Szczegóły ogłoszenia

Wynik rekrutacji
Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej PAN, zespół 29: Fotofizyka i spektroskopia układów fotoaktywnych

Instytucja finansująca

brak

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w zespole 29

Kierownik

prof. dr hab. Jacek Waluk

Opis

Praca kandydata będzie polegała na badaniu i charakteryzacji właściwości fotofizycznych organicznych cząsteczek makrocyklicznych przy pomocy spektroskopii elektronowej i oscylacyjnej w różnych temperaturach, eksperymentów czasowo-rozdzielczych oraz obliczeń kwantowo-chemicznych. Kandydat jest zobowiązany do rozpowszechniania wyników badań poprzez przygotowanie publikacji naukowych i udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Oferta

Forma zatrudnienia

umowa o pracę

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

15.12.2021

Okres zatrudnienia

na czas nieokreślony

Oferujemy

Praca w doświadczonym i dobrze wyposażonym aparaturowo zespole, co umożliwi nabycie nowej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie fizycznej chemii organicznej, zwłaszcza w spektroskopii cząsteczek aromatycznych.

Wymagania

Profil naukowy kandydata

Wymagania

 • ukończone studia wyższe w zakresie chemii lub fizyki, stopień naukowy: dr nauk chemicznych lub fizycznych
 • wymagane kompetencje: jak największe doświadczenie w spektroskopii elektronowej i oscylacyjnej, pomiarach czasowo-rozdzielczych, detekcji tlenu singletowego, technikach kriogenicznych. Ważnym elementem jest ekspertyza, oprócz wymienionych powyżej metod, w dziedzinie technik laserowych, w szczególności w konstruowaniu układów optycznych do pomiarów czasowo-rozdzielczych. Jest też wymagane doświadczenie w wykonywaniu obliczeń kwantowo-chemicznych.
 • kompetencje pożądane: doświadczenie w koordynowaniu i zarządzaniu projektami naukowymi
 • inne: dobra znajomość pakietów Origin, Microsoft Office, podstaw programowania w LabVIEW.

Kryteria oceny

 • kreatywność mierzona jakością i liczbą publikacji naukowych, w których kandydat jest pierwszym autorem, korespondencyjnym autorem lub autorem znaczącym [1] oraz zgłoszeń patentowych/patentów i/lub wdrożeń;
 • mobilność w karierze (staże naukowe, zmiana profilu naukowego, staże/praca w przemyśle);
 • liczba cytowań prac kandydata, zwłaszcza tych prac, w których kandydat jest pierwszym autorem, autorem korespondencyjnym lub autorem znaczącym;
 • kreatywność mierzona jakością i liczbą kierowanych projektów badawczych i publikacji powstałych w wyniku realizacji tych projektów;
 • opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego, specjalistę w zakresie spektroskopii;
 • sukcesy w pozyskiwaniu grantów i zarządzaniu badaniami.

Przy ocenie dorobku Kandydata Komisja Konkursowa uwzględni przerwy w pracy naukowej (np. urlop macierzyński, staż w przemyśle itd.) i wskazany dorobek Kandydata przeliczy na efektywne lata pracy naukowej [2].

W ramach postępowania konkursowego wybrani Kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną lub proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w IChF PAN i/lub dodatkowe wyjaśnienia.

[1] Znaczenie pracy kandydata w danej publikacji może podkreślić autor korespondencyjny/osoba prowadząca badania w osobnym liście.

[2] Informacja o przerwach w pracy naukowej Kandydata powinna znaleźć się w CV.

Wymagane dokumenty
 • CV (zawierające dane kontaktowe tj. adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz nr telefonu);
 • list motywacyjny (nieprzekraczający 3 500 znaków), zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych/zawodowych, dotychczasowych osiągnięciach z zaznaczeniem trzech najważniejszych, ewentualnym udziale w projektach i własnych zamierzeniach;
 • przynajmniej jedna opinia o Kandydacie, wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego, specjalisty w zakresie spektroskopii;
 • spis publikacji z zaznaczeniem max. 5 najważniejszych prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat pracy naukowej Kandydata[1], zgłoszeń patentowych, patentów, wdrożeń, projektów badawczych;
 • informacja o liczbie cytowań publikacji bez auto-cytowań, wartości indeksu h oraz liczbie lat efektywnie przepracowanych w nauce (po odliczeniu przerw);
 • lista projektów badawczych (również aplikacyjnych, wdrożeniowych), którymi Kandydat kierował lub był głównym wykonawcą oraz 1-3 najważniejsze publikacje będące wynikiem realizacji tego projektu, lub inne wymierne rezultaty projektu;
 • oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.

[1] Po odliczeniu przerw w pracy naukowej Kandydata.

Procedura rekrutacyjna

Sposób składania zgłoszeń:

E-mail: rekrutacja@ichf.edu.pl  

Dopisek w nagłówku e-maila: „Rekrutacja nr 58/2021”.

Termin nadsyłania aplikacji: 12.11.2021, godz. 24:00

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 6.12.2021

Kandydatom negatywnie zaopiniowanym przez Komisję Konkursową bądź nie wybranym do zatrudnienia przysługuje prawo do odwołania się od wyników przeprowadzonej oceny. Odwołanie wnoszone jest do Dyrektora Instytutu w ciągu 7 dni od daty otrzymania stosownej informacji. Rozstrzygnięcie Dyrektora Instytutu jest ostateczne.

Kandydaci mogą zapoznać się z Regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w IChF PAN na stronie

https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/Regulamin_konkursu_stanowsko-naukowe_PL.pdf

oraz polityką zatrudniania w IChF PAN na stronie https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/employment_policy.pdf

Dodatkowe informacje

Strona zespołu: https://ichf.edu.pl/zespoly/fotofizyka-i-spektroskopia-ukladow-fotoaktywnych

Tel: +48 22 343 3332

E-mail: jwaluk@ichf.edu.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Kandydata dla potrzeb Konkursu:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, NIP: 5250008755 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzać Twoje dane w celu realizacji działalności naukowo - badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - w zależności od okoliczności.

Przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do danych, otrzymywania ich kopii; sprostowania (poprawiania); usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Instytutu. https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/RODO_klauzula_informacyjna.pdf

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

12.11.2021 0:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

6.12.2021

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 11.10.2021

Dołącz do nas