Szczegóły ogłoszenia

Wynik rekrutacji
Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytucja finansująca

Narodowe Centrum Nauki

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Projekt Sonata Bis 6 nr 2016/22/E/ST2/00558 „Ewolucja regulacji genów jako proces stochastyczny: Teoria zapotrzebowania Savageau, koszt regulacji i szum”

Kierownik

dr hab. Anna Ochab-Marcinek

Opis

Celem projektu jest modelowanie teoretyczne ewolucji regulacji genów, biorąc pod uwagę stochastyczną ekspresję genów.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Zadania i obowiązki w projekcie

Modelowanie teoretyczne (obliczenia analityczne i numeryczne, symulacje) w ramach zadań projektu:

  • Badanie ewolucji regulacji genów w statycznym krajobrazie dostosowania dla stochastycznego modelu ekspresji genów z autoregulowanym genem regulacyjnym 
  • Badanie ewolucji regulacji genów w przełączającym się krajobrazie dostosowania
Oferta

Nazwa stanowiska

Student-stypendysta

Forma zatrudnienia

Stypendium

Wynagrodzenie

1000 PLN

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.02.2021

Okres zatrudnienia

17 miesięcy

Oferujemy

Możliwość publikacji artykułów w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Możliwość przygotowania pracy magisterskiej.

Wybrany kandydat będzie częścią wysoce doświadczonego, multidyscyplinarnego zespołu. Będzie miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy i zdobycia praktycznego doświadczenia w badaniach z pogranicza biologii, fizyki i matematyki stosowanej.

Instytut daje możliwość uczestnictwa w programie ERASMUS+.

Wymagania

Dyscyplina naukowa

Fizyka, Fizyka matematyczna, Fizyka statystyczna, Biofizyka

Profil naukowy kandydata

First Stage Researcher (R1)

Wymagania

1. Kandydat powinien być studentem / kandydatka powinna być studentką

a) studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia, lub

b) co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich

2. Kandydat powinien być studentem / kandydatka powinna być studentką fizyki, informatyki, bioinformatyki, matematyki lub dziedzin pokrewnych.

3. Kandydat powinien / kandydatka powinna mieć:

a) Dobrą znajomość matematyki i programowania. Mile widziana znajomość: Python lub C++ lub oprogramowanie algebry symbolicznej. W zależności od profilu kształcenia: Znajomość podstaw chemii lub fizyki na poziomie akademickim.

b) Dobrą znajomość języka angielskiego.

Kryteria oceny

  • Osiągnięcia naukowe młodego naukowca, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach / czasopismach naukowych (50% oceny końcowej)
  • Wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (50% oceny końcowej)
Wymagane dokumenty
  • Życiorys naukowy, w tym wykaz osiągnięć naukowych (stypendia, publikacje, patenty, prezentacje konferencyjne itp.)
  • List rekomendacyjny. Opinia o kandydacie / kandydatce od specjalisty z odpowiedniej dziedziny nauki.
Procedura rekrutacyjna

Stypendium będzie przyznane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi przez dokument Narodowego Centrum Nauki, "Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki":

https://ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-06- 15/sonatabis6-zal7.pdf

i na zasadach zawartych w dokumencie Polityka Instytutu w zakresie równości szans/Employment policy https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/employment_policy.pdf Rekrutacja będzie dwustopniowa: W pierwszym etapie kandydaci zostaną ocenieni na podstawie przesłanych dokumentów. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane. Spośród kandydatów, którzy otrzymali wysokie oceny, Komisja Konkursowa wybierze najlepszych kandydatów. Na rozmowę kwalifikacyjną online (drugi etap) zostaną zaproszeni najlepsi kandydaci spełniający wymagania Konkursu.

Komisja konkursowa oceni kandydatów w skali punktowej. Stypendium naukowe przyznawane jest pierwszej osobie na liście rankingowej, która uzyskała największą liczbę punktów. W przypadku, gdy laureat Konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendialnej, stypendium przyznane zostanie następnej osobie z listy rankingowej. Wyniki konkursu będą upublicznione.

Dodatkowe informacje

Planowane rozmowy kwalifikacyjne online: 21-22.01.2021 Planowany termin rozpoczęcia prac w ramach projektu: 01-02- 2021

Jak aplikować: Prosimy przesyłać aplikacje bezpośrednio na adres: rekrutacja@ichf.edu.pl;

WAŻNE! temat emaila: “Rekrutacja nr 77/2020

Osoba kontaktowa: dr hab. Anna Ochab-Marcinek, ochab@ichf.edu.pl

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

20.01.2021 23:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

25.01.2021

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 22.12.2020

Dołącz do nas