Szczegóły ogłoszenia

Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Instytucja finansująca

ICHF PAN

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

DYREKTOR INSTYTUTU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO profesora instytutu (R3) W ZESPOLE 21

Opis

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk poszukuje naukowca posiadającego duże doświadczenie w zakresie badań fizyko-chemicznych cienkich warstw biologicznych metodami spektroskopowymi i mikroskopiami sondy skanującej. Wybrana osoba zostanie zatrudniona na stanowisku profesora instytutu i będzie prowadzić badania w zakresie tematycznym Zespołu 21. W szczególności tematyka badań obejmie (i) oddziaływanie biologicznie ważnych peptydów i białek z modelowymi błonami komórkowymi; (ii) obrazowanie na poziomie molekularnym powierzchni błon biologicznych; (iii) spektroskopową charakterystykę modelowych błon unieruchomionych na stałych podłożach. Badania ukierunkowane są na wyjaśnianie aktywności membranolitycznych peptydów i białek o charakterze zarówno przeciwdrobnoustrojowym jak i patogennym. Zatrudniony naukowiec będzie współpracował z innymi doświadczonymi badaczami w zespole, oraz sprawował opiekę nad doktorantami i studentami.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Oferta

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.03.2023

Okres zatrudnienia

na czas nieokreślony

Oferujemy

Wynagrodzenie zasadnicze 5985 zł brutto finansowane ze środków statutowych IChF PAN oraz benefity w postaci: współfinansowania pakietu prywatnej opieki medycznej.

Wymagania

Wymagania

 • ukończone studia wyższe w zakresie chemii, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne;
 • wymagane kompetencje: minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie szeroko rozumianej fizykochemii powierzchni cienkich warstw biologicznych, w szczególności: (1) w badaniach powierzchniowych metodą mikroskopii ze skanującą sondą (2) w badaniach spektroelektrochemicznych modelowych błon biologicznych (3) w badaniach elektrochemicznych i mikrograwimetrycznych warstw biologicznych;
 • kompetencje pożądane: doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych, sprawność w komunikowaniu wyników naukowych;

Kryteria oceny

 • kreatywność mierzona jakością i liczbą publikacji naukowych, w których kandydat jest pierwszym autorem, korespondencyjnym autorem lub autorem znaczącym[1] oraz zgłoszeń patentowych/patentów i/lub wdrożeń;
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego, staże/praca w przemyśle);
 • liczba cytowań prac kandydata, zwłaszcza tych prac, w których kandydat jest pierwszym autorem, autorem korespondencyjnym lub autorem znaczącym;
 • kreatywność mierzona jakością i liczbą kierowanych projektów badawczych i publikacji powstałych w wyniku realizacji tych projektów;
 • opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego.

Przy ocenie dorobku Kandydata Komisja Konkursowa uwzględni przerwy w pracy naukowej
(np. urlop macierzyński, staż w przemyśle itd.) i wskazany dorobek Kandydata przeliczy na efektywne lata pracy naukowej[2].

W ramach postępowania konkursowego wybrani Kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w IChF PAN i/lub dodatkowe wyjaśnienia.

[1] Znaczenie pracy kandydata w danej publikacji może podkreślić autor korespondencyjny/osoba prowadząca badania w osobnym liście.

[2] Informacja o przerwach w pracy naukowej Kandydata powinna znaleźć się w CV.

Wymagane dokumenty
 • CV (zawierające dane kontaktowe tj. adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz nr telefonu);
 • list motywacyjny (nieprzekraczający 3 500 znaków), zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych/zawodowych, dotychczasowych osiągnięciach z zaznaczeniem trzech najważniejszych, ewentualnym udziale w projektach i własnych zamierzeniach;
 • przynajmniej jedna opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego;
 • spis publikacji z zaznaczeniem max. 5 najważniejszych prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat pracy naukowej Kandydata[1], zgłoszeń patentowych, patentów, wdrożeń, projektów badawczych;
 • informacja o liczbie cytowań publikacji bez auto-cytowań, wartości indeksu h oraz liczbie lat efektywnie przepracowanych w nauce (po odliczeniu przerw);
 • lista projektów badawczych (również aplikacyjnych, wdrożeniowych), którymi Kandydat kierował lub był głównym wykonawcą oraz 1-3 najważniejsze publikacje będące wynikiem realizacji tego projektu, lub inne wymierne rezultaty projektu;
 • oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie;

[1] Po odliczeniu przerw w pracy naukowej Kandydata.

Dodatkowe informacje

e-mail: rekrutacja@ichf.edu.pl  

Dopisek w nagłówku e-maila: „Rekrutacja nr 3/2023”.

Kandydatom negatywnie zaopiniowanym przez Komisję Konkursową bądź nie wybranym do zatrudnienia przysługuje prawo do odwołania się od wyników przeprowadzonej oceny. Odwołanie wnoszone jest do Dyrektora Instytutu w ciągu 7 dni od daty otrzymania stosownej informacji. Rozstrzygnięcie Dyrektora Instytutu jest ostateczne.

Kandydaci mogą zapoznać się z Regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w IChF PAN na stronie

 https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/Regulamin_konkursu_stanowsko-naukowe_PL.pdf

oraz polityką zatrudniania w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/employment_policy.pdf

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

3.02.2023 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

24.02.2023

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 12.01.2023

Dołącz do nas