Szczegóły ogłoszenia

Instytucja finansująca

ICHF PAN

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Instytut Chemii Fizycznej PAN Ogłasza Nabór Kandydatów Do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Opis

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW  DO

Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych

[Warsaw-4-PhD]

Zapraszamy magistrów - absolwentów chemii, fizyki, inżynierii materiałowej oraz kierunków pokrewnych, zarówno eksperymentatorów jak i teoretyków, o uzdolnieniach w naukach przyrodniczych i ścisłych, przejawiających silną motywację do pracy badawczej.

Proponujemy ciekawą tematykę badań podstawowych w zakresie m.in.:

  • nanotechnologii i nowych materiałów;
  • fotochemii i fotofizyki;
  • fizykochemii ciała stałego, miękkiej materii i zjawisk powierzchniowych;
  • biochemii i biofizyki;
  • fizykochemii układów supramolekularnych;
  • kinetyki chemicznej i katalizy;
  • termodynamiki i mechaniki statystycznej;
  • chemii kwantowej, matematycznego modelowania zjawisk i dynamiki molekularnej;
  • elektrochemii, w tym mechanizmów procesów elektrodowych, elektroanalizy i ochrony przed korozją;

Projekty IChF PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN

do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej - rok akademicki 2023/2024 (I tura)

lista 16 projektów doktorskich - 17 miejsc dla doktorantów

Projekt nr 1 / Project No. 1

Synergy of Time Resolved Non Uniform Sampling and Diffusion NMR for Automatic Reaction Optimization

Synergia Czasorodzielczego Losowego Próbkowania i Dyfuzyjnego NMR dla Automatycznej Optymizacji Reakcji

dr hab. Piotr Bernatowicz

dr Mateusz Urbańczyk

Zespół 30. Hiperpolaryzacja jądrowa układów molekularnych i nanomateriałów / Research group No. 30. Nuclear Hyperpolarization of Molecular Systems and Nanomaterials - dr Tomasz Ratajczyk (contact to: murbanczyk[at]ichf.edu.pl)

www: http://applied-nmr.pl/

Projekt nr 2 / Project No. 2

High-Performance Nano-Structural Electrode Materials for Li-S battery

Wysokowydajne nanostrukturalne materiały elektrodowe do baterii Li-S

dr hab. Piotr Pięta, profesor instytutu

Zespół 21. Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych metodami spektroskopowymi i mikroskopią STM/AFM / Research group No. 21. Spectroscopic and microscopic (STM/AFM) studies of intermolecular interactions - prof. dr hab. Robert Nowakowski (contact to: ppieta[at]ichf.edu.pl)

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/badanie-oddzialywan-miedzyczasteczkowych-metodami-spektroskopowymi-i-mikroskopia-stm-afm

Projekt nr 3 / Project No. 3

Environmental-friendly and highly efficient perovskite solar cells

Przyjazne dla środowiska i wysoce wydajne perowskitowe ogniwa słoneczne

dr hab. Daniel Prochowicz, profesor instytutu

dr Silver Hamill Turren Cruz

Zespół 26. Materiały półprzewodnikowe i urządzenia optoelektroniczne / Research group No. 26. Semiconducting Materials and Optoelectronic Devices - dr hab. inż. Daniel Prochowicz, profesor instytutu (contact to: silver.turren[at]gmail.com and dprochowicz[at]ichf.edu.pl)

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/materialy-polprzewodnikowe-i-urzadzenia-optoelektroniczne

Projekt nr 4 / Project No. 4

Synthesis of core-shell nanoparticles for chemosensing and electrosynthesis

Synteza nanocząstek typu core-shell do zastosowań w konstrukcji chemoczujników i elektrosyntezie

dr hab. Piyush Sindhu Sharma, profesor instytutu

NA

Zespół 18. Polimery Funkcjonalne / Research group No. 18. Functional Polymers - dr hab. Piyush Sharma, profesor instytutu

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/polimery-funkcjonalne

Projekt nr 5 / Project No. 5

Nanoscale detection of redox-active molecules and enzymes

Detekcja elektroaktywnych cząsteczek i enzymów w skali nano

prof. dr hab. Marcin Opałło

dr Wojciech Nogala

Zespół 6. Nanoelektrochemia / Research group No. 6. Nanoelectrochemistry - dr inż. Wojciech Nogala (contact to: wnogala[at]ichf.edu.pl)

www: http://groups.ichf.edu.pl/nogala

Projekt nr 6 / Project No. 6

Microfluidic-assisted bioprinting with artificial intelligence tools: towards an atlas for modelling in vitro human biology

Mikrofluidiczne bioprintowanie z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji: w kierunku atlasu do modelowania in vitro biologii człowieka

prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

dr Marco Costantini

Zespół 32. Wytwarzanie cyfrowe układów biomimetycznych / Research group No. 31. Digital manufacturing of biomimetic systems - dr Marco Costantini

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/wytwarzanie-cyfrowe-ukladow-biomimetycznych

Projekt nr 7 / Project No. 7

Empowering microfluidic-assisted bioprinting with artificial intelligence tools for skeletal muscle tissue engineering

Wzmacnianie mikrofluidycznego bioprintowania narzędziami sztucznej inteligencji dla inżynierii tkanki mięśniowej szkieletowej

prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

dr Marco Costantini

Zespół 32. Wytwarzanie cyfrowe układów biomimetycznych / Research group No. 31. Digital manufacturing of biomimetic systems - dr Marco Costantini

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/wytwarzanie-cyfrowe-ukladow-biomimetycznych

Projekt nr 8 / Project No. 8

Design and preparation of the stable cell lines for modified viruses and viral-like particles production

Przygotowanie i projektowanie stabilnych linii komórkowych do produkcji modyfikowanych wirusów i cząsteczek wirusopochodnych

prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

dr Andrzej Foik

Zespół 3. Optyka Fizyczna i Biofotonika / Research group No. 3. Physical Optics and Biophotonics Group - prof. dr hab. Maciej Wojtkowski (contact to: afoik[at]ichf.edu.pl)

www: https://icter.pl

Projekt nr 9 / Project No. 9

Comprehensive, multimodal profiling of chromatin states and gene expression in single cells.

Kompleksowe, multimodalne profilowanie stanów chromatyny i ekspresji genów w pojedynczych komórkach.

prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

dr Marcin Tabaka

Zespół 3. Optyka Fizyczna i Biofotonika / Research group No. 3. Physical Optics and Biophotonics Group - prof. dr hab. Maciej Wojtkowski (contact to: mtabaka[at]ichf.edu.pl)

www: http://groups.ichf.edu.pl/wojtkowski

Projekt nr 10 / Project No. 10

Plasmonic nanoparticles decorated with fluorescently-labelled mRNA: using singlepair FRET effect for investigating enzymes active in mRNA metabolism

Nanocząstki plazmoniczne dekorowane fluorescencyjnie znakowanym mRNA do badania aktywności enzymów zaangażowanych w metabolizm mRNA z wykorzystaniem efektu FRET pojedynczych par

prof. dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson

Zespół 4. Nanoinżynieria powierzchni do chemo- i bioczujników / Research group No. 4. Surface Nanoengineering for chemo- and bio-sensors - prof. dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/nanoinzynieria-powierzchni-do-chemo-i-bioczujnikow

Projekt nr 11 / Project No. 11

Controlling chirality in nanoplasmonic waveguides via spin-momentum locking: from spectral tunability to sensitive detection of enantiomers and efficient generation of spin polarization

Kontrola chiralności w falowodach plazmonowych z wykorzystaniem oddziaływania spin-orbita: od strojenia widmowego do optycznej detekcji enancjomerów i wydajnej generacji polaryzacji spinowej

prof. dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson

Zespół 4. Nanoinżynieria powierzchni do chemo- i bioczujników / Research group No. 4. Surface Nanoengineering for chemo- and bio-sensors - prof. dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson

www: https://ichf.edu.pl/zespoly/nanoinzynieria-powierzchni-do-chemo-i-bioczujnikow

Projekt nr 12 / Project No. 12

Ionic liquid mixtures for supercapacitor applications: Theory and simulations

Mieszaniny cieczy jonowych do zastosowań w superkondensatorach: Teoria i symulacje

dr hab S. Kondrat, institute professor

Zespół 13. Fizykochemia układów złożonych / Research group No. 13. Physical chemistry of complex systems - prof. dr hab. Wojciech Góźdź (contact to: skondrat[at]ichf.edu.pl)

www: https://ichf.edu.pl/en/groups/physical-chemistry-of-complex-systems

Projekt nr 13 / Project No. 13

2 doktorantów / 2 Ph.D. Students

Interactions mediated by fluctuating medium in and out-of equilibrium.

Oddziaływania za pośrednictwem fluktuującego ośrodka w równowadze i poza nią.

prof. dr Anna Maciołek

Zespół 10. Fizykochemii Miękkiej Materii / Research group No. 10. Soft Condensed Matter - prof. dr hab. Robert Hołyst (contact to: amaciolek[at]ichf.edu.pl)

www: https://softmatter.ichf.edu.pl/

Projekt nr 14 / Project No. 14

Activation of Dinitrogen by Multinuclear Iron and Vanadium Complexes Supported by Sterically Demanding N,N-ligands

Aktywacja azotu na multinuklearnych kompleksach żelaza i wanadu stabilizowanych przez łączone ligandy bisamidynowe and bis(β-diketiminowe)

prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński

Zespół 9. Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne / Research group No. 9. Coordination metal complexes and functional materials - prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński

www: http://lewin.ch.pw.edu.pl/

Projekt nr 15 / Project No. 15

Vascular tissue engineering on granular scaffolds: experiments and modelling.

Inżynieria tkankowa sieci kapilarnych na rusztowaniach o strukturze ziarnistej: eksperymenty i modelowanie.

prof. dr hab. Piotr Garstecki

dr Jan Guzowski

Zespół 19. Miękka materia ziarnista i inżynieria tkankowa / Research group No. 19. Soft Granular Matter and Tissue Engineering - dr Jan Guzowski (contact to: jguzowski[at]ichf.edu.pl)

www: www.sgmte.pl

Projekt nr 16 / Project No. 16

Microfluidics-assisted precision printing of granular hydrogels for applications in tissue engineering

Wspomagane mikroprzepływami precyzyjne drukowanie granularnych hydrożeli dla zastosowań w inżynierii tkankowej

prof. dr hab. Piotr Garstecki

dr Jan Guzowski

Zespół 19. Miękka materia ziarnista i inżynieria tkankowa / Research group No. 19. Soft Granular Matter and Tissue Engineering - dr Jan Guzowski (contact to: jguzowski[at]ichf.edu.pl)

www: www.sgmte.pl

Opis stanowiska

Liczba wakatów

17

Oferta

Więcej szczegółów

zobacz link
Wymagania
Dodatkowe informacje

Terminy rozmów rekrutacyjnych: od 4 września 2023 r. do 13 września 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN): http://www.warsaw4phd.eu

https://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/projekty-badawcze/

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

11.08.2023 23:59

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 14.07.2023

Dołącz do nas