Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych metodami spektroskopowymi i mikroskopią STM/AFM

Zespół badawczy nr 21

Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych metodami spektroskopowymi i mikroskopią STM/AFM

Kierownik zespołu

prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski

Tematyka badawcza

Tematyka własnych badań prowadzonych w Zespole ukierunkowana jest na charakterystykę procesów fizykochemicznych przebiegających na powierzchniach ciał stałych. Przeważającą techniką badawczą jest wysokorozdzielcza mikroskopia bliskich oddziaływań (STM/AFM). Głównymi tematami badań są: zjawiska powierzchniowe towarzyszące generowaniu wodorków metali ziem rzadkich, procesy samoorganizacji półprzewodników organicznych, procesy katalityczne na powierzchniach nanocząsteczek bimetalicznych, procesy powierzchniowe w warstwach fosfolipidowych i komórkach biologicznych. Celem prac jest prowadzenie badań w warunkach środowiskowych w sposób komplementarny, umożliwiający powiązanie lokalnych obserwacji mikroskopowych (dostarczających informacji o strukturze powierzchni) ze zmianami innych, istotnych dla praktyki, właściwości badanych układów (np. reologicznych, elektrycznych, elektronowych, katalitycznych, optycznych). 

Członkowie

  • dr Kamil Kotwica 
  • mgr inż. Emil Kowalewski 
  • mgr inż. Klaudyna Krzyżewska 
  • mgr inż. Agnieszka Lewalska-Graczyk 
  • dr inż. Agnieszka Maranda-Niedbała 
  • dr inż. Piotr Pięta
  • dr inż. Izabela Stefanowicz-Pięta
  • dr hab. Anna Śrębowata, prof.IChF
  • mgr inż. Bartosz Zawadzki