Szczegóły ogłoszenia

Instytucja finansująca

IChF PAN

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Nabór kandydatów do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Opis

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW  DO

Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych

[Warsaw-4-PhD]

Link do strony: http://www.warsaw4phd.eu/

                        http://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/rekrutacja/

Termin składania wniosków: od 04 sierpnia 2021 r. do 18 sierpnia 2021 r.

Liczba oferowanych miejsc: 11

Terminy rozmów rekrutacyjnych: od 06 września 2021 r. do 16 września 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych w IChF PAN: http://www.warsaw4phd.eu

Zapraszamy magistrów - absolwentów chemii, fizyki, inżynierii materiałowej oraz kierunków pokrewnych, zarówno eksperymentatorów jak i teoretyków, o uzdolnieniach w naukach przyrodniczych i ścisłych, przejawiających silną motywację do pracy badawczej.

Proponujemy ciekawą tematykę badań podstawowych w zakresie m.in.:

  • nanotechnologii i nowych materiałów;
  • fotochemii i fotofizyki;
  • fizykochemii ciała stałego, miękkiej materii i zjawisk powierzchniowych;
  • biochemii i biofizyki;
  • fizykochemii układów supramolekularnych;
  • kinetyki chemicznej i katalizy;
  • termodynamiki i mechaniki statystycznej;
  • chemii kwantowej, matematycznego modelowania zjawisk i dynamiki molekularnej;
  • elektrochemii, w tym mechanizmów procesów elektrodowych, elektroanalizy i ochrony przed korozją;

Opis stanowiska

Liczba wakatów

11

Oferta
Wymagania
Dodatkowe informacje

Projekty IChF PAN

Projekt nr 1/ Project No. 1

High throughput microfluidic system for fast determination of the equilibrium constant for biomolecular complexes: application to RNA-DNA interactions

Wysokoprzepustowy układ mikrofluidyczny do szybkiego wyznaczania stałej równowagi tworzenia kompleksów między biomolekułami: zastosowanie do oddziaływania RNA z DNA

prof. dr hab. Robert Hołyst

Soft Condensed Matter Group

Zespół Fizykochemii Miękkiej Materii

https://softmatter.ichf.edu.pl/

Projekt nr 2/ Project No. 2

Nanoengineering of multicomponent metal-free carbonaceous materials for biooil upgrading through ultrasound-assisted selective redox photo-catalysis in continuous-flow reactors

Nanoinżynieria wieloskładnikowych, niezawierających metalu, materiałów węglowych do uszlachetniania frakcji bio-olejowej poprzez wspomaganą ultradźwiękami selektywną fotokatalizę redoks w reaktorach przepływowych

dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero

Group 28: “Catalysis for sustainable energy production and environmental protection, CatSEE”

Grupa 28: "Kataliza dla zrównoważonego przetwarzania energii i ochrony środowiska, CatSEE"

https://photo-catalysis.org/

Projekt nr 3/ Project No. 3

Development of a comprehensive bacteria detection procedure: the creation of a sensor and development of new protocols for sample preparation and deposition

Opracowanie kompleksowej procedury detekcji bakterii: stworzenie czujnika oraz opracowanie nowych protokołów przygotowania oraz osadzania próbki

prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

dr Jan Paczesny

Living Materials (T2)

Żywe Materiały (Z2)

https://janpaczesny.wixsite.com/paczesny

Projekt nr 4/ Project No. 4

Artificial intelligence-assisted 3D digital manufacturing of functionally graded materials: towards the next generation of porous materials.

Cyfrowe wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych wspomagane metodami sztucznej inteligencji: krok w kierunku materiałów porowatych nowej generacji

prof. dr hab. Piotr Garstecki

dr Marco Costantini

Soft Granular Matter and Tissue Engineering

Miękka materia ziarnista i inżynieria tkankowa

http://sgmte.pl/

Projekt nr 5/ Project No. 5

Assembly of particle chains based on dielectrophoretic, magnetic and capillary effects

Tworzenie łańcuchów cząstek z wykorzystaniem efektów dielektroforetycznych, magnetycznych i kapilarnych

prof. dr hab. Robert Hołyst

dr Konrad Giżyński

Living materials

Żywe materiały

https://janpaczesny.wixsite.com/paczesny

Projekt nr 6/ Project No. 6

Paper and other fibrous materials as micro/nanomolds for deposition on electrodes surface molecularly imprinted polymers of developed surface

Zastosowanie papieru i innych włóknistych materiałów jako mikro/nanomatryc do osadzania warstw polimerów wdrukowanych molekularnie o rozwiniętej powierzchni na powierzchni elektrod

dr hab. Piyush S. Sharma

dr. inż. Maciej Cieplak

Functional Polymers

Polimery Funkcjonalne

https://ichf.edu.pl/zespoly/polimery-funkcjonalne

Projekt nr 7/ Project No. 7

Paper-based liquid-liquid electrochemistry

Elektrochemia w papierze na granicy faz ciecz ciecz

dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka

Charge Transfer Processes in Hydrodynamic Systems

Procesy przeniesienia ładunku w układach hydrodynamicznych

www.charge-transfer.pl

Projekt nr 8/ Project No. 8

Electrochemical analysis of neurobiologically relevant analytes

Elektroanaliza związków o znaczeniu neurobiologicznym

dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka

dr Emilia Witkowska Nery

Charge transfer processes in hydrodynamic systems

Procesy przeniesienia ładunku w układach hydrodynamicznych

https://www.charge-transfer.pl/

Projekt nr 9/ Project No. 9

Probing the structure–property relationships in single-crystalline lead halide perovskites for photodetector applications

Badanie relacji pomiędzy strukturą a właściwościami monokrystalicznych perowskitów ołowiowo-halogenkowych do zastosowań w fotodetekcji

dr hab. Daniel Prochowicz

Semiconducting Materials and Optoelectronic Devices

Materiały półprzewodnikowe i urządzenia optoelektroniczne

https://ichf.edu.pl/en/groups/semiconducting-materials-and-optoelectronic-devices

Projekt nr 10/ Project No. 10

The role of the basal forebrain in visual processing

Rola części podstawnej kresomózgowia w przetwarzaniu informacji wzrokowej

dr hab. Ewa Kublik (Nencki Institute of Experimental Biology)

dr Andrzej Foik

Ophthalmic Biology Group

Grupa Biologii Oka

https://www.icter.pl/

Projekt nr 11/ Project No. 11

Mechanochemical synthesis of hybrid inorganic-organic functional materials

Mechanochemiczna synteza nowych hybrydowych nieorganiczno-organicznych materiałów funkcjonalnych

prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński

Coordination metal complexes and functional materials - Research group no. 9

ZB 09 - Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne (J. Lewiński)

http://lewin.ch.pw.edu.pl

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

18.08.2021 23:59

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 21.07.2021

Dołącz do nas