Szczegóły ogłoszenia

Wynik rekrutacji
Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej PAN (Zespół Mikroprzepływów i Płynów Złożonych)

Instytucja finansująca

Narodowe Centrum Nauki

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Mikroprzepływowe metody ilościowego badania antybiotykowrażliwości bakterii z rozdzielczością pojedynczo-komórkową MAESTRO 10 2018/30/A/ST4/00036, 02/2023

Kierownik

prof. Piotr Garstecki

Opis

Antybiotykooporne zakażenia stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla naszego zdrowia. Trwałe i skuteczne rozwiązanie tego problemu zależy od lepszego zrozumienia odpowiedzi pojedynczych komórek oraz populacji bakterii na antybiotyki. Pozwoli to stosować skuteczne terapie i unikać powstawania lekooporności. Dlatego celem naszego projektu jest opracowanie nowych narzędzi analitycznych, które pozwolą scharakteryzować złożoność odpowiedzi bakterii na różne antybiotyki wykorzystywane klinicznie. Posługujemy się w tym celu mikrofluidyką kropelkową – grupą technik umożliwiających wytwarzanie tysięcy czy wręcz milionów maleńkich identycznych kropli. Krople te mogą być tworzone z zawiesiny bakterii, dzięki czemu można w nich zamykać pojedyncze bakterie lub ich grupy. Poprzez dodanie antybiotyków w szerokim zakresie stężeń tworzymy zestawy kropli (zwane „bibliotekami”). Każda „biblioteka” zawiera krople o ściśle określonym stężeniu antybiotyku i liczbie komórek bakteryjnych.

Poszukujemy wysoce zmotywowanego studenta/studentki (stypendysty) z doświadczeniem w medycynie, biologii, chemii i pokrewnych dziedzinach.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Zadania i obowiązki w projekcie

 • Prowadzenie hodowli bakteryjnych
 • Wykonywanie doświadczeń z zakresu mikrobiologii, biologii molekularnej głównie z wykorzystaniem szczepów bakteryjnych
 • Przygotowywanie układów mikrofluidycznych
 • Wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem układów mikrofluidycznych
 • Analiza danych, pisanie sprawozdań oraz publikacji naukowych
Oferta

Nazwa stanowiska

Student/Stypendysta

Forma zatrudnienia

stypendium

Wynagrodzenie

4500 miesięcznie

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

15.02.2023

Okres zatrudnienia

19 miesięcy z możliwością przedłużenia w razie zmiany okresu realizacji projektu

Oferujemy

 • Atrakcyjne stypendium naukowe w kwocie 4500 PLN
 • Współpraca w wybitnej jednostce naukowej (kategoria A+) oraz w interdyscyplinarnej i międzynarodowej grupie badawczej https://www.micof.pl

Opis perspektyw rozwoju kariery w IChF

 • Udział w konferencjach oraz projektach Erasmus
 • Udział w ambitnym projekcie badawczym, który umożliwia budowanie kariery naukowej
Wymagania

Dyscyplina naukowa

Mikrobiologia, mikrobiologia kliniczna, biologia molekularna, mile widziane doświadczenie w mikrofluidyce

Profil naukowy kandydata

First Stage Researcher (R1)

Wymagania

 • Umiejętność pipetowania
 • Umiejętność sterylnej pracy
 • Doświadczenie pracy ze szczepami bakteryjnymi/liniami komórkowymi
 • Znajomość podstawowych technik mikrobiologicznych i biologii molekularnej
 • Wiedza na temat antybiotykooporności, mechanizmów działania antybiotyków
 • Język angielski na poziomie zaawansowanym (umożliwiającym pisanie publikacji naukowych)
 • Wysoki poziom motywacji do pracy badawczej, analizy danych i ujmowania wyników badań w formie publikacji

Kryteria oceny

Komisja stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendiów naukowych NCN, oceniając:

a) kompetencje kandydatów do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym,

b) dotychczasowe osiągniecia naukowe kandydatów,

c) nagrody i wyróżnienia kandydata wynikające z prowadzonych badań.

Komisja stypendialna przy ocenie wniosku o przyznanie stypendium naukowego NCN uwzględnia:

1) osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50 % oceny końcowej):

4 pkt ; Kandydat posiada wyróżniający dorobek naukowy;
3 pkt ; Kandydat posiada bardzo dobry dorobek naukowy;
2 pkt ; Kandydat posiada dobry dorobek naukowy;
1 pkt ; Kandydat posiada słaby dorobek naukowy;
0 pkt ; Brak dorobku naukowego kandydata
 

2) wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej):

4 pkt ; Wybitne osiągnięcia (m.in. staże w wiodących ośrodkach zagranicznych, prestiżowe nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe, warsztaty lub szkolenia w wiodących ośrodkach naukowych, udział w projektach międzynarodowych lub zagranicznych);
3 pkt ; Znaczące osiągnięcia (staże w dobrych ośrodkach krajowych i zagranicznych, wyróżnienia lub nagrody ogólnokrajowe, warsztaty lub szkolenia zagraniczne lub ogólnokrajowe, udział w projektach krajowych lub zagranicznych);
2 pkt ; Umiarkowane osiągnięcia (wyróżnienia lub nagrody lokalne, warsztaty lub szkolenia, udział w projektach uczelnianych);
1 pkt ; Słabe osiągnięcia;
0 pkt ; Brak osiągnięć.

3) kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30 % oceny końcowej):

4 pkt ; Kandydat posiada wyróżniające kompetencje;

3 pkt ; Kandydat posiada bardzo dobre kompetencje;

2 pkt; Kandydat posiada dobre kompetencje;

1 pkt; Kandydat posiada słabe kompetencje;

0 pkt; Brak kompetencji kandydata

Wymagane dokumenty
 • CV naukowe (zawierające listę osiągnięć naukowych, np. publikacje, wyróżnienia, stypendia, nagrody, doświadczenie zdobyte w projektach naukowych, szkolenia naukowe, warsztaty)
 • List motywacyjny
 • Skan dyplomu ukończenia studiów 1. stopnia (jeżeli aplikant posiada)
 • Zaświadczenie o statusie studenta
 • 1 opinia o kandydacie
Procedura rekrutacyjna

Jak aplikować: Zgłoszenia proszę wysłać na adres rekrutacja@ichf.edu.pl

WAŻNE: w tytule maila należy wpisać “Rekrutacja 02/2023”

Komisja stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium naukowego NCN biorąc pod uwagę ich kompletność oraz spełnienie warunków przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie. Komisja stypendialna ocenia wnioski w skali punktowej i opracowuje ranking kandydatów do stypendium. Stypendia naukowe NCN przyznawane są osobom, które uzyskały największą liczbę punktów w ramach oferowanej liczby stypendiów.

Wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości i umieszczane na stronie internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Dodatkowe informacje

Zgłoszenia należy wysłać  na adres mailowy: rekrutacja@ichf.edu.pl

WAŻNE: w tytule maila prosimy wpisać “Rekrutacja 02/2023”

Więcej informacji: microfluidics@ichf.edu.pl

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

5.02.2023 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

10.02.2023

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 10.01.2023

Dołącz do nas