Szczegóły ogłoszenia

Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Instytucja finansująca

Narodowe Centrum Nauki

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Światłowodowe systemy biosensoryczne do szybkiego i wczesnego wykrywania czynników zapalnych, OPUS Project No. 2019/35/B/ST7/04388

Kierownik

dr hab. Inż. Mateusz Śmietana, prof. PW; osoba odpowiedzielna za realizację części w IChF: prof. Joanna Niedziółka-Jönsson

Opis

Głównym celem niniejszego projektu jest opracowanie sondy światłowodowej do punktowego i szybkiego wykrywania markerów stanów zapalnych w organizmie.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Zadania i obowiązki w projekcie

Modification of the end-face of the optical fibers and optical measurements of this fiber with the use of an interferometer

Oferta

Forma zatrudnienia

student - stypendysta

Wynagrodzenie

2000 PLN

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.11.2021

Okres zatrudnienia

12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy

Oferujemy

Pracę w interdyscyplinarnym zespole powołanym na potrzeby realizacji projektu konsorcyjnego w skład, którego wchodzą pracownicy Wydziału Optoelektroniki PW, Zakładu Immunologii WUM i Zespołu Nanoinżynierii powierzchni do chemo i bioczujników ICHF.

Zapoznanie się z nowymi technikami badawczymi oraz poszerzenie wiedzy w dziedzinie nanotechnologii, nanofotonice, fizyce, chemii fizycznej.

Wymagania

Dyscyplina naukowa

Fizyka, chemia, biologia, nanotechnologia, inżynieria materiałowa lub odpowiadające

Profil naukowy kandydata

First Stage Researcher (R1)

Wymagania

  • Uczestnik pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski nauk chemicznych, fizycznych, biologicznych lub pokrewnych.
  • Wysoka średnia ocen ze studiów.
  • Silna motywacja do pracy eksperymentalnej.
  • Dobra znajomość języka angielskiego.

Kryteria oceny

Przy ocenie wniosku komisja bierze pod uwagę:

  • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym
  • dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje naukowe, wystąpienia konferencyjne
  • nagrody wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody i doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;

Konkurs na charakter otwarty. Procedura rekrutacji i przyznanie stypendium zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi przez Narodowe Centrum Nauki: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

Wymagane dokumenty
  • życiorys zawierający listę publikacji, udział w projektach badawczych, piknikach naukowych itp. 
  • list motywacyjny
Procedura rekrutacyjna

Zgłoszenia należy przesyłać bezpośrednio na adres: rekrutacja@ichf.edu.pl; ze wskazaniem numeru rekrutacji: „rekrutacja 57/2021”

Najlepsi kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w trybie online.

Niepełne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje
Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

22.10.2021 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

29.10.2021

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 5.10.2021

Dołącz do nas