Współpraca międzynarodowa: członkostwo w stowarzyszeniu BERSTIC i podpisanie Memorandum o Porozumieniu z Universidad Cooperativa de Colombia.

Czas czytania: około 3 minuty

Współpraca międzynarodowa: członkostwo w stowarzyszeniu BERSTIC i podpisanie Memorandum o Porozumieniu z Universidad Cooperativa de Colombia.

Istotnym aspektem naszej działalności jest budowanie globalnych sojuszy w celu stymulowania innowacji, wspierania transferu wiedzy i rozwiązywania kluczowych wyzwań naukowych. Wiele inicjatyw i projektów stanowi przykład tego zaangażowania. Jedną z nich jest nasz aktywny udział w Sieci Nauki, Technologii, Innowacji i Kultury - BERSTIC od 2020 r., dynamicznej platformie, która umożliwia współpracę między kontynentami i wspiera realizację aplikacyjnych badań naukowych. W roku 2023 nasza obecność w tej sieci była szczególnie dynamiczna.

BERSTIC to organizacja założona w Kolumbii w 2012 r. przez CEO Engineering Research Institute (In3) na Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), prof. dr Ramona Fernando Colmenaresa Quintero. Sieć zrzesza obecnie ponad 100 członków z Europy, Ameryki Środkowej i Południowej, oraz Hongkongu. Celem stowarzyszenia jest wspieranie aplikacyjnych badań naukowych, generowanie podstawowej wiedzy, szkolenie wysoko wykwalifikowanego personelu badawczego, wdrażanie projektów szkoleniowych i technologicznych, transfer technologii, rozszerzanie usług technologicznych i rozpowszechnianie wiedzy w interdyscyplinarnym podejściu, zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym.

Przedstawiamy genezę przystąpienia Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) do projektu BERSTIC. Lider zespołu badawczego „Kataliza dla zrównoważonego przetwarzania energii i ochrony środowiska”, prof. dr hab. Juan Carlos Colmenares Quintero, jako Instytutowy Koordynator Akcji FA COST TD1203 "Food Waste Valorization for Sustainable Chemicals, Materials & Fuels (EUBis) w latach 2012-2016, oraz Full Member w Komitecie Zarządzającym Akcji FPS COST FP1306 "Valorisation of lignocellulosic biomass side streams for sustainable production of chemicals, materials & fuels using low environmental impact technologies", poczynił znaczne wysiłki w celu wspierania międzynarodowej współpracy pomiędzy IChF PAN, a zagranicznymi instytucjami badawczymi. Gdy powstała sieć BERSTIC, prof. dr hab. Juan Carlos Colmenares Quintero zwrócił się do jej kierownictwa w imieniu naszych władz z inicjatywą nawiązania współpracy między Instytutem, a stowarzyszeniem, które wśród swoich licznych partnerów, skupia również kilka organizacji z Polski.

Porozumienie z członkiem założycielem BERSTIC, UCC /In3, zostało podpisane 15 listopada 2023 r. przez Dyrektora Instytutu, Adama Kubasa i Rektor UCC, Maritzę Rondón Rangel.

Zawarte Memorandum o Porozumieniu umożliwia składanie wniosków konsorcyjnych dotyczących wspólnych projektów UE z partnerem z Ameryki Łacińskiej. Założeniem porozumienia jest sformalizowanie ram współpracy w celu wspierania działań edukacyjnych, naukowych, mobilności i rozwoju projektów między naukowcami z UCC / Instytutu Badań Inżynierskich (In3), a IChF PAN, w obszarach nanotechnologii, zrównoważonej energii i produkcji wodoru w Kolumbii, Polsce i w ramach unijnego obszaru badawczego, a także wymiany wizyt kadry dydaktycznej i badawczej w tych obszarach.

Zakres potencjalnej współpracy obejmuje: wizyty naukowców w celu promocji seminariów, kursów, konferencji i wykładów, realizację wspólnych projektów badawczych, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, rozpowszechnianie publikacji i informacji będących przedmiotem zainteresowania, staże studenckie, a także wizyty personelu technicznego i administracyjnego.

Z satysfakcją rozwijamy naszą współpracę z UCC, oczekujemy na wizytę jej przedstawiciela i założyciela BERSTIC, prof. dr Ramona Fernando Colmenaresa Quintero w marcu br. i przygotowujemy się do kolejnego szczytu BERSTIC w Polsce, jesienią 2024 roku.

------------------------------------

Na zdjęciach: Dyrektor IChF PAN dr hab. Adam Kubas, prof. dr hab. Juan Carlos Colmenares Quintero i prof. dr Ramón Fernando Colmenares Quintero.

------------------------------------

  • Autor: dr Anna Przybyło-Józefowicz
  • Data wpisu: 14.02.2024