Szczegóły ogłoszenia

Wynik rekrutacji
Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytucja finansująca

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Nowe nanokatalizatory selektywnego katalitycznego uwodornienia w trybie przepływowym w kierunku tworzenia półproduktów farmaceutycznych OPUS17 2019/33/B/ST5/01271, 26/2022

Kierownik

dr hab. Anna Śrębowata, prof. IChF PAN

Opis

Strategia badawcza projektu OPUS 17 koncentruje się na opracowaniu nowych katalizatorów opartych na metalach przejściowych (Co, Cu, Ni, Fe) do procesów uwodorniania, z wykorzystaniem wodoru cząsteczkowego, w kierunku tworzenia cennych związków chemicznych, takich jak prekursory witamin i leków. Planowane badania pozwolą na stworzenie związku między strukturą katalizatorów, a ich reaktywnością w tych procesach. Testy katalityczne będą prowadzone w trybie ciągłego przepływu, co znacznie upraszcza proces i pozwala na prowadzenie wielkoskalowych reakcji, przy użyciu różnych substratów w sekwencji, na tym samym katalizatorze, ograniczając tym samym jego zużywaną ilość. Magistrant będzie się zajmował syntezą katalizatorów monometalicznych i bimetalicznych, ich dokładnym scharakteryzowaniem metodami fizykochemicznymi oraz badaniem ich w procesie uwodorniania w trybie przepływowym. Student będzie wykonywał pracę pod bezpośrednią opieką kierownika projektu.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Zadania i obowiązki w projekcie

• Prowadzenie zadań badawczych pod nadzorem;

• Prowadzenie regularnych notatek z badań;

• Uczestniczenie w spotkaniach grupowych.

Oferta

Nazwa stanowiska

student – stypendysta

Forma zatrudnienia

stypendium

Wynagrodzenie

1000 zł/ miesiąc

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.10.2022

Okres zatrudnienia

9 miesięcy

Oferujemy

• Uczestnictwo w ciekawych i aktualnych badaniach;

• Dostęp do unikalnej technologii i nowoczesnych laboratoriów badawczych;

• Możliwość pracy w interdyscyplinarnej i młodej grupie badawczej, silnie zorientowanej na procesy katalityczne;

• Udział w konferencjach krajowych.

Link do strony Euraxess

zobacz link

Więcej szczegółów

zobacz link
Wymagania

Dyscyplina naukowa

chemia, technologia chemiczna lub pokrewna

Profil naukowy kandydata

First Stage Researcher (R1)

Wymagania

• W dniu rozpoczęcia pracy w projekcie wnioskodawca powinien być studentem stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia prowadzonych na uczelniach na terenie Polski, lub powinien być studentem IV lub V roku stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

• Umiejętności pracy w grupie;

• Dobre umiejętności komunikacyjne;

• Zainteresowanie tematami związanymi z projektem;

• Umiejętność czytania i analizowania publikacji naukowych;

• Dobra znajomość języka angielskiego

Kryteria oceny

• Kompetencje kandydatów do określonych zadań w projekcie badawczym,

• Dotychczasowy dorobek naukowy kandydatów,

• Nagrody i wyróżnienia kandydata wynikające z przeprowadzonych badań

Wymagane dokumenty

Kompletny wniosek powinien zawierać następujące elementy:

• życiorys,

• list motywacyjny,

• opcjonalnie dyplom ukończenia studiów wyższych (np. licencjat, inż.)

• zaświadczenie z uczelni potwierdzające status kandydata

Procedura rekrutacyjna

Stypendium zostanie przyznane zgodnie z przepisami NCN: „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

oraz zgodnie z Polityką Zatrudnienia Instytutu Chemii Fizycznej PAN: http://ichf.edu.pl/employment_policy.pdf

Jak aplikować: Aplikację prześlij bezpośrednio na adres rekrutacja@ichf.edu.pl;

UWAGA! w tytule e-maila proszę napisać:

„Rekrutacja nr 26/2022”

Komisja ocenia wnioski w skali punktowej.

• Stypendium zostanie przyznane osobie, która uzyska największą liczbę punktów.

• Wyniki konkursu będą podane do wiadomości publicznej.

• Jeżeli wybrany kandydat zrezygnuje przed podpisaniem umowy, może zostać wybrana kolejna osoba z listy kandydatów.

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

8.09.2022 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

15.09.2022

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 27.06.2022

Dołącz do nas