Szczegóły ogłoszenia

Instytucja finansująca

IChF

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Opis

Zapraszamy magistrów - absolwentów chemii, fizyki, inżynierii materiałowej oraz kierunków pokrewnych, zarówno eksperymentatorów jak i teoretyków, o uzdolnieniach w naukach przyrodniczych i ścisłych, przejawiających silną motywację do pracy badawczej.

Proponujemy ciekawą tematykę badań podstawowych w zakresie m.in.:

  • nanotechnologii i nowych materiałów;
  • fotochemii i fotofizyki;
  • fizykochemii ciała stałego, miękkiej materii i zjawisk powierzchniowych;
  • biochemii i biofizyki;
  • fizykochemii układów supramolekularnych;
  • kinetyki chemicznej i katalizy;
  • termodynamiki i mechaniki statystycznej;
  • chemii kwantowej, matematycznego modelowania zjawisk i dynamiki molekularnej;
  • elektrochemii, w tym mechanizmów procesów elektrodowych, elektroanalizy i ochrony przed korozją;

Projekty IChF PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN

do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej - rok akademicki 2021/2022 (III tura)

lista 7 projektów doktorskich - 8 miejsc dla doktorantów

Projekt nr 1/ Project No. 1

Assembly of particle chains based on dielectrophoretic, magnetic and capillary effects.

Tworzenie łańcuchów cząstek z wykorzystaniem efektów dielektroforetycznych, magnetycznych i kapilarnych

prof. Robert Hołyst

Konrad Giżyński

Living Materials

Żywe Materiały

https://janpaczesny.wixsite.com/paczesny

Projekt nr 2/ Project No. 2

Probing the structure–property relationships in single-crystalline lead halide perovskites for photodetector applications

Badanie relacji pomiędzy strukturą a właściwościami monokrystalicznych perowskitów ołowiowo-halogenkowych do zastosowań w fotodetekcji

Daniel Prochowicz

Semiconducting Materials and Optoelectronic Devices

Materiały półprzewodnikowe i urządzenia optoelektroniczne

https://ichf.edu.pl/en/groups/semiconducting-materials-and-optoelectronic-devices

Projekt nr 3/ Project No. 3

(Liczba miejsc: 2)

Artificial intelligence-assisted 3D digital manufacturing of functionally graded materials: towards the next generation of porous materials.

Cyfrowe wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych wspomagane metodami sztucznej inteligencji: krok w kierunku materiałów porowatych nowej generacji

Prof Piotr Garstecki

dr Marco Costantini

Digital Manufacturing of biomimetic systems

Wytwarzanie cyfrowe układów biomimetycznych

The new group will open in January 2022

Projekt nr 4/ Project No. 4

CONTROLLING REGIOSELECTIVITY OF CATALYTIC TRANSFER HYDROFUNCTIONALIZATION REACTIONS BY NON-COVALENT INTERACTIONS

KONTROLA REGIOSELEKTYWNOŚCI KATALITYCZNYCH REAKCJI TRANSFEROWYCH HYDROFUNKCJONALIZACJI Z WYKORZYSTANIEM ODDZIAŁYWAŃ NIEKOWALENCYJNYCH

Volodymyr Sashuk

Dawid Lichosyt

ZB 07 - Chemistry in Confined Spaces

ZB 07 - Chemia w ograniczonej geometrii

http://groups.ichf.edu.pl/sashuk

Projekt nr 5/ Project No. 5

Nanoengineering of multicomponent metal-free carbonaceous materials for biooil upgrading through ultrasound-assisted selective redox photo-catalysis in continuous-flow reactors

Nanoinżynieria wieloskładnikowych, niezawierających metalu, materiałów węglowych do uszlachetniania frakcji bio-olejowej poprzez wspomaganą ultradźwiękami selektywną fotokatalizę redoks w reaktorach przepływowych

dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Q. prof. IChF-PAN

Group 28: “Catalysis for sustainable energy production and environmental protection, CatSEE”

Grupa 28: "Kataliza dla zrównoważonego przetwarzania energii i ochrony środowiska, CatSEE"

https://photo-catalysis.org

Projekt nr 6/ Project No. 6

Horizon for Excellence in messenger RNA applications in immunoOncology: Quantitative analysis of mRNA in cells

Horyzont doskonałości w komunikatorowym RNA zastosowania w immunoonkologii: Analiza ilościowa mRNA w komórkach

prof. dr hab. Robert Hołyst

dr inż. Karina Kwapiszewska

Soft Condensed Matter Group

Zespół Fizykochemii Miękkiej Materii

https://softmatter.ichf.edu.pl/

Projekt nr 7/ Project No. 7

Application of fast Laplace NMR methods for reaction monitoring

Zastosowanie szybkich metod Laplace’owskiego NMR w monitorowaniu reakcji

dr hab. Piotr Bernatowicz

dr Mateusz Urbańczyk

Team 30: Nuclear Hyperpolarization of Molecular Systems and Nanomaterials

Zespół 30: Hiperpolaryzacja jądrowa układów molekularnych i nanomateriałów

http://groups.ichf.edu.pl/ratajczyk

Opis stanowiska

Liczba wakatów

8

Oferta
Wymagania
Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych w IChF PAN: http://www.warsaw4phd.euhttp://warsaw4phd.eu/dla-kandydatow/rekrutacja/

Termin składania wniosków: od 21 grudnia 2021 r. do 04 stycznia 2022 r.

Terminy rozmów rekrutacyjnych: od 24 stycznia 2022 r. do 02 lutego 2022 r.

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

4.01.2022 23:59

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 7.12.2021

Dołącz do nas