Szczegóły ogłoszenia

Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska Zespół: Fizykochemia miękkiej materii

Instytucja finansująca

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO], Wirtualny Instytut Badawczy (WIB) WIB-1/2020-O11, 4/2022

Kierownik

Prof. Andrzej Dziembowski – Lider projektu WIB_HERO, Prof. Robert Hołyst – Team Lider zespołu IChF w projekcie WIB_HERO

Opis

Większość obecnych metod eksperymentalnych do pomiarów w czasie rzeczywistym w pojedynczych komórkach zapewnia jedynie jakościowy i półilościowy wgląd w interesujące mechanizmy molekularne. Bardziej szczegółowe dane można uzyskać w testach o wysokiej przepustowości (testy biochemiczne z ekstraktami komórkowymi) lub z badań na utrwalonych komórkach (różne procedury znakowania). Ta luka technologiczna uniemożliwia zwłaszcza zrozumienie kinetyki procesów subkomórkowych. Lukę tę można wypełnić techniką wykorzystującą spektroskopię korelacji fluorescencji (FCS), która umożliwia określenie liczby i czasu dyfuzji pojedynczych cząsteczek w próbce. Ta dobrze znana technika znalazła ograniczone zastosowanie w żywych komórkach ze względu na trudności w interpretacji w szczególności danych dotyczących „czasu dyfuzji”. Grupa Roberta Hołysta od ponad 10 lat prowadzi badania nad opracowaniem modelu empirycznego łączącego wielkość cząsteczek z oporem hydrodynamicznym, jaki napotykają w złożonych płynach, w tym w cytoplazmie komórek i wnętrzu jądra komórkowego. Ten model i wynikające z niego równanie umożliwiają bezpośrednie obliczenie wielkości cząsteczek dyfundujących wewnątrz komórki. To pozwala nam określić liczbę poruszających się cząsteczek oraz ich średnią wielkość i ich liczbę.

Celem projektu będzie zastosowanie zaawansowanych technik fluorescencyjnych do odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące interakcji egzogennego mRNA we wnętrzu komórki. W tym celu zostanie wykorzystana oryginalna, autorska metoda pomiarów parametrów interakcji molekularnych w żywych komórkach w czasie rzeczywistym. Metoda ta opiera się na spektroskopii korelacji fluorescencji (FCS), wspieranej przez ilościową mikroskopię fluorescencyjną i obrazowanie czasu życia fluorescencji (FLIM).

Poszukujemy eksperymentatora z solidnym przygotowaniem teoretycznym z chemii do rozwiązywania problemów fizykochemicznych w chemii fizycznej. Gwarantujemy dostęp do najwyższej klasy aparatury i dobrze wyposażonych laboratoriów.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

2

Zadania i obowiązki w projekcie

Obowiązki

1. Przygotowywanie próbek

2. Pomiary

3. Analiza danych

4. Raportowanie

Rola w Zadaniu Badawczym:

Pozycja 1 - Biofizyczne wykorzystanie metod fluorescencji pojedynczych molekuł do analizy stabilności i translacji mRNA w żywych komórkach.

Pozycja 2 - Biofizyczne wykorzystanie metod fluorescencji pojedynczych molekuł do analizy uwalniania z endosomów i translacji mRNA w żywych komórkach

Oferta

Nazwa stanowiska

Postdoctoral Researcher

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę na pełen etat

Wynagrodzenie

Oferujemy miesięczne wynagrodzenie do 15000 zł (w zależności od doświadczenia i kwalifikacji). Wynagrodzenie to pomniejszone będzie o obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy i inne należności publiczne

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.03.2022

Okres zatrudnienia

36 miesięcy

Oferujemy

 1. Stanowisko ze 100% koncentracją na badaniach (bez obowiązków dydaktycznych).
 2. Prywatną opiekę medyczną oraz członkostwo w programie MultiSport po obniżonych stawkach.
 3. Pełne wsparcie techniczne, administracyjne i organizacyjne ze strony profesjonalnego personelu anglojęzycznego.
 4. Uczestnictwo w kursach, szkoleniach naukowych, wsparcie rówieśników i mentoring akademicki.

Opis perspektyw rozwoju kariery w IChF

Perspektywy rozwoju kariery w IChF:

 1. Wybrany kandydat będzie włączony do zespołu badawczego Fizykochemia miękkiej materii w IChF.
 2. Możliwość poszerzenia wiedzy naukowej i zdobycia praktycznego doświadczenia na pograniczu nauk biologicznych i chemii fizycznej w prestiżowym projekcie zorientowanym na zastosowania.
 3. Możliwość pracy w dynamicznym, multidyscyplinarnym zespole doświadczonych chemików, inżynierów i biologów.
 4. Udział w konferencjach międzynarodowych i programie Erasmus+.
Wymagania

Dyscyplina naukowa

Chemia, Chemia Fizyczna

Profil naukowy kandydata

Recognised Researcher (R2)

Wymagania

Wymagania dla kandydata – kandydat:

 1. posiada stopień doktora (ew. obrona przed podjęciem pracy) w naukach chemicznych lub dziedzinach pokrewnych;
 2. posiada solidną wiedzę z zakresu techniki FCS (Fluorescent Correlation Spectroscopy) oraz doświadczenie w pracy w laboratorium hodowli komórkowych;
 3. opublikował co najmniej jedną publikację jako pierwszy autor w recenzowanym czasopiśmie międzynarodowym;
 4. posiada umiejętność przygotowywania raportów, komunikowania się z Członkami Zespołów, prezentowania wyników (także podczas konferencji) oraz przygotowywania projektów artykułów naukowych do czasopism naukowych w języku angielskim;
 5. ma doskonałą umiejętność pracy samodzielnej oraz w zgranym zespole;
 6. zobowiąże się do przestrzegania zakazu konkurowania zgodnie z wytycznymi Programu WIB.

Kryteria oceny

Komisja Rekrutacyjna oceni kandydatów w skali punktowej (max 100 punktów).

Komisja Rekrutacyjna oceni kandydatów według następujących kryteriów:

 1. kompetencje kandydatów do wykonywania określonych zadań w projekcie badawczym (max 30 pkt);
 2. dotychczasowy dorobek naukowy kandydatów, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/ czasopismach naukowych, granty, nagrody, opinia kandydata, wystawiona przez niezależnego naukowca (max 20 pkt);
 3. umiejętności miękkie – znajomość języka angielskiego, komunikatywność, praca zespołowa, zgodność planów rozwoju indywidualnego z celami grupy (max 10 pkt);
 4. kreatywność mierzona jakością i liczbą publikacji naukowych, w których kandydat jest pierwszym autorem, autorem korespondencyjnym lub autorem znaczącym oraz zgłoszeniami/patentami i/lub wdrożeniami (max 10 pkt);
 5. mobilność w karierze kandydata (staże naukowe, zmiana profilu naukowego, staże i praca w przemyśle) (max 10 pkt);
 6. liczba cytowań pracy kandydata, zwłaszcza prac, w których kandydat jest pierwszym autorem, autorem korespondencyjnym lub autorem znaczącym (max 10 pkt);
 7. kreatywność mierzona jakością i liczbą prowadzonych przez kandydata projektów badawczych oraz publikacji będących wynikiem realizacji tych projektów (max 10 pkt).

Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną online lub osobistą. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Na stanowisko będą brani pod uwagę tylko kandydaci z minimum 70 punktami. Stanowisko zostanie zaoferowane osobie, która zdobędzie największą liczbę punktów. Komisja Rekrutacyjna może nie rekomendować żadnego kandydata na stanowisko, jeśli żaden kandydat nie uzyskałby co najmniej 70 punktów.

Wymagane dokumenty

1. Życiorys zawodowy, w tym:

 • wykaz publikacji ze wskazaniem maksymalnie pięciu najważniejszych prac wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat (po odliczeniu przerw w pracy badawczej), zgłoszeń patentowych, patentów, wdrożeń, projektów badawczych;
 • co najmniej jedną opinię kandydata, wystawioną przez niezależnego naukowca;
 • adres do korespondencji i/lub adres e-mail i numer telefonu kandydata,

2. list motywacyjny nieprzekraczający 3500 znaków
(1 strona A4) zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych/zawodowych, dotychczasowym dorobku, ewentualnym udziale w projektach badawczych oraz własnych zainteresowaniach badawczych,

3. skany dyplomu ukończenia studiów wyższych i dyplomu doktora (chemia lub dyscyplina pokrewna),

4. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z Regulamin przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.

Procedura rekrutacyjna

Kandydaci zostaną wyłonieni w otwartym konkursie, zgodnym z zasadami leżącymi u podstaw „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” w ramach strategii IChF „HR Excellence in Research”.

Stanowisko zostanie przyznane również zgodnie z regulaminem agencji finansującej: Standardy rekrutacji do Zespołów Badawczych w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego oraz przeprowadzanie ewaluacji ich stosowania, polityka zatrudniania w IChF, Regulamin przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.

Jak aplikować: Aplikację prześlij bezpośrednio na adres rekrutacja@ichf.edu.pl

WAŻNE! W temacie wiadomości e-mail wpisz: „Nr rekrutacji 4/2022

Komisja Rekrutacyjna ocenia zgłoszenia i przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne, oceniając kandydatów w skali punktowej. Miejsce zostanie przyznane osobie, która zdobędzie największą liczbę punktów.

W przypadku rezygnacji najlepszego kandydata zastrzegamy sobie prawo do wybrania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Wyniki konkursu są podawane do wiadomości publicznej.

Konkurs może zostać przedłużony do czasu rekrutacji odpowiedniego kandydata, który spełnia wszystkie wymagania.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie zostanie opublikowane na następujących stronach internetowych:

https://wib.port.org.pl/en/homepage/

https://www.iimcb.gov.pl/en/

https://www.uw.edu.pl

https://www.wum.edu.pl/

https://euraxess.ec.europa.eu/

Kandydatowi przysługuje prawo do złożenia odwołania na wszelkie działania w procesie rekrutacji. Odwołanie wnosi się do Dyrektora Instytutu w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji. Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.

Więcej informacji o programie WIB: https://wib.port.org.pl/en/homepage/

Więcej informacji o zespole badawczym: https://softmatter.ichf.edu.pl/

W celu uzyskania dodatkowych informacji o pracy, prosimy o kontakt:  rholyst@ichf.edu.pl lub kkwapiszewska@ichf.edu.pl

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

20.02.2022 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

1.03.2022

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 28.01.2022

Dołącz do nas