Laboratorium Analizy Powierzchni

 • Kierownik: dr hab. Inż. Marcin Pisarek, prof. Instytutu
 • Nazwa: Laboratorium Analizy Powierzchni

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej. Pracownik IChF PAN od roku 2003. Obecnie kierownik Laboratorium Analizy Powierzchni w IChF PAN, zatrudniony na stanowisku profesora. Obszar zainteresowań naukowych: fizykochemia powierzchni materiałów (nauka o powierzchni materiałów), nanomateriały. Autor i współautor 122 prac naukowych, indeks H = 22. 

Członkowie

 • dr Olga Chernyayeva 
 • prof. dr hab. Aleksander Jabłoński 
 • dr inż. Andrzej Kosiński 
 • dr inż. Mirosław Krawczyk 
 • dr hab. Wojciech Lisowski 
 • dr inż. Kostiantyn Nikiforow 
 • dr inż. Janusz Sobczak 
 • mgr. Anna Gamdzyk

Kontakt

mpisarek@ichf.edu.pl, 22 343 3325

wlisowski@ichf.edu.pl, 22 343 3436

mkrawczyk@ichf.edu.pl, 22 343 3403

Badania

Laboratorium Analizy Powierzchni wyposażone jest w aparaturę naukową przeznaczoną do badania procesów fizykochemicznych zachodzących w obszarze kilku, kilkunastu monowarstw atomowych przy powierzchni ciał stałych.  Specjalizuje się w określeniu jakościowego i ilościowego składu chemicznego, jak również topografii i struktury powierzchni materiałów (ciał stałych).  Do tego celu wykorzystywane są następujące metody badawcze: spektroskopia fotoelektronów w zakresie promieniowania rentgenowskiego (XPS - ESCA), spektroskopia elektronów Augera (AES), spektroskopia piku elastycznego (EPES), mikroskopia sił atomowych (AFM), skaningowa mikroskopia tunelowa (STM) oraz dyfrakcja niskoenergetycznych, tzw. polwolnych elektronów (LEED).

Aparatura

 • PHI 5000 VersaProbe Scanning ESCA Microprobe (ULVAC-PHI, Japan/USA)
 • Komora preparatywna UHV wyposażona w reaktor wysokociśnieniowy, dwie naparowywarki (efuzyjną i elektronową) kalibrowane wagą kwarcową, spektrometr masowy QMS (Stanford Research), źródło plazmowe (SPECS) a także działo jonowe. Ponadto komora wyposażona jest w spektrometr  AES-LEED (OCI Microengineering).
 • Mikroskop UHV – AFM/STM (RHK Technology)
 • Skaningowy Mikroanalizator Elektronów Augera MICROLAB 350 (Thermo Electron) – mikrosonda Auger
 • Spektrometr ESCALAB-210 (VG Scientific)
 • Spektrometr XPS/AES (VG Microtech)

Cennik

 • Koszt analizy jednej próbki metodą spektroskopii XPS - 900 zł brutto
 • Koszt analizy jednej próbki metodą spektroskopii AES – 800 zł brutto
 • Koszt obrazowania powierzchni jednej próbki metodą AFM/STM – 800 zł brutto
 • Koszt analizy profilowej AES/XPS składu chemicznego jednej próbki – 1500 zł brutto
 • Preparatyka próbek w warunkach UHV -  koszt jednej próbki 800 zł brutto