Szczegóły ogłoszenia

Instytucja finansująca

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Opis

Zapraszamy magistrów - absolwentów chemii, fizyki, inżynierii materiałowej oraz kierunków pokrewnych, zarówno eksperymentatorów jak i teoretyków, o uzdolnieniach w naukach przyrodniczych i ścisłych, przejawiających silną motywację do pracy badawczej.

Proponujemy ciekawą tematykę badań podstawowych w zakresie m.in.:

  • nanotechnologii i nowych materiałów;
  • fotochemii i fotofizyki;
  • fizykochemii ciała stałego, miękkiej materii i zjawisk powierzchniowych;
  • biochemii i biofizyki;
  • fizykochemii układów supramolekularnych;
  • kinetyki chemicznej i katalizy;
  • termodynamiki i mechaniki statystycznej;
  • chemii kwantowej, matematycznego modelowania zjawisk i dynamiki molekularnej;
  • elektrochemii, w tym mechanizmów procesów elektrodowych, elektroanalizy i ochrony przed korozją;

Projekty IChF PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN

do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej - rok akademicki 2024/2025 (I tura)

lista 15 projektów doktorskich - 20 miejsc dla doktorantów

Projekt nr / Project No. 3.1.

Microfluidic-assisted bioprinting with artificial intelligence tools: towards an atlas for modelling in vitro human biology

Mikrofluidiczne bioprintowanie z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji: w kierunku atlasu do modelowania in vitro biologii człowieka

Promotor / Supervisor

prof. dr hab. Maciej Wojtkowski.

Contact / Kontakt: mwojtkowski@ichf.edu.pl

Promotor pomocniczy / Auxiliary Supervisor

dr Marco Costantini.

Contact / Kontakt: mcostantini@ichf.edu.pl

Liczba miejsc: 1.

Zespół IChF PAN / IPC PAS Group:

Zespół 32. Wytwarzanie cyfrowe układów biomimetycznych / Research group No. 32. Digital manufacturing of biomimetic systems - dr Marco Costantini

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/wytwarzanie-cyfrowe-ukladow-biomimetycznych

Projekt nr / Project No. 3.2.

Vascular tissue engineering on granular scaffolds: experiments and modelling

Inżynieria tkankowa sieci kapilarnych na rusztowaniach o strukturze ziarnistej: eksperymenty i modelowanie

Promotor / Supervisor

prof. dr hab. Piotr Garstecki.

Contact / Kontakt: pgarstecki@ichf.edu.pl

Promotor pomocniczy / Auxiliary Supervisor

dr Jan Guzowski.

Contact / Kontakt: jguzowski@ichf.edu.pl

Liczba miejsc: 1.

Zespół IChF PAN / IPC PAS Group:

Zespół 19. Miękka materia ziarnista i inżynieria tkankowa / Research group No. 19. Soft Granular Matter and Tissue Engineering - dr Jan Guzowski

www: www.sgmte.pl

Projekt nr / Project No. 3.3.

Interactions mediated by fluctuating medium in and out-of equilibrium

Oddziaływania za pośrednictwem fluktuującego ośrodka w równowadze i poza nią

Promotor / Supervisor

prof. dr Anna Maciołek.

Contact / Kontakt: amaciolek@ichf.edu.pl

Liczba miejsc: 2.

Zespół IChF PAN / IPC PAS Group:

Zespół 10. Fizykochemii Miękkiej Materii / Research group No. 10. Soft Condensed Matter - prof. dr hab. Robert Hołyst

www: https://softmatter.ichf.edu.pl/

Projekt nr / Project No. 3.4.

Comprehensive, multimodal profiling of chromatin states and gene expression in single cells

Kompleksowe, multimodalne profilowanie stanów chromatyny i ekspresji genów w pojedynczych komórkach

Promotor / Supervisor

prof. dr hab. Maciej Wojtkowski.

Contact / Kontakt: mwojtkowski@ichf.edu.pl

Promotor pomocniczy / Auxiliary Supervisor

dr Marcin Tabaka.

Contact / Kontakt: mtabaka@ichf.edu.pl

Liczba miejsc: 1.

Zespół IChF PAN / IPC PAS Group:

Zespół 3. Optyka Fizyczna i Biofotonika / Research group No. 3. Physical Optics and Biophotonics Group - prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

www: http://groups.ichf.edu.pl/wojtkowski

Projekt nr / Project No. 3.5.

Innovative Piezophotocatalytic Hybrid Materials for Biomass-Inspired Compound Transformations

Innowacyjne piezofotokatalityczne materiały hybrydowe do transformacji związków inspirowanych biomasą

Promotor / Supervisor

prof. dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Q..

Contact / Kontakt: jcarloscolmenares@ichf.edu.pl

Promotor pomocniczy / Auxiliary Supervisor

dr Nilesh Manwar.

Contact / Kontakt: nmanwar@ichf.edu.pl

Liczba miejsc: 1.

Zespół IChF PAN / IPC PAS Group:

Zespół 28. Kataliza dla zrównoważonego przetwarzania energii i ochrony środowiska / Research group No. 28. Catalysis for sustainable energy production and environmental protection - dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero, profesor instytutu

www: http://photo-catalysis.org/

Projekt nr / Project No. 3.6.

Single-atom catalysts on functional carbon materials for the continuous-flow (SUCCESS)

Katalizatory jednoatomowe na funkcjonalnych materiałach węglowych dla procesów selektywnego uwodornienia w warunkach przepływowych (SUCCESS)

Promotor / Supervisor

dr hab. Anna Śrębowata, profesor instytutu.

Contact / Kontakt: asrebowata@ichf.edu.pl

Promotor pomocniczy / Auxiliary Supervisor

dr Adam Augustyniak.

Contact / Kontakt: adam.augustyniak@uwr.edu.pl

Liczba miejsc: 2.

Zespół IChF PAN / IPC PAS Group:

Zespół 21. Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych metodami spektroskopowymi i mikroskopią STM/AFM / Research group No. 21. Spectroscopic and microscopic (STM/AFM) studies of intermolecular interactions - prof. dr hab. Robert Nowakowski

www: https://ichf.edu.pl/en/groups/spectroscopic-and-microscopic-stm-afm-studies-of-intermolecular-interactions https://www.srebowata-team.pl/

Projekt nr / Project No. 3.7.

Photoswitching under dual confinement: a new strategy for the light regulation of functional host-guest systems

Fotoprzełączanie w podwójnym zamknięciu: nowa strategia regulacji świetlnej funkcjonalnych układów typu gospodarz-gość

Promotor / Supervisor

dr hab. Volodymyr Sashuk, profesor instytutu.

Contact / Kontakt: vsashuk@ichf.edu.pl

Liczba miejsc: 2.

Zespół IChF PAN / IPC PAS Group:

Zespół 7. Chemia w ograniczonej geometrii / Research group No. 7. Chemistry in Confined Spaces - dr hab. Volodymyr Sashuk, profesor instytutu

www: http://groups.ichf.edu.pl/sashuk

Projekt nr / Project No. 3.8.

Photophysics and bimolecular reactions of metal nanoclusters

Fotofizyka i reakcje bimolekularne nanoklastrów metali

Promotor / Supervisor

dr hab. Gonzalo Manuel Angulo Núñez, profesor instytutu.

Contact / Kontakt: gangulo@ichf.edu.pl

Promotor pomocniczy / Auxiliary Supervisor

dr Marcin Pastorczak.

Contact / Kontakt: mpastorczak@ichf.edu.pl

Liczba miejsc: 1.

Zespół IChF PAN / IPC PAS Group:

Zespół 8. Dynamika dwucząsteczkowych reakcji indukowanych światłem / Research group No. 8. Dynamics of light-induced bimolecular reactions - dr hab. Gonzalo Manuel Angulo Núñez, profesor instytutu

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/dynamika-dwuczasteczkowych-reakcji-indukowanych-swiatlem

Projekt nr / Project No. 3.9.

The origin and photophysical properties of the lowest triplet state of porphyrin derivatives and their applications in biology

Natura i właściwości najniższego stanu trypletowego pochodnych porfiryny i ich zastosowanie w biologii

Promotor / Supervisor

prof. dr hab. Jacek Waluk.

Contact / Kontakt: jwaluk@ichf.edu.pl

Promotor pomocniczy / Auxiliary Supervisor

dr Aleksander Gorski.

Contact / Kontakt: agorski@ichf.edu.pl

Liczba miejsc: 1.

Zespół IChF PAN / IPC PAS Group:

Zespół 29. Fotofizyka i spektroskopia układów fotoaktywnych / Research group No. 29. Photophysics and spectroscopy of photoactive systems - prof. dr hab. Waluk Jacek

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/fotofizyka-i-spektroskopia-ukladow-fotoaktywnych

Projekt nr / Project No. 3.10.

Study of spatiotemporal dynamics of ultrafast fiber lasers

Badanie czasoprzestrzennej dynamiki w ultraszybkich laserach światłowodowych

Promotor / Supervisor

dr hab. Yuriy Stepanenko, profesor instytutu.

Contact / Kontakt: ystepanenko@ichf.edu.pl

Promotor pomocniczy / Auxiliary Supervisor

dr inż. Katarzyna Krupa.

Contact / Kontakt: kkrupa@ichf.edu.pl

Liczba miejsc: 1.

Zespół IChF PAN / IPC PAS Group:

Zespół 27. Ultraszybkie techniki laserowe / Research group No. 27. Laser Centre - dr hab. Yuriy Stepanenko, profesor instytutu

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/ultraszybkie-techniki-laserowe

Projekt nr / Project No. 3.11.

Redox processes in nanoscale

Procesy redoks w skali nano

Promotor / Supervisor

prof. dr hab. Marcin Opałło.

Contact / Kontakt: mopallo@ichf.edu.pl

Promotor pomocniczy / Auxiliary Supervisor

dr Wojciech Nogala.

Contact / Kontakt: wnogala@ichf.edu.pl

Liczba miejsc: 1.

Zespół IChF PAN / IPC PAS Group:

Zespół 6. Nanoelektrochemia / Research group No. 6. Nanoelectrochemistry - dr inż. Wojciech Nogala

www: http://groups.ichf.edu.pl/nogala

Projekt nr / Project No. 3.12.

Application of the molecularly imprinted polymer films in electrochemical surface plasmon resonance based sensing

Zastosowanie cienkich warstw polimerów wdrukowanych molekularnie w konstrukcji chemoczujników opartych o elektrochemiczny spektrometr rezonansu plazmonów powierzchniowych

Promotor / Supervisor

dr hab. Piyush Sindhu Sharma, profesor instytutu.

Contact / Kontakt: psharma@ichf.edu.pl

Promotor pomocniczy / Auxiliary Supervisor

dr inż. Maciej Cieplak.

Contact / Kontakt: mcieplak@ichf.edu.pl

Liczba miejsc: 2.

Zespół IChF PAN / IPC PAS Group:

Zespół 18. Polimery Funkcjonalne / Research group No. 18. Functional Polymers - dr hab. Piyush Sharma, profesor instytutu

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/polimery-funkcjonalne

Projekt nr / Project No. 3.13.

Spatial Determinants of Immunotherapy Resistance in Cancer

Przestrzenne uwarunkowania oporności na immunoterapię w chorobie nowotworowej

Promotor / Supervisor

prof. dr hab. Bożenia Kamińska-Kaczmarek.

Contact / Kontakt: b.kaminska@nencki.edu.pl

Promotor pomocniczy / Auxiliary Supervisor

dr Marcin Tabaka.

Contact / Kontakt: mtabaka@ichf.edu.pl

Liczba miejsc: 1.

Zespół IChF PAN / IPC PAS Group:

Zespół 3. Optyka Fizyczna i Biofotonika / Research group No. 3. Physical Optics and Biophotonics Group - prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

www: https://icter.pl/

Projekt nr / Project No. 3.14.

Synthesis of core-shell nanoparticles for chemosensing and electrosynthesis

Synteza nanocząstek typu core-shell do zastosowań w konstrukcji chemoczujników i elektrosyntezie

Promotor / Supervisor

dr hab. Piyush Sindhu Sharma, profesor instytutu.

Contact / Kontakt: psharma@ichf.edu.pl

Liczba miejsc: 2.

Zespół IChF PAN / IPC PAS Group:

Zespół 18. Polimery Funkcjonalne / Research group No. 18. Functional Polymers - dr hab. Piyush Sharma, profesor instytutu

www: https://ichf.edu.pl/en/groups/functional-polymers

Projekt nr / Project No. 3.15.

Application of the molecularly imprinted polymer-based sensors in pharmakinetic studies of the selected antyviral drugs

Zastosowanie czujników z polimerami wdrukowanymi w badania farmakokinetycznych wybranych leków przeciwwirusowych

Promotor / Supervisor

dr hab. Piyush Sindhu Sharma, profesor instytutu.

Contact / Kontakt: psharma@ichf.edu.pl

Promotor pomocniczy / Auxiliary Supervisor

dr inż. Krzysztof Noworyta.

Contact / Kontakt: knoworyta@ichf.edu.pl

Liczba miejsc: 1.

Zespół IChF PAN / IPC PAS Group:

Zespół 18. Polimery Funkcjonalne / Research group No. 18. Functional Polymers - dr hab. Piyush Sharma, profesor instytutu

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/polimery-funkcjonalne

Opis stanowiska

Liczba wakatów

20

Oferta
Wymagania
Dodatkowe informacje

Termin składania wniosków: od 20 maja 2024 r. do 2 czerwca 2024 r.

Terminy rozmów rekrutacyjnych: od 24 czerwca 2024 r. do 3 lipca 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN): http://www.warsaw4phd.eu

Link do strony: http://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/rekrutacja/

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

2.06.2024 0:00

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 6.05.2024

Dołącz do nas