Zachowania fazowe i dynamika w roztworach polimerów

Zespół badawczy nr 5

Zachowania fazowe i dynamika w roztworach polimerów

Kierownik zespołu

dr hab. Jacek Gregorowicz, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Zadanie 1: Właściwości amfifilowych polimerów dendrytycznych. W szczególności dążymy do zrozumienia, w jaki sposób topologia i struktura rdzenia i charakter chemiczny końcowych grup polimerów dendrytycznych wpływają na jego właściwości w roztworach, fazach skondensowanych, na granicy faz powietrze / woda i na podłożach stałych. 

Zadanie 2: Właściwości cieczy jonowej jako rozpuszczalników. Badamy agregację surfaktantów jonowych w rozcieńczonych roztworach (micelizacja) i tworzenie liotropowych faz ciekłokrystalicznych w skondensowanych roztworach. Naszym celem jest zrozumienie, w jaki sposób struktura surfaktantu, struktura cieczy jonowej i zawartość wody w układzie wpływają na proces agregacji.

Członkowie

  • dr inż. Andrzej Żywociński