Szczegóły ogłoszenia

Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytucja finansująca

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Nowe półprzewodniki organiczne i nieorganiczne o kontrolowanej strukturze nadcząsteczkowej charakteryzujące się zmiennymi właściwościami luminescencyjnymi, elektrochromowymi i fotokatalitycznymi oraz wykazujące aktywność biologiczną, 8/2023

Kierownik

prof. dr hab. Adam Proń

Opis

W ramach realizowanego projektu OPUS 23 planowane jest otrzymanie nowych elektroaktywnych materiałów o założonych właściwościach elektrochemicznych, optycznych i katalitycznych. Badania będą prowadzone w trzech obszarach:

1) Otrzymanie mało- i wielkocząsteczkowych półprzewodników organicznych. W szczególności planowana jest synteza związków o strukturze triady: donor-łącznik-akceptor (D-Ł-A). Głównym celem tych prac będzie uzyskanie triad w których pod wpływem fotowzbudzenia będą dominowały procesy przenoszenia ładunku oraz triady w których można indukować procesy rozdziału ładunku. W ramach tego zadania planowane jest również otrzymanie naprzemiennych kopolimerów donorowo-akceptorowych oraz badania ich właściwości supramolekularnych, fotofizycznych i spektroelektrochemicznych. W tym pierwszym przypadku planowane jest badanie struktury nadczasteczkowej monowarstw i cienkich warstw takich związków z zastosowaniem skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) i mikroskopii sił atomowych (AFM), a także określenie korelacji pomiędzy dwuwymiarową strukturą nadcząsteczkową monowarstw, a trójwymiarową strukturą krystaliczną wyznaczoną dla monokryształów metodami dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego.

2) Opracowanie metod otrzymywania koloidalnych nanokryształów nieorganicznych półprzewodników charakteryzujących się szerokim zakresem emisji światła i możliwością kontrolowania właściwości plazmonowych. W ramach tych badań planowane jest również wykorzystanie koloidalnych nanomateriałów jako fotokatalizatorów do różnego typu reakcji takich jak reakcja redukcji i sprzęgania C-C.

3) Otrzymanie układów hybrydowych zbudowanych z nanokryształów nieorganicznych półprzewodników i organicznych ligandów. W ramach tych badań planowane jest otrzymanie układów hybrydowych do zastosowań biologicznych oraz układów hybrydowych jako nowych materiałów termoelektrycznych.

Projekt będzie realizowany we współpracy dwóch grup badawczych, w ramach konsorcjum Politechniki Warszawskiej i Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Obie grupy badawcze współpracują od lat w tematykach badawczych związanych z projektem uzupełniając swoje doświadczenie badawcze.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Zadania i obowiązki w projekcie

- Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna organicznych i nieorganicznych nanokrystalicznych materiałów półprzewodnikowych.

- Wykonywanie pomiarów właściwości elektrochemicznych, spektroelektrochemicznych i luminescencyjnych, analiza danych elektrochemicznych i spektroskopowych.

- Analiza mikroskopowa warstw aktywnych osadzonych różnymi technikami.

- Wykonywanie raportów i publikacji, a także prezentacje wyników na spotkaniach grupowych, konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Oferta

Nazwa stanowiska

Post-doc

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę na czas określony. Pełny etat (40 godzin tygodniowo, ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne)

Wynagrodzenie

11 667 zł miesięcznie (140 000 zł rocznie) Jest to kwota brutto/brutto uwzględniająca koszt pracodawcy. Jest przedmiotem podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych potrąceń prawnych zgodnie z polskim prawem.

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.04.2023

Okres zatrudnienia

33 miesiące z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy

Oferujemy

- Uczestnictwo w ciekawych i aktualnych badaniach prowadzonych w nowoczesnych laboratoriach badawczych.

- Wybrany kandydat odniesie korzyści w postaci uzyskanej wiedzy i nowych umiejętności eksperymentalnych.

- Planujemy publikację wyników prac w czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania.

- Wybrany kandydat będzie mógł skorzystać ze wszystkich programów w IChF PAN.

Więcej szczegółów

zobacz link
Wymagania

Dyscyplina naukowa

chemia, chemia fizyczna

Profil naukowy kandydata

Recognised Researcher (R2)

Wymagania

1. Stopień doktora nauk chemicznych lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (zgodnie z warunkami NCN).

2. Doświadczenie w syntezie mało- i wielkocząsteczkowych związków organicznych o właściwościach półprzewodnikowych oraz nanokrystalicznych form i cienkich warstw półprzewodników nieorganicznych.

3. Doświadczenie w zastosowaniu metod elektrochemicznych i spektroelektrochemicznych w badaniu półprzewodników organicznych i nanokryształów półprzewodników organicznych.

4. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach monowarstw i cienkich warstw w/w związków metodami skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) i mikroskopii sił atomowych (AFM).

5. Dodatkowym atutem będzie znajomość elementów fizyki ciała stałego, takich jak transport nośników ładunku, właściwości luminescencyjne i elektroluminescencyjne półprzewodników organicznych i nieorganicznych.

6. Doświadczenie badawcze w/w zakresie udokumentowane publikacjami naukowymi.

7. Umiejętność komunikowania się w języku angielskim (w mowie i piśmie).

8. Silna motywacja do pracy naukowej, samodzielność, kreatywność, właściwa organizacja pracy badawczej.

Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc

(https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus23 ).

Kryteria oceny

- Kompetencje kandydata do określonych zadań w projekcie badawczym (max 65 pkt).

- Dotychczasowy dorobek naukowy kandydata (max 30 pkt).

- Nagrody i wyróżnienia kandydata wynikające z przeprowadzonych badań (5 pkt.).

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny (zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych/zawodowych, dotychczasowych osiągnięciach z zaznaczeniem najważniejszych);

2. CV;

3. Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

4. Odpis dyplomu doktorskiego;

5. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;

6. Opinia o Kandydacie wydana przez samodzielnego pracownika naukowego;

7. Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

Należy podać w aplikacji numer referencyjny rekrutacji 8/2023.

Procedura rekrutacyjna

Procedura rekrutacyjna jest zgodna z przepisami NCN: „Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów naukowych”

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala27_2022-zal1.pdf#page=52

oraz z Polityką Zatrudnienia Instytutu Chemii Fizycznej PAN: https://ichf.edu.pl/files/intranet/employment-policy.pdf

- Komisja ocenia wnioski w skali punktowej. Zatrudnienie zostanie przyznane osobie, która uzyska największą liczbę punktów.

- Najlepsi kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę online lub osobiście. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i odpowiedzi tylko do wybranych kandydatów.

- Tylko kandydaci z co najmniej 70 punktami będą brani pod uwagę na to stanowisko. Stanowisko zostanie zaoferowane osobie, która uzyska największą liczbę punktów. Komisja Rekrutacyjna może nie rekomendować kandydata na dane stanowisko, jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska co najmniej 70 punktów.

- Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

- Wyniki konkursu są podawane do wiadomości publicznej.

- Kandydaci, którzy zostali negatywnie zaopiniowani przez Komisję Rekrutacyjną lub kandydaci niezakwalifikowani do zatrudnienia mają prawo odwołania się od wyników oceny. Odwołanie wnosi się do Dyrektora Instytutu w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji. Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.

- W przypadku niepodpisania umowy przez najlepszego kandydata z powodu rezygnacji zastrzegamy sobie prawo wyboru kolejnego kandydata z listy rankingowej (jeżeli w procesie rekrutacji uzyskał co najmniej 70 punktów).

Dodatkowe informacje

Informacji dotyczących tematyki projektu udzielają:

prof. Adam Proń (Kierownik projektu, Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej, e-mail: adam.pron@pw.edu.pl)

prof. Robert Nowakowski (Instytut Chemii Fizycznej PAN, e-mail: rnowakowski@ichf.edu.pl)

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

10.03.2023 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

19.03.2023

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 10.02.2023

Dołącz do nas