Szczegóły ogłoszenia

Wynik rekrutacji
Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Instytucja finansująca

ICHF PAN

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

DYREKTOR INSTYTUTU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ADIUNKTA W ZESPOLE CHEMII ŚRODOWISKA, 71/2021

Opis

Chemiczna charakteryzacja cząstek aerozolu atmosferycznego ze szczególnym uwzględnieniem (i) badań procesów ich tworzenia i przemian w fazie wodnej systemach heterogenicznych, (ii) właściwości fizykochemicznych oraz (iii) rozwoju metod analitycznych z użyciem wysokorozdzielczej tandemowej spektrometrii mas.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Oferta

Forma zatrudnienia

umowa o pracę

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.02.2022

Oferujemy

Wynagrodzenie: finansowane ze z kosztów ogólnych  IChF PAN finansowane oraz benefity w postaci: pakiet prywatnej opieki medycznej

Inne: praca w dynamicznie rozwijającym się zespole, praca pod opieką prof. Rafała Szmigielskiego – uznanego eksperta w dziedzinie chemii atmosfery, dostęp do floty tandemowych spektrometrów mas, infrastruktury analitycznej Instytutu (np. NMR) oraz przestrzeni laboratoryjnych; możliwość rozwoju zawodowego w IChF PAN, w tym – prowadzenia własnych badań zmierzających do przygotowania wniosku habilitacyjnego w przeciągu 4-5 lat.

Link do strony Euraxess

zobacz link
Wymagania

Wymagania

 • ukończone studia wyższe w zakresie chemii, stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie chemia;
 • wymagane kompetencje: wiedza i umiejętność wykonywania chemicznych analiz śladowych próbek aerozoli atmosferycznych, rozdziału złożonych mieszanin chemicznych, identyfikacji związków chemicznych, prostych obliczeń kwantowo-chemicznych, syntezy organicznej, doświadczenie w pisaniu wniosków o finansowanie badań  oraz przygotowaniu raportów i publikacji;
 • kompetencje pożądane: wiedza z zakresu prowadzenia eksperymentów komorowych (ang. smog chamber), metod charakteryzacji cząstek aerozolu technikami online (np. SMPS, AMS);
 • inne: sumienność, dokładność, punktualność, komunikatywność, nawiązywanie współpracy

Kryteria oceny

 • kreatywność mierzona jakością i liczbą publikacji naukowych, w których kandydat jest pierwszym autorem, korespondencyjnym autorem lub autorem znaczącym
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego, staże/praca w przemyśle);
 • liczba cytowań prac kandydata, zwłaszcza tych prac, w których kandydat jest pierwszym autorem, autorem korespondencyjnym lub autorem znaczącym
 • kreatywność mierzona jakością i liczbą kierowanych projektów badawczych i publikacji powstałych w wyniku realizacji tych projektów
 • opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego, specjalistę w zakresie chemii organicznej, chemii środowiska, inżynierii  środowiska lub równoważnej
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej, sukcesy w pozyskiwaniu grantów, zarządzaniu badaniami, transferze wiedzy

Przy ocenie dorobku Kandydata Komisja Konkursowa uwzględni przerwy w pracy naukowej
(np. urlop macierzyński, staż w przemyśle itd.) i wskazany dorobek Kandydata przeliczy na efektywne lata pracy naukowej[1].

W ramach postępowania konkursowego wybrani Kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w IChF PAN i/lub dodatkowe wyjaśnienia.

[1] Informacja o przerwach w pracy naukowej Kandydata powinna znaleźć się w CV.

Wymagane dokumenty
 • CV (zawierające dane kontaktowe tj. adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz nr telefonu);
 • list motywacyjny (nieprzekraczający 3 500 znaków), zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych/zawodowych, dotychczasowych osiągnięciach z zaznaczeniem trzech najważniejszych, ewentualnym udziale w projektach i własnych zamierzeniach;
 • przynajmniej jedna opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego, specjalisty w zakresie chemii organicznej, chemii środowiska, inżynierii  środowiska lub równoważnej
 • spis publikacji z zaznaczeniem max. 5 najważniejszych prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat pracy naukowej Kandydata, zgłoszeń patentowych, patentów, wdrożeń, projektów badawczych
 • informacja o liczbie cytowań publikacji bez auto-cytowań, wartości indeksu h oraz liczbie lat efektywnie przepracowanych w nauce (po odliczeniu przerw)
 • lista projektów badawczych (również aplikacyjnych, wdrożeniowych), którymi Kandydat kierował lub był głównym wykonawcą oraz 1-3 najważniejsze publikacje będące wynikiem realizacji tego projektu, lub inne wymierne rezultaty projektu
 • oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie;
Dodatkowe informacje

Sposób składania zgłoszeń: e-mail: rekrutacja@ichf.edu.pl  

Dopisek w nagłówku e-maila: „Rekrutacja nr 71/2021”.

Kandydatom negatywnie zaopiniowanym przez Komisję Konkursową bądź nie wybranym do zatrudnienia przysługuje prawo do odwołania się od wyników przeprowadzonej oceny. Odwołanie wnoszone jest do Dyrektora Instytutu w ciągu 7 dni od daty otrzymania stosownej informacji. Rozstrzygnięcie Dyrektora Instytutu jest ostateczne.

Kandydaci mogą zapoznać się z Regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/Regulamin_konkursu_stanowsko-naukowe_PL.pdf oraz polityką zatrudniania w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/employment_policy.pdf

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

26.12.2021 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

26.01.2022

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 26.11.2021

Dołącz do nas