Open Access (OA) to bezpłatny, powszechny dostęp do aktualnej wiedzy. W programie chodzi o udostępnienie i rozpowszechnienie publikacji naukowych oraz wyników badań finansowanych ze środków publicznych w celu wykorzystania ich przez naukowców, studentów, przedsiębiorców i całe społeczeństwo. Otwarty Dostęp w praktyce jest realizowany w ramach Zielonej Drogi (udostępnianie artykułów w bezpłatnych repozytoriach) lub za pomocą Złotej Drogi (publikowanie artykułów w otwartych lub hybrydowych czasopismach, co zwykle wiąże się z pokryciem kosztów redakcyjnych przez autora lub jego instytucję).

W ramach licencji krajowych oraz konsorcyjnych Wirtualnej Biblioteki Nauki ICM zostały uruchomione programy Publikowania Otwartego w różnych wydawnictwach. Pracownicy IChF PAN mają możliwość wzięcia udziału w ośmiu z nich.

W 2022 roku ruszyła nowa pula publikowania otwartego artykułów w czasopismach American Chemical Society, Elsevier oraz Institute of Physics. Program publikowania bez opłat w ramach umowy w modelu Open access w czasopismach Royal Society of Chemistry ponownie działa. Uruchomiona została nowa pula w wydawnictwie Springer.