Open Access (OA) to bezpłatny, powszechny dostęp do aktualnej wiedzy. W programie chodzi o udostępnienie i rozpowszechnienie publikacji naukowych oraz wyników badań finansowanych ze środków publicznych w celu wykorzystania ich przez naukowców, studentów, przedsiębiorców i całe społeczeństwo. Otwarty Dostęp w praktyce jest realizowany w ramach Zielonej Drogi (udostępnianie artykułów w bezpłatnych repozytoriach) lub za pomocą Złotej Drogi (publikowanie artykułów w otwartych lub hybrydowych czasopismach, co zwykle wiąże się z pokryciem kosztów redakcyjnych przez autora lub jego instytucję).

W ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki ICM działają programy Publikowania Otwartego w różnych wydawnictwach. W każdym z nich dostępna jest wspólna pula bezpłatnych artykułów dla wszystkich uczestników konsorcjum. Pracownicy IChF PAN mają możliwość wzięcia udziału w kilku z nich, aby publikować bez opłat.