Szczegóły ogłoszenia

Wynik rekrutacji
Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Instytucja finansująca

ICHF PAN

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

DYREKTOR INSTYTUTU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO adiunkta (R2) W ZESPOLE 9, 25/2023

Opis

Oferujemy pracę w czołowym laboratorium badawczym obejmującą udział w projektach naukowych o tematyce związanej z projektowaniem, syntezą i charakterystyką nowych homo- i heterometalicznych kompleksów molekularnych oraz ich zastosowanie jako: (i) katalizatorów do aktywacji małych cząsteczek, typu N2, O2, CO2, H2, (ii) jednostek budulcowych sieci supramolekularnych, (iii) prekursorów materiałów funkcjonalnych o właściwościach magnetycznych i fotoluminescencyjnych. Do zadań adiunkta będzie również należeć przygotowywanie publikacji naukowych, współpraca z innymi członkami zespołu i partnerami zagranicznymi oraz nadzorowanie prac prowadzonych przez studentów.

Poszukujemy osoby posiadającej duże doświadczenie w badaniach związanych z projektowaniem, syntezą i charakterystyką kompleksów metali przejściowych zarówno w układach molekularnych jak i supramolekularnych. Od kandydata wymagana jest znajomość metod syntezy w roztworze i w ciele stałym, w tym w szczególności doświadczenie w pracy w warunkach bezwodnych i beztlenowych z wykorzystaniem techniki Schlenka i komory rękawicowej. Wymagana jest również umiejętność wykorzystania technik spektroskopowych NMR, FTIR i UV-Vis oraz procedury rentgenowskiej analizy strukturalnej.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Oferta

Forma zatrudnienia

umowa o pracę

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.07.2023

Okres zatrudnienia

na czas nieokreślony

Oferujemy

Wynagrodzenie: 5263 zł brutto finansowane ze środków statutowych IChF PAN oraz benefity w postaci: współfinansowania pakietu prywatnej opieki medycznej, kultury fizycznej i sportu.

Wymagania

Wymagania

 • ukończone studia wyższe w zakresie nauk chemicznych oraz stopień naukowy doktora nauk chemicznych;
 • doświadczenie w projektowaniu, syntezie i charakterystyce kompleksów metali o pożądanej strukturze i właściwościach,
 • doświadczenie w wytwarzaniu i charakterystyce nanomateriałów i/lub porowatych materiałów funkcjonalnych
 • umiejętność pracy warunkach bezwodnych i beztlenowych z wykorzystaniem techniki Schlenka i komory rękawicowej
 • znajomość podstawowych technik analitycznych, w tym m.in.: FTIR, NMR, UV-Vis, PXRD, TEM, SEM
 • dorobek naukowy udokumentowany licznymi publikacjami w międzynarodowych czasopismach naukowych, w tym jako autor pierwszy i/lub korespondencyjny
 • minimum półroczny staż naukowy w renomowanej zagranicznej grupie badawczej
 • udokumentowany udział w projektach naukowych
 • dobra znajomość j. angielskiego
 • zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole

Kryteria oceny

 • kreatywność mierzona jakością i liczbą publikacji naukowych, w których kandydat jest pierwszym autorem, korespondencyjnym autorem lub autorem znaczącym[1] oraz zgłoszeń patentowych/patentów i/lub wdrożeń;
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego, staże/praca w przemyśle);
 • liczba cytowań prac kandydata, zwłaszcza tych prac, w których kandydat jest pierwszym autorem, autorem korespondencyjnym lub autorem znaczącym;
 • kreatywność mierzona jakością i liczbą kierowanych projektów badawczych i publikacji powstałych w wyniku realizacji tych projektów;
 • opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego;

Przy ocenie dorobku Kandydata Komisja Konkursowa uwzględni przerwy w pracy naukowej
(np. urlop macierzyński, staż w przemyśle itd.) i wskazany dorobek Kandydata przeliczy na efektywne lata pracy naukowej[2].

W ramach postępowania konkursowego wybrani Kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w IChF PAN i/lub dodatkowe wyjaśnienia.

[1] Znaczenie pracy kandydata w danej publikacji może podkreślić autor korespondencyjny/osoba prowadząca badania w osobnym liście.

[2] Informacja o przerwach w pracy naukowej Kandydata powinna znaleźć się w CV.

Wymagane dokumenty
 • CV (zawierające dane kontaktowe tj. adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz nr telefonu);
 • list motywacyjny (nieprzekraczający 3 500 znaków), zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych/zawodowych, dotychczasowych osiągnięciach z zaznaczeniem trzech najważniejszych, ewentualnym udziale w projektach i własnych zamierzeniach;
 • przynajmniej jedna opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego, specjalisty w zakresie;
 • spis publikacji z zaznaczeniem max. 5 najważniejszych prac wykonanych w okresie ostatnich 10 lat pracy naukowej Kandydata[1], zgłoszeń patentowych, patentów, wdrożeń, projektów badawczych;
 • informacja o liczbie cytowań publikacji bez auto-cytowań, wartości indeksu h oraz liczbie lat efektywnie przepracowanych w nauce (po odliczeniu przerw);
 • lista projektów badawczych (również aplikacyjnych, wdrożeniowych), którymi Kandydat kierował lub był głównym wykonawcą oraz 1-3 najważniejsze publikacje będące wynikiem realizacji tego projektu, lub inne wymierne rezultaty projektu;
 • oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie;

[1] Po odliczeniu przerw w pracy naukowej Kandydata.

Dodatkowe informacje

Sposób składania zgłoszeń:

e-mail: rekrutacja@ichf.edu.pl  

Dopisek w nagłówku e-maila: „Rekrutacja nr 25/2023”.

Termin nadsyłania aplikacji: 19.06.2023

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 26.06.2023 r.

Kandydatom negatywnie zaopiniowanym przez Komisję Konkursową bądź nie wybranym do zatrudnienia przysługuje prawo do odwołania się od wyników przeprowadzonej oceny. Odwołanie wnoszone jest do Dyrektora Instytutu w ciągu 7 dni od daty otrzymania stosownej informacji. Rozstrzygnięcie Dyrektora Instytutu jest ostateczne.

Kandydaci mogą zapoznać się z Regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/Regulamin_konkursu_stanowsko-naukowe_PL.pdf

oraz polityką zatrudniania w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/employment_policy.pdf

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

19.06.2023 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

26.06.2023

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 31.05.2023

Dołącz do nas