i pracownika administracji (szczegóły w naszym poradniku). Możliwe są również transfery między działami. Aby wesprzeć mobilność i rozwój pracowników, oferujemy różne dodatkowe szkolenia i warsztaty z zakresu praw własności intelektualnej, pisania wniosków o dofinansowanie i publikacji, publicznych prezentacji, etyki i rzetelności badań, planowania kariery, mentoringu i zarządzania. Nasi naukowcy są również zachęcani do udziału w wydarzeniach popularyzujących naukę (np. „Piknik naukowy”) i licznych wykładach na temat interdyscyplinarnych badań nad najnowszymi osiągnięciami nauki (np. serie: „CREATE lectures” i „Dream Chemistry Award”) oraz metod komercjalizacji (serie: „Spin lecture ”I „Innovation source”).

Nasi pracownicy mają prawo do korzystania ze swoich wyników badań i know-how, w tym prawa do udziału w zyskach wynikających z ich komercyjnego wykorzystania. Pracownicy zachowują prawo do udziału w zyskach, nawet po rozwiązaniu umowy o pracę (szczegóły w naszym poradniku na temat praw własności intelektualnej).

Instytut regularnie współpracuje również z sektorem biznesu (inicjatywa „IChF dla firm”). Współpracowaliśmy z firmami takimi jak: Samsung, Unilever, Mitsui Chemicals, General Electric i Thermo Fisher Scientific. Na podstawie wynalazków stworzonych w IChF powstały dwie innowacyjne firmy typu spin-off: Scope Fluidics (urządzenia mikroprzepływowe dla medycyny / biotechnologii) i Curiosity Diagnostics (testy cyfrowe). Wspieramy również inicjatywy komercyjne naszych pracowników (SERSitive i Siliquan).

Dlaczego to jest ważne?

Instytut rozpoznaje związek pomiędzy założeniami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu a atrakcyjnością Instytutu jako pracodawcy i jakością badań prowadzonych w Instytucie. Poprzez podejmowane działania Instytut chce stać się atrakcyjnym na skalę międzynarodową pracodawcą oraz czołową instytucją badawczą w Europie.

Faza początkowa:

Ocena śródokresowa:

Przejście do wzmocnionej procedury:

Wdrażanie 2018-2020:

Odnowienie wyróżnienia 2020:

Wdrażanie 2021-2023:

Odnowienie wyróżnienia 2023:

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: hrs4r@ichf.edu.pl.