Patenty - oferta nr. 15/16

Polimery koordynacyjne oparte na jonach chromu (II)

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku są polimery koordynacyjne składające się z karboksylanowych związków organicznych (z wyłączeniem kwasu 1,3,5-benzenotrikarboksylowego) oraz jonów chromu (II). Wynalazek dotyczy również sposobu syntezy polimerów koordynacyjnych składających się z karboksylanowych związków organicznych oraz jonów chromu (II). Polimery koordynacyjne będące przedmiotem wynalazku charakteryzują się tym, że zbudowane są anionowych molekuł organicznych zawierających przynajmniej dwie grupy karboksylanowe oraz z klasterów zawierających jednostki Cr2(OOCR)4, gdzie OOCR jest jedną z grup karboksylanowych łącznika organicznego. Sposób syntezy będący przedmiotem wynalazku umożliwia syntezę polimerów koordynacyjnych składających się z karboksylanowych związków organicznych oraz jonów chromu (II) poprzez prowadzenie reakcji chemicznej z wykorzystaniem odpowiednich łączników organicznych oraz prekursorów zawierających atomy chromu.

 • Twórcy:
  Michał Leszczyński, Arkadiusz Kornowicz, Janusz Lewiński
 • Zalety:
  • Materiały będące przedmiotem wynalazku wykazują zdolność sorpcji gazów i cieczy,
  • Materiały będące przedmiotem wynalazku wykazują zdolność rozdziału mieszanin gazowych i ciekłych poprzez selektywną adsorpcję molekuł o dużym powinowactwie do materiału,
  • Materiały będące przedmiotem wynalazku wykazują aktywność katalityczną w procesach utleniania węglowodorów,
  • Materiały będące przedmiotem wynalazku mogą być modyfikowane przez zastosowanie reagentów utleniających lub elektrodonorowych,
  • Opracowana metody syntezy umożliwia otrzymanie polimerów koordynacyjnych chromu (II) w postaci monokryształów,
  • Opracowana metoda syntezy wykorzystuje substraty o niskiej toksyczności i umożliwia prowadzenie procesu w środowisku wodnym.
 • Słowa kluczowe:
  sorpcja gazów i cieczy, rozdział mieszanin gazów i cieczy, ogniwa i baterie, kataliza, ekologia
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:

  Wynalazek ma na celu zaproponowanie dogodnej metody otrzymywania polimerów koordynacyjnych chromu (II) zawierających jednostki Cr2(OOCR)4, których synteza do tej pory była nieosiągalna, bądź bardzo skomplikowana. Otwiera ona nowe możliwości pozyskania materiałów na bazie Cr(II) o unikalnych właściwościach. Polimery koordynacyjne będące przedmiotem wynalazku charakteryzują się selektywną sorpcją gazów i cieczy, mogą rozdzielać mieszaniny gazów i cieczy, posiadają właściwości „redox” pozwalające na zastosowanie ich przy budowie ogniw i baterii używanych w elektronice. Ponadto otrzymane tak materiały dzięki wbudowanym w strukturę atomom chromu mogą znaleźć zastosowanie w katalizie organicznej przy syntezie np. leków. Sama technologia pozwala na przyjazne środowisku prowadzenie syntezy polimerów koordynacyjnych chromu(II) w roztworach wodnych.

 • Stan zaawansowania:
  Etap badania
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
Powrót do listy patentów