Szczegóły ogłoszenia

Instytucja finansująca

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Opis

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN): http://www.warsaw4phd.euhttps://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/projekty-badawcze/

Zapraszamy magistrów - absolwentów chemii, fizyki, inżynierii materiałowej oraz kierunków pokrewnych, zarówno eksperymentatorów jak i teoretyków, o uzdolnieniach w naukach przyrodniczych i ścisłych, przejawiających silną motywację do pracy badawczej.

Proponujemy ciekawą tematykę badań podstawowych w zakresie m.in.:

  • nanotechnologii i nowych materiałów;
  • fotochemii i fotofizyki;
  • fizykochemii ciała stałego, miękkiej materii i zjawisk powierzchniowych;
  • biochemii i biofizyki;
  • fizykochemii układów supramolekularnych;
  • kinetyki chemicznej i katalizy;
  • termodynamiki i mechaniki statystycznej;
  • chemii kwantowej, matematycznego modelowania zjawisk i dynamiki molekularnej;
  • elektrochemii, w tym mechanizmów procesów elektrodowych, elektroanalizy i ochrony przed korozją;

Opis stanowiska

Liczba wakatów

12

Oferta

Więcej szczegółów

zobacz link
Wymagania
Dodatkowe informacje

Link do strony: http://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/rekrutacja/

Termin składania wniosków: od 21 grudnia 2023 r. do 04 stycznia 2024 r.

Terminy rozmów rekrutacyjnych: od 24 stycznia 2024 r. do 01 lutego 2024 r.

Projekty IChF PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN

do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej - rok akademicki 2023/2024 (III tura)

lista 10 projektów doktorskich - 12 miejsc dla doktorantów

Projekt nr 1 / Project No. 1

Synthesis of core-shell nanoparticles for chemosensing and electrosynthesis

Synteza nanocząstek typu core-shell do zastosowań w konstrukcji chemoczujników i elektrosyntezie

dr hab. Piyush Sharma, profesor instytutu

IPC PAS Group

Zespół 18. Polimery Funkcjonalne / Research group No. 18. Functional Polymers - dr hab. Piyush Sharma, profesor instytutu

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/polimery-funkcjonalne

   Projekt nr 2 / Project No. 2

Empowering microfluidic-assisted bioprinting with artificial intelligence tools for skeletal muscle tissue engineering

Wzmacnianie mikrofluidycznego bioprintowania narzędziami sztucznej inteligencji dla inżynierii tkanki mięśniowej szkieletowej

prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

dr Marco Costantini

IPC PAS Group

Zespół 32. Wytwarzanie cyfrowe układów biomimetycznych / Research group No. 31. Digital manufacturing of biomimetic systems - dr Marco Costantini

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/wytwarzanie-cyfrowe-ukladow-biomimetycznych

Projekt nr 3 / Project No. 3

Comprehensive, multimodal profiling of chromatin states and gene expression in single cells.

Kompleksowe, multimodalne profilowanie stanów chromatyny i ekspresji genów w pojedynczych komórkach.

prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

dr Marcin Tabaka

IPC PAS Group

Zespół 3. Optyka Fizyczna i Biofotonika / Research group No. 3. Physical Optics and Biophotonics Group - prof. dr hab. Maciej Wojtkowski (contact to: mtabaka[at]ichf.edu.pl)

www: http://groups.ichf.edu.pl/wojtkowski

Projekt nr 4 / Project No. 4

2 doktorantów / 2 Ph.D. Students

Interactions mediated by fluctuating medium in and out-of equilibrium.

Oddziaływania za pośrednictwem fluktuującego ośrodka w równowadze i poza nią.

Prof. dr Anna Maciołek

IPC PAS Group

Zespół 10. Fizykochemii Miękkiej Materii / Research group No. 10. Soft Condensed Matter - prof. dr hab. Robert Hołyst (e-mail to: amaciolek[at]ichf.edu.pl)

www: https://softmatter.ichf.edu.pl/

Projekt nr 5 / Project No. 5

Activation of Dinitrogen by Multinuclear Iron and Vanadium Complexes Supported by Sterically Demanding N, N-ligands

Aktywacja azotu na multinuklearnych kompleksach żelaza i wanadu stabilizowanych przez łączone ligandy bisamidynowe and bis(β-diketiminowe)

prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński

IPC PAS Group

Zespół 9. Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne / Research group No. 9. Coordination metal complexes and functional materials - prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński

www: http://lewin.ch.pw.edu.pl/

Projekt nr 6 / Project No. 6

Vascular tissue engineering on granular scaffolds: experiments and modelling.

Inżynieria tkankowa sieci kapilarnych na rusztowaniach o strukturze ziarnistej: eksperymenty i modelowanie.

prof. dr hab. Piotr Garstecki

dr Jan Guzowski

IPC PAS Group

Zespół 19. Miękka materia ziarnista i inżynieria tkankowa / Research group No. 19. Soft Granular Matter and Tissue Engineering - dr Jan Guzowski

www: www.sgmte.pl

Projekt nr 7 / Project No. 7

Innovative Piezophotocatalytic Hybrid Materials for Biomass-Inspired Compound Transformations

Innowacyjne piezofotokatalityczne materiały hybrydowe do transformacji związków inspirowanych biomasą

Prof. dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero

dr Nilesh Manwar

IPC PAS Group

Research group no. 28. Catalysis for sustainable energy production and environmental protection / Zespół 28. Kataliza dla zrównoważonego przetwarzania energii i ochrony środowiska - Prof. dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero (contact to nmanwar@ichf.edu.pl)

http://photo-catalysis.org/

Projekt nr 8 / Project No. 8

Redox processes in nanoscale

Procesy redoks w skali nano

Prof. dr hab. Marcin Opałło

dr Wojciech Nogala

IPC PAS Group

Zespół 6. Nanoelektrochemia / Research group No. 6. nanoelecrochemistry - dr Wojciech Nogala

www: http://groups.ichf.edu.pl/nogala (contact to: wnogala[at]ichf.edu.pl)

Projekt nr 9 / Project No. 9

2 doktorantów / 2 Ph.D. Students

Application of the molecularly imprinted polymer nanoparticles in electrochemical-surface plasmon resonance based sensing

Zastosowanie nanocząstek polimerów wdrukowanych molekularnie w konstrukcji chemoczójników opartych o elektrochemiczny spektrometr rezonansu plazmonów powierzchniowych (E-SPR)

dr hab. Piyush Sharma, profesor instytutu

dr inż. Maciej Cieplak

IPC PAS Group

Zespół 18. Polimery Funkcjonalne / Research group No. 18. Functional Polymers - dr hab. Piyush Sharma, profesor instytutu (contact to: mcieplak[at]ichf.edu.pl)

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/polimery-funkcjonalne

Projekt nr 10 / Project No. 10

Computational Modelling of Cross-Beam Radiation-Matter Interactions

Modelowanie komputerowe oddziaływań między wiązkami promieniowania a materią

dr hab. Adam Kubas, prof. inst.

dr Dariusz Piekarski

IPC PAS Group

Zespół 20. Kataliza kooperatywna /Research group No. 20 Cooperative catalysis

- dr hab. Adam Kubas, profesor instytutu (contact to: dpiekarski[at]ichf.edu.pl)

www: http://coopcat.pl/

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

4.01.2024 0:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

1.02.2024

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 7.12.2023

Dołącz do nas