Szczegóły ogłoszenia

Wynik rekrutacji
Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Zespół 22

Instytucja finansująca

Finansowane z środków statutowych IChF PAN

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

DYREKTOR INSTYTUTU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO PROFESORA INSTYTUTU (R3) W ZESPOLE 22, Rekrutacja nr 4/2021

Opis

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk poszukuje naukowca posiadającego duże doświadczenie w zakresie badań struktury krystalicznej metodami dyfrakcyjnymi oraz supramolekularnej inżynierii krystalicznej. Wybrana osoba zostanie zatrudniona na stanowisku profesora instytutu i będzie prowadzić badania w zakresie tematycznym Zespołu 22. W szczególności tematyka badań obejmie (i) projektowanie i otrzymywania responsywnych kryształów molekularnych opartych na wiązaniach wodorowych; (ii) badania dynamicznych zjawisk w kryształach molekularnych (przejścia fazowe z kryształu-do-kryształu); (iii) krystalizacja i kokrystalizacja w układach wieloskładnikowych. Badania posłużą do kontroli procesów krystalizacji, samo-organizacji, indukowania przejść fazowych w kryształach, jak również korelacji strukturawłaściwości, w kierunku preparatyki strukturalnie i morfologicznie zaprojektowanych krystalicznych materiałów supramolekularnych. Zatrudniony naukowiec będzie współpracował z innymi doświadczonymi badaczami w zespole, oraz sprawował opiekę nad doktorantami i studentami.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Oferta

Forma zatrudnienia

Umowa na czas nieokreślony

Wynagrodzenie

5400 zł brutto finansowane z środków statutowych IChF PAN

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.07.2021

Oferujemy

Benefity w postaci współfinansowania pakietu prywatnej opieki medycznej, możliwość przyznania miejsca w pokojach gościnnych instytutu, ERASMUS+

Wymagania

Wymagania

 • ukończone studia wyższe w zakresie chemii, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne;
 • wymagane kompetencje: minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie szeroko rozumianej krystalografii chemicznej, a w szczególności: (1) inżynierii krystalicznej wieloskładnikowych kryształów molekularnych; (2) badaniach strukturalnych metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na monokrysztale; (3) badaniach przejść fazowych i transformacji strukturalnych w kryształach molekularnych.
 • kompetencje pożądane: doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych, sprawność w komunikowaniu wyników naukowych.

Kryteria oceny

 • kreatywność mierzona jakością i liczbą publikacji naukowych, w których kandydat jest pierwszym autorem, korespondencyjnym autorem lub autorem znaczącym;
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego, staże/praca w przemyśle);
 • liczba cytowań prac kandydata, zwłaszcza tych prac, w których kandydat jest pierwszym autorem, autorem korespondencyjnym lub autorem znaczącym;
 • kreatywność mierzona jakością i liczbą kierowanych projektów badawczych i publikacji powstałych w wyniku realizacji tych projektów;
 • opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego.

Przy ocenie dorobku Kandydata Komisja Konkursowa uwzględni przerwy w pracy naukowej (np. urlop macierzyński, staż w przemyśle itd.) i wskazany dorobek Kandydata przeliczy na efektywne lata pracy naukowej.

W ramach postępowania konkursowego wybrani Kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w IChF PAN i/lub dodatkowe wyjaśnienia.

Wymagane dokumenty
 • CV (zawierające dane kontaktowe tj. adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz nr telefonu);
 • list motywacyjny (nieprzekraczający 3 500 znaków), zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych/zawodowych, dotychczasowych osiągnięciach z zaznaczeniem trzech najważniejszych, ewentualnym udziale w projektach i własnych zamierzeniach;
 • co najmniej jedna opinia o Kandydacie wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego;
 • spis publikacji z zaznaczeniem max. 5 najważniejszych prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat pracy naukowej Kandydata, zgłoszeń patentowych, patentów, wdrożeń, projektów badawczych;
 • informacja o liczbie cytowań publikacji bez auto-cytowań, wartości indeksu h oraz liczbie lat efektywnie przepracowanych w nauce (po odliczeniu przerw);
 • lista projektów badawczych (również aplikacyjnych, wdrożeniowych), którymi Kandydat kierował lub był głównym wykonawcą oraz 1-3 najważniejsze publikacje będące wynikiem realizacji tego projektu, lub inne wymierne rezultaty projektu;
 • oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.
Dodatkowe informacje

Sposób składania zgłoszeń: e-mail: rekrutacja@ichf.edu.pl

Dopisek w nagłówku e-maila: „Rekrutacja nr 4/2021”

Kandydatom negatywnie zaopiniowanym przez Komisję Konkursową bądź nie wybranym do zatrudnienia przysługuje prawo do odwołania się od wyników przeprowadzonej oceny. Odwołanie wnoszone jest do Dyrektora Instytutu w ciągu 7 dni od daty otrzymania stosownej informacji. Rozstrzygnięcie Dyrektora Instytutu jest ostateczne. Kandydaci mogą zapoznać się z Regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/files/intranet/regulamin-konkursu-stanowsko-naukowe-pl.pdf oraz polityką zatrudniania w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/files/intranet/employment-policy.pdf .

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

15.04.2021 0:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

15.05.2021

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 15.02.2021

Dołącz do nas