Szczegóły ogłoszenia

Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Instytucja finansująca

ze środków statutowych IChF PAN

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Adiunkt, Rekrutacja 48/2023

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Oferta

Nazwa stanowiska

adiunkt

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę na pełny etat

Wynagrodzenie

6840,10 zł brutto

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.01.2024

Okres zatrudnienia

czas nieokreślony

Oferujemy

Wynagrodzenie 6840,10 zł brutto finansowane ze środków statutowych IChF PAN oraz benefity w postaci: np. współfinansowania pakietu prywatnej opieki medycznej, kultury fizycznej i sportu. Oferujemy ponadto pracę w profesjonalnym, dynamicznym i przyjaznym zespole naukowym, dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej, a także dalszego rozwoju kariery naukowej.

Opis perspektyw rozwoju kariery w IChF

Oferujemy możliwość stworzenia własnego zespołu badawczego oraz dalszego rozwoju kariery naukowej

Wymagania

Dyscyplina naukowa

Fizyka, Optyka lub pokrewne dziedziny

Profil naukowy kandydata

Recognised Researcher (R2)

Wymagania

 • Ukończone studia wyższe w zakresie nauk fizycznych lub technicznych, stopień naukowy doktora nauk fizycznych lub technicznych;
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie badania nieliniowych efektów optycznych w światłowodach oraz kryształach nieliniowych; 
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie budowy światłowodowych ultraszybkich laserów oraz źródeł światła;
 • Minimum roczny staż naukowy w zagranicznej jednostce badawczej;
 • Dorobek naukowy udokumentowany licznymi publikacjami w międzynarodowych czasopismach naukowych;
 • Doświadczenie w działalności dydaktycznej, zwłaszcza w sprawowaniu opieki naukowej nad studentami i/lub doktorantami.
 • Udokumentowany udział w projektach naukowych oraz doświadczenie w kierowaniu pracami badawczymi;
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym;
 • Zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole;

Kryteria oceny

 • Kreatywność mierzona jakością i liczbą publikacji naukowych, w których kandydat jest pierwszym autorem, korespondencyjnym autorem lub autorem znaczącym[1] oraz zgłoszeń patentowych/patentów i/lub wdrożeń;
 • Mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego, staże/praca w przemyśle);
 • Liczba cytowań prac kandydata, zwłaszcza tych prac, w których kandydat jest pierwszym autorem, autorem korespondencyjnym lub autorem znaczącym;
 • Kreatywność mierzona jakością i liczbą kierowanych projektów badawczych i publikacji powstałych w wyniku realizacji tych projektów, a także sukcesami w pozyskiwaniu grantów;
 • Opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego, specjalistę w zakresie;
 • Doświadczenie w działalności dydaktycznej.

[1] Znaczenie pracy kandydata w danej publikacji może podkreślić autor korespondencyjny/osoba prowadząca badania w osobnym liście.

Wymagane dokumenty
 • CV (zawierające dane kontaktowe tj. adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz nr telefonu);
 • List motywacyjny (nieprzekraczający 3 500 znaków), zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych/zawodowych, dotychczasowych osiągnięciach z zaznaczeniem trzech najważniejszych, ewentualnym udziale w projektach i własnych zamierzeniach;
 • Przynajmniej jedna opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego, specjalisty w zakresie;
 • Spis publikacji z zaznaczeniem max. 5 najważniejszych prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat pracy naukowej Kandydata[1], zgłoszeń patentowych, patentów, wdrożeń, projektów badawczych;
 • Informacja o liczbie cytowań publikacji bez auto-cytowań, wartości indeksu h oraz liczbie lat efektywnie przepracowanych w nauce (po odliczeniu przerw);
 • Lista projektów badawczych (również aplikacyjnych, wdrożeniowych), którymi Kandydat kierował lub był głównym wykonawcą oraz 1-3 najważniejsze publikacje będące wynikiem realizacji tego projektu, lub inne wymierne rezultaty projektu;
 • Oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie;

[1] Po odliczeniu przerw w pracy naukowej Kandydata.

Procedura rekrutacyjna

Zgłoszenia należy nadsyłać na e-mail: rekrutacja@ichf.edu.pl 

E-mail powinien być zatytułowany „Rekrutacja 48/2023”

Przy ocenie dorobku Kandydata Komisja Konkursowa uwzględni przerwy w pracy naukowej
(np. urlop macierzyński, staż w przemyśle itd.) i wskazany dorobek Kandydata przeliczy na efektywne lata pracy naukowej.

W ramach postępowania konkursowego wybrani Kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w IChF PAN i/lub dodatkowe wyjaśnienia.

Kandydatom negatywnie zaopiniowanym przez Komisję Konkursową bądź nie wybranym do zatrudnienia przysługuje prawo do odwołania się od wyników przeprowadzonej oceny. Odwołanie wnoszone jest do Dyrektora Instytutu w ciągu 7 dni od daty otrzymania stosownej informacji. Rozstrzygnięcie Dyrektora Instytutu jest ostateczne.

Kandydaci powinni zapoznać się z Regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/Regulamin_konkursu_stanowsko-naukowe_PL.pdf

oraz polityką zatrudniania w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/employment_policy.pdf

Dodatkowe informacje

Poszukujemy osoby dynamicznej posiadającej duże doświadczenie w badaniach związanych z projektowaniem i budową laserowych źródeł światła opartych o nieliniową propagację wiązki w ośrodkach optycznych do szeregu zastosowań, włączając biomedyczne obrazowanie nieliniowe oraz monitorowanie środowiska naturalnego. Od kandydata/tki wymagana jest znajomość technologii laserów światłowodowych oraz różnych metod nieliniowej konwersji częstości. Wymagana jest także praktyczna znajomość technik charakteryzacji ultraszybkich impulsów laserowych oraz doświadczenie w pracy w laboratorium światłowodowym. Do zadań adiunkta będzie również należeć przygotowywanie publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych, pozyskiwanie środków na finansowanie badań naukowych w postaci grantów, współpraca z innymi członkami zespołu i partnerami zagranicznymi oraz nadzorowanie prac prowadzonych przez studentów/doktorantów oraz post-dok’ów.

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

24.11.2023 0:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

8.12.2023

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 10.11.2023

Dołącz do nas