Szczegóły ogłoszenia

Wynik rekrutacji
Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Zespół 9

Instytucja finansująca

IChF PAN

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

DYREKTOR INSTYTUTU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ADIUNKTA (R2) W ZESPOLE NR 9 „Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne”, 62/2021

Opis

Poszukiwany jest kandydat posiadający duże doświadczenie w zakresie badań budowy związków chemicznych metodami dyfrakcji rentgenowskiej. Wybrana osoba zostanie zatrudniona na stanowisku adiunkta i będzie prowadzić badania w zakresie tematycznym Zespołu 9. W szczególności tematyka badań obejmie: (i) charakterystykę budowy molekularnej i supramolekularnej kompleksów metali na podstawie technik rentgenowskich, ii) analizę czynników elektronowych i sterycznych determinujących strukturę molekularną związków kompleksowych na podstawie otrzymanych wyników oraz z wykorzystaniem dostępnych baz danych krystalograficznych oraz iii) badanie dynamicznych zjawisk w kryształach molekularnych. Integralną częścią badań będzie projektowanie metaloorganicznych kompleksów jako modelowych układów do aktywacji małych cząsteczek lub prekursorów materiałów funkcjonalnych, a także otrzymywanie strukturalnie i morfologicznie zaprojektowanych krystalicznych materiałów nieorganiczno-organicznych.

Zatrudniony naukowiec będzie współpracował z innymi doświadczonymi badaczami w zespole, oraz sprawował opiekę nad  studentami.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Oferta

Forma zatrudnienia

umowa o pracę

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.01.2022

Oferujemy

Wynagrodzenie: finansowane z środków statutowych IChF PAN oraz benefity w postaci: współfinansowania pakietu prywatnej opieki medycznej.

Inne: praca w dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej.

Wymagania

Wymagania

 • ukończone studia wyższe w zakresie chemii, stopień naukowy doktora nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia.
 • wymagane kompetencje: (i) minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie szeroko rozumianej krystalografii chemicznej; przede wszystkim bardzo dobra znajomość badań strukturalnych metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na monokryształach; (ii) wiedza dotycząca projektowania kryształów o określonej kompozycji i właściwościach; (iii) doświadczenie w badaniach przejść fazowych i transformacji strukturalnych w kryształach molekularnych; (iv) wiedza z chemii koordynacyjnej i supramolekularnej; (iv) doświadczenie w pracy ze związkami metaloorganicznymi z wykorzystaniem techniki Schlenka; (v) doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych.
 • kompetencje pożądane: posiadanie dorobku organizacyjnego, doświadczenie w pracy w dużym zespole, np.: https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-profiles-descriptors.

Kryteria oceny

 • kreatywność mierzona jakością i liczbą publikacji naukowych, w których kandydat jest pierwszym autorem, korespondencyjnym autorem lub autorem znaczącym [1];
 • kreatywność mierzona jakością i liczbą kierowanych projektów badawczych i publikacji powstałych w wyniku realizacji tych projektów;
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego);
 • opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego;
 • doświadczenie w realizacji/koordynacji projektów badawczych i sukcesy w pozyskiwaniu grantów.

Przy ocenie dorobku Kandydata Komisja Konkursowa uwzględni przerwy w pracy naukowej
(np. urlop macierzyński, staż w przemyśle itd.) i wskazany dorobek Kandydata przeliczy na efektywne lata pracy naukowej [2].

W ramach postępowania konkursowego wybrani Kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w IChF PAN i/lub dodatkowe wyjaśnienia.

[1] Znaczenie pracy kandydata w danej publikacji może podkreślić autor korespondencyjny/osoba prowadząca badania w osobnym liście.

[2] Informacja o przerwach w pracy naukowej Kandydata powinna znaleźć się w CV.

Wymagane dokumenty
 • CV (zawierające dane kontaktowe tj. adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz nr telefonu);
 • list motywacyjny (nieprzekraczający 3 500 znaków), zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych/zawodowych, dotychczasowych osiągnięciach z zaznaczeniem trzech najważniejszych, ewentualnym udziale w projektach i własnych zamierzeniach;
 • przynajmniej jedna opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego;
 • spis publikacji z zaznaczeniem max. 5 najważniejszych prac wykonanych w okresie ostatnich 5-10 lat pracy naukowej Kandydata [1], zgłoszeń patentowych, patentów, wdrożeń, projektów badawczych;
 • informacja o liczbie cytowań publikacji bez auto-cytowań, wartości indeksu h oraz liczbie lat efektywnie przepracowanych w nauce (po odliczeniu przerw);
 • lista projektów badawczych (również aplikacyjnych, wdrożeniowych), którymi Kandydat kierował lub był głównym wykonawcą oraz 1-3 najważniejsze publikacje będące wynikiem realizacji tego projektu, lub inne wymierne rezultaty projektu;
 • oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie;

[1] Po odliczeniu przerw w pracy naukowej Kandydata.

Dodatkowe informacje

Sposób składania zgłoszeń: rekrutacja@ichf.edu.pl

Dopisek na kopercie lub w nagłówku e-maila: „Rekrutacja nr 62/2021”.

Kandydatom negatywnie zaopiniowanym przez Komisję Konkursową bądź nie wybranym do zatrudnienia przysługuje prawo do odwołania się od wyników przeprowadzonej oceny. Odwołanie wnoszone jest do Dyrektora Instytutu w ciągu 7 dni od daty otrzymania stosownej informacji. Rozstrzygnięcie Dyrektora Instytutu jest ostateczne.

Kandydaci mogą zapoznać się z Regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/Regulamin_konkursu_stanowsko-naukowe_PL.pdf oraz polityką zatrudniania w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/employment_policy.pdf

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

2.12.2021 14:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

21.12.2021

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 10.11.2021

Dołącz do nas