Szczegóły ogłoszenia

Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Instytucja finansująca

ze środków statutowych IChF PAN

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Profesor instytutu, 19/2024

Kierownik

Nie dotyczy

Opis

Poszukujemy osoby, która zostanie kierownikiem zespołu w IChF PAN, który będzie realizował temat badawczy „Biochemia i biofizyka w układach mikroprzepływowych”. Praca w ramach zespołu skupiać się będzie na wykorzystaniu zaawansowanych technologii mikroprzepływowych, umożliwiających precyzyjną kontrolę i analizę mikroskalowych procesów biologicznych.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Zadania i obowiązki w projekcie

1. Kierowanie Zespołem badawczym realizującym temat badawczy „Biochemia i biofizyka w układach mikroprzepływowych” i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za kierowany Zespół.

2. Prowadzenie badań w zakresie chemii fizycznej układów biologicznych, mikrofluidyki oraz pokrewnych.

3. Kształcenie młodej kadry naukowej (doktorantów, studentów) w ramach zespołu badawczego.

4. Opieka merytoryczna i wsparcie rozwoju kariery młodych naukowców po doktoracie (np. na stanowisku typu post-doc) w ramach zespołu badawczego.

5. Przygotowanie treści publikacji i zgłoszeń patentowych dotyczących prowadzonych badań.

6. Przygotowanie wniosków, realizacja oraz raportowanie projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Oferta

Nazwa stanowiska

Profesor instytutu

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę na pełen etat

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.06.2024

Okres zatrudnienia

czas nieokreślony

Oferujemy

Benefity w postaci współfinansowania pakietu prywatnej opieki medycznej, kultury fizycznej i sportu. Oferujemy ponadto pracę w profesjonalnym, dynamicznym i przyjaznym zespole naukowym, dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej, a także dalszego rozwoju kariery naukowej.

Opis perspektyw rozwoju kariery w IChF

Oferujemy możliwość stworzenia własnego zespołu badawczego oraz dalszego rozwoju kariery naukowej.

Wymagania

Dyscyplina naukowa

Nauki chemiczne

Profil naukowy kandydata

Established Researcher (R3)

Wymagania

1. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora;

2. co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy naukowej poza IChF PAN;

3. kierowanie projektem naukowym przyznanym w formie konkursowej, którego termin zakończenia przypada po dacie ogłoszenia konkursu lub który został zakończony maksymalnie rok przed datą ogłoszenia konkursu;

4. sprawowanie opieki nad co najmniej jedną osobą przygotowującą rozprawę doktorską.

Kryteria oceny

 • Kreatywność mierzona jakością i liczbą publikacji naukowych, w których kandydat jest pierwszym autorem, korespondencyjnym autorem lub autorem znaczącym[1] oraz zgłoszeń patentowych/patentów i/lub wdrożeń;
 • Mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego, staże/praca w przemyśle);
 • Liczba cytowań prac kandydata, zwłaszcza tych prac, w których kandydat jest pierwszym autorem, autorem korespondencyjnym lub autorem znaczącym;
 • Kreatywność mierzona jakością i liczbą kierowanych projektów badawczych i publikacji powstałych w wyniku realizacji tych projektów, a także sukcesami w pozyskiwaniu grantów;
 • Opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego, specjalistę w zakresie mikrofluidyki;
 • Doświadczenie w działalności dydaktycznej.

[1] Znaczenie pracy kandydata w danej publikacji może podkreślić autor korespondencyjny/osoba prowadząca badania w osobnym liście.

Wymagane dokumenty
 • CV (zawierające dane kontaktowe tj. adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz nr telefonu);
 • List motywacyjny (nieprzekraczający 3 500 znaków), zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych/zawodowych, dotychczasowych osiągnięciach z zaznaczeniem trzech najważniejszych, ewentualnym udziale w projektach i własnych zamierzeniach;
 • Przynajmniej jedna opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego, specjalisty w zakresie mikrofluidyki.
 • Spis publikacji z zaznaczeniem max. 5 najważniejszych prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat pracy naukowej Kandydata[1], zgłoszeń patentowych, patentów, wdrożeń, projektów badawczych;
 • Informacja o liczbie cytowań publikacji bez auto-cytowań, wartości indeksu h oraz liczbie lat efektywnie przepracowanych w nauce (po odliczeniu przerw);
 • Lista projektów badawczych (również aplikacyjnych, wdrożeniowych), którymi Kandydat kierował lub był głównym wykonawcą oraz 1-3 najważniejsze publikacje będące wynikiem realizacji tego projektu, lub inne wymierne rezultaty projektu;
 • Oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie;

[1] Po odliczeniu przerw w pracy naukowej Kandydata.

Procedura rekrutacyjna

Zgłoszenia należy nadsyłać na e-mail: rekrutacja@ichf.edu.pl 

E-mail powinien być zatytułowany „Rekrutacja 19/2024”

Przy ocenie dorobku Kandydata Komisja Konkursowa uwzględni przerwy w pracy naukowej
(np. urlop macierzyński, staż w przemyśle itd.) i wskazany dorobek Kandydata przeliczy na efektywne lata pracy naukowej.

W ramach postępowania konkursowego wybrani Kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w IChF PAN i/lub dodatkowe wyjaśnienia.

Kandydatom negatywnie zaopiniowanym przez Komisję Konkursową bądź nie wybranym do zatrudnienia przysługuje prawo do odwołania się od wyników przeprowadzonej oceny. Odwołanie wnoszone jest do Dyrektora Instytutu w ciągu 7 dni od daty otrzymania stosownej informacji. Rozstrzygnięcie Dyrektora Instytutu jest ostateczne.

Kandydaci powinni zapoznać się z Regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/Regulamin_konkursu_stanowsko-naukowe_PL.pdf oraz polityką zatrudniania w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/employment_policy.pdf

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

10.05.2024 12:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

27.05.2024

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 22.04.2024

Dołącz do nas