Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne

Zespół badawczy nr 9

Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Janusz Lewiński

Tematyka badawcza

Badania zespołu prof. Lewińskiego łączą projektowanie podstawowych molekularnych jednostek budulcowych i procesy ich samoorganizacji z poszukiwaniem materiałów o zadanych właściwościach makroskopowych. Wieloletnie doświadczenie z zakresu chemii nieorganicznej i metaloorganicznej pozwala nam na racjonalne projektowanie i syntezę szerokiej gamy materiałów funkcjonalnych i ich prekursorów, m.in:

 •  materiałów perowskitowych do zastosowań w fotowoltaice;
 •  nanocząstek półprzewodnikowych (zwłaszcza ZnO) do zastosowań biomedycznych i w ogniwach słonecznych;
 •  niekowalencyjnych materiałów porowatych (NPMs) i nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych (MOFs) do przechowywania gazów i dostarczania leków.

Zespół specjalizuje się także w przyjaznej środowisku bezrozpuszczalnikowej metodzie syntezy mechanochemicznej, która jest z powodzeniem wykorzystywana w naszym laboratorium do otrzymywania, m.in. kompleksów molekularnych, materiałów porowatych typu MOF i nanokryształów półprzewodników.

Więcej aktualnych informacji znajduje się na stronie internetowej zespołu: http://lewin.ch.pw.edu.pl 

Członkowie

 • mgr inż. Krzysztof Budny-Godlewski
 • dr inż. Elżbieta Chwojnowska
 • mgr inż. Anna Cieślak
 • dr hab. inż. Marek Cinal
 • dr inż. Iwona Justyniak
 • mgr inż. Arkadiusz Kornowicz 
 • dr Aneta Kowalska 
 • mgr inż. Piotr Krupiński 
 • dr inż. Michał Leszczyński 
 • mgr inż. Wojciech Marynowski
 • mgr inż. Jan Nawrocki
 • mgr Rashmi Runjhun 
 • mgr Marcin Saski
 • dr Kamil Sokołowski
 • mgr inż. Katarzyna Sołtys-Brzostek
 • dr Adam Tulewicz
 • mgr inż. Zbigniew Wróbel
 • dr Vijay Gupta 

Publikacje

2021

Sahm, C., Mates-Torres, E., Eliasson, N., Sokolowski, K., Wagner, A., Dalle, K., Huang, Z., Scherman, O. A., Hammarström, L., Garcia-Melchor, M., & Reisner, E.
Imidazolium-modification enables enhanced photocatalytic CO2 reduction on ZnSe quantum dots.
Chemical Science, https://doi.org/10.1039/d1sc01310f


Budny-Godlewski, K., Michał, L. K., Tulewicz, A., Justyniak, I., Pinkowicz, D., Sieklucka, B., Kruczała, K., Sojka, Z., & Lewinski, J.
A Case Study on the Desired Selectivity in the Solid-state Mechano- and Slow-chemistry, Melt, and Solution Methodologies.
ChemSusChem, https://doi.org/10.1002/CSSC.202101269