Szczegóły ogłoszenia

Miejsce pracy

Zespół Optyki Fizycznej i Biofotoniki (POB) Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa, Polska.

Instytucja finansująca

Narodowe Centrum Nauki

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Interferometria z równoległą detekcją w dziedzinie fourierowskiej w spektroskopii w bliskiej poczerwieni do nieinwazyjnego monitorowania przepływów krwi w ludzkiej korze mózgowej, 17/2023

Kierownik

Dr hab. D. Borycki

Opis

Mózgowy przepływ krwi (ang. cerebral blood flow, CBF) wykorzystuje około 15% wyrzutu serca do dostarczania składników odżywczych do mózgu (tlen i glukoza) i usuwania ubocznych produktów metabolizmu. Wszelkie odchylenia w CBF mogą utrudniać metabolizm mózgu i mogą powodować jego poważne uszkodzenia lub choroby, w tym urazowe uszkodzenie mózgu, udar niedokrwienny lub chorobę Alzheimera.

Dlatego też nieinwazyjne monitorowanie mózgowego przepływu krwi i funkcji mózgu jest nieocenione w klinikach zajmujących się leczeniem dysfunkcji mózgu. Jednak, standardowe techniki analizy przepływów krwi są kosztowne i trudno dostępne.

W tym projekcie zamierzamy rozwiązać te problemy poprzez zastosowanie równoległej, wielokanałowej detekcji do pomiaru mózgowego przepływu krwi w ludzkim mózgu in vivo.

Projekt ten umożliwi szybkie, nieinwazyjne monitorowanie krwi w korze mózgowej u ludzi in vivo. Ciągłe i nieinwazyjne monitorowanie przepływu krwi może pomóc w leczeniu głównych chorób mózgu. Ponadto, szybkie wykrywanie mózgowego przepływu krwi przybliży nas do opracowania nieinwazyjnego interfejsu mózg-komputer (BCI), który mógłby pomóc osobom niepełnosprawnym.

Nasze badania uzupełnią rozwój czasowo-rozdzielczej optyki dyfuzyjnej w Polsce.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Zadania i obowiązki w projekcie

PostDoc będzie głównie odpowiedzialny za układ optyczny πNIRS.

Zadania bedą obejmować:

 • Zaprojektowanie, zbudowamie i zoptymalizowanie eksperymentalnego systemu πNIRS,
 • Wykonywanie pomiarów w fantomach płynnych i optymalizowanie systemu,
 • Przeprowadzanie walidacji u zdrowych ochotników in vivo w IChF PAN,
 • Ścisłą współpracę z kierownikiem projektu i pozostałymi członkami zespołu,
 • Pisanie manuskryptów na temat osiągniętych wyników,
 • Prezentowanie postępów na międzynarodowych konferencjach, spotkaniach grup wewnętrznych i seminariach.

Kandydat musi być motywowany do realizacji ryzykownego projektu naukowego. Osoba ta będzie musiała obsługiwać światłowody, pracować z szybkimi kamerami, umieć wykonywać badania na ciekłych fantomach oraz posiadać wysokie umiejętności w zakresie przetwarzania sygnałów i obrazów. Dodatkowo będzie musiała wykazać się zdolnością do szybkiego poznania teoretycznych podstaw optyki dyfuzyjnej.

Oferta

Nazwa stanowiska

Post- doc

Forma zatrudnienia

• Type of contract: Temporary • Status: full-time employment • Hours Per Week: 40

Wynagrodzenie

około 9 650 zł brutto. Kwota podlegałaby podatkom, składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innym ustawowym potrąceniom zgodnie z prawem polskim

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

15.06.2023

Okres zatrudnienia

6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 33 miesięcy

Oferujemy

 • umowa o pracę (finasowana że środków projekt Sonata Bis “Interferometria z równoległą detekcją w dziedzinie fourierowskiej w spektroskopii w bliskiej poczerwieni do nieinwazyjnego monitorowania przepływów krwi w ludzkiej korze mózgowej” nr 2022/46/E/ST7/00291 z opcją przedłużenia w zależności od regulaminu projektu i funduszy);
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym z silnym wsparciem grup chemii i fizyki w ramach Instytutu;
 • współpracę z partnerami przemysłowymi i badawczymi

Opis perspektyw rozwoju kariery w IChF

 • Wybrany kandydat będzie częścią bardzo doświadczonego, multidyscyplinarnego zespołu. Będzie miał możliwość poszerzania swojej wiedzy i konfrontowania się z nowymi zadaniami, których efektem będą nowe rozwiązania techniczne i aplikacje. Zobacz też: http://pob-lab.com;
 • Instytut daje możliwość udziału w programie ERASMUS +

Więcej szczegółów

zobacz link
Wymagania

Dyscyplina naukowa

PhD in physics/engineering, specialised in optics

Profil naukowy kandydata

Recognised Researcher (R2)

Wymagania

 • Stopień doktora nauk fizycznych/inżynieryjnych (optyka, automatyka, informatyka, elektronika) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem pracy w projekcie.
 • Zaawansowane umiejętności programowania komputerowego (Python, Matlab, C++),
 • Wcześniejsze doświadczenie w implementacji i wykorzystaniu algorytmów głębokiego uczenia z wykorzystaniem TensorFlow, Keras API lub innej równoważnej biblioteki
 • Kreatywność i entuzjazm mierzone jakością i liczbą projektów, dorobkiem naukowym, stażami
 • autorstwo w recenzowanych publikacjach i patentach, w których Kandydat uczestniczył i wnosił wkład.
 • Umiejętności analitycznego myślenia i krytycznego rozwiązywania problemów
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i zarządzania czasem
 • Doświadczenie eksperymentalne w zakresie fizyki optycznej
 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Elastyczność i zdolność do pracy w multidyscyplinarnym i wielokulturowym zespole badawczym
 • Bezpośrednie doświadczenie w obrazowaniu optycznym jest atutem
 • doświadczenie w dostosowywaniu i komercjalizacji układów optycznych
 • doświadczenie w medycznym zastosowaniu urządzeń opartych na rozwiązaniach optycznych

Kryteria oceny

Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 • Kompetencje do realizacji konkretnych zadań w projekcie badawczym
 • Dotychczasowe osiągnięcia naukowe (dorobek publikacyjny, indeks Hirsha itp.)
 • Udział kandydata w projektach badawczych
Wymagane dokumenty

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

 • Curriculum vitae;
 • List motywacyjny;
 • Skan lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów doktoranckich przez kandydata;
 • Opis osiągnięć z naciskiem na projekty, zadania, którymi się kandydat zajmował, publikacje (jeśli dotyczy) itp. kwalifikacje związane z wymaganymi merytorycznymi;
Procedura rekrutacyjna

Stanowisko będzie obsadzone zgodnie z polityką zatrudnienia Instytutu Chemii Fizycznej PAN; Kandydaci mogą zapoznać się z polityką zatrudnienia w IChF PAN na stronie: https://ichf.edu.pl/files/csr/ipc-procedures.pdf oraz zapisami dokumentacji konkursowej Narodowego Centrum Nauki (NCN) do konkursu SONATA BIS 12 https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala60_2022-zal1.pdf#page=52 Instytut jest również zaangażowany w działania na rzecz równości zatrudnienia (m.in. Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych) i zaprasza do składania aplikacji wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Komisja Rekrutacyjna przeanalizuje otrzymane aplikacje. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną osobiście lub online w terminie od 24/05 do 26/05. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

- Wybrany zostanie jeden kandydat.

- Wyniki konkursu są podawane do publicznej wiadomości.

- Wyniki naboru zostaną ogłoszone nie później niż 3 czerwca 2023 roku.

W przypadku, gdy najlepszy kandydat nie podpisze umowy, z powodu rezygnacji, zastrzegamy sobie prawo do wyboru kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Kandydatom, którzy zostali negatywnie zaopiniowani przez Komisję Konkursową lub kandydatom niezakwalifikowanym do zatrudnienia przysługuje prawo odwołania się od wyników oceny. Odwołanie składa się do Dyrektora Instytutu w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji. Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na miejscu to 15 czerwca 2023 r. w zależności od dostępności kandydatów

Aplikacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: rekrutacja@ichf.edu.pl,

WAŻNE: tytuł maila "Rekrutacja nr 17/ 2023".

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

23.05.2023 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

3.06.2023

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 27.04.2023

Dołącz do nas