Szczegóły ogłoszenia

Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Instytucja finansująca

ze środków statutowych IChF PAN

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Rekrutacja 5/2024

Opis

Nasze laboratorium jest dynamicznym środowiskiem badawczym, w którym będziemy się skupiać na dogłębnej analizie interakcji w sieci mitochondrialnej. Praca naukowa dotyczyć będzie głównie trzech obszarów chorób: neurodegeneracyjnych, cukrzycy i nowotworów. Praca ma na celu zrozumienie złożonych mechanizmów związanych z funkcją mitochondriów i ich roli w powstawaniu i rozwoju tych schorzeń. W ramach zespołu skupiać się będziemy na wykorzystaniu zaawansowanych technologii mikroprzepływowych, umożliwiających precyzyjną kontrolę i analizę mikroskalowych procesów biologicznych. Dzięki temu będziemy w stanie badać interakcje wewnątrzkomórkowe na poziomie mitochondrialnym, co pozwoli uzyskać unikalny wgląd w molekularne podstawy patologii chorób. Oferta jest skierowana do osób, które chciałyby się zaangażować w pracę w opisanym temacie.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Zadania i obowiązki w projekcie

Poszukujemy osoby posiadającej duże doświadczenie w prowadzeniu badań w tzw. "laboratorium mokrym". Będzie ona odpowiedzialna za prowadzenie badań nad "dobrostanem" sieci mitochondrialnej w komórkach hodowanych w układach mikroprzepływowych oraz za rozwój biosensorów nakierowanych na detekcję chorób neurodegeneracyjnych.  Od Kandydata/-ki wymagana jest znajomość protokołów pracy z neuronami i komórkami neuro-podobnymi, oraz ich różnicowania w kierunku modeli chorób neurodegeneracyjnych.

Oferta

Nazwa stanowiska

Adiunkt

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę na pełen etat

Wynagrodzenie

5264 brutto miesięcznie

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.04.2024

Okres zatrudnienia

czas nieokreślony

Oferujemy

Wynagrodzenie 5264 zł brutto finansowane ze środków statutowych IChF PAN oraz benefity w postaci:  współfinansowania pakietu prywatnej opieki medycznej, kultury fizycznej i sportu. Oferujemy ponadto pracę w profesjonalnym, dynamicznym i przyjaznym zespole naukowym, dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej, a także dalszego rozwoju kariery naukowej. Oferujemy możliwość stworzenia własnego zespołu badawczego oraz dalszego rozwoju kariery naukowej

Wymagania

Dyscyplina naukowa

Nauki chemiczne

Profil naukowy kandydata

Recognised Researcher (R2)

Wymagania

Poszukujemy Kandydata/Kandydatki, który/a:

 • posiada stopień doktora w zakresie Fizyki/Chemii/Biofizyki, lub pokrewnych,
 • ma umiejętności w zakresie prowadzenia analiz statystycznych i obsługi podstawowych programów statystycznych (np. Origin),
 • ma doświadczenie w zakresie upowszechniania wyników badań jakościowych i ilościowych w postaci recenzowanych artykułów w prestiżowych czasopismach, a także w formie referatów prezentowanych w trakcie konferencji lokalnych i zagranicznych,
 • zna techniki doświadczalne i umie się nimi posługiwać (mocno oceniane i sprawdzane podczas selekcji): AFM/STM, mikroskopia fluorescencyjna/konfokalna/light sheet, mikroprzepływy jedno i wielofazowe, chemiczna modyfikacja powierzchni szkła i polimerów, hodowla komórek i bakterii, izolacja mitochondriów,
 • umie sporządzać roztwory stechiometryczne oraz zna i stosuje zasady pracy w laboratorium inżynierii genetycznej (istotne kompetencje),
 • zna język angielski w mowie i piśmie w sposób umożliwiający swobodne komunikowanie się, i przygotowanie manuskryptu artykułu.

Kryteria oceny

 • Kreatywność mierzona jakością i liczbą publikacji naukowych, w których kandydat jest pierwszym autorem, korespondencyjnym autorem lub autorem znaczącym oraz zgłoszeń patentowych/patentów i/lub wdrożeń; Znaczenie pracy kandydata w danej publikacji może podkreślić autor korespondencyjny/osoba prowadząca badania w osobnym liście.
 • Mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego, staże/praca w przemyśle);
 • Liczba cytowań prac kandydata, zwłaszcza tych prac, w których kandydat jest pierwszym autorem, autorem korespondencyjnym lub autorem znaczącym;
 • Kreatywność mierzona jakością i liczbą kierowanych projektów badawczych i publikacji powstałych w wyniku realizacji tych projektów, a także sukcesami w pozyskiwaniu grantów;
 • Opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego, specjalistę w zakresie proponowanej tematyki badawczej ze szczególnym uwzględnieniem badaczy zajmujących się mikroprzepływami;
 • Doświadczenie w działalności dydaktycznej.
Wymagane dokumenty
 • CV (zawierające dane kontaktowe tj. adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz nr telefonu);
 • List motywacyjny (nieprzekraczający 3 500 znaków), zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych/zawodowych, dotychczasowych osiągnięciach z zaznaczeniem trzech najważniejszych, ewentualnym udziale w projektach i własnych zamierzeniach;
 • Przynajmniej jedna opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego, specjalisty w zakresie proponowanej tematyki badawczej ze szczególnym uwzględnieniem badaczy zajmujących się mikroprzepływami;
 • Spis publikacji z zaznaczeniem max. 5 najważniejszych prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat pracy naukowej Kandydata (po odliczeniu przerw w pracy naukowej Kandydata), zgłoszeń patentowych, patentów, wdrożeń, projektów badawczych;
 • Informacja o liczbie cytowań publikacji bez auto-cytowań, wartości indeksu h oraz liczbie lat efektywnie przepracowanych w nauce (po odliczeniu przerw);
 • Lista projektów badawczych (również aplikacyjnych, wdrożeniowych), którymi Kandydat kierował lub był głównym wykonawcą oraz 1-3 najważniejsze publikacje będące wynikiem realizacji tego projektu, lub inne wymierne rezultaty projektu;
 • Oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.
Procedura rekrutacyjna

Zgłoszenia należy nadsyłać na e-mail: rekrutacja@ichf.edu.pl 

E-mail powinien być zatytułowany „Rekrutacja 5/2024”

Przy ocenie dorobku Kandydata Komisja Konkursowa uwzględni przerwy w pracy naukowej
(np. urlop macierzyński, staż w przemyśle itd.) i wskazany dorobek Kandydata przeliczy na efektywne lata pracy naukowej.

W ramach postępowania konkursowego wybrani Kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w IChF PAN i/lub dodatkowe wyjaśnienia.

Kandydatom negatywnie zaopiniowanym przez Komisję Konkursową bądź nie wybranym do zatrudnienia przysługuje prawo do odwołania się od wyników przeprowadzonej oceny. Odwołanie wnoszone jest do Dyrektora Instytutu w ciągu 7 dni od daty otrzymania stosownej informacji. Rozstrzygnięcie Dyrektora Instytutu jest ostateczne.

Kandydaci powinni zapoznać się z Regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/Regulamin_konkursu_stanowsko-naukowe_PL.pdf

oraz polityką zatrudniania w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/employment_policy.pdf

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

26.02.2024 0:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

25.03.2024

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 12.02.2024

Dołącz do nas