Szczegóły ogłoszenia

Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Instytucja finansująca

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Opis

Zapraszamy magistrów - absolwentów chemii, fizyki, inżynierii materiałowej oraz kierunków pokrewnych, zarówno eksperymentatorów jak i teoretyków, o uzdolnieniach w naukach przyrodniczych i ścisłych, przejawiających silną motywację do pracy badawczej.

Proponujemy ciekawą tematykę badań podstawowych w zakresie m.in.:

  • nanotechnologii i nowych materiałów;
  • fotochemii i fotofizyki;
  • fizykochemii ciała stałego, miękkiej materii i zjawisk powierzchniowych;
  • biochemii i biofizyki;
  • fizykochemii układów supramolekularnych;
  • kinetyki chemicznej i katalizy;
  • termodynamiki i mechaniki statystycznej;
  • chemii kwantowej, matematycznego modelowania zjawisk i dynamiki molekularnej;
  • elektrochemii, w tym mechanizmów procesów elektrodowych, elektroanalizy i ochrony przed korozją;

Projekty IChF PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN

do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej - rok akademicki 2022/2023 (I tura)

lista 10 projektów doktorskich - 12 miejsc dla doktorantów

Projekt nr 1/ Project No. 1

Nanoengineering of multicomponent metal-free carbonaceous materials for bio-oil upgrading through ultrasound-assisted selective redox photo-catalysis in continuous-flow reactors

Nanoinżynieria wieloskładnikowych, niezawierających metalu, materiałów węglowych do uszlachetniania frakcji bio-olejowej poprzez wspomaganą ultradźwiękami selektywną fotokatalizę redoks w reaktorach przepływowych

dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Q., profesor instytutu

Zespół 28. Kataliza dla zrównoważonego przetwarzania energii i ochrony środowiska / Research group No. 28. Catalysis for sustainable energy production and environmental protection - dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero, profesor instytutu

https://photo-catalysis.org

Projekt nr 2/ Project No. 2

2 doktorantów / 2 Ph.D. Students

Nanoplastics in living cells

Nanoplastiki w żywych komórkach

prof. dr hab. Robert Hołyst

dr inż. Karina Kwapiszewska

Zespół 10. Fizykochemii Miękkiej Materii / Research group No. 10. Soft Condensed Matter - prof. dr hab. Robert Hołyst

https://softmatter.ichf.edu.pl/

Projekt nr 3/ Project No. 3

2 doktorantów / 2 Ph.D. Students

Diffusion of rods and flexible polymers in complex fluids

Dyfuzja prętów i elastycznych polimerów w płynach złożonych

prof. dr hab. Robert Hołyst

dr Karol Makuch

Zespół 10. Fizykochemii Miękkiej Materii / Research group No. 10. Soft Condensed Matter - prof. dr hab. Robert Hołyst

https://softmatter.ichf.edu.pl/

Projekt nr 4/ Project No. 4

Microfluidic methods for leukemia diagnostics using stimulated Raman spectroscopy (SRS)

Metody mikroprzepływowe w diagnostyce białaczek z wykorzystaniem stymulowanej spektroskopii Ramana

prof. dr hab. Piotr Garstecki

dr Ladislav Derzsi

Zespół 11. Mikroprzepływy i Płyny Złożone / Research group No. 11. Microfluidics and Complex Fluids Research Group - prof. dr hab. Piotr GarsteckiZespół 11. Mikroprzepływy i Płyny Złożone / Research group No. 11. Microfluidics and Complex Fluids Research Group - prof. dr hab. Piotr Garstecki

https://ichf.edu.pl/zespoly/mikroprzeplywy-i-plyny-zlozone

Projekt nr 5/ Project No. 5

Laboratory and field studies on secondary organic aerosol (SOA) aging at suburban sites

Badania laboratoryjne i terenowe procesów starzenia się wtórnego aerozolu organicznego (SOA) w atmosferze na obszarach pozamiejskich

dr hab. Rafał Szmigielski, profesor instytutu

dr Agata Kołodziejczyk

Zespół 17. Chemia Środowiska / Research group No. 17. Environmental Chemistry Group - dr hab. inż. Rafał Szmigielski, profesor instytutu

website: http://groups.ichf.edu.pl/szmigielski

Projekt nr 6/ Project No. 6

Synthesis of different dimensional nanopolymers for chemosensing

Synteza nanopolimerów o różnych wymiarach do zastosowania w konstrukcji chemoczujników.

dr hab. Piyush Sindhu Sharma, profesor instytutu

Zespół 18. Polimery Funkcjonalne / Research group No. 18. Functional Polymers - dr hab. Piyush Sharma, profesor instytutu

https://ichf.edu.pl/zespoly/polimery-funkcjonalne

Projekt nr 7/ Project No. 7

Application of fast Laplace NMR methods for reaction monitoring

Zastosowanie szybkich metod Laplace’owskiego NMR w monitorowaniu reakcji

dr hab. Piotr Bernatowicz

dr Mateusz Urbańczyk

Team 30: Nuclear Hyperpolarization of Molecular Systems and Nanomaterials / Zespół 30: Hiperpolaryzacja jądrowa układów molekularnych i nanomateriałów

http://groups.ichf.edu.pl/ratajczyk

Projekt nr 8/ Project No. 8

Probing the structure-property relationships in single-crystalline lead halide perovskites for photodetector applications

Badanie relacji pomiędzy strukturą a właściwościami monokrystalicznych perowskitów ołowiowo-halogenkowych do zastosowań w fotodetekcji

dr hab. inż. Daniel Prochowicz, profesor instytutu

Zespół 26. Materiały półprzewodnikowe i urządzenia optoelektroniczne / Research group No. 26. Semiconducting Materials and Optoelectronic Devices - dr hab. inż. Daniel Prochowicz, profesor instytutu

https://ichf.edu.pl/en/groups/semiconducting-materials-and-optoelectronic-devices

Projekt nr 9/ Project No. 9

Use of dynamic light scatterers to improve resolution in OCT imaging

Zastosowanie dynamicznych rozpraszaczy światła w celu poprawy rozdzielczości w obrazowaniu OCT

prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

dr Dawid Borycki

Zespół 3. Optyka Fizyczna i Biofotonika / Research group No. 3. Physical Optics and Biophotonics Group - prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

www.icter.pl

Projekt nr 10/ Project No. 10

Development of strategies for improving stability of perovskite solar cells

Opracowanie i rozwijanie metod wytwarzania stabilnych ogniw perowskitowych

dr hab. inż. Daniel Prochowicz, profesor instytutu

Zespół 26. Materiały półprzewodnikowe i urządzenia optoelektroniczne / Research group No. 26. Semiconducting Materials and Optoelectronic Devices - dr hab. inż. Daniel Prochowicz, profesor instytutu

https://ichf.edu.pl/zespoly/materialy-polprzewodnikowe-i-urzadzenia-optoelektroniczne

Opis stanowiska

Liczba wakatów

12

Oferta

Więcej szczegółów

zobacz link
Wymagania
Dodatkowe informacje

Termin składania wniosków: od 21 maja 2022 r. do 04 czerwca 2022 r.

Terminy rozmów rekrutacyjnych: od 27 czerwca 2022 r. do 07 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych w IChF PAN: http://www.warsaw4phd.eu

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

4.06.2022 23:59

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 20.04.2022

Dołącz do nas