Szczegóły ogłoszenia

Miejsce pracy

Physical Optics and Biophotonics Group (POB) Institute of Physical Chemistry PAS, Warsaw, Poland

Instytucja finansująca

Narodowe Centrum Nauki

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Objętościowa rekonstrukcja obrazowa z filtracją nadmiarowej informacji fazowej, DAINA 2 nr 2020/38/L/ST2/00556, 47/2022

Kierownik

Prof. dr hab. M. Wojtkowski

Opis

Celem projektu jest wprowadzenie i eksperymentalna weryfikacja autorskiego opisu procesów fizycznych związanych z wpływem światła o częściowej koherencji przestrzennej na rekonstrukcję obrazu w obecności niejednorodności optycznej. Proponowane prace badawcze pozwolą lepiej zrozumieć ograniczenia fizyczne i techniczne dla przypadku obrazowania światłem o częściowej koherencji przestrzennej w systemach z detekcją fazoczułą (interferometryczną lub holograficzną).

W tym programie badań podstawowych chcielibyśmy rozwiązać jeden z najbardziej podstawowych problemów optyki, jakim jest obrazowanie mikroskopowe in-vivo w próbkach biologicznych. Celem projektu jest poszerzenie naszej wiedzy na temat procesu powstawania obrazu w i ośrodkach silnie rozpraszających.

Hipotezą wiodącą w tym projekcie jest założenie, że możliwe jest wprowadzenie przestrzennej modulacji fazy światła spójnego w sposób kontrolowany tak, aby uzyskać nieinwazyjną rekonstrukcję obrazowania trójwymiarowego o jakości obrazów przekrojowych porównywalnej z jakością uzyskiwaną w mikroskopii ze światłem przestrzennie niespójnym.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Zadania i obowiązki w projekcie

Zadania laureata:

 • Budowa, przestawianie i badanie układów optycznych;
 • Analiza danych pomiarowych
 • Utrzymanie oprogramowania opracowanego dla stanowisk pomiarowych i instrumentów prototypowych
 • Automatyzacja iteracyjnej obliczeniowej optyki adaptacyjnej,
 • Przygotowanie zestawów danych treningowych i rozwój sieci neuronowych dla obliczeniowej korekcji aberracji,
 • Połączenie i zastosowanie obliczeniowej korekcji aberracji z dynamiczną modulacją światła,
 • Prezentowanie postępów na konferencjach, spotkaniach grup wewnętrznych i seminariach.
 • Analiza danych, pisanie raportów i publikacji naukowych
 • Współpraca z naukowcami, w tym komunikacja z anglojęzycznymi współpracownikami
Oferta

Nazwa stanowiska

Post- doc

Forma zatrudnienia

• Type of contract: temporary • Status: full-time empoyment • Hours Per Week: 40

Wynagrodzenie

do 11 000 zł/miesiąc brutto, w zależności od doświadczenia

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

2.01.2023

Okres zatrudnienia

36 miesięcy

Oferujemy

 • umowa o pracę (finasowana że środków projektu NCN DAINA 2 "Objętościowa rekonstrukcja obrazu z filtracją nadmiarowej informacji fazowej" grant nr 2020/38/L/ST2/00556 z opcją przedłużenia w zależności od regulaminu projektu i funduszy);
 • konkurencyjne wynagrodzenie (do 11 000 zł/miesiąc brutto, w zależności od doświadczenia);
 • możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym z silnym wsparciem grup chemii i fizyki w ramach Instytutu;
 • współpracę z partnerami przemysłowymi i badawczymi

Opis perspektyw rozwoju kariery w IChF

 • Wybrany kandydat będzie częścią bardzo doświadczonego, multidyscyplinarnego zespołu. Będzie miał możliwość poszerzania swojej wiedzy i konfrontowania się z nowymi zadaniami, których efektem będą nowe rozwiązania techniczne i aplikacje. Zobacz też: http://pob-lab.com; 
 • Instytut daje możliwość udziału w programie ERASMUS +

Więcej szczegółów

zobacz link
Wymagania

Dyscyplina naukowa

PhD in physics/engineering, specialized in optics

Profil naukowy kandydata

Recognised Researcher (R2)

Wymagania

 • stopień doktora nauk fizycznych/inżynieryjnych (optyka, automatyka, informatyka, elektronika) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem pracy w projekcie.
 • Zaawansowane umiejętności programowania komputerowego (Python, Matlab, C++),
 • Wcześniejsze doświadczenie w implementacji i wykorzystaniu algorytmów głębokiego uczenia z wykorzystaniem TensorFlow, Keras API lub innej równoważnej biblioteki
 • Kreatywność i entuzjazm mierzone jakością i liczbą projektów, dorobkiem naukowym, stażami, autorstwem w recenzowanych publikacjach i patentach, w których Kandydat uczestniczył i wniósł wkład.
 • Umiejętności analitycznego myślenia i krytycznego rozwiązywania problemów
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i zarządzania czasem
 • Doświadczenie eksperymentalne w zakresie fizyki optycznej
 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Elastyczność i zdolność do pracy w multidyscyplinarnym i wielokulturowym zespole badawczym
 • Bezpośrednie doświadczenie w obrazowaniu optycznym jest atutem

Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za większość prac teoretycznych, symulacje komputerowe, programowanie akwizycji danych i ich ostateczne przetwarzanie. Będzie również aktywnie uczestniczyć w prowadzeniu eksperymentów, pisaniu publikacji, patentów itp. Coinvestigator ma "wygenerować" 40% wszystkich wyników wymaganych do rozwiązania wszystkich trzech zadań naukowych.

Rozwój teorii dynamicznej koherencji przestrzennej, optymalizacja masek fazowych, tworzenie algorytmów, pisanie oprogramowania do akwizycji i przetwarzania danych, budowa wstępnego układu optycznego do eksperymentalnej weryfikacji modelu.

Kryteria oceny

Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 • Kompetencje do realizacji konkretnych zadań w projekcie badawczym
 • Dotychczasowe osiągnięcia naukowe (dorobek publikacyjny, indeks Hirsha  itp.)
 • Referencje
 • Udział kandydata w  projektach badawczych
Procedura rekrutacyjna

Stanowisko będzie obsadzone zgodnie z polityką zatrudnienia Instytutu Chemii Fizycznej PAN; Kandydaci mogą zapoznać się z polityką zatrudnienia w IChF PAN na stronie: https://ichf.edu.pl/files/csr/ipc-procedures.pdf Instytut jest również zaangażowany w działania na rzecz równości zatrudnienia (m.in. Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych) i zaprasza do składania aplikacji wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Komisja Rekrutacyjna przeanalizuje otrzymane aplikacje. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną osobiście lub online w terminie od 05/12 do 10/12. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

- Wybrany zostanie jeden kandydat.

- Wyniki konkursu są podawane do publicznej wiadomości.

- Wyniki naboru zostaną ogłoszone nie później niż 3 stycznia 2023 roku.

W przypadku, gdy najlepszy kandydat nie podpisze umowy, z powodu rezygnacji, zastrzegamy sobie prawo do wyboru kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Kandydatom, którzy zostali negatywnie zaopiniowani przez Komisję Konkursową lub kandydatom niezakwalifikowanym do zatrudnienia przysługuje prawo odwołania się od wyników oceny. Odwołanie składa się do Dyrektora Instytutu w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji. Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na miejscu to 02 stycznia 2023 r. w zależności od dostępności kandydatów

Aplikacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: rekrutacja@ichf.edu.pl,

WAŻNE: tytuł maila "Rekrutacja nr 47_2022".

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

30.11.2022 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2.01.2023

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 8.11.2022

Dołącz do nas