Zakłady
  Laboratoria
  specjalistyczne
  Centra
  doskonalości
 Skorowidz
 Strona główna
 
 
Laboratorium Specjalistyczne Danych Termodynamicznych
Zakład VI
Kierownik Laboratorium: dr hab. Marian Góral
(+48 22) 343-3306
e-mail: mgoral@ich.edu.pl

Obszar działalności

Laboratorium zajmuje się opisem, korelacją, krytyczną oceną i przewidywaniem danych równowag ciecz-para (VLE), danych rozpuszczalności i danych równowag ciecz-ciecz (LLE) wykorzystywanych w procesach technologicznych i w ochronie środowiska. Podstawę tych badań stanowi bank danych równowag fazowych i własności pochodnych, który jest systematycznie rozbudowywany od 1976 roku. Bank danych oraz dotychczasowe doświadczenie w opisie danych równowagowych stanowią podstawę poniższych projektów:
 1. Vapor-Liquid Equilibria Series - seria książkowa prezentująca wybrane i krytycznie ocenione dane VLE układów dwuskładnikowych. Listę dotychczas opublikowanych tomów przedstawiono na stronie.
 2. Rekomendowane i przewidywane dane VLE
  Opracowano nową metodę przewidywania danych VLE dla układów węglowodór - alkohol. Wykorzystuje ona równanie stanu z dołączonym członem chemicznym, w którym asocjacja alkoholu jest opisana modelem Mecke-Kemper'a. Do opisu i przewidywania układu wystarcza tylko jeden parametr dobieralny; patrz seria publikacji.
 3. Rekomendowane i przewidywane dane rozpuszczalności i LLE
  Opracowano nową metodę przewidywania danych rozpuszczalności węglowodorów w wodzie opartą na zależności pomiędzy minimum rozpuszczalności układu i wartością "exluded volume" węglowodoru (wartość b - w równaniu stanu). Równowaga LLE jest obliczana na podstawie równania stanu zawierającego człon opisujący asocjacje; patrz seria publikacji.
 4. IUPAC-NIST Solubility Data Series
  Laboratorium uczestniczy w wieloletnim projekcie IUPAC-u zajmującym się kompilacjami i ewaluacjami danych rozpuszczalności wybranych grup układów. Aktualnym obszarem zainteresowań Laboratorium są układy węglowodory - woda. Listę publikacji dotychczas przygotowanych w ramach Serii w tej grupie badawczej przedstawiono na stronie. Lista wszystkich tomów serii IUPAC - NIST Solubility Data Series jest przedstawiona na stronie IUPAC.
 5. International Data Series, Selected Data on Mixtures
  Seria wydawnicza zawierająca wybrane i krytycznie ocenione dane własności termodynamicznych układów dwuskładnikowych. Od roku 1993 Laboratorium uczestniczy w przygotowaniu tej Serii publikowanej przez National Institute of Standards and Technology, USA.
 6. Oprogramowanie Floppy book
  Oprogramowanie Floppy book jest wykorzystywane do prezentacji baz danych własności termodynamicznych substancji czystych i mieszanin. Umożliwia ono szybkie poszukiwania substancji/układu/własności, prezentacje: graficzną i numeryczną danych, regresje danych wybranymi równaniami, obliczenia, itd.
 7. Floppy book rekomendowanych danych równowag fazowych.
  Zawiera rekomendowane dane równowag ciecz-para i ciecz-ciecz, przygotowane przy współudziale Centrum Doskonałości TALES. Dla układu w danej temperaturze lub ciśnieniu. jest rekomendowany tylko jeden rekord.

Usługi
Krytyczna ocena danych eksperymentalnych, wyznaczanie danych rekomendowanych i danych odniesienia dla wybranych własności termodynamicznych, substancji i układów.

Pracownicy:
Dr hab. Marian Góral - kierownik (22) 343-3306 mgoral@ichf.edu.pl
Mgr inż. Andrzej Bok (22) 343-3377 andy@ichf.edu.pl
Janina Chądzyńska (22) 343-3377  
Mgr Anna Gamdzyk (22) 343-3377 anna@ichf.edu.pl
Doc. dr Andrzej Mączyński (22) 343-3306 macz@ichf.edu.pl
Dr Barbara Wiśniewska-Gocłowska (22) 343-3377  
 

 
 
Copyright © 2004 by Institute of Physical Chemistry PAN  |  Contact  |  Webmaster
 
Designed by Nataliya Belaya