Szczegóły ogłoszenia

Wynik rekrutacji
Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Zespół 4: Nanoinżynieria powierzchni do chemo- i bioczujników

Instytucja finansująca

IChF PAN

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

DYREKTOR INSTYTUTU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ADIUNKTA (R2) W ZESPOLE 4 /ZAKŁADZIE VII, 59/2021

Opis

Kandydat będzie prowadził badania dotyczące własności optycznych nanostruktur hybrydowych, w których skład wchodzą układy molekularne oraz nanostruktury metaliczne. Celem badań jest opisanie mechanizmów przekazu energii i propagacji wzbudzeń plazmonowych w wydłużonych nanostrukturach metalicznych, określenie wpływu rozmaitych parametrów, zarówno spektralnych jak i morfologicznych, na możliwość kontrolowania wydajności tych procesów.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Oferta

Forma zatrudnienia

umowa o pracę

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

15.12.2021

Okres zatrudnienia

1 rok z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

Oferujemy

Wynagrodzenie: finansowane z środków IChF oraz benefity w postaci prywatnej opieki medycznej.

Inne: Praca w rozwijającym się zespole współpracującym z fizykami, optoelektronikami i lekarzami, co umożliwi nabycie nowej wiedzy na styku dziedzin niezbędnej do prowadzenia badań oddziaływań międzycząsteczkowych.

Wymagania

Wymagania

 • ukończone studia wyższe w zakresie chemii lub fizyki, stopień naukowy: doktor nauk chemicznych lub fizycznych;
 • wymagane kompetencje: wiedza w zakresie optyki, mikroskopii fluorescencyjnej, nanotechnologii, fizyki i chemii nanostruktur metalicznych; znajomość budowy i umiejętność konstrukcji układów optycznych, w szczególności mikroskopów fluorescencyjnych do badania układów plazmonowo aktywnych;
 • kompetencje pożądane: doświadczenie w koordynowaniu i zarządzaniu projektami naukowymi[1];
 • inne: podstawy programowania w LabVIEW.

[1] Np.: https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-profiles-descriptors.

Kryteria oceny

 • kreatywność mierzona jakością i liczbą publikacji naukowych, w których kandydat jest pierwszym autorem, korespondencyjnym autorem lub autorem znaczącym[1] oraz zgłoszeń patentowych/patentów i/lub wdrożeń;
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego, staże/praca w przemyśle);
 • liczba cytowań prac kandydata, zwłaszcza tych prac, w których kandydat jest pierwszym autorem, autorem korespondencyjnym lub autorem znaczącym;
 • kreatywność mierzona jakością i liczbą kierowanych projektów badawczych i publikacji powstałych w wyniku realizacji tych projektów;
 • opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego, specjalistę w zakresie fizyki lub chemii;

[1] Znaczenie pracy kandydata w danej publikacji może podkreślić autor korespondencyjny/osoba prowadząca badania w osobnym liście.

Przy ocenie dorobku Kandydata Komisja Konkursowa uwzględni przerwy w pracy naukowej
(np. urlop macierzyński, staż w przemyśle itd.) i wskazany dorobek Kandydata przeliczy na efektywne lata pracy naukowej[2].

W ramach postępowania konkursowego wybrani Kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w IChF PAN i/lub dodatkowe wyjaśnienia.

[2] Informacja o przerwach w pracy naukowej Kandydata powinna znaleźć się w CV.

Wymagane dokumenty
 • CV (zawierające dane kontaktowe tj. adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz nr telefonu);
 • list motywacyjny (nieprzekraczający 3 500 znaków), zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych/zawodowych, dotychczasowych osiągnięciach z zaznaczeniem trzech najważniejszych, ewentualnym udziale w projektach i własnych zamierzeniach;
 • przynajmniej jedna opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego, specjalisty w zakresie fizyki lub chemii;
 • spis publikacji z zaznaczeniem max. 5 najważniejszych prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat pracy naukowej Kandydata[1], zgłoszeń patentowych, patentów, wdrożeń, projektów badawczych;
 • informacja o liczbie cytowań publikacji bez auto-cytowań, wartości indeksu h oraz liczbie lat efektywnie przepracowanych w nauce (po odliczeniu przerw);
 • lista projektów badawczych (również aplikacyjnych, wdrożeniowych), którymi Kandydat kierował lub był głównym wykonawcą oraz 1-3 najważniejsze publikacje będące wynikiem realizacji tego projektu, lub inne wymierne rezultaty projektu;
 • oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie;

[1] Po odliczeniu przerw w pracy naukowej Kandydata.

Procedura rekrutacyjna

Sposób składania zgłoszeń: e-mail: rekrutacja@ichf.edu.pl

Dopisek w nagłówku e-maila: „Rekrutacja nr 59

Kandydatom negatywnie zaopiniowanym przez Komisję Konkursową bądź nie wybranym do zatrudnienia przysługuje prawo do odwołania się od wyników przeprowadzonej oceny. Odwołanie wnoszone jest do Dyrektora Instytutu w ciągu 7 dni od daty otrzymania stosownej informacji. Rozstrzygnięcie Dyrektora Instytutu jest ostateczne.

Kandydaci mogą zapoznać się z Regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/Regulamin_konkursu_stanowsko-naukowe_PL.pdf oraz polityką zatrudniania w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/employment_policy.pdf

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

12.11.2021 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

6.12.2021

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 19.10.2021

Dołącz do nas