Szczegóły ogłoszenia

Wynik rekrutacji
Miejsce pracy

IChF PAN

Instytucja finansująca

IChF PAN

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

DYREKTOR INSTYTUTU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO PROFESORA INSTYTUTU W ZESPOLE 2 /ZAKŁADZIE 1

Opis

Wybrany kandydat będzie uczestniczyć w pracach z pogranicza chemii materiałowej, chemii fizycznej i nanotechnologii z jednej strony, oraz biologii (głównie mikrobiologii) z drugiej strony. Tematyka prac badawczych realizowanych w zespole „Żywe materiały” stanowi dwukierunkowe połączenie między tymi dziedzinami. Elementy biologiczne wykorzystywane są do tworzenia funkcjonalnych układów, a zdobycze chemii (np. nanocząstki, układy nierównowagowe, sztuczne membrany) mają być rozwiązaniem problemów dotykających medycynę i biologię. Realizowane zagadnienia dotyczą również tworzenia systemów abiotycznych o cechach układów ożywionych.


Zwycięzca konkursu prowadził będzie prace badawcze, nadzorował prace mniej doświadczonych członków zespołu (w tym pracowników na stanowisku typu post-doc, doktorantów, studentów oraz stażystów), przygotowywał teksty publikacji naukowych (zgłaszanych do czasopism naukowych z listy filadelfijskiej), zgłoszeń patentowych, raportów i sprawozdań. Od Kandydata oczekiwane będzie, by występował o zewnętrzne finansowanie prowadzonych badań naukowych. Wybrana osoba zostanie zatrudniona na stanowisku profesora instytutu i będzie prowadzić badania w zakresie tematycznym Zespołu 2.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Oferta

Forma zatrudnienia

umowa o pracę,

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.12.2022

Okres zatrudnienia

na czas nieokreślony

Oferujemy

Wynagrodzenie: 6410 brutto finansowane z subwencji statutowej IChF PAN oraz benefity w postaci: w postaci współfinansowania pakietu prywatnej opieki medycznej, możliwość przyznania miejsca w pokojach gościnnych instytutu, ERASMUS+.
Inne: Wybrany kandydat stanie się częścią doświadczonego i dobrze wyposażonego multidyscyplinarnego zespołu i będzie miał możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu chemii fizycznej układów biologicznych, w szczególności dotyczącej nowych materiałów i biomateriałów oraz układów z dala od stanu równowagi.

Link do strony Euraxess

zobacz link
Wymagania

Profil naukowy kandydata

Established Researcher (R3)

Wymagania

 • ukończone studia wyższe w zakresie chemii, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie chemia;
 • wymagane kompetencje: co najmniej 7 letnie doświadczenie w pracach dotyczących nanotechnologii, bionanotechnologii i/lub chemii fizycznej układów biologicznych; doświadczenie w wykorzystanie oraz analizie wyników badań dotyczących fizykochemii powierzchni (np. SEM, AFM, XRR, elipsometria), metod analitycznych (np. wykorzystujących metody spektroskopowe, np. SERS), syntezy nanomateriałów (np. nanocząstek) oraz podstawowych technik mikrobiologicznych (np. wymogi pracy w środowisku jałowym, pasażowanie komórek eukariotycznych, posiew bakteryjny, znajomość standardowych protokołów (np. MTT)); staż podoktorski odbyty w zagranicznej jednostce; doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych; udokumentowane doświadczenie w opiece nad studentami; znajomość języka angielskiego umożliwiająca przygotowanie publikacji naukowych do czasopism z listy filadelfijskiej.
 • kompetencje pożądane: sprawność w komunikowaniu wyników naukowych; doświadczenie związane z patentowaniem rozwiązań o potencjale aplikacyjnym; umiejętność identyfikowania problemów badawczych w ramach swojej dziedziny. Np.: https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-profiles-descriptors.

Kryteria oceny

 • kreatywność mierzona jakością i liczbą publikacji naukowych, w których kandydat jest pierwszym autorem, korespondencyjnym autorem lub autorem znaczącym[1] oraz zgłoszeń patentowych/patentów i/lub wdrożeń;
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego, staże/praca w przemyśle);
 • liczba cytowań prac kandydata, zwłaszcza tych prac, w których kandydat jest pierwszym autorem, autorem korespondencyjnym lub autorem znaczącym;
 • kreatywność mierzona jakością i liczbą kierowanych projektów badawczych i publikacji powstałych w wyniku realizacji tych projektów;
 • opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego.

Przy ocenie dorobku Kandydata Komisja Konkursowa uwzględni przerwy w pracy naukowej (np. urlop macierzyński, staż w przemyśle itd.) i wskazany dorobek Kandydata przeliczy na efektywne lata pracy naukowej [2]. W ramach postępowania konkursowego wybrani Kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w IChF PAN i/lub dodatkowe wyjaśnienia.

[1] Znaczenie pracy kandydata w danej publikacji może podkreślić autor korespondencyjny/osoba prowadząca badania w osobnym liście.

[2] Informacja o przerwach w pracy naukowej Kandydata powinna znaleźć się w CV.

Wymagane dokumenty
 • CV (zawierające dane kontaktowe tj. adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz nr telefonu);
 • list motywacyjny (nieprzekraczający 3 500 znaków), zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych/zawodowych, dotychczasowych osiągnięciach z zaznaczeniem trzech najważniejszych, ewentualnym udziale w projektach i własnych zamierzeniach;
 • przynajmniej jedna opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego;
 • spis publikacji z zaznaczeniem max. 5 najważniejszych prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat pracy naukowej Kandydata [3] lub patentów;
 • informacja o liczbie cytowań publikacji bez auto-cytowań, wartości indeksu h oraz liczbie lat efektywnie przepracowanych w nauce (po odliczeniu przerw);
 • lista projektów badawczych (również aplikacyjnych, wdrożeniowych), którymi Kandydat kierował lub był głównym wykonawcą oraz 1-3 najważniejsze publikacje będące wynikiem realizacji tego projektu, lub inne wymierne rezultaty projektu;
 • oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.

[3] Po odliczeniu przerw w pracy naukowej Kandydata

Procedura rekrutacyjna

Dodatkowe informacje

Sposób składania zgłoszeń:
e-mail: rekrutacja@ichf.edu.pl
Dopisek w nagłówku e-maila: „Rekrutacja nr 38/2022”.

Kandydatom negatywnie zaopiniowanym przez Komisję Konkursową bądź nie wybranym do zatrudnienia przysługuje prawo do odwołania się od wyników przeprowadzonej oceny. Odwołanie wnoszone jest do Dyrektora Instytutu w ciągu 7 dni od daty otrzymania stosownej informacji. Rozstrzygnięcie Dyrektora Instytutu jest ostateczne. Kandydaci mogą zapoznać się z Regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/Regulamin_konkursu_stanowsko-naukowe_PL.pdf oraz polityką zatrudniania w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/employment_policy.pdf

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

17.10.2022 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

17.11.2022

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 14.09.2022

Dołącz do nas