Szczegóły ogłoszenia

Instytucja finansująca

IChF PAN

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Opis

Zapraszamy magistrów - absolwentów chemii, fizyki, inżynierii materiałowej oraz kierunków pokrewnych, zarówno eksperymentatorów jak i teoretyków, o uzdolnieniach w naukach przyrodniczych i ścisłych, przejawiających silną motywację do pracy badawczej.

Proponujemy ciekawą tematykę badań podstawowych w zakresie m.in.:

  • nanotechnologii i nowych materiałów;
  • fotochemii i fotofizyki;
  • fizykochemii ciała stałego, miękkiej materii i zjawisk powierzchniowych;
  • biochemii i biofizyki;
  • fizykochemii układów supramolekularnych;
  • kinetyki chemicznej i katalizy;
  • termodynamiki i mechaniki statystycznej;
  • chemii kwantowej, matematycznego modelowania zjawisk i dynamiki molekularnej;
  • elektrochemii, w tym mechanizmów procesów elektrodowych, elektroanalizy i ochrony przed korozją;

Projekty IChF PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN

do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej - rok akademicki 2022/2023 (III tura)

lista 12 projektów doktorskich - 13 miejsc dla doktorantów

Projekt nr 1 / Project No. 1

Photophysics and Bimolecular Reactions of Metal Nanoclusters

Fotofizyka i reakcje bimolekularne nanoklastrów metali

dr hab. Gonzalo Manuel Angulo Núñez, profesor instytutu

dr Marcin Pastorczak

Zespół 8. Dynamika dwucząsteczkowych reakcji indukowanych światłem / Research group No. 8. Dynamics of light-induced bimolecular reactions - dr hab. Gonzalo Manuel Angulo Núñez, profesor instytutu

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/dynamika-dwuczasteczkowych-reakcji-indukowanych-swiatlem

Projekt nr 2 / Project No. 2

2 doktorantów / 2 PhD Students

Development of strategies for improving stability of perovskite solar cells

Opracowanie i rozwijanie metod wytwarzania stabilnych ogniw perowskitowych

dr hab. inż. Daniel Prochowicz, profesor instytutu

Zespół 26. Materiały półprzewodnikowe i urządzenia optoelektroniczne / Research group No. 26. Semiconducting Materials and Optoelectronic Devices - dr hab. inż. Daniel Prochowicz, profesor instytutu

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/materialy-polprzewodnikowe-i-urzadzenia-optoelektroniczne

Projekt nr 3 / Project No. 3

Electrochemical fixation of CO2 by heterogenous porous catalysts

Elektrochemiczne wiązanie CO2 przez heterogeniczny i porowaty katalizator

prof. dr hab. Marcin Opałło

dr Shumaila Razzaque

Zespół 23. Elektrody modyfikowane o potencjalnym zastosowaniu w czujnikach i ogniwach / Research group No. 23. Modified electrodes for potential application in sensors and cells - prof. dr hab. Marcin Opałło

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/elektrody-modyfikowane-o-potencjalnym-zastosowaniu-w-czujnikach-i-ogniwach

Projekt nr 4 / Project No. 4

Structurally tuned and nanostructured polymers conducting in both the positive and negative potential range as electrode materials for supercapacitors and molecular interconnections

Strukturalnie dostosowane i nanostrukturyzowane polimery przewodzące zarówno w dodatnim jak i ujemnym zakresie potencjałów jako materiały elektrodowe do superkondensatorów i połączeń molekularnych

dr hab. Piyush Sindhu Sharma

dr inż. Kamila Łucja Łępicka

Zespół 18. Polimery Funkcjonalne / Research group No. 18. Functional Polymers - dr hab. Piyush Sharma, profesor instytutu

www: https://ichf.edu.pl/en/groups/functional-polymers  (contact: klepicka@ichf.edu.pl)

Projekt nr 5 / Project No. 5

Synthesis of different dimensional nanopolymers for chemosensing

Synteza nanopolimerów o różnych wymiarach do zastosowania w konstrukcji chemoczujników.

dr hab. Piyush Sindhu Sharma, profesor instytutu

Zespół 18. Polimery Funkcjonalne / Research group No. 18. Functional Polymers - dr hab. Piyush Sharma, profesor instytutu

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/polimery-funkcjonalne

Projekt nr 6 / Project No. 6

Use of external electromagnetic fields to control physicochemical processes

Wykorzystanie zewnętrznych pól elektromagnetycznych do kontroli procesów fizykochemicznych

dr hab. Jan Paczesny

Zespół 2. Żywe Materiały / Research group No. 2. Living Materials - dr hab. Jan Paczesny

www: https://www.livingmaterials.org/

Projekt nr 7 / Project No. 7

Activation of Dinitrogen by Multinuclear Iron and Vanadium Complexes Supported by Sterically Demanding N,N-ligands

Aktywacja azotu na multinuklearnych kompleksach żelaza i wanadu stabilizowanych przez zatłoczone sterycznie ligandy N,N-dnorowe

prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński

Zespół 9. Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne / Research group No. 9. Coordination metal complexes and functional materials - prof. dr hab. Janusz Lewiński

www: http://lewin.ch.pw.edu.pl/

Projekt nr 8 / Project No. 8

Design and synthesis of inorganic-organic porous materials for biomedical applications.

Projektowanie i synteza nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych do zastosowań biomedycznych.

prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński

Zespół 9. Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne / Research group No. 9. Coordination metal complexes and functional materials - prof. dr hab. Janusz Lewiński

www: http://lewin.ch.pw.edu.pl/

Projekt nr 9 / Project No. 9

Microfluidic methods for leukemia diagnostics using stimulated Raman spectroscopy (SRS)

Metody mikroprzepływowe w diagnostyce białaczek z wykorzystaniem stymulowanej spektroskopii Ramana

prof. dr hab. Piotr Garstecki

dr Ladislav Derzsi

Zespół 11. Mikroprzepływy i Płyny Złożone / Research group No. 11. Microfluidics and Complex Fluids Research Group - prof. dr hab. Piotr GarsteckiZespół 11. Mikroprzepływy i Płyny Złożone / Research group No. 11. Microfluidics and Complex Fluids Research Group - prof. dr hab. Piotr Garstecki

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/mikroprzeplywy-i-plyny-zlozone

Projekt nr 10 / Project No. 10

Laboratory and field studies on secondary organic aerosol (SOA) aging at suburban sites

Badania laboratoryjne i terenowe procesów starzenia się wtórnego aerozolu organicznego (SOA) w atmosferze na obszarach pozamiejskich

dr hab. inż. Rafał Szmigielski, profesor instytutu

dr Agata Kołodziejczyk

Zespół 17. Chemia Środowiska / Research group No. 17. Environmental Chemistry Group - dr hab. inż. Rafał Szmigielski, profesor instytutu

www: website: http://groups.ichf.edu.pl/szmigielski

Projekt nr 11 / Project No. 11

Ionic liquid mixtures for supercapacitor applications

Mieszaniny cieczy jonowych do zastosowań w superkondensatorach

dr hab. S. Kondrat

Zespół 13. Fizykochemia układów złożonych / Research group No. 13. Physical chemistry of complex systems - prof. dr hab. Wojciech Góźdź

www: https://ichf.edu.pl/en/groups/physical-chemistry-of-complex-systems  (contact: skondrat@ichf.edu.pl)

Projekt nr 12 / Project No. 12

Physical insights into charging mechanisms and performance optimisation of nanoporous supercapacitors

Opis fizyczny mechanizmów ładowania i optymalizacja wydajności nanoporowatych superkondensatorów

dr hab. S. Kondrat

Zespół 13. Fizykochemia układów złożonych / Research group No. 13. Physical chemistry of complex systems - prof. dr hab. Wojciech Góźdź

www: https://ichf.edu.pl/en/groups/physical-chemistry-of-complex-systems  (contact: skondrat@ichf.edu.pl)

Opis stanowiska

Liczba wakatów

13

Oferta

Więcej szczegółów

zobacz link
Wymagania
Dodatkowe informacje

Termin składania wniosków: od 21 grudnia 2022 r. do 04 stycznia 2023 r.

Terminy rozmów rekrutacyjnych: od 24 stycznia 2022 r. do 02 lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN): http://www.warsaw4phd.eu

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

4.01.2023 23:59

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 7.12.2022

Dołącz do nas