Szczegóły ogłoszenia

Instytucja finansująca

ICHF PAN

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Opis

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW  DO

Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych

[Warsaw-4-PhD]

Zapraszamy magistrów - absolwentów chemii, fizyki, inżynierii materiałowej oraz kierunków pokrewnych, zarówno eksperymentatorów jak i teoretyków, o uzdolnieniach w naukach przyrodniczych i ścisłych, przejawiających silną motywację do pracy badawczej.

Proponujemy ciekawą tematykę badań podstawowych w zakresie m.in.:

  • nanotechnologii i nowych materiałów;
  • fotochemii i fotofizyki;
  • fizykochemii ciała stałego, miękkiej materii i zjawisk powierzchniowych;
  • biochemii i biofizyki;
  • fizykochemii układów supramolekularnych;
  • kinetyki chemicznej i katalizy;
  • termodynamiki i mechaniki statystycznej;
  • chemii kwantowej, matematycznego modelowania zjawisk i dynamiki molekularnej;
  • elektrochemii, w tym mechanizmów procesów elektrodowych, elektroanalizy i ochrony przed korozją;

Projekty IChF PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN

do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej - rok akademicki 2023/2024 (I tura)

lista 7 projektów doktorskich - 8 miejsc dla doktorantów

Projekt nr 1 / Project No. 1

Ionic liquid mixtures for supercapacitor applications: Theory and simulations

Mieszaniny cieczy jonowych do zastosowań w superkondensatorach: Teoria i symulacje

dr hab S. Kondrat, profesor instytutu

Zespół 13. Fizykochemia układów złożonych / Research group No. 13. Physical chemistry of complex systems - prof. dr hab. Wojciech Góźdź

www: https://ichf.edu.pl/en/groups/physical-chemistry-of-complex-systems (e-mail to: skondrat[at]ichf.edu.pl)

Projekt nr 2 / Project No. 2

Structurally tuned and nanostructured polymers conducting in both the positive and negative potential range as electrode materials for supercapacitors

Strukturalnie dostosowane i nanostrukturyzowane polimery przewodzące zarówno w dodatnim jak i ujemnym zakresie potencjałów jako materiały elektrodowe do superkondensatorów

dr hab. Piyush Sindhu Sharma, profesor instytutu

dr inż. Kamila Łucja Łępicka

Zespół 18. Polimery Funkcjonalne / Research group No. 18. Functional Polymers - dr hab. Piyush Sharma, profesor instytutu

www: https://ichf.edu.pl/en/groups/functional-polymers (e-mail to: klepicka[at]ichf.edu.pl)

Projekt nr 3 / Project No. 3

2 doktorantów / 2 Ph.D. Students

Interactions mediated by fluctuating medium in and out-of equilibrium.

Oddziaływania za pośrednictwem fluktuującego ośrodka w równowadze i poza nią.

prof. dr Anna Maciołek

Zespół 10. Fizykochemii Miękkiej Materii / Research group No. 10. Soft Condensed Matter - prof. dr hab. Robert Hołyst

www: https://softmatter.ichf.edu.pl/ (e-mail to: amaciolek[at]ichf.edu.pl)

Projekt nr 4 / Project No. 4

Vascular tissue engineering on granular scaffolds: experiments and modelling.

Inżynieria tkankowa sieci kapilarnych na rusztowaniach o strukturze ziarnistej: eksperymenty i modelowanie.

prof. dr hab. Piotr Garstecki

dr Jan Guzowski

Zespół 19. Miękka materia ziarnista i inżynieria tkankowa / Research group No. 19. Soft Granular Matter and Tissue Engineering - dr Jan Guzowski

www: www.sgmte.pl

Projekt nr 5 / Project No. 5

Growth and evolution of biofilms

Wzrost i ewolucja biofilmów

prof. dr hab. Robert Hołyst

dr Bartłomiej Wacław

Zespół 15. Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri / Research group No. 15. Dioscuri Centre for Physics and Chemistry of Bacteria - dr Bartłomiej Wacław

www: https://dioscuricentrebacteria.com/

Projekt nr 6 / Project No. 6

Antiviral nanoparticles and polymers to selectively fight phage infections without harming bacteria and eukaryotic cells

Bezpieczne dla bakterii i komórek eukariotycznych nanocząstki i polimery przeciwwirusowe do selektywnego zwalczania infekcji bakteriofagowych

dr hab. Jan Paczesny, profesor instytutu

Zespół 2. Żywe Materiały / Research group No. 2. Living Materials - dr hab. Jan Paczesny, profesor instytutu

www: https://www.livingmaterials.org/

Projekt nr 7 / Project No. 7

Activation of Dinitrogen by Multinuclear Iron Complexes Supported by Sterically Demanding N,N-ligands

Aktywacja azotu na multinuklearnych kompleksach żelaza i wanadu stabilizowanych przez łączone ligandy bisamidynowe and bis(β-diketiminowe)

prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński

Zespół 9. Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne / Research group No. 9. Coordination metal complexes and functional materials - prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński

www: http://lewin.ch.pw.edu.pl/

Opis stanowiska

Liczba wakatów

8

Oferta

Więcej szczegółów

zobacz link
Wymagania
Dodatkowe informacje

Terminy rozmów rekrutacyjnych: od 26 czerwca 2023 r. do 05 lipca 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN): http://www.warsaw4phd.eu

https://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/projekty-badawcze/

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

4.06.2023 23:59

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 8.05.2023

Dołącz do nas