Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne

Zespół badawczy nr 9

Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Janusz Lewiński

Tematyka badawcza

Badania zespołu prof. Lewińskiego łączą projektowanie podstawowych molekularnych jednostek budulcowych i procesy ich samoorganizacji z poszukiwaniem materiałów o zadanych właściwościach makroskopowych. Wieloletnie doświadczenie z zakresu chemii nieorganicznej i metaloorganicznej pozwala nam na racjonalne projektowanie i syntezę szerokiej gamy materiałów funkcjonalnych i ich prekursorów, m.in:

 •  materiałów perowskitowych do zastosowań w fotowoltaice;
 •  nanocząstek półprzewodnikowych (zwłaszcza ZnO) do zastosowań biomedycznych i w ogniwach słonecznych;
 •  niekowalencyjnych materiałów porowatych (NPMs) i nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych (MOFs) do przechowywania gazów i dostarczania leków.

Zespół specjalizuje się także w przyjaznej środowisku bezrozpuszczalnikowej metodzie syntezy mechanochemicznej, która jest z powodzeniem wykorzystywana w naszym laboratorium do otrzymywania, m.in. kompleksów molekularnych, materiałów porowatych typu MOF i nanokryształów półprzewodników.

Więcej aktualnych informacji znajduje się na stronie internetowej zespołu: http://lewin.ch.pw.edu.pl 

Członkowie

 • mgr inż. Krzysztof Budny-Godlewski
 • dr inż. Elżbieta Chwojnowska
 • mgr inż. Anna Cieślak
 • dr hab. inż. Marek Cinal
 • dr inż. Iwona Justyniak
 • mgr inż. Arkadiusz Kornowicz 
 • mgr inż. Piotr Krupiński 
 • dr inż. Michał Leszczyński 
 • mgr inż. Wojciech Marynowski
 • mgr Marcin Saski
 • dr Kamil Sokołowski
 • mgr inż. Katarzyna Sołtys-Brzostek
 • dr Omoboyede Femi Igbari
 • mgr inż. Karolina Opała
 • mgr inż. Dawid Kornacki
 • mgr inż. Habibollah Atigheh
 • mgr inż. Adam Trzaska

Publikacje

2021

Sahm, C., Mates-Torres, E., Eliasson, N., Sokolowski, K., Wagner, A., Dalle, K., Huang, Z., Scherman, O. A., Hammarström, L., Garcia-Melchor, M., & Reisner, E.
Imidazolium-modification enables enhanced photocatalytic CO2 reduction on ZnSe quantum dots.
Chemical Science, https://doi.org/10.1039/d1sc01310f

Budny-Godlewski, K., Michał, L. K., Tulewicz, A., Justyniak, I., Pinkowicz, D., Sieklucka, B., Kruczała, K., Sojka, Z., & Lewinski, J.
A Case Study on the Desired Selectivity in the Solid-state Mechano- and Slow-chemistry, Melt, and Solution Methodologies.
ChemSusChem, https://doi.org/10.1002/CSSC.202101269

Zelga, K., Pietrzak, T., Han, T., Justyniak, I., Chwojnowska, E., Sobota, P., & Lewinski, J.

Effectiveness of the Oxygenation over Classical Protonolysis Reactions: A Case of Alkylzinc Complexes Incorporating an Aminoalcoholate Ligand.

Chemistry – A European Journal, https://doi.org/10.1002/CHEM.202102172

Pietrzak, T., Justyniak, I., Zelga, K., Nowak, K., Ochal, Z., & Lewiński, J.  

Towards deeper understanding of multifaceted chemistry of magnesium alkylperoxides.  

Communications Chemistry, https://doi.org/10.1038/s42004-021-00560-9 

Sokołowski, K., Huang, J., Földes, T., McCune, J. A., Xu, D. D., de Nijs, B., Chikkaraddy, R., Collins, S. M., Rosta, E., Baumberg, J. J., & Scherman, O. A.
Nanoparticle surfactants for kinetically arrested photoactive assemblies to track light-induced electron transfer.
Nature Nanotechnology, https://doi.org/10.1038/s41565-021-00949-6

Terlecki, M., Justyniak, I., Leszczyński, M. K., & Lewiński, J.
Effect of the proximal secondary sphere on the self-assembly of tetrahedral zinc-oxo clusters.
Communications Chemistry, https://doi.org/10.1038/s42004-021-00574-3

2022

Kornowicz, A., Terlecki, M., Justyniak, I., Prochowicz, D., Van Leusen, J., Kögerler, P., & Lewiński, J. L.
Cyclodextrin-Templated Co(II) Grids: Symmetry Control over Supramolecular Topology and Magnetic Properties.
Inorganic Chemistry,  https://doi.org/10.1021/ACS.INORGCHEM.1C03344

Stephen, D. W., Tulewicz, A., Szejko, V., Justyniak, I., Wolska-Pietkiewicz, M., & Lewiński, J.
Exploring the reactivity of homoleptic organozincs towards SO2: Synthesis and structure of a homologous series of organozinc sulfinates.
Dalton Transactions, https://doi.org/10.1039/D2DT00577H

Leszczyński, M. K., Kornacki, D., Terlecki, M., Justyniak, I., Miletić, G. I., Halasz, I., Bernatowicz, P., Szejko, V., & Lewiński, J.
Mechanochemical vs Wet Approach for Directing CO2 Capture toward Various Carbonate and Bicarbonate Networks.
ACS Sustainable Chemistry & Engineering,  https://doi.org/10.1021/ACSSUSCHEMENG.1C08402

Korona, K., Terlecki, M., Justyniak, I., Magott, M., Żukrowski, J., Kornowicz, A., Pinkowicz, D., Kubas, A., & Lewinski, J.
A new look at molecular and electronic structure of homoleptic diiron(II,II) complexes with N,N-bidentate ligands: Combined experimental and theoretical study.
Chemistry – A European Journal, https://doi.org/10.1002/CHEM.202200620

Marynowski, W., Saski, M., Pałuba, B., Pisarek, M., & Lewiński, J. L.
An Innovative Solid-State Approach to Zinc Orthostannate: Remarkable Sintering Temperature Reduction via Lithium Doping and Mechanochemical Activation of Low-Melting Precursors.
ACS Applied Electronic Materials,  https://doi.org/10.1021/ACSAELM.2C00078

Krupiński, P. K., Terlecki, M., Kornowicz, A., Justyniak, I., Prochowicz, D., Van Leusen, J., Kögerler, P., & Lewiński, J. L.
Tetrahedral M4(μ4-O) Motifs Beyond Zn: Efficient One-Pot Synthesis of Oxido–Amidate Clusters via a Transmetalation/Hydrolysis Approach.
Inorganic Chemistry,  https://doi.org/10.1021/ACS.INORGCHEM.2C00456

Chavan, R. D., Wolska-Pietkiewicz, M., Prochowicz, D., Jędrzejewska, M., Mahdi Tavakoli, M., Yadav, P., Kook Hong, C., Lewiński, J.
Organic Ligand-Free ZnO Quantum Dots for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells.
Advanced Functional Materials,  https://doi.org/10.1002/ADFM.202205909
The team led by J. Lewiński developed a novel approach to organic ligand-free ZnO QDs and low-temperature processed pure ZnO electron transport layers (ETLs) for highly stable perovskite sollar cells (PCSs). The champion sollar cells achieved a power conversion efficiency over 20% which is the state-of-the-art performance among reported non-passivated pure-ZnO ETL-based PSCs (!)

Korona, K., Kornowicz, A., Justyniak, I., Terlecki, M., Błachowski, A., & Lewiński, J.
Non-redox reactivity of V(II) and Fe(II) formamidinates towards CO2 resulting in the formation of novel M(II) carbamates.
Dalton Transactions, https://doi.org/10.1039/D2DT02274E

2023

Wolska-Pietkiewicz, M., Jędrzejewska, M., Tokarska, K., Wielgórska, J., Chudy, M., Grzonka, J., & Lewiński, J.
Towards Bio-Safe and Easily Redispersible Bare ZnO Quantum Dots Engineered via Organometallic Wet-Chemical Processing.
Chemical Engineering Journal, https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2022.140497

Chwojnowska, E., Grzonka, J., Justyniak, I., Ratajczyk, T., & Lewiński, J.
A modular design approach to polymer-coated ZnO nanocrystals.
IScience, https://doi.org/10.1016/J.ISCI.2022.105759

Terlecki, M., Justyniak, I., Leszczyński, M. K., Bernatowicz, P., & Lewiński, J.
Factors controlling the structure of alkylzinc amidinates: on the role of N-substituents.
Dalton Transactions, https://doi.org/10.1039/D2DT03722J