Szczegóły ogłoszenia

Instytucja finansująca

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Opis

Zapraszamy magistrów - absolwentów chemii, fizyki, inżynierii materiałowej oraz kierunków pokrewnych, zarówno eksperymentatorów jak i teoretyków, o uzdolnieniach w naukach przyrodniczych i ścisłych, przejawiających silną motywację do pracy badawczej.

Proponujemy ciekawą tematykę badań podstawowych w zakresie m.in.:

  • nanotechnologii i nowych materiałów;
  • fotochemii i fotofizyki;
  • fizykochemii ciała stałego, miękkiej materii i zjawisk powierzchniowych;
  • biochemii i biofizyki;
  • fizykochemii układów supramolekularnych;
  • kinetyki chemicznej i katalizy;
  • termodynamiki i mechaniki statystycznej;
  • chemii kwantowej, matematycznego modelowania zjawisk i dynamiki molekularnej;
  • elektrochemii, w tym mechanizmów procesów elektrodowych, elektroanalizy i ochrony przed korozją.

Projekty IChF PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN

do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej - rok akademicki 2022/2023 (II tura)

lista 14 projektów doktorskich - 15 miejsc dla doktorantów

Projekt nr 1/ Project No. 1

Ionic liquid mixtures for supercapacitor applications

Mieszaniny cieczy jonowych do zastosowań w superkondensatorach

dr hab. Svyatoslav Kondrat

Zespół 13. Fizykochemia układów złożonych / Research group No. 13. Physical chemistry of complex systems - prof. dr hab. Wojciech Góźdź

https://ichf.edu.pl/en/groups/physical-chemistry-of-complex-systems

Projekt nr 2/ Project No. 2

Physical insights into charging mechanisms and performance optimisation of nanoporous supercapacitors

Opis fizyczny mechanizmów ładowania i optymalizacja wydajności nanoporowatych superkondensatorów

dr hab. Svyatoslav Kondrat

Zespół 13. Fizykochemia układów złożonych / Research group No. 13. Physical chemistry of complex systems - prof. dr hab. Wojciech Góźdź

https://ichf.edu.pl/en/groups/physical-chemistry-of-complex-systems

Projekt nr 3/ Project No. 3

Preparation of a library of pseudotyped Rabies viruses to target specific cell types in the retina

Przygotowanie biblioteki zmodyfikowanych wirusów wścieklizny specyficznych do rożnych typów komórek w siatkówce

dr hab. Ewa Kublik

dr Andrzej Foik

Zespół 3. Optyka Fizyczna i Biofotonika / Research group No. 3. Physical Optics and Biophotonics Group - prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

www.icter.pl

Projekt nr 4/ Project No. 4

Application of the TRP calcium channels in vision restoration

Zastosowanie kanałów wapniowych TRP w terapii przywracania wzroku

dr hab. Ewa Kublik

dr Andrzej Foik

Zespół 3. Optyka Fizyczna i Biofotonika / Research group No. 3. Physical Optics and Biophotonics Group - prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

www.icter.pl

Projekt nr 5/ Project No. 5

Assisted surgical guiding in ophthalmology

Wspomagane naprowadzenie chirurgiczne w okulistyce

prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

dr Andrea Curatolo

Zespół 3. Optyka Fizyczna i Biofotonika / Research group No. 3. Physical Optics and Biophotonics Group - prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

www.icter.pl

Projekt nr 6/ Project No. 6

Phase sensitive spatio- temporal optical coherence imaging

Obrazowanie z wykorzystaniem optycznej spójności przestrzennej z detekcją fazo czułą

prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

dr Andrea Curatolo

Zespół 3. Optyka Fizyczna i Biofotonika / Research group No. 3. Physical Optics and Biophotonics Group - prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

www.icter.pl

Projekt nr 7/ Project No. 7

Activation of dinitrogen by multinuclear Iron complexes supported by sterically demanding N,N-ligands

Aktywacja azotu na multinuklearnych kompleksach żelaza stabilizowanych przez zatłoczone sterycznie ligandy N,N-dnorowe

prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński

Zespół 9. Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne / Research group No. 9. Coordination metal complexes and functional materials - prof. dr hab. Janusz Lewiński

http://lewin.ch.pw.edu.pl/

Projekt nr 8/ Project No. 8

Nanoplastics in living cells

Nanoplastiki w żywych komórkach

prof. dr hab. Robert Hołyst

dr inż. Karina Kwapiszewska

Zespół 10. Fizykochemii Miękkiej Materii / Research group No. 10. Soft Condensed Matter - prof. dr hab. Robert Hołyst

https://softmatter.ichf.edu.pl/

Projekt nr 9/ Project No. 9

Microfluidic methods for leukemia diagnostics using stimulated Raman spectroscopy (SRS)

Metody mikroprzepływowe w diagnostyce białaczek z wykorzystaniem stymulowanej spektroskopii Ramana

prof. dr hab. Piotr Garstecki

dr Ladislav Derzsi

Zespół 11. Mikroprzepływy i Płyny Złożone / Research group No. 11. Microfluidics and Complex Fluids Research Group - prof. dr hab. Piotr GarsteckiZespół 11. Mikroprzepływy i Płyny Złożone / Research group No. 11. Microfluidics and Complex Fluids Research Group - prof. dr hab. Piotr Garstecki

https://ichf.edu.pl/zespoly/mikroprzeplywy-i-plyny-zlozone

Projekt nr 10/ Project No. 10

Laboratory and field studies on secondary organic aerosol (SOA) aging at suburban sites

Badania laboratoryjne i terenowe procesów starzenia się wtórnego aerozolu organicznego (SOA) w atmosferze na obszarach pozamiejskich

dr hab. Rafał Szmigielski, profesor instytutu

dr Agata Kołodziejczyk

Zespół 17. Chemia Środowiska / Research group No. 17. Environmental Chemistry Group - dr hab. inż. Rafał Szmigielski, profesor instytutu

website: http://groups.ichf.edu.pl/szmigielski

Projekt nr 11/ Project No. 11

Synthesis of different dimensional nanopolymers for chemosensing

Synteza nanopolimerów o różnych wymiarach do zastosowania w konstrukcji chemoczujników.

dr hab. Piyush Sindhu Sharma, profesor instytutu

Zespół 18. Polimery Funkcjonalne / Research group No. 18. Functional Polymers - dr hab. Piyush Sharma, profesor instytutu

https://ichf.edu.pl/zespoly/polimery-funkcjonalne

Projekt nr 12/ Project No. 12

Development of strategies for improving stability of perovskite solar cells

Opracowanie i rozwijanie metod wytwarzania stabilnych ogniw perowskitowych

dr hab. inż. Daniel Prochowicz, profesor instytutu

Zespół 26. Materiały półprzewodnikowe i urządzenia optoelektroniczne / Research group No. 26. Semiconducting Materials and Optoelectronic Devices - dr hab. inż. Daniel Prochowicz, profesor instytutu

https://ichf.edu.pl/zespoly/materialy-polprzewodnikowe-i-urzadzenia-optoelektroniczne

Projekt nr 13/ Project No. 13

2 doktorantów / 2 Ph.D. Students

Photophysics and Bimolecular Reactions of Metal Nanoclusters

Fotofizyka i reakcje bimolekularne nanoklastrów metali

dr hab. Gonzalo Manuel Angulo Núñez, profesor instytutu

dr Marcin Pastorczak

Zespół 8. Dynamika dwucząsteczkowych reakcji indukowanych światłem / Research group No. 8. Dynamics of light-induced bimolecular reactions - dr hab. Gonzalo Manuel Angulo Núñez, profesor instytutu

https://ichf.edu.pl/zespoly/dynamika-dwuczasteczkowych-reakcji-indukowanych-swiatlem

Projekt nr 14/ Project No. 14

On the inclusion of magnetic interactions in hybrid QM/MM calculations for catalysis and spintronics

Uwzględnienie oddziaływań magnetycznych w hybrydowych obliczeniach QM/MM dla katalizy i spintroniki

dr hab. Adam Kubas, profesor instytutu

dr Aleksandra Siklitckaia

Zespół 20. Kataliza kooperatywna / Research group No. 20. Cooperative catalysis - dr hab. Adam Kubas, profesor instytutu

http://coopcat.pl

Opis stanowiska

Liczba wakatów

15

Oferta

Więcej szczegółów

zobacz link
Wymagania
Dodatkowe informacje

Termin składania wniosków: od 27 lipca 2022 r. do 10 sierpnia 2022 r.

Terminy rozmów rekrutacyjnych: od 05 września 2022 r. do 15 września 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych w IChF PAN: http://www.warsaw4phd.eu

https://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/projekty-badawcze/

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

10.08.2022 23:59

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 13.07.2022

Dołącz do nas