Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych metodami spektroskopowymi i mikroskopią STM/AFM

Zespół badawczy nr 21

Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych metodami spektroskopowymi i mikroskopią STM/AFM

Kierownik zespołu

prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski

Tematyka badawcza

Tematyka własnych badań prowadzonych w Zespole ukierunkowana jest na charakterystykę procesów fizykochemicznych przebiegających na powierzchniach ciał stałych. Przeważającą techniką badawczą jest wysokorozdzielcza mikroskopia bliskich oddziaływań (STM/AFM). Głównymi tematami badań są: zjawiska powierzchniowe towarzyszące generowaniu wodorków metali ziem rzadkich, procesy samoorganizacji półprzewodników organicznych, procesy katalityczne na powierzchniach nanocząsteczek bimetalicznych, procesy powierzchniowe w warstwach fosfolipidowych i komórkach biologicznych. Celem prac jest prowadzenie badań w warunkach środowiskowych w sposób komplementarny, umożliwiający powiązanie lokalnych obserwacji mikroskopowych (dostarczających informacji o strukturze powierzchni) ze zmianami innych, istotnych dla praktyki, właściwości badanych układów (np. reologicznych, elektrycznych, elektronowych, katalitycznych, optycznych). 

Członkowie

  • mgr inż. Klaudyna Krzyżewska 
  • dr inż. Agnieszka Maranda-Niedbała 
  • dr inż. Piotr Pięta
  • dr inż. Izabela Stefanowicz-Pięta
  • dr hab. Anna Śrębowata, prof.IChF
  • dr Olena Mozgova
  • dr Rahma Abid
  • dr Patrycja Kowalik
  • mgr Noor Ul Ain

Publikacje

2021

Kowalewski, E., Zawadzki, B., Matus, K., Nikiforow, K., Śrębowata,
A Continuous-flow hydrogenation over resin supported palladium catalyst for the synthesis of industrially relevant chemicals.
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis https://doi.org/10.1007/s11144-020-01922-5

Kowalewski, E., Krawczyk, M., Słowik, G., Kocik, J., Pieta, I. S., Chernyayeva, O., Lisovytskiy, D., Matus, K., Śrębowata, A.
Continuous-flow hydrogenation of nitrocyclohexane toward value-added products with CuZnAl hydrotalcite derived materials.
Applied Catalysis A: General, https://doi.org/10.1016/j.apcata.2021.118134

Fernández-Ropero, A. J., Zawadzki, B., Kowalewski, E., Pieta, I. S., Krawczyk, M., Matus, K., Lisovytskiy, D., Śrębowata, A.
Continuous 2-Methyl-3-Butyn-2-ol Selective Hydrogenation on Pd/γ-Al2O3 as a Green Pathway of Vitamin A Precursor Synthesis.
Catalysts, https://doi.org/10.3390/catal11040501

Majewska, M., Zamlynny, V., Pieta, I. S., Nowakowski, R., & Piet, P.
Interaction of LL-37 human cathelicidin peptide with a model microbial-like lipid membrane.
Bioelectrochemistry, https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2021.107842

Lach, P., Cieplak, M., Noworyta, K. R., Pieta, P., Lisowski, W., Kalecki, J., Chitta, R., D’Souza, F., Kutner, W., & Sharma, P. S.
Self-reporting molecularly imprinted polymer with the covalently immobilized ferrocene redox probe for selective electrochemical sensing of p-synephrine.
Sensors and Actuators B: Chemical, https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.130276

2022

Kowalewski, E., & Śrębowata, A.
Catalytic hydrogenation of nitrocyclohexane as an alternative pathway for the synthesis of value-added products.
Catalysis Science & Technology, https://doi.org/10.1039/D2CY00790H

Kowalewski, E., Matus, K., Gajek, A., & Śrębowata, A.
Catalytic Hydrogenation of Nitrocyclohexane with CuCo/SiO2 Catalysts in Gas and Liquid Flow Reactors.
Catalysts, https://doi.org/10.3390/CATAL12091062