1. Informacje o jednostce naukowej

 

Dane podstawowe:

Pełna nazwa jednostki: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Nazwa skrócona: IChF PAN

REGON: 000326049

Data założenia (dd/mm/rrrr): 19/03/1955

Rodzaj jednostki: placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk

Kategoria jednostki: 1

Nazwa jednostki nadrzędnej (jeżeli dotyczy):

REGON jednostki nadrzędnej  (jeżeli dotyczy):

Organ sprawujący nadzór nad jednostką (jeżeli dotyczy): Polska Akademia Nauk

 

Dane adresowe:

Kod pocztowy: 01-224

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Ulica: Kasprzaka

Numer: 44/52

Telefon: 22 3433109

Fax: 22 3433333

E-mail: ichf@ichf.edu.pl

 

Dyscypliny naukowe:

25 - fizyka, 26 - nauki chemiczne, 37 - inżynieria materiałowa, 39 - inżynieria i ochrona środowiska, 40 - inżynieria chemiczna

 

Polska Klasyfikacja Działalności:

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

 

2. Informacje o kierowniku jednostki naukowej

/ Nazwisko i imię; Stanowisko służbowe; Telefon służbowy; E-mail /

 - Gregorowicz Jacek; Zastępca Dyrektora d/s Naukowych; 022 3433109; gregor@ichf.edu.pl

 - Herbich Jerzy; Zastępca Dyrektora d/s Ogólnych; 022 3433108; herbich@ichf.edu.pl

 - Hołyst Robert; Zastępca Dyrektora d/s Naukowych; 022 3433108; holyst@ichf.edu.pl

 - JABŁOŃSKI ALEKSANDER; Dyrektor Instytutu; 022 3433109; jablo@ichf.edu.pl

 - Jeziorski Bogumił; Przewodniczący Rady Naukowej IChF PAN; 022 8220211 wew.209; bogumil.jeziorski@tiger.chem.uw.edu.pl

 

3. Zatrudnienie w działalności B+R (badania naukowe i prace rozwojowe)

/ Liczba N ogółem; Liczba N kobiety; PWCP ogółem; EPC ogółem /

1) Osoby z tytułem naukowym profesora i tytułem profesora w zakresie sztuki: 23; 5; 15,00; 15,00

2) Osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego  i doktora habilitowanego w zakresie sztuki: 24; 3; 23,50; 23,50

3) Osoby ze stopniem naukowym doktora i doktora w zakresie sztuki: 62; 20; 57,40; 57,40

4) Pozostałe osoby z wykształceniem wyższym: 53; 19; 22,00; 22,00

5) Pozostałe osoby: 0; 0; 0,00; 0,00

Ogółem: 162; 47; 117,90; 117,90

 

4. Ogólna liczba osób, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy

Ogółem liczba osób, dla których jednostka jest głównym miejscem pracy: 260

 

5. Warunki lokalowe

Powierzchnia terenu:

- własnego [ha] : 3,93

- użytkowanego, stanowiącego własność innych podmiotów [ha]: 0,00

- przekazanego do użytkowania innym podmiotom w celu uzyskania przychodów [ha]: 0,00

Powierzchnia pomieszczeń:

-  będących własnością jednostki [m2]: 12089,75

- wynajmowanych od innych podmiotów [m2]: 46,58

- wynajmowanych innym podmiotom w celu uzyskania przychodów [m2]: 731,42

 

6. Dane o bazie bibliotecznej

1) Liczba woluminów książek:

ogółem: 29878

2) Liczba woluminów czasopism:

ogółem: 35324

- prenumerowanych krajowych: 40

- prenumerowanych zagranicznych: 51

 

7. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora lub stopni doktora sztuki:

Liczba: 1

Wykaz: / nazwa stopnia; w zakresie /

 - nauk chemicznych; chemii;

Posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego lub stopni doktora habilitowanego sztuki:

Liczba: 1

Wykaz: / nazwa stopnia; w zakresie /

 - nauk chemicznych; chemii;

Liczba stopni i tytułów uzyskanych w danym roku przez pracowników jednostki:

/ Wszyscy; Kobiety /

Liczba tytułów naukowych profesora i tytułów profesora sztuki : 2; 0

Liczba stopni naukowych doktora habilitowanego lub stopni doktora habilitowanego sztuki : 3; 0

Liczba stopni naukowych doktora lub stopni doktora sztuki : 4; 4

 

8. Dane o publikacjach naukowych i monografiach

 

Liczba publikacji ogółem (zliczana z wykazów): 221

8.1.a Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports:

Liczba: 191

Wykaz: / Czasopismo; Tytuł; Autor (Autorzy); Rok, nr, str.; Czasopismo z listy MNiSW.; L.punktów /

 - Acta Biochimica Polonica; A diadenosine 5’,5”-P1P4 tetraphosphate (Ap4A) hydrolase from Arabidopsis thaliana that is activated preferentially by Mn2+ ions.; Szurmak B., Wysłouch-Cieszyńska A., Wszelaka-Rylik M., Bal W., Dobrzańska M.; 2008, 55, 151-160; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 15,00

 - Acta Chromatographica; Validated Liquid Chromatographic Method for Analysis of the Isomers of Latanoprost.; Widomski P., Baran P., Gołębiewski P., Surowiec I., Bielejewska A.; 2008, 20, 157-164; ACTA CHROMATOGRAPHICA; 15,00

 - Acta Cryst.; (η5-pentamethylcyclopentadienyl)(η3-(η5-cyclopentadienyl))-9-nickelafluorenyl)nickel.; Buchalski P., Kozioł A., Suwińska K.; 2008, C64, m274-m276; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS; 15,00

 - Acta Cryst.; X-ray structure of 2,6-dimethoxy-7,9-dimethylpurinium iodide.; Kowalska A., Pluta K., Suwińska K.; 2008, C64, o211-o213; ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS; 15,00

 - Acta Phys. Pol. B; One dimensional signal diodes constructed with excitable chemical system.; Igarashi Y., Gorecki J., Gorecka J.N.; 2008,  39, 1187-1197; ACTA PHYSICA POLONICA B; 15,00

 - Acta Phys. Pol. B; The deviations from the law of mass action for simple bimolecular reactions: Molecular dynamics study.; Litniewski M.; 2008, 39, 1161-1175; ACTA PHYSICA POLONICA B; 15,00

 - Acta Physica Polonica A; +The inelastic mean free path of electrons. Research in Budapest, Warsaw, Wroclaw and Clermont-Ferrand; Gergely G., Gurban S., Menyhard M., Jabłoński A., Zommer L.; 2008, 114, S49-S58; ACTA PHYSICA POLONICA A; 10,00

 - Acta Physica Polonica A; The response of work function of thin metal films to interaction with hydrogen; Duś R., Nowicka E., Nowakowski R.; 2008, 114, S-29-S-47; ACTA PHYSICA POLONICA A; 10,00

 - Anal. Chem.; Cyclic voltammetric current functions determined with a prescribed accuracy by the adaptive Huber method for Abel integral equation.; Bieniasz L.K.; 2008, 80, 9659-9665; ANALYTICAL CHEMISTRY; 24,00

 - Anal. Chem.; ABTS modified multiwalled carbon nanotubes as an effective mediating system for bioelectrocatalytic reduction of oxygen.; Karnicka K., Miecznikowski K., Kowalewska B., Skunik M., Opałło M., Rogalski J., Schuhmann W., Kulesza P.; 2008, 80, 7643-7648; ANALYTICAL CHEMISTRY; 24,00

 - Angew. Chem. Int. Ed.; Oxygenation of a Me2Zn/α-Diimine System: A Unique Zinc Methylperoxide Cluster and Evidence for Its Sequential Decomposition Pathways; Lewiński J., Suwała K., Kubisiak M., Ochal Z., Justyniak I., Lipkowski J.; 2008, 47, 7888-7891; ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION; 30,00

 - Angew. Chem. Int. Ed.; New Events in Zinc Carboxylate Chemistry: Alkylzinc Carboxylates as Efficient Precursors for Zinc Oxocarboxylates and Sulfidocarboxylates; Lewiński J., Bury W., Dutkiewicz M., Maurin M., Justyniak I., Lipkowski J.; 2008, 47, 573 -576,; ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION; 30,00

 - Angew. Chem. Int. Ed.; Proton transfer with a twist? Femtosecond Dynamics of 7-(2-pyridyl)indole in Condensed Phase and in Supersonic Jets; Nosenko E., Wiosna-Sałyga G., Kunitski M., Petkova I., Singh A., Buma W. J., Thummel R. P., Brutschy B., Waluk J.; 2008, 47, 6037-6040; ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION; 30,00

 - Angew. Chem. Int. Ed.; The largest 15N-15N coupling constant across an NHN hydrogen bond; Pietrzak M., Try A.C., Andrioletti B., Sessler J.L., Anzenbacber P., Limbach H.H.; 2008, 46, 1123-1126; ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION; 30,00

 - Appl. Catal. A: Gen; Supported ruthenium catalysts for selective methanation of carbon oxides at very low COx/H2 ratio; Kowalczyk Z., Stołecki K., Raróg-Pilecka W., Miśkiewicz E., Wilczkowska E., Karpiński Z.; 2008, 342, 35-39; APPLIED CATALYSIS A-GENERAL; 24,00

 - Appl. Catal. A: Gen.; Effects of Support on Hydrogen Adsorption/Desorption on Nickel; Znak L., Zieliński J.; 2008, 334, 268­276; APPLIED CATALYSIS A-GENERAL; 24,00

 - Appl. Catalysis B; TiO2 photoactivity in Vis and UV light: the influence of calcination temperature and surface properties; Górska P., Zaleska A., Kowalska E., Klimczuk T., Sobczak J.W., Skwarek E., Janusz W., Hupka J.; 2008, 84, 440-447; APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL; 24,00

 - Appl. Catalysis B:; Design of new gold catalysts supported on mechanochemically activated ceria-alumina promoted by molybdena for complete benzene oxidation; Andreeva D., Petrova P., Ilieva L., Sobczak J.W., Abrashev M.; 2008,77, 364-372; APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL; 24,00

 - Appl. Catalysis B:; Preparation and photocatalytic activity of boron-modified TiO2 under UV and visible light; Zaleska A., Sobczak J.W., Grabowska E., Hupka J.; 2008, 78, 92-100; APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL; 24,00

 - Appl. Math. Comput.; Experiments with a Local Adaptive Grid h-Refinement for the Finite-Difference Solution of BVPs in Singularly Perturbed Second-Order ODEs.; Bieniasz L.K.; 2008, 195, 196-219; APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION; 20,00

 - Appl. Math. Comput.; Adaptive Solution of BVPs in Singularly Perturbed Second-Order ODEs, by the Extender Numerov Method Combined with an Iterative Local Grid h-Refinement.; Bieniasz L.K.; 2008, 198, 665-682; APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION; 20,00

 - Appl. Surf. Sci.; Surface and bulk phenomena in the process of GdHx formation in thin Gd films. Transition from metal to transparent semiconductor; Nowicka E., Nowakowski R., Duś R.; 2008, 254, 4346-4351; APPLIED SURFACE SCIENCE; 20,00

 - Appl. Surf. Sci.; Decomposition of thin titanium deuteride films thermal desorption kinetics studies combined with microstructure analysis.; Lisowski W., Keim E.G., Kaszkur Z., Smithers M.A.; 2008, 254, 2629-2637; APPLIED SURFACE SCIENCE; 20,00

 - Applied Magnetic Resonance; Molecular Dynamics in a New Solid Glucofuranose-Based Low-Molecular-Weight Organogelator as Studied by 1H NMR; Bielejewski M. Rachocki A. Luboradzki R. Tritt-Goc J.; 2008 33 431-438; APPLIED MAGNETIC RESONANCE; 10,00

 - Applied Surface Science; Hydrogen adsorption on rhodium, hydride formed on the surface on thin rhodium films; Duś R., Nowicka E., Nowakowski R.; 2008, 254, 4286-4291; APPLIED SURFACE SCIENCE; 20,00

 - Bioelectrochemistry; Reactivity of methemoglobin immobilized in TiO2 nanoparticle films; Milsom E.V., Dash H.A., Jenkins T.A., Opałło M., Marken F.; 2008, 72, 1-2; BIOELECTROCHEMISTRY; 24,00

 - Bioelectrochemistry; Scanning electrochemical microscopy study of laccase within sol-gel processed silicate film.; Nogala W., Burchardt M., Opałło M., Rogalski J., Wittstock G.; 2008, 72, 174-182; BIOELECTROCHEMISTRY; 24,00

 - Biophys. Chem.; Distribution and favorable binding sites of pyrroloquinoline and its analogues in a lipid bilayer studied by molecular dynamics simulations; Kyrychenko A., Waluk J.; 2008, 136, 128-135; BIOPHYSICAL CHEMISTRY; 20,00

 - Catalysis Communications; Influence of Cr addition to Raney Ni catalyst on hydrogenation of isophorone; Pisarek M., Łukaszewski M., Winiarek P., Kędzierzawski P., Janik-Czachor M.; 2008, 10, 213-216; CATALYSIS COMMUNICATIONS; 20,00

 - Catalysis Reviews; Selective Hydrogenation of Ethyne in Ethene-Rich Streams on Palladium Catalysts. Part 2. Steady State Kinetics and Effects of Palladium Particle Size, Carbon Monoxide and Promoters; Borodziński A., Bond G.C.; 2008, 50 (3), 379 - 469; CATALYSIS REVIEWS-SCIENCE AND ENGINEERING; 24,00

 - Catalysis Today; Characterization of supported Pd-Pt catalysts by chemical probes; Bonarowska M., Karpiński Z.; 2008, 137, 498-503; CATALYSIS TODAY; 24,00

 - Chem. Eng. Sci.; A hybrid metod of turbulent flow modelling in packings of complex geometry; Tobiś J.; 2008, 63(10), 2670-2681; CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE; 24,00

 - Chem. Phys. Lett.; Dual fluorescence of 4-dialkylaminopyridines under supersonic jet conditions.; Franssen Szydłowska I.,  Nosenko Y., Brutschy B., Herbich J.; 2008, 467, 58-65,; CHEMICAL PHYSICS LETTERS; 24,00

 - Chemia Analityczna; Influence of Mobile Phase Composition on Chiral Discrimination of Model Compound Obtained on Chiralpak AD Column . Thermodynamic Study.; Kamieńska-Duda A., Baran P.A., Bielejewska A.; 2008, 53, 241-251; CHEMIA ANALITYCZNA; 10,00

 - ChemPhysChem; Theoretical prediction and the first IR-matrix observation of several L-cysteine molecule conformers.; Dobrowolski J.C., Jamróz M.H., Kołos R., Rode J.E., Sadlej J.; 2008, 9, 2042; CHEMPHYSCHEM; 24,00

 - Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects; Free settling of aggregates with mixed statistics.; Gmachowski L.; 2008, 315, 57-60; COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS; 15,00

 - Colloids Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects; Aggregation with fractal trajectories of changing dimensionality.; Gmachowski L.; 2008, 329, 142-145; COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS; 15,00

 - Computing; An Adaptive Huber Method with Local Error Control, for the Numerical Solution of the First Kind Abel Integral Equations; Bieniasz L.K.; 2008, 83, 25-39; COMPUTING; 20,00

 - Condensed Matter Physics; Mapping between two models of etching process; Patsahan T., Taleb A., Stafiej J., Badiali J.P.; 2007, 10, 579-585; CONDENSED MATTER PHYSICS; 10,00

 - Corrosion; The Effect of Hydrostatic Extrusion on the Corrosion Resistance of 316 Stainless Steel; Pisarek M., Kędzierzawski P., Janik-Czachor M., Kurzydłowski K.J.; 2008 Vol,64, No,2, 131-137; CORROSION; 24,00

 - Corrosion Reviews; Hydrogen degradation of the refinery and electric power installations; Łunarska E., Nikiforov K.; 2008, 26, 170-213; CORROSION REVIEWS; 20,00

 - Corrosion Science; Effect of carbon on stress corrosion cracking and anodic oxidation of iron in NaOH solutions; Flis J., Ziomek-Moroz M.; 2008, 50, 1726-1733; CORROSION SCIENCE; 24,00

 - Corrosion Science; Corrosion and passivation of low-temperature nitrided AISI 304L and 316L stainless steels in acidified sodium sulphate solution; Kuczynska-Wydorska M., Flis J.; 2008, 50, 523-533; CORROSION SCIENCE; 24,00

 - Corrosion Science; Numerical simulations of spatial heterogeneity formation in metal corrosion; Vautrin-Ul C., Mendy H., Taleb A., Chausse A., Stafiej J., Badiali J.P.; 2008, 50, 2149-2158; CORROSION SCIENCE; 24,00

 - CrystEngComm; Solid state structures of the complexes between the antiseptic chlorhexidine and three anionic derivatives of calix[4]arene.; Dupont N., Lazar A. N., Perret F., Danylyuk O., Suwinska K., Navaza A., Coleman A. W.; 2008, 10, 975-977; CRYSTENGCOMM; 24,00

 - CrystEngComm; Breaking down the para-sulphonato-calix[4]arene bilayer motif into tapes and fences the solid-state structure of the complex with 6-methoxyquinoline.; Shkurenko O., Suwinska K., Coleman A. W.; 2008, 10, 821-823; CRYSTENGCOMM; 24,00

 - CrystEngComm; The structure of the kanamycin-calix[4]arene-di-o-phosphonate salt.; Suwinska K., Coleman A. W.; 2008, 10, 1302-1304; CRYSTENGCOMM; 24,00

 - Diamond and Related Materials; Solvent-free chemical functionalization of hydrogen-terminated boron-doped diamond electrodes with diazonium salts in ionic liquids.; Shul G., Actis P., Marcus B., Opałło M.,  Boukherroub R., Szunerits S.; 2008, 17, 1394-1398; DIAMOND AND RELATED MATERIALS; 24,00

 - Electroanalysis; Electrocatalytic determination of sulfite at immobilized microdroplet liquid|liquid interfaces: The EIC mechanism.; Katif N., MacDonald S.M., Kelly A.M., Galbraith E., James T.D. Lubben A.T., Opałło M., Marken F; 2008, 19, 469-475; ELECTROANALYSIS; 24,00

 - Electrochem. Commun.; Electrochemically assisted sol-gel process at a three phase junction.; Niedziółka J., Opałło M.; 2008, 10, 1445-1447; ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS; 24,00

 - Electrochem. Commun.; Ion insertion into ionic liquid supported toluene generated by electrochemical redox reaction.; Shul G., Adamiak W., Opałło M.; 2008, 10, 1201-1204; ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS; 24,00

 - Electrochimica Acta; In situ electron spin resonance spectroscopic spin trapping evidence of electrochemical formation of superoxide radical, O2ˇ-, at room temperature; Pieta P., Petr A., Kutner W., Dunsch L.; 2008, 53, 3412-3415; ELECTROCHIMICA ACTA; 24,00

 - Electrochimica Acta; Electrochemical behaviour of tetraazamacrocyclic nickel(II) complexes functionalized with crown ethers; Taraszewska J., Zięba K., Kowalski J., Korybut-Daszkiewicz B.; 2008, 53, 3531-3538; ELECTROCHIMICA ACTA; 24,00

 - Electrochimica Acta; Hydrogen permeation through sol-gel coated iron during galvanostatic charging; Zakorchemna I., Carmona N., Zakroczymski T.; 2008, 53, 8154-8160; ELECTROCHIMICA ACTA; 24,00

 - Electrochimica Acta; Enhanced hydrogen entry into iron from 0.1 M NaOH at definite potentials; Flis-Kabulska I., Flis J., Zakroczymski T.; 2008, 53, 3094-3101; ELECTROCHIMICA ACTA; 24,00

 - Environmental; Efficient Adsorption of Super Greenhouse Gas(Tetrafluoromethane) in Carbon Nanotubes.; Kowalczyk P., Hołyst R.; 2008,  422931-2936; ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY; 24,00

 - European Phys. J.; Lehmann effect in a compensated cholestericLiquid crystal: Experimental evidence with fixed and gliding boundary conditions; Dequidt A., Żywociński A., Oswald P.; 2008,  25277-289; EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E; 24,00

 - Heterocycles; 1-Alkyl-3-ethylthio-4-(n-benzoyl-n-phenylamino)quinolinium salts - synthesis and transformations.; Zięba A., Suwińska K.; 2008, 75, 2649-2657; HETEROCYCLES; 15,00

 - J. Am. Soc. Mass Spectrom.; Hydration energies of deprotonated amino acids from gas phase equilibria measurements; Wincel H.; 2008, 19, 1091-1097; JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY; 24,00

 - J. Applied Physic; Modified predictive formula for the electron stopping power; Jablonski A., Tanuma S., Powell C.J.; 2008,103,063708-1-11; JOURNAL OF APPLIED PHYSICS; 24,00

 - J. Chem. Eng. Data; Molar Heat Capacities of Some Derivatives of Uridine and 2’-Deoxyuridine; Szterner P.; 2008, 53, 1892-1896; JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA; 24,00

 - J. Chem. Eng. Data; Solubilities in Water of Uracil and Its Halogenated Derivatives; Szterner P.; 2008, 53, 1738-1744; JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA; 24,00

 - J. Chem. Eng. Data; Solubility Measurements and Data Correlation of Carbon Dioxide in Pentaerythritol Tetraalkyl Hexanoate (PEC6).; Bobbo S., Pernechele F., Fedele L., Stryjek R.; 2008, 53, 2581-2585; JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA; 24,00

 - J. Chem. Eng. Data; Solid-Liquid Equilibria for the CO2 + R152a and N2O + R152a Systems.; Di Nicola G., Giuliani G., Polonara F., Santori G., Stryjek R.; 2007, 52, 2451-2454; JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA; 24,00

 - J. Chem. Eng. Data; Solid-Liquid Equilibria for the Carbon Dioxide + 1,1-Tetrafluoroethane and Nitrous Oxide + 1,1-Tetrafluoroethane Systems.; Di Nicola G., Santori G., Stryjek R.; 2008, 53, 1980-1983; JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA; 24,00

 - J. Chem. Phys.; Molecular dynamics study on the influence of quencher concentration on the reaction rate for ionic systems.; Litniewski M.; 2008, 129, 104507  (1-12); JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS; 24,00

 - J. Chromatography A; Development and optimization of a method for analyzing biodiesel mixtures with non-aqueous reversed phase liquid chromatography; Di Nicola G., Pacetti M., Polonara F., Santori G., Stryjek R.; 2008, 1190, 120-126; JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A; 24,00

 - J. Electroanal. Chem.; Sol-gel processed ionic liquid - hydrophilic carbon nanoparticles multilayer film electrode prepared by layer-by-layer method; Szot K., Leśniewski A., Niedziółka J., Jönsson M., Rizzi C., Gaillon L., Marken F., Rogalski J., Opałło M.; 2008, 623, 170-176; JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY; 24,00

 - J. Electroanal. Chem.; Bio-electrocatalytic dioxygen reduction at hybrid silicate - polyallylamine film with encapsulated laccase; Szot K., Niedziółka J., Rogalski J., Marken F., Opałło M.; 2008, 612, 1-8; JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY; 24,00

 - J. Eur. Ceram. Soc.; Study of magnesium aluminate spinel formation from carbonate precursors.; Wajler A., Tomaszewski H., Drożdż-Cieśla E., Węglarz H., Kaszkur Z.; 2008, 28, 2495-2500; JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY; 24,00

 - J. Fluid  Mechanics; Transition from squeezing to dripping in a microfluidic T-shaped junction.; De Menech M., Garstecki P.,Jousse F., Stone A.H.; 2008,  595141-161; JOURNAL OF FLUID MECHANICS; 24,00

 - J. Incl. Phenom. Macroc. Chem.; Calix[n]arenes as components for the construction of micellar systems: synthesis and self-assembly properties of 5,11,17 tris-[(dimethylamino)methyl]-25-monoalkoxy-26,27,28 trihydroxycalix[4]arene derivatives.; Mbemba C., Sigaud K., Perret F., Suwinska K., Shkurenko O., Coleman A. W.; 2008, 61, 29-40; JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY; 20,00

 - J. Mol. Biol.; Accurate Genetic Switch  in Escherichia coli: Novel Mechanism of Regulation by Co-repressor; Tabaka M., Cybulski O., Hołyst R.; 2008,  3771002-1014; JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY; 24,00

 - J. Mol. Struct.; The solid-state structures of para-sulphonato-calix-[4]-arene with the biologically active oligoammmonium cations of norspermidine and triethyltetramine.; Danylyuk O., Ghera B. B., Lazar A. N., Coleman A. W., Suwinska K.; 2008, 891, 443-449; JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE; 15,00

 - J. Mol. Struct.; A novel structural motif for calix[4]arene dihydrophosphonic acid in its complex with di-methyl ammonium and tetra-methyl ammonium cations.; Danylyuk O., Lazar A. N., Coleman A. W., Suwinska K.; 2008, 891, 404-407; JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE; 15,00

 - J. Non-Equilib. Thermodyn.; The Vanishing of Thermoelectric Effects in Superconductors; Baranowski B., Dębowska L.; 2007 32, 459-461; JOURNAL OF NON-EQUILIBRIUM THERMODYNAMICS; 15,00

 - J. Non-Newtonian Fluid Mech.; Micro- and macro-shear viscosity in dispersed lamellar phases; Szymański J., Wilk A., Hołyst R., Roberts G.,  Sinclair K., Kowalski A.; 2008,  148134-140; JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS; 24,00

 - J. Phys. Chem. A; 13C NMR relaxation study of 1,8-bis(dimethylamino)naphthalene in isotropic solution; Bernatowicz P., Kowalewski J.; 2008, 112, 4711-4714; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A; 24,00

 - J. Phys. Chem. A; Electronic and vibrational relaxation of porphycene in solution; Fita P., Radzewicz C., Waluk J.; 2008, 112, 10753-10757; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A; 24,00

 - J. Phys. Chem. A; Separation of different hydrogen-bonded clusters by femtosecond UV-ionization-detected infrared spectroscopy: 1H-pyrrolo[3,2-h]quinoline .(H2O)n=1,2 complexes.; Nosenko Y., Kunitski M., Riehn C., Thummel R., Kyrychenko A., Herbich J.,  Waluk J., Brutschy B.; 2008, 112, 1150-1156; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A; 24,00

 - J. Phys. Chem. A; The key role of alvation dynamice in intramolecular electron transfer: time resolved photophysics of crystal violet lactone; Schmidhammer, U.,  Megerle, U., Lochbrunner S., Riedle E., Karpiuk J.; 2008, 112, 8487-8496; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A; 24,00

 - J. Phys. Chem. B; Metastability and Instability of Organic Crystalline Substances; Randzio S.L., Kutner A.; 2008, 112, 1135-1444; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B; 24,00

 - J. Phys. Chem. B; Balance of Forces in  Simulated Bilayers.; Stecki J.; 2008,   1124246-4252; JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B; 24,00

 - J. Phys. Chem. Ref. Data; Recommended Liquid-Liquid Equilibrium Data. Part 5. Ether-Water Systems; Góral M., Mączyński A., Oracz P.; 2007, 36, 1399-1415; JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA; 24,00

 - J. Phys. Chem. Ref. Data; IUPAC-NIST Solubility Data Series. 86. Ethers and Ketones with Water. Part 6. C7-C12 Ketones with Water; Mączyński A., Shaw D.G., Góral M., Wiśniewska-Gocłowska B,; 2008, 37, 1611-1642; JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA; 24,00

 - J. Phys. Chem. Ref. Data; IUPAC-NIST Solubility Data Series. 86. Ethers and Ketones with Water. Part 2. C6 Ethers with Water; Mączyński A., Shaw D.G., Góral M., Wiśniewska-Gocłowska B.; 2008, 37, 1147-1168; JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA; 24,00

 - J. Phys. Chem. Ref. Data; IUPAC-NIST Solubility Data Series. 86. Ethers and Ketones with Water. Part 3. C7-C14 Ethers with Water; Mączyński A., Shaw D.G., Góral M., Wiśniewska-Gocłowska B.; 2008, 37, 1169-1186; JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA; 24,00

 - J. Phys. Chem. Ref. Data; IUPAC-NIST Solubility Data Series. 86. Ethers and Ketones with Water. Part 1. C2-C5 Ethers with Water; Mączyński A., Shaw D.G., Góral M., Wiśniewska-Gocłowska B.; 2008, 37, 1119-1146; JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA; 24,00

 - J. Phys. Chem. Ref. Data; IUPAC-NIST Solubility Data Series. 86. Ethers and Ketones with Water. Part 4. C4 and C5 Ketones with Water; Mączyński A., Shaw D.G., Góral M., Wiśniewska-Gocłowska B.; 2008, 37, 1517-1574; JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA; 24,00

 - J. Phys. Chem. Ref. Data; IUPAC-NIST Solubility Data Series. 86. Ethers and Ketones with Water. Part 5. C6 Ketones with Water; Mączyński A., Shaw D.G., Góral M., Wiśniewska-Gocłowska B.; 2008, 37, 1575-1610; JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA; 24,00

 - J. Phys. Chem. Ref. Data; IUPAC-NIST Solubility Data Series, Alcohols with Water, Part 5. C8-C17 Alcohols with Water.; Mączyński A., Shaw D.G., Góral M., Wiśniewska-Gocłowska B.,; 2007, 36, 685-732; JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA; 24,00

 - J. Phys. D. Appl. Phys.; The backscattering factor for systems with a buried layer; Zommer L., Jablonski A.; 2008,41, 055501-1-8; JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS; 24,00

 - J. Phys. D. Appl. Phys.; Monte Carlo calculation of backscattering factor for Ni-C multilayer system; Zommer L., Jablonski A., Kotis L., Menyhárd M.; 2008, 41, 155312-1-7; JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS; 24,00

 - J. Phys. Org. Chem.; Complexation of niflumic acid with native and hydroxypropylated a- and b-cyclodextrins in aqueous solution.; Zielenkiewicz W., Terekhova I.V, KoŸbiał M., Wszelaka-Rylik, M., Kumeev R.S.; 2008, 21, 859-866; JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY; 15,00

 - J. Phys.: Condens. Matter; Interfaces in confined Ising models : Kawasaki,Glauber and sheared dynamics.; Smith T.H.R., Vasilyev O., Abraham D.B., Maciołek A., Schmidt M.; 2008,  20494237(1-10); JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER; 24,00

 - J. Raman Spectr.; High Pressure Raman Spectroscopy study of α and γ polymorphs of AlH3; M. Tkacz, T. Palasyuk, J. Graetz, S. Saxena; 2008 39 922-927; JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY; 24,00

 - J. Solid State Electrochem.; Introducing hydrophilic carbon nanoparticles into hydrophilic sol-gel film electrodes.; MacDonald S.M., Szot K., Niedziółka J., Marken F., Opałło M.; 2008, 12, 287-293; JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY; 15,00

 - J. Solid State Electrochem.; Scanning electrochemical microscopy study of ion transfer process across water / 2-nitrophenyloctylether interface supported by hydrophobic carbon ceramic electrode.; Shul G., Nogala W., Zakorchemna I., Niedziółka J., Opałło M.; 2008, 12, 1285-1291; JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY; 15,00

 - J. Struct. Chem.; Structural investigation of hydrate compounds of the tetraisoamylammonium form of polyacrylate ion exchange resins. Crystal structure of a clathrate hydrate of linear tetraisoamylammonium polyacrylate.; Soldatov D. V., Suwinska K., Terekhova I. S., Manakov A. Yu.; 2008, 49, 712-718; JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY; 10,00

 - J. Supercritical Fluids.; Phase behaviour of L-lactide in supercritical carbon dioxide at high pressures; Gregorowicz J.; 2008, 46, 105 - 111; JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS; 24,00

 - J. Therm. Anal. Calorim.; Thermal oxidative destruction of complexes of heterocyclic n-oxides with Zn(II)tetra-phenylporphyrin; Lebedeva, N.Sh., Zielenkiewicz W., Utzig E., Gubarev Y.A., Andreev V.P., Nisznik Ya.P.; 2008, 91, 601-608,; JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY; 20,00

 - J. Therm. Anal. Calorim.; Calorimetric and volumetric data of salting of hen-egg lysozyme using NaCl solution at pH 8.8.; Zielenkiewicz A., Zielenkiewicz W.; 2007,90, 941-944; JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY; 20,00

 - J. Therm. Anal. Calorim.; Towards classification of calorimeters.; Zielenkiewicz W.; 2008, 91, 663-671; JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY; 20,00

 - J. Therm. Anal. Calorim.; Towards protein crystallization. Some thermodynamic studies.; Zielenkiewicz W.; 2008, 92 (1), 105-108; JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY; 20,00

 - J. Therm. Anal. Calorim.; Interaction of native and modified cyclodextrins with some B-vitamins. Calorimetric and 1H NMR study; Zielenkiewicz W., Terekhova I.V., Marcinowicz A., KoŸbiał M., Poznański J.; 2008, 2, 365-372; JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY; 20,00

 - J. Therm. Anal. Calorim.; Heat capacity of crystalline GaN.; Zięborak -Tomaszkiewicz I., Utzig E., Gierycz P.; 2008, 91, 329-332; JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY; 20,00

 - J. Therm. Anal. Calorim.; Calculations of thermal functions of group-III nitrides.; Zięborak-Tomaszkiewicz I., Gierycz P.; 2008, 93, 693-699; JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY; 20,00

 - J. Therm. Anal. Calorim.; Heat capacity of indium nitride.; Zięborak-Tomaszkiewicz I., świerzewski R., Gierycz P.; 2008, 91, 649-653; JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY; 20,00

 - Journal Alloys Comp.; Gadolinium(III) cryptates investigated by multifrequency EPR; Szyczewski A., Lis S., Krzystek J., Staninski K., Klonkowski A., Kruczynski Z., Pietraszkiewicz M.; 2008, 451, 182-185; JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS; 24,00

 - Journal of Alloys and Compounds; Decoration of carboxylated multi-wall carbon nanotubes with quantum dots; Stobinski L., Peszke J., Tomasik P., Lin H.M.; 2008, 455, 137-141; JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS; 24,00

 - Journal of Biomedical Materials Research; Semi-quantitative evaluation of fibronectin adsorption on unmodified and sulfonated polystyrene, as related to cell adhesion.; Kowalczyńska H.M., Nowak-Wyrzykowska M., Kołos R., Dobkowski J., Kamiński J.; 2008, 87A, 944-956; JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A; 24,00

 - Journal of Chemical Physics; C5N- anion and new alvatio isomers of cyanodiacetylene: A matrix isolation IR study.; Coupeaud A., Turowski M., Gronowski M., Piétri N., Couturier-Tamburelli I., Kołos R., Aycard J.-P.; 2008, 128, 154303; JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS; 24,00

 - Journal of Chemical Physics; Matrix isolation IR spectroscopic and ab initio studies of C3N− and related species.; Kołos R., Gronowski M., Botschwina P.; 2008, 128, 154305; JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS; 24,00

 - Journal of Chemical Physics; The C3N- anion: First detection of its electronic luminescence in rare gas solids.; Turowski M., Gronowski M., Crépin C., Douin S., Boyé-Péronne S., Monéron L., Kołos R.; 2008, 128, 164304; JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS; 24,00

 - Journal of Materials Science: Materials in Medicine; The effect of sodium-ion implantation on the properties of titanium; Baszkiewicz J., Krupa D., Kozubowski J.A., Rajchel B., Lewandowska-Szumieł M., Barcz A., Sobczak J.W., Kosiński A., Chróścicka A; 2008, 19, 3081-3091; JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE; 20,00

 - Journal of Non-Crystalline Solids; Effect of electron irradiation on Na-K glass investigated using X-ray photoelectron spectroscopy and pattern recognition method.; Lesiak B., Zemek J., Jiricek P., Gedeon O., JóŸwik A.; 2008, 354, 3840-3848; JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS; 24,00

 - Landscape Ecol; Universal rules for fragmentation of land by humans.; Fiałkowski M., Bitner A.; 2008, 23, 1013-1022; LANDSCAPE ECOLOGY; 24,00

 - Langmuir; Functionalization of glassy carbon with diazonium salts in ionic liquids.; Actis P., Caulliez G., Shul G., Opałło M.,  Mermoux M., Marcus B., Boukherroub R., Szunerits S.; 2008, 24, 6327-6333; LANGMUIR; 24,00

 - Langmuir; Late Stage of the Phase-Separation Process: Coalescence- Induced Coalescence, Gravitational Sedimentation, and Collective Evaporation  Mechanisms.; Kalwarczyk T., Ziębacz N., Fiałkowski M., Hołyst R.; 2008,  246433-6440; LANGMUIR; 24,00

 - Langmuir; Collective Rotations of Ferroelectric Liquid Crystals at the Air/Water Interface.; Milczarczyk-Piwowarczyk P., Żywociński A., Noworyta K., Hołyst R.; 2008,  2412354-12363; LANGMUIR; 24,00

 - Langmuir; Adsorption-induced deformation of microporous carbons: pore size distribution effect; P. Kowalczyk, A.  Ciach, A. Neimark; 2008,  24, 6603; LANGMUIR; 24,00

 - Langmuir; Thermal Properties of the Gel Made by Low Molecular Weight Gelator 1,2-O-(1-ethylpropylidene)-r-D-glucofuranose with Toluene and Molecular Dynamics of Solvent.; Tritt-Goc J., Bielejewski M., Luboradzki R., Łapiński A.; 2008, 24, 534-540; LANGMUIR; 24,00

 - Langmuir; Diffusion of Macromolecules on Lipid Vesicles; Wojciech GóŸdŸ; 2008, 24, 12458-12468; LANGMUIR; 24,00

 - Macromolecular Theory Simulations; Dynamics of Phase Separation in Polymer Blends  Revisited: Morphology, Spinodal, Noise, and Nucleation.; Fiałkowski M., Hołyst R.; 2008,  17263-273; MACROMOLECULAR THEORY AND SIMULATIONS; 20,00

 - Magn. Reson. Chem.; CP/MAS spectroscopy in the determination of the tautomeric forms of gossypol, its Schiff bases and hydrazones in the solid state; Przybylski P., Schilf W., Kamieński B., Brzeziński B., Bartl F.; 2008, 46, 534-544; MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY; 20,00

 - Materials and Corrosion; Hydrogen permeation measurements in the natural sea environment; Domżalicki P., Birn J., Łunarska E.; 2008, 59, 732-738; MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION; 20,00

 - Materials and Corrosion; Hydrogen degradation of structural steels in technical hydrocarbon liquids; Swieczko-Zurek B., Zielinski A., Łunarska E.; 2008, 59, 289-295; MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION; 20,00

 - Materials Characterization; Characterization of the Effects of Hydrostatic Extrusion on Grain Size, Surface Composition and the Corrosion Resistance of Austenitic Stainless Steels; Pisarek M., Kędzierzawski P., Płociński T., Janik-Czachor M., Kurzydłowski K.J.; 2008, 59 (9) 1292-1300; MATERIALS CHARACTERIZATION; 24,00

 - Materials Science; In-service degradation of gas trunk pipeline X52 steel; Gabetta G., Nykyforchyn H., Łunarska E., Tsyrulnik O., Nikiforov K., Hredil M., Petryna D., Voherer T.; 2008, 44, 104-119; MATERIALS SCIENCE; 10,00

 - Materials Science; Hydride formation at cathodic charging of Ti and Ti-Al based alloys in alkaline solutions; Łunarska E., Chernyayeva O., Lisovytskiy D.; 2008, 44, 423-428; MATERIALS SCIENCE; 10,00

 - Materials Science-Poland; Structure and properties of the multilayers produced on Inconel 600 by the PACVD method with the participation of trimethylaluminum vapours; Sitek R., Sikorski K., Sobczak J.W., Wierzchoń T.; 2008, 26, 767-776; MATERIALS SCIENCE-POLAND; 15,00

 - Microfluid Nanofluid; Emulsification in a microfluidic flow-focusing device: effect of the viscosities of the liquids.; Nie Z., Seo MS., Xu S., Lewis P.C., Mok M., Kumacheva E., Whitesides G.M., Garstecki P., Stone H.A.; 2008,  5585-594; MICROFLUIDICS AND NANOFLUIDICS; 24,00

 - New J. Chem.; Stepped layers in the complexes of para-sulphonatocalix[6]arene with dimethylammonium and bis-6-aminohexylammonium cations.; Lazar A. N., Danylyuk O., Suwińska K., Kassab R., El-Naakat H., Coleman A. W.; 2008, 32, 2116; NEW JOURNAL OF CHEMISTRY; 24,00

 - New J. Chem.; Tri-anionic calix[4]arene monoalkyl deriavtives: synthesis, solid-state structures and self-assembly properties.; Suwinska K., Shkurenko O., Mbemba C., Jebors S., Coleman A. W., Matar R., Falson P.; 2008, 32, 1988-1998; NEW JOURNAL OF CHEMISTRY; 24,00

 - NUKLEONIKA; Ion implantation followed by laser/pulsed plasma/ion beam annealing: a new approach to fabrication of superconducting MgB2 thin films; Piekoszewski J., Werner Z., Barlak M., Kolitsch A., Szymczyk W.; 2008, 53(1), 7-10; NUKLEONIKA; 15,00

 - Organometallics; Synthesis and structures of 9-nickelafluorenyllithium complexes.; Buchalski P., Grabowska I., Kamińska E., Suwińska K.; 2008, 27, 2346-2349; ORGANOMETALLICS; 24,00

 - Organometallics; Novel 9-nickelafluorenyl sandwich complexes of nickel (II) and cobalt (II).; Buchalski P., Grabowska I., Karaskiewicz A., Suwińska K., Jerzykiewicz L.; 2008, 27, 3316-3319; ORGANOMETALLICS; 24,00

 - Organometallics; Products of the reaction of 9-nickelafluorenyllithium complexes with water.; Buchalski P., Jadach P., Pietrzykowski A., Suwińska K., Jerzykiewicz L., Sadło J.; 2008, 27, 3618-3621; ORGANOMETALLICS; 24,00

 - Phys. Chem. Chem. Phys.; Probing Carboxylate Gibbs Transfer Energies via Liquid | Liquid Transfer at Triple Phase Boundary Electrodes: Ion-Transfer Voltammetry versus COSMO-RS.; MacDonald S.M., Opałło M., Klamt A., Eckert F., Marken F.; 2008, 10, 3925-3933; PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS; 24,00

 - Phys. Chem. Chem. Phys.; Effect of molecular mass on supramolecular organisation of poly(4,4”-dioctyl-2,2’:5’,2”-terthiophene); Jaroch T., Knor M., Nowakowski R., Zagórska M., Proń A.; 2008, 10, 6182-6189; PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS; 24,00

 - Phys. Chem. Chem. Phys.; Stochastic transitions through unstable limit cycles in a model of bistable thermochemical system ; Kawczyński A.L., Nowakowski B.; 2008, 10, 289-296; PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS; 24,00

 - Phys. Rev. A; Comment on “Asymptotic form of the Kohn-Sham correlation potential"; Holas A.; 2008, 77, 026501-(1-3),; PHYSICAL REVIEW A; 24,00

 - Phys. Rev. A; Resolving controversy about correlation potential of density-functional theory far outside a finite system; Holas A.; 2008, 78, 014501-(1-3); PHYSICAL REVIEW A; 24,00

 - Phys. Rev. A; Comment on “Critique of the foundations of time-dependent density-functional theory"; Holas A., Cinal M., March N.H.; 2008, 78, 016501-(1-2); PHYSICAL REVIEW A; 24,00

 - Phys. Rev. E; Simple three-state lattice model for liquid water; Alina Ciach, Wojciech GóŸdŸ, Aurélien Perera; 2008, 78, 021203(13); PHYSICAL REVIEW E; 24,00

 - Phys. Rev. E; Universal sequence of ordered structures obtained from mesoscopic description of self-assembly.; Ciach A.; 2008, 78, 061505 (1-15); PHYSICAL REVIEW E; 24,00

 - Phys. Rev. E; Transition between an exothermic chemical wave front and a generic flame ; Dumazer G., Leda M., Nowakowski B., Lemarchand A.; 2008, 78, 016309-(1-6); PHYSICAL REVIEW E; 24,00

 - Phys. Status Solidi B; Preparation and selected properties of a composite of the C60-Pd conducting polymer and single-wall carbon nanotubes; Pieta P., Grodzka E., Winkler K., Venukadasula G. M., D’Souza F., Kutner W.; 2008, 245, 2292-2295; PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS; 15,00

 - Physica B; Magnetoresistance effect obtained from the band structure of a crystalline solid; Olszewski S., Roliński, T.; 2008, 403, 2043-2048; PHYSICA B-CONDENSED MATTER; 15,00

 - Physica Status Solidi (b); Orbital angular momentum, its torque and magnetic moment calculated for the electrons circulating on the Landau levels of a crystalline solid; Olszewski S., Roliński T.; 2008, 245, 1623-1634; PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS; 15,00

 - Physical Review E; Three-dimensional space partition based on thefirst Laplacian eigenvalues in cells.; Cybulski O., Hołyst R.; 2008,  77056101-8; PHYSICAL REVIEW E; 24,00

 - Physical Review Letters; Heat Transfer at the Nanoscale: Evaporation of Nanodroplets; Hołyst R., Litniewski M.; 2008,  100055701-1-4; PHYSICAL REVIEW LETTERS; 24,00

 - Physical Review Letters; Interfaces in Driven Ising Models: Shear Enhances Confinement; Smith T.H.R., Vasilyev O., Abraham D.B., Maciołek A., Schmidt M.; 2008,  101 067203-1-6; PHYSICAL REVIEW LETTERS; 24,00

 - Pol. J. Chem.; Photoinduced intramolecular charge separation and recombination in a donor-acceptor dyad linked via tetrahedral carbon atom. Photophysics of a malachite green lactone analogue.; Karpiuk J., Karolak E., Nowacki J.; 2008, 82, 865-882; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polimery; Dextran complexes with single-walled carbon nanotubes; Stobinski L., Polaczek E., Rębilas K., Mazurkiewicz J., Wrzalik R., Lin H.N., Tomasik P.; 2008, 53, nr 7-8, 67-71; POLIMERY; 20,00

 - Polish J. Chem.; Thermoelectric Power of Palladium-Nickel-Hydrogen Alloys Between 80 and 300 K; A.W. Szafrański; 82, 2008 1949-1957; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polish J. Chem.; Enhancement of Photoacidity by Formation of an Intramolecular Charge Transfer State with Twisted Conformation; B. Szczepanik, R. Obara, A. Rothe, W. Weigel, Rettig W., Stachera M., Rotkiewicz K.; 2008, 82, 807-829; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polish J. Chem.; Application of the β-PdH decomposition for characterization of supported palladium catalysts; Bonarowska M., Karpiński Z.; 2008, 82, 1973-1980; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polish J. Chem.; Tentative identification of C3N radical luminescence in solid krypton.; Crépin C., Monéron L., Douin S., Boyé-Péronne S., Kołos R., Turowski M., Gronowski M., Sepioł J., Bénilan Y., Gazeau M.-C.; 2008, 82, 741-749; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polish J. Chem.; Thermodynamics and Electrochemistry in Pd-H and Ni-H Systems.; Dębowska L., Baranowski B.; 82, 2008 643-646; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polish J. Chem.; The excited state relaxation path of N,N-diethyl-5-cyanopyridine and N,N-diethylbenzaldehyde.; Dobkowski J., Sazanovich I.; 2008, 82, 831-845; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polish J. Chem.; Periodic and chaotic current oscillations during anodic dissolution of cobalt; Dolata M., Kawczyński A.L.; 2008, 82, 2031-2037; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polish J. Chem.; Polyaniline supported Pd and Pt catalysts. Role of metal in hydrogenation of 2-butyne-1,4-diol; Drelinkiewicz A., Zięba A., Król A., Sobczak J.W., Grzywa M.; 2008,82, 1717-1732; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polish J. Chem.; Analysis of Deuterium Permeation through Pd81Pt19 Alloy at Stress Conditions; Dudek D.; 2008 82, 1941-1947; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polish J. Chem.; Oxygen-hydrogen titration on thin Rh film surfaces; Duś R., Nowicka E., Nowakowski R.; 2008, 82, 1911-1922; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polish J. Chem.; On Adsorption of Hydrogen on (100) Titanium Hydride Surface; Gryciuk M., Gorecki J.; 2008, 82, 1981-1990; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polish J. Chem.; Pressure Induced Phase Transitions and EOS Derived for Laves Phase Deuterides ErFe2Dx (x=1.35, 1.9 and 3.4); H. Sugiura, S.M. Filipek, V. Paul-Boncour, I. Marchuk; 82, 2008 1959-1972; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polish J. Chem.; Catalytic properties of small ruthenium particles supported on carbon. Studies of carbon monoxide methanation; Kowalczyk Z., Stołecki K., Raróg-Pilecka W., Miśkiewicz E., Wilczkowska E., Karpiński Z.; 2008, 82, 607-612; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polish J. Chem.; Crystal Structure of a Schiff Base, 2-Hydroxynaphthylidene-(8-aminoquinoline) - In Search of Two Tautomeric Forms.; Lipkowski J., Fita P.,  Grabowska A.; 2008, 82, 2009-2016; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polish J. Chem.; Water-gas shift reaction over magnetite catalysts obtained by the templating method with activated carbon as the template; Raróg-Pilecka W., Matczuk E., Kolek K., Łomot D.; 2008, 82 1665-1671; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polish J. Chem.; Oxidation of CO and propane on Pt-Au/Al2O3 catalysts; Ruszel M., Grzybowska B., Karpiński Z., Juszczyk W.; 2008, 82, 1991-1998; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polish J. Chem.; Hydrogen bonding and protonation effects on excited-state electron transfer in meta- and para-dialkylaminopyridines.; Szydłowska I,. Nowacki J., Zielińska A., Herbich J.; 2008, 82, 847-864; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polish J. Chem.; Proton or Hydrogen Transfer? Charge Distribution Analysis.; Waluk J.; 2008, 82, 947-962; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polish J. Chem.; Metal dispersion and alloy homogeneity in highly dispersed Pt-Au/Al2O3 catalysts; Yurkiv V., Legawiec-Jarzyna M., Juszczyk W., Kowalczyk Z., Karpiński Z.; 2008, 82, 1711-1716; POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY; 15,00

 - Polyhedron; Crown-templated assembling of the inorganic binuclear fluoro-containing anions in the system ZrO2/HfO2 (Nb2O5/Ta2O5)-HF-H2O-azacrown ether.; Fonari M. S., Kravtsov V. Ch., Simonov Yu. A., Basok S. S., Ganin E. V., Gelmboldt V. O., Suwinska K., Lipkowski J., Alekseeva O. A., Furmanova N. G.; 2008, 27, 2049-2058; POLYHEDRON; 24,00

 - Polyhedron; Synthesis, structure and magnetic properties of unsymmetrical dodecanuclear Mn-Ln clusters.; Mereacre V., Prodius D., Ako A.M., Kaur N., Lipkowski J., Simmons C., Dalal N., Geru I., Anson C.E., Powell A.K., Turta C.; 2008, 27, 2459-2463; POLYHEDRON; 24,00

 - Polymer; Hydrogen detection and quantification at polymer surfaces investigated by elastic peak electron spectroscopy (EPES).; Lesiak B., Zemek J., Houdkova J.; 2008, 49, 4127-4132,; POLYMER; 24,00

 - Reactive and Functional Polymers; Diamine functionalized gel-type resin as a support for palladium catalysts: Preparation, characterization and catalytic properties in hydrogenation of alkynes; Drelinkiewicz A., Knapik A., Stanuch W., Sobczak J., Bukowska A., Bukowski W.; 68, 2008 1650-1662; REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS; 24,00

 - Reviews on Advanced Materials Science; Novel technique for preparing a nano-silver water suspension by the arc-discharge method; D.C. Tien, C.Y. Liao, J.C. Huang, K.H. Tseng, J.K. Lung, T.T. Tsung, W.S. Kao, T.H. Tsai, T.W. Cheng, B.S. Yu, H.M. Lin and L. Stobinski; 2008, 18, 760-766; REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE; 20,00

 - Small; Formation of Bubbles and Droplets in Parallel, Coupled Flow-Focusing Geometries.; Hashimoto M., Shevkoplyas S.S., Zasońska B., Szymborski T., Garstecki P., Whitesides G.M.; 2008,   41795-1805; SMALL; 24,00

 - Soft Matter; Interfacial instabilities in a microfluidic Hele-Shaw cell.; Hashimoto M., Garstecki P., Stone H.A., Whitesides G.M.; 2008,  41403-1413; SOFT MATTER; 24,00

 - Soft Matter; Simultaneous generation of droplets with different dimensions in parallel integrated microfluidic droplet generators.; Wei Li., Edmond W.K.Young., Minseok Seo., Zhihong Nie, Garstecki P., Simmons A.C., Kumacheva E.; 2008,  4 (2)258-262; SOFT MATTER; 24,00

 - Surf. Coat. Technology; Local characterization of electrodeposited Ni-W amorphous alloys by Auger microanalysis; Pisarek M., Janik-Czachor M., Donten M.; 2008, 202, 1980; SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY; 24,00

 - Surf. Interface Anal.; Chemical state of Na and K ions in Na10K5 silicate glass under electron irradiation investigated by XPS with the aid of the line shape analysis; Lesiak B., Zemek J., Jiricek P., Gedeon O., JóŸwik A.; 2008, 40, 1507-1515; SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS; 15,00

 - Surface & Interface Analysis; Quantification of surface excitation effects on the EPES-determined IMFPs for GaN and SiC; Krawczyk M.; 2008, 40, 725-727; SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS; 15,00

 - Tce  The Chemical Engineer; Evaporation processes: 100 years of misconceptions.; Hołyst R.; 2008, 80636-37; TCE; 10,00

 - Tetrahedron; Enantioselective route to 3-vinylidene tetrahydropyrans and 3-vinylidene oxepanes based on a silyl-Prins cyclization; Furman B., Dziedzic M., Justyniak I.; 2008 64 (14): 3103-3110; TETRAHEDRON; 24,00

 - Tetrahedron Letters; 1,2-O-(1-Ethylpropylidene)-a-D-glucofuranose, a low molecular mass organogelator: benzene gel formation and their thermal stabilities; Bielejewski M., Łapiński A., Kaszyńska J., Luboradzki R., Tritt-Goc J.; 2008 49 6685-6689; TETRAHEDRON LETTERS; 20,00

 - Tetrahedron: Asymmetry; Synthesis of higher carbon sugars. Unexpected rearrangement of higher sugar allylic alcohols.; Jarosz J., Gajewska A. Luboradzki R; 2008 19 1385-1391; TETRAHEDRON-ASYMMETRY; 24,00

 - Vibrational Spectroscopy; Ar-Matrix IR Spectra of 2-Propanol and its OD, D7 and D8 Isotopologues.; Dobrowolski J.C., Ostrowski S., Kołos R., Jamróz M.H.; 2008, 48, 82-91; VIBRATIONAL SPECTROSCOPY; 20,00

 - Z. Phys. Chem.; Unusually Slow Intermolecular Proton-Deuteron Exchange in Porphycene; Fita P., Urbańska N., Radzewicz C., Waluk J.; 2008, 222, 1165-173; ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN PHYSICAL CHEMISTRY & CHEMICAL PHYSICS; 15,00

8.1.b Publikacje w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym, innych niż wyróżnione przez Journal Citation Reports, w dziedzinach, dla których narzędziem opisu jest język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny:

Liczba: 24

Wykaz: / Czasopismo; Tytuł; Autor (Autorzy); Rok, nr, str.; Czasopismo z listy MNiSW.; L.punktów /

 - Advances in Materials Science; Hydride formation at cathodic charging of α-Ti; Lunarska E., Chernyayeva O., Lisovytskiy D.; 2008,  8, No, 1 (15), 98-106; ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE; 4,00

 - Advances in Materials Science; Effect of surface modification of α-Ti on internal friction; Łunarska E., Chernyayaeva O., Zachariasz R.; 2008, 8, 107 - 115; ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE; 4,00

 - Advances in Materials Science; Hydride formation at cathodic polarization of α-Ti; Łunarska E., Chernyayeva O., Lisovytskiy D.; 2008, 8, 98-106; ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE; 4,00

 - Advances in Materials Science; Kinetic measurements of hydrogen distribution between different states in exploited steels; Łunarska E., Polanskiy A.; 2008, 8, 116-120; ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE; 4,00

 - American Institute of Physics - Conference Procedings; Sublimation TiN coating of RF power components; Lorkiewicz J., Kula J., Pszona S., Sobczak J., Bilinski A.; 2008, 993, 411-414; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĽ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĽCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00

 - Annales Univ.M.Curie-Skłodowskiej. Section AA; Investigations of surface properties of lunar regolith - Part IV; Rubens E., Dąbrowski A., Mendyk E., Goworek J., Skrzypiec K., Drewniak M., Dumańska-Słowik M., Gac W., Dobrowolski R., Pasieczna-Patkowska S., Huber M., Iwan M., Kurzydłowski K.J., Płociński T., Ryczkowski J., Rzączyńska Z., Sobczak J.W.; 2008, 63, 144-168; ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO AA: CHEMIA; 4,00

 - Atmos. Chem. Phys. Discussions; Isoprene, sulphoxy radical-anions and acidity; Rudziński K. J., Gmachowski L., Kuznietsova I.; 2008, 8, 20869-20900; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĽ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĽCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00

 - Biophysical Reviews and Letters; Shape transformations of vesicles built of amphiphilic molecules.; GóŸdŸ W.; 2008, 3, 397-420; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĽ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĽCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00

 - Current Topics in Catalysis; Gold catalysts on doped by lanthanides ceria for pure hydrogen production; Andreeva D., Ivanov I., Sobczak J.W., Lisowski W., Petrova P., Abrashev M., Ilieva L.; 2008, 7, 33-41; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĽ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĽCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00

 - Eastern European Journal of Enterprise Technologies; Relationships between hydrogen and microstructural features of Al alloys; Chernyayeva O., Lisovytskiy D.; 2008, 36, 22-25; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĽ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĽCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00

 - Eastern European Journal of Enterprise Technologies; Hydrogen straining effects in Al; Chernyayeva O., Lisovytskiy D.; 2008, 36, 26-30; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĽ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĽCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00

 - Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Rietveld method in the analysis of nanocrystalline lithium-manganese compounds; Lisovytskiy D.; 2008, 2/3 (32) str, 58-60; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĽ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĽCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00

 - Int. J. Physicochemical Mechanics of Materials; Hydrogen charging of steel exposed to the Baltic sea; Domżalicki P., Birn J., Łunarska E.; 2008, 7, 127 - 110; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĽ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĽCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00

 - Int. J. Physicochemical Mechanics of Materials; Structure and properties of the oxide layers formed on Al alloys by the microarc-anodic treatment; Łunarska E., Ved M., Sakhnenko M., Chernyayeva O.; 2008, 7, 380-384; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĽ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĽCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00

 - Int. J. Physicochemical Mechanics of Materials; Corrosion-hydrogen degradation of trunk gas pipeline steel under long-term service conditions; Nykyforczyn H., Łunarska E., Zonta P., Tsyrulnik O., Nikiforov K., Hredil M., Gabetta G.; 2008, 7,773-778; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĽ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĽCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00

 - J. Comput. Meth. Sci.Eng.; Two New Compact Finite-Difference Schemes for the Solution of Boundary Value Problems in Second-Order Non-Linear Ordinary Differential Equations, Using Non-Uniform Grids.; Bieniasz L.K.; 2008, 8, 3-18; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĽ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĽCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00

 - Journal of Physics: Conference Series; Studies of Novel Deuterides RMn­2D6 (R - Rare Earth) compressed in DAC up to 30 GPa; S.M. Filipek, H. Sugiura, V. Paul-Boncour, R. Wierzbicki, R.S. Liu, N. Bagkar; 2008 121  022001; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĽ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĽCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00

 - Journal of Physics: Conference Series; Corrected electron inelastic mean free paths (IMFPs) for selected wideband semiconductors.; Krawczyk M.; 100 2008 042033,; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĽ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĽCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00

 - Journal of Surface Analysis; Determination of surface-excitation parameters for elastic peak electron spectroscopy (EPES) using the database of Goto; Gregely G., Gurban S., Menyhard M., Jablonski A.; 2008, 15, 159-165; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĽ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĽCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00

 - Journal of Surface Analysis; Effects of electron backscattering In Auger electron spectroscopy: Recent development; Jablonski A., Powell C.J.; 2008,15, 139-149; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĽ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĽCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00

 - Moldavian J. Phys. Sci.; Synthesis and structure of condensation product of dimethylglyoxime on gold matrix.; Borosh P., Bologa O., Simonov Yu., Lipkowski J.; 2008, 7, 382-388; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĽ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĽCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00

 - Open Cryst. J.; The solid-state complex of para-sulphonato-calix[8]arene anion with dimethylammonium cations.; Danylyuk O., Perret F., Coleman A. W., Suwinska K.; 2008, 1, 18-23; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĽ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĽCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00

 - PhysicoChemical Mechanics of Materials; Hydride formation under cathodic charging of Ti and TiAl based alloys in alkaline solutions; Lunarska E., Chernyayeva O., Lisovytskiy D.; 2008, 44, No 3, 103-106; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĽ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĽCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00

 - Review of Polarography; Ion transfer processes at ionic liquid modified electrodes.; Opałło M., Leśniewski A., Niedziolka J. RoŸniecka E., Shul G.; 2008, 54, 21-35; CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĽ), WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĽCE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS; 2,00

8.1.c Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych innych niż wyróżnione przez Journal Citation Reports:

Liczba: 0

Wykaz: / Czasopismo; Tytuł; Autor (Autorzy); Rok, nr, str.; Czasopismo z listy MNiSW.; L.punktów /

8.1.d Publikacje w recenzowanych czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym:

Liczba: 6

Wykaz: / Czasopismo; Tytuł; Autor (Autorzy); Rok, nr, str.; Czasopismo z listy MNiSW.; L.punktów /

 - Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych; Wodorowe niszczenie konstrukcyjnych materiałów; Łunarska E.; 2008, 3, 43-48; ; 0,00

 - Ceramika/Ceramics; Mechanizm syntezy spinelu glinowo-magnezowego otrzymywanego z prekursorów węglanowych.; Wajler A., Tomaszewski H., Drożdż-Cieśla E., Węglarz H., Diduszko R., Kaszkur Z.,; 2008, 103, 781-789; ; 0,00

 - Ochrona przed Korozją; Azot w stalach nierdzewnych i jego wpływ na korozję; Flis J., Kuczynska-Wydorska M., Flis-Kabulska I.; 2008, 4-5, 112-115; OCHRONA PRZED KOROZJĽ; 4,00

 - Ochrona przed Korozją; Wnikanie wodoru do żelaza pokrytego powłoką ZrO2; Zakorchemna I., Zakroczymski T.; 2008, 51 (4-5), 127-130; OCHRONA PRZED KOROZJĽ; 4,00

 - Polskie Towarzystwo Technologow Zywnosci Oddzial malopolski; „Starch - Recent Progress in Biopolymer and Enzyme Technology” in „Polysaccharides as Matrices for Nanoparticles”; G. Khachatryan, K. Khachatryan, P. Tomasik, L. Stobinski, M. Fiedorowicz; 2008, Chapter 13, 163-176; ; 0,00

 - Wiadomości Chemiczne; Redox aktywne receptory kationów i anionów.; Zięba K., Taraszewska J.; 2008, 62, 238-267; WIADOMOśCI CHEMICZNE; 4,00

 

8.4.a Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny:

Liczba: 1

Wykaz: / Wydawca; Tytuł monografii; Autor (Autorzy); Rok, tom, str.; L.punktów /

 - Instytut Chemii Fizycznej PAN; Time-resolved spectroscopy: the key for the understanding of the dynamics of the microworld; Dobkowski J.; 2007, 1-151; 24

8.4.b Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny:

Liczba: 6

Wykaz: / Wydawca; Tytuł monografii; Tytuł rozdziału; Autor (Autorzy); Rok, tom, str.; L.punktów /

 - American Institute of Physics; “Computational Methods in Science and Engineering, Theory and Computation: Old Problems and New Challenges”Conference Proceedings Vol. 963; “A Unifying View of Computational Electrochemistry”; Bieniasz L.K.; 2007, 1, 481-486; 7

 - ELSEVIER; „Environment-Induced Cracking of Materials. Chemistry, Mechanics and Mechanisms”; „Hydrogen diffusivity and straining effect at cathodic polarization of Al in NaOH solution”; Łunarska E., Chernyayeva O.; 2008, 1, 227-237; 7

 - ELSEVIER; „Environment-Induced Cracking of Materials. Chemistry, Mechanics and Mechanisms”; ”Effect of deformation type on the hydrogen behavior in high-strength low-alloy steel”; Łunarska E., Nikiforow K.; 2008, 1, 249-259; 7

 - ELSEVIER; „Environment-Induced Cracking of Materials. Prediction, Industrial Developments and Evaluation”; “Hydrogen degradation of steels under long-term in-service conditions”; Nykyforchyn H.M., Kurzydlowski K.-J., Łunarska E.; 2008, 2, 349-361; 7

 - Springer; „Simulation and assessment of Chemical Processes in a Multiphase Environment”; „Undiscovered chemistry - is it important for mechanisms and models?” ; Rudziński K. J.; 2008, 231-253; 7

 - Springer; “Carbon Nanomaterials in Clean Energy Hydrogen Systems”; “Deformation of Aluminium Membrane Induced by Hydrogen Transport”; Ryumshyna T.A., Łunarska E., Chernyayeva O.; 2008, 637-644; 7

8.4.c Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym niż angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny:

Liczba: 1

Wykaz: / Wydawca; Tytuł monografii; Autor (Autorzy); Rok, tom, str.; L.punktów /

 - Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana  Wyszyńskiego; Termodynamika w zadaniach; R. Hołyst, A. Poniewierski; 2008, 1-286; 12

8.4.d Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym niż angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny:

Liczba: 2

Wykaz: / Wydawca; Tytuł monografii; Tytuł rozdziału; Autor (Autorzy); Rok, tom, str.; L.punktów /

 - Wiadomości Chemiczne-Biblioteka; Chemia Koordynacyjna w Polsce. Część II; Kompleksy koordynacyjne jako substancje klatratotwórcze; Lipkowski J.; 2008, część II, 523-545; 3

 - Wiadomości Chemiczne-Biblioteka; Chemia Koordynacyjna w Polsce. Część I; Od prostych tetraazamakrocyklicznych kompleksów metali do urządzeń molekularnych; Koliński R.A., Korybut-Daszliewicz B.; 2008, część I, 239-259; 3

 

Redaktorzy naczelni czasopism wymienionych w p. 8.1.a - 8.1.d będący pracownikami jednostki:

Liczba: 0

Wykaz: / Nazwisko i imię; Tytuł czasopisma; ISSN czasopisma; Grupa czasopism /

Redakorzy naczelni wieloautorskich monografii, podręczników akademickich lub serii wydawniczych będący pracownikami jednostki:

Liczba: 1

Wykaz: / Nazwisko i imię; Tytuł; Wydawnictwo; Rok wydania; Język /

 - Kołos R., Waluk J., Galus Z., Bukowska J., Wojciechowski K.; Polish Journal of Chemistry Issue dedicated to honour prof. Z.R. Grabowski; Polish Chemical Society; 2008; angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny

 

Liczba cytowań publikacji z afiliacją jednostki w ostatnim roku, z którego są dostępne dane:

Liczba: 3121

ródło danych:

Web of Science

 

 

9. Wydawnictwa własne

/ Tytuł; Język; Nakład; Typ /

 - Calorimetry; angielski; 200; zwarte

 

10. Członkostwo z wyboru w organizacjach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu światowym

/ Nazwisko i imię; Nazwa organizacji/czasopisma; Rok wyboru; Rodzaj organizacji /

 - Baranowski Bogdan; Członek Rzeczywisty PAN; 1991; Polska Akademia Nauk

 - Baranowski Bogdan; Członek Komitetu Chemii PAN; 1981; Polska Akademia Nauk

 - Baranowski Bogdan; Polish Journal of Chemistry; ; inne

 - Baranowski Bogdan; Polskie Towarzystwo Chemiczne (1951) członek honorowy (1987) honorowy prezes; 1997; inne

 - Baranowski Bogdan; Warszawskie Towarzystwo Naukowe; 1981; inne

 - Baranowski Bogdan; Journal of Nonequilibrium Thermodynamic; ; inne

 - Baranowski Bogdan; International Association for Advancement of High Pressure Science and Technology AIRAPT; 1975; inne

 - Baranowski Bogdan; Deutsche Akademie der Naturforscher "Leopoldina"; 1976; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Baranowski Bogdan; Society for Advancement of Science and Arts (TPKN); 1981; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Baranowski Bogdan; Narodowa Ukraińska Akademia Nauk; 1994; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Baranowski Bogdan; Międzynarodowa Akademia Nauk; 1986; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Baranowski Bogdan; Deutsche Bunsen Gesellschaft für Physikalische Chemie; 1989; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Baranowski Bogdan; Niemieckie Towarzystwo Chemiczne - członek honorowy; 1990; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Dobkowski Jacek; European Photochemistry Association (EPA), skarbnik Polskiej sekcji EPA; 1997; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Filipek Stanisław; członek International Committee of AIRAPT (Advancement of High Pressure Science and Technology); 2003; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Gierycz Paweł; członek komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. Wojciecha świętosławskiego; 2006; inne

 - Górecki Jerzy; International Journal of Unconventional Computing; 2006; inne

 - Gregorowicz Jacek; European Federation of Chemical Engineering Working Party on High Pressure Technology; 2005; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Gregorowicz Jacek; International Union of Pure and Applied Chemistry; ; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Herbich Jerzy; European Photochemistry Association, delegat krajowy; ; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Hołyst Robert; Macromolecular Theory and Simulation; 1993; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Hołyst Robert; Physical Review E; 2007; inne

 - Jabłoński Aleksander; członkostwo w Komitecie Doradczym (International Advisory Board) Japońskiego Towarzystwa Analizy Powierzchni (Surface Analysis Society of Japan); 1995; inne

 - Jabłoński Aleksander; członek Międzynarodowego Komitetu Doradczego (International Advisory Board) czasopisma Surface and Interface Analysis, Wiley; 1985; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Jabłoński Aleksander; członek Międzynarodowego Komitetu Doradczego (International Advisory Board) czasopisma Journal of Surface Analysis; ; czasopismo naukowe o zasięgu światowym

 - Karpiński Zbigniew; Członek Komitetu Chemii PAN, kolejna kadencja 2007-2010; 2007; Polska Akademia Nauk

 - Karpiński Zbigniew; wiceprezes Polskiego Klubu Katalizy nieprzerwanie od 1992r; 2005; inne

 - Karpiński Zbigniew; International Association of Catalysis Societies member of the IACS Council; 2004; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Karpiuk Jerzy; J. Photochemistry & Photobiology A; 2005; inne

 - Kaszkur Zbigniew; Komitet Krystalografii PAN; 2007; Polska Akademia Nauk

 - Kaszkur Zbigniew; członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego- na kolejną kadencję; 2007; inne

 - Kawczyński Andrzej Lech; Open Journal of Chemical Physics; 2007; inne

 - Kutner Włodzimierz; Associate Member of the Analytical Chemistry Division Committee of International Union of Pure and Applied Chemistry; 2006; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Kutner Włodzimierz; Associate Member of the Interdivisional Committee on Terminology, Nomenclature and Symbols (ICTNS) of International Union of Pure and Applied Chemistry; 2006; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Kutner Włodzimierz; Associate Editor, Bioelectrochemistry; 2008; inne

 - Lipkowski Janusz; Członek Korespondent PAN; 1998; Polska Akademia Nauk

 - Lipkowski Janusz; Towarzystwo Chemiczne; 1970; inne

 - Lipkowski Janusz; Towarzystwo Krzewienia i Popierania Nauk; 1990; inne

 - Lipkowski Janusz; Towarzystwo Naukowe Warszawskie, członek korespondent od 1992, członek zwyczajny od 2002, przewodniczący Wydziału III; 2002; inne

 - Lipkowski Janusz; American Crystallographic Association; 1993; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Lipkowski Janusz; American Chemical Society; 1999; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Lipkowski Janusz; European Crystallographic Association; 1999; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Lipkowski Janusz; World Innovation Foundation; 2006; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Lipkowski Janusz; Journal of Coordination Chemistry; ; inne

 - Lipkowski Janusz; Journal of Inclusion Phenomena and Molecular Recognition in Chemistry; ; inne

 - Lipkowski Janusz; Supramolecular Chemistry; ; inne

 - Lipkowski Janusz; Journal of Chemical Crystallography; ; inne

 - Lipkowski Janusz; Moldavian Journal of Physical Sciences; ; inne

 - Lipkowski Janusz; Chemia Analityczna; ; inne

 - Lipkowski Janusz; Journal of Chemistry of Moldova; ; inne

 - Lipkowski Janusz; Crystal Engineering; ; inne

 - Lipkowski Janusz; Journal of Supramolecular Chemistry; ; inne

 - Lipkowski Janusz; Komitet Chemii PAN, od kilku kadencji, przewodniczący w kadencji 2007-2010; 2007; Polska Akademia Nauk

 - Lipkowski Janusz; - COST Action D31 "Organising Non-Covalent Chemical Systems with Selected Functions", Management Committee; 2004; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Lipkowski Janusz; Honorowy profesor Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk; 2001; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Lipkowski Janusz; Doktor honoris causa Instytutu Chemii Nieorganicznej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk; 1997; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Lipkowski Janusz; Honorowy członek Mołdawskiej Akademii Nauk; 2006; inne

 - Lipkowski Janusz; Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk w kadencji; 2003; Polska Akademia Nauk

 - Łunarska Ellina; członek komitetu redakcyjnego Intern. Journal of Physicochemical Mechanics of Materials; 1995; inne

 - Łunarska Ellina; członek komitetu redakcyjnego Advances in Materials Science; 2001; inne

 - Łunarska Ellina; członek komitetu redakcyjnego Intern. Journal Corrosion Reviews; 2004; inne

 - Łunarska Ellina; członek komitetu redakcyjnego Alternativnaja Energetika i Ekologija; ; inne

 - Łunarska Ellina; Komitet Inżynierii Materiałowej PAN, Sekcja Inżynieria Powierzchni; ; Polska Akademia Nauk

 - Olszewski Stanisław; Europejska Akademia Nauk i Sztuk, Salzburg; 1991; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Opałło M.; prezes sekcji (Division) 6 – Elektrochemia molekularna Międzynarodowego Towarzystwa Elektrochemicznego (International Society for Electrochemistry); 2005; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Randzio Stanisław; Editorial Board of the Journal of Chemical Thermodynamics; 2008; inne

 - Randzio Stanisław L.; Członek Board of Directors of the International Association for Chemical Thermodynamics; 2006; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Sadkowski Andrzej; Polski Komitet Normalizacyjny, Sekcja Chemii; ; inne

 - Suwińska Kinga; - COST Action D31 "Organising Non-Covalent Chemical Systems with Selected Functions", Management Committee; 2004; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Waluk Jacek; rada redakcyjna Chem. Phys.; ; inne

 - Waluk Jacek; rada redakcyjna J. Luminescence; ; inne

 - Waluk Jacek; Open Chemical Physics Journal; ; inne

 - Zielenkiewicz Wojciech; Członek Korespondent Real Academia de Ciencias e Artes  de Barcelona; 1975; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Zielenkiewicz Wojciech; Członek Korespondent PAN; 1977; Polska Akademia Nauk

 - Zielenkiewicz Wojciech; Członek afiliowany IUPAC; 1988; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Zielenkiewicz Wojciech; Członek Komitetu Chemii PAN; 1977; Polska Akademia Nauk

 - Zielenkiewicz Wojciech; Honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej; 1991; inne

 - Zielenkiewicz Wojciech; American Chemical Society; 1999; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Zielenkiewicz Wojciech; International Society Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids; 2001; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Zielenkiewicz Wojciech; The International Society for Biological Calorimetry; 2006; międzynarodowa organizacja naukowa

 - Zielenkiewicz Wojciech; Polskie Towarzystwo Chemiczne; 1978; inne

 - Zielenkiewicz Wojciech; Polskie Towarzystwo Fizyczne; 1985; inne

 - Zielenkiewicz Wojciech; Członek Komitetu Redakcyjnego Journal Thermal Analysis and Calorimetry; 2007; inne

 

11. Udział w międzynarodowych programach naukowych

1) Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny)  kontraktów w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej, zrealizowanych i rozliczonych z udziałem jednostki lub z udziałem pracowników jednostki, dla których jest ona podstawowym miejscem pracy:

Liczba: 2

Wykaz: / nazwa kontraktu; symbol; nr ewidencyjny /

 - European Planetology Network (EUROPLANET); FP6-2002- Infastructures -1; 001637

 - High brightness OLEDs for ICT & Next Generation Lighting Applications (OLLA); FP6/2003/IST-2; IST-2002-004607-OLLA-IP

2) Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) zrealizowanych przez jednostkę kontraktów na koordynowanie projektów w Programie Ramowym Unii Europejskiej:

Liczba: 0

Wykaz: / nazwa kontraktu; symbol; nr ewidencyjny /

3) Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) zrealizowanych i rozliczonych przez jednostkę kontraktów w ramach innych programów Unii Europejskiej:

Liczba: 1

Wykaz: / nazwa kontraktu; symbol; nr ewidencyjny /

 - Centrum Technologii Nanostruktur Półprzewodnikowych i Biosensorów (partner w konsorcjum); SPO-WKP ; WKP_1/1.4.3/2/2005/13/132/322/2007/U

4) Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) zrealizowanych i rozliczonych przez jednostkę kontraktów w ramach programów spoza Unii Europejskiej:

Liczba: 4

Wykaz: / nazwa kontraktu; symbol; nr ewidencyjny /

 - INTAS - Development ofnovelintermetallic materials with enhanced hydrogen storageproperties; 05-100000-7671;

 - INTAS - Novel reversible hydrogen storage materials based on the Alloys of Al; 05-100000-7665;

 - IUPAC - Solubility data related to industrial processes. Mutual solubility of ethers and ketones with water; 2006-032-1-500;

 - NEDO -  Exploration of metal - hydrogen systems by using high hydrogen pressures of oriented to find materials suitable for hydrogen storage; ;

 

12. Udział w sieciach naukowych lub konsorcjach naukowo-przemysłoych

1) Liczba sieci naukowych, w których uczestniczy jednostka, opis specjalności naukowej sieci, wykaz jednostek naukowych tworzących sieć naukową:

Liczba: 11

Wykaz: / nazwa sieci; opis specjalności; wykaz jednostek /

 - ACCENT - Atmospheric Composition Change The European Network of Excellence European Network of Excellence ACCENT; ochrona atmosfery; 44 uniwersytety, instytuty i organizacje naukowe, w tym jedna z Polski - Instytut Ochrony środowiska z Warszawy i członkowie stowarzyszeni (132 jednostki, w tym 5 z Polski - Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, IChF PAN)

 - Europejska Sieć Planetologii - European Planetology Network „EUROPLANET”; fotochemia; 1 CNRS- France, 2 Observatoire de Paris France ,3 CNES France ,4 University Paris-Sud,Orsay France , 5 The Open University UK,6 University of Leicester UK, 7 The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford UK, 8 University College London, London UK, 9 Imperial College of Science, Technology and Medicine, London UK, 10 University of Liverpool, Liverpool UK, 11 Instituto Superior Técnico - Technical University of Lisbon, Lisbon Portugal, 12 Faculdade de Engenharia - Universidade do Porto, Porto Portugal, 13 Bayrische Julius-Maximilians Universität Würzburg, Würzburg Germany, 14 Wästfaelische Wilhelms Universitaet,Muenster Germany, 15 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. , München Germany, 16 Technische Universität München, München Germany, 17 Universität Postdam Institut für Physik, Potsdam Germany, 18 Austrian Academy of Sciences, Vienna, Space Research Institute, Graz Austria, 19 Università degli Studi di Trento, Trento Italy, 20 Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale Studi e Attività Spaziali, Padova Italy, 21 Universita` degli Studi di Perugia, Perugia, Italy, 22 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma Italy, 23 Università degli Studi di Napoli Parthenope, Napoli Italy, 24 Agenzia Spaziale Italiana, Frascati Italy, 25 International Research School of Planetary Sciences, Pescara Italy, 26 University of Crete, Heraklion Greece, 27 J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 28 Prague Observatory, Prague Czech Republic, 29 Finnish Meteorological Institute, Helsinki Finland, 30 Swedish Institute of Space Physics, Kiruna Sweden, 31 Observatoire Royal de Belgique, Brussels Belgium, 32 Instituto de Astrofisica de Andalucia, Censejo Superior de Investigaciones Cientificas, Granada Spain, 33 Univeristät Basel Switzerland, 34 KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics, Budapest Hungary, 35 Astronomical Institute of the Romanian Academy, Bucharest Romania , 36 European Space Agency, Paris France, 37 Joint Institute for VLBI in Europe, Dwingeloo The Netherlands, 38 Space Research Centre Polish Academy of Sciences, Warsaw Poland, 39 Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Warsaw Poland, 40 Council for the Central Laboratories of The Research Councils, Oxfordshire United Kingdom

 - Innowacyjne materiały katalityczne w ochronie ekosystemu. EKO-KAT; kataliza, ochrona środowiska, nauka o materiałach; Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN.

 - Marie Curie Actions-Research Treaning Networks - "Nanomaterials for Application in Sensors, Catalysis and Emerging Technologies" NASCENT; technologia nanomateriałów, kataliza; Queen Mary and Westfield College University of Londod,Centre National de la Recherche Scientifque, Universita Degli Studi di Padova, Institute of Phisical Chemistry PAS, Universidad Complutense de Madrid,Friedrich-Schiller- Universitatet Jena, Ben Gurion University of The Negev, Budapest University of Technology and Economics, Kodak Limited, Polyintell, Cis Institut Fuer Mikrosensorik GMBH

 - Marie Curie Actions-Research Treaning Networks - 'Development of n-type polymer materials used as alternative to soluble C60 derivatives and their use in organic solar cells " SolarNtype; nanomateriały; Universidad Autonoma de Madrid, Technische Universiteit Eindhoven, Max Planck Society for the Advancement of Science, Consiglio Nationale delle Ricerche, Universiteit Hasselt, Linzer Institut fur Organische Solarzellen, Julius-Maximilians-Universitat Wurzburg, Konarka A. Forschungs, Institute of Physical Chemistry of the Polisch Academy of Sciences

 - Marie Curie Initial Training Networks (ITN) - "Cavity-confined Luminophores for Advanced Photonic Materials: A Training Action for Young Researchers" FINELUMEN; materiały fotoniczne; Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR/ISOF),Italy, University of Namur (FUNDP),Belgium, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS),France, Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences (IPC),Poland, Università degli Studi di Parma (UNIPR),Italy, University of Gent (UGENT),Belgium, Research Institute for Solid State Physics and Optics Hungarian Academy of Sciences (RISSPO),Hungary, Bayerische Akademie der Wissenschaften (WMI-BAdW), Germany, Nanocyl S.A. (NANOCYL), Belgium, Philips Technology GmbH (PFA), Germany

 - Molekularne mechanizmy oddziaływań w nanoukładach biologicznych oraz w układach aktywnych biologicznie modyfikowanych nanocząstkami BIONAN; nauka o materiałach, nanotechnologia; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (koordynator sieci),  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk  w Krakowie, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 - Nanomateriały jako katalizatory nowych, przyjaznych środowisku procesów; kataliza, ochrona środowiska, nauka o materiałach; m.i. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Zakład Karbochemii PAN, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii, Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział Chemii Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii, Akademia świętokrzyska - Instytut Chemii, Politechnika śląska, Wydział Chemiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony środowiska, Wydział Paliw i Energii, Politechnika Krakowska- Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Łódzka - Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Politechnika Szczecińska - Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii środowiska, Politechnika Warszawska - Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska - Wydział Chemiczny, Akademia, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Farmaceutyczny, Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna, Computational Material Science, Wien Universitaet, Technische Universitaet Wien, University of Newcastle, Unite de Catalyse et Chimie des Materiaux Divises, Universite Catholique de Louvain, , University of Namur, Department of Inorganic and Physical Chemistry, Gent University, University of Antwerp, State Key Laboratory of Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics CAS, J.Heyrovsky Institute of Physical Chemistry CAS, Institute of Chemical Physic and Biophysics EAS, Laboratoire de Materiaux Catalytiques et Catalyse Organique CNRS, Universite de Poitiers, Chemie des Surfaces, Universite Pierre et Marie Curie, Surface Chemistry And Catalysis at Cardiff, Związek Laboratoriów BliŸniaczych Zabrze-Paryż, Porozumienie PAN -CNRS "Materiały węglowe i katalizatory w ochronie środowiska", Universite de Montpellier II, Montpellier, Universite de Caen, Universite de Nancy, Institut des Recherches sur la Catalyse CNRS, Compagne RHODIA, Laboratoire de Catalyse de Lille, Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille, Ecole Nationale Superieure des Mines, Universite Louis Pasteur et CNRS, Universite de Haute-Alsace et CNRS, Universite d'Artois, LEOPR, Laboratoire de Chimie de Coordination CNRS, Department of Chemistry, University of Ioannina, Instituto de Tecnologia Quimica UPV-CSIC, Instituto de Catalisis y Petrolequmica CSIC, Platforma Solar de Almeria, Universidad de Zaragoza, Institute of Sustainable Energy, National Chemical Laboratory CSIR, University of Limerick, National Institute of Materias Science, Ecomaterial Centre, Tsukuba, Hokkaido University, National Institute for Resources and Environment, Tsukuba, Stacie Institute of Molecular Chemistry NRC, Department of Chemistry, University of Calgary, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Geselschsaft, Leipzig Universitaet, Darmstadt Universitaet, Berlin Freie Universitaet,

 - Nowe materiały - wytwarzanie i badanie struktury; nauka o materiałach; Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF), Instytut Chemii Organicznej PAN (IChO), Instytut Fizyki PAN (IF), Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC)

 - Nowe materiały i sensory dla optoelektroniki, informatyki, energetyki i medycyny.; technologia nanomateriałów, optoelektronika, spintronika; Instytut Fizyki PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Technologii Elektronowej, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 - Nowe zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii, biologii, farmacji i medycynie; chemia, biologia, medycyna; Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (CBMiM), Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu (IChB), Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie (IChO), Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie (IChF), Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii (UW), Politechnika Warszawska, Szkoła Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych, Wydział Chemiczny (PW), Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny (PŁ), Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie (IBB), Narodowy Instytut Leków w Warszawie (NIL), Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (CZD)

2) Liczba konsorcjów naukowych, w których skład wchodzi jednostka naukowa, nazwa konsorcjum, zakres działania konsorcjum, wykaz jednostek wchodzących w skład konsorcjum:

Liczba: 4

Wykaz: / nazwa konsorcjum; zakres działania; wykaz jednostek /

 - Group de Recherche Européen  (GDRE), Francja; chemia fizyczna, ochrona środowiska; 1) Laboratoire d'Enzymologie Interfaciale et de Physiologie de la Lipolyse, CNRS  UPR 9025, Marseille, France, 2) Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire, UMR 6097 CNRS - Université  de Nice-Sophia Antipolis, France 3) Institute of Pharmaceutical Chemistry, Martin Luther University, Halle, Germany 4) Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Potsdam, Germany, 5) Structure et Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes UMR 7565 CNRS -  Université Henri Poincaré Nancy 1, France, 6) Department of Physical Chemistry, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin,  Poland, 7) Laboratoire de Chimie, Electrochimie Moléculaires et Chimie Analytique UMR  6521 CNRS - Université de Bretagne Occidentale, Brest, France, 8) Laboratory of X-Ray Structural Analysis, Institute of Physical Chemistry of the  Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, 9) Department of Chemistry, Warsaw University, Poland, 10) Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l’Environnement, UMR  7564 CNRS - Université Henri Poincaré Nancy 1, France

 - Konsorcjum dla realizacji Programu Międzynarodowej Grupy Badawczej GDRI (Groupement de Recherche International) "Kataliza w ochronie środowiska: usuwanie zanieczyszczeń ze środowiska, energia odnawialna i czyste paliwa"; kataliza, ochrona środowiska; Zakład Karbochemii PAN w Gliwicach, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

 - Nanotechnologia Bio- i Geomateriałów - NanoBioGeo; nanotechnologie, biotechnologie; Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Ammono Sp. z o.o.

 - SCALES (Complexity Across Lengthscales in Soft Matter); fizykochemia miękkiej materii; Institute of Organic Chemistry--Martin-Luther University, Wydział Inżynierii -- Christian-Albrechts University Kiel, Department of Engineering Material -- University of Sheffield, Department of Chemistry -- University of York,  J.Stefan Institute, Ljubljana, Instytut Chemii Fizycznej PAN

 

13. Konferencje naukowe

1) Liczba i nazwy konferencji międzynarodowych zorganizowanych przez jednostkę:

Liczba: 2

Wykaz: / nazwa konferencji /

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008)

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"

2) Liczba i tytuły referatów zagranicznych przedstawionych na konferencjach międzynarodowych zorganizowanych przez jednostkę:

Liczba: 59

Wykaz: / nazwa konferencji; tytuł referatu /

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Thermodynamics for a Changing World

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Hydrophobicity and its Consequences: from Nano-Scale Hydration to Protein Phase Diagrams

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Microphase Separated Multicontinuous Phase in Low-Molecular Mass Thermotropic Liquid Crystal

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Passive and Active Fluctuations of Membranes and Biological Cells

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Thermodynamics of Chemically Reactive Systems: From Spectroscopic Studies to Industrial Applications

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Present Status and Potential of Group Contribution Methods for Process Development

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); The Line in which Three Phases Meet: Line Tension and Adsorption

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Themodynamic and Structural Properties of Biomolecular Systems under Extreme Conditions - from Basic Research to Technological Applications

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Equilibrium Thermodynamics and Metabolic Calorimetry of Living Systems

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); On the Use of Atomistic Simulations to Understand and Predict the Thermodynamic Properties of Ionic Liquids

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); The Role of Experimental Data in Chemical Process Technology

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); The Meaning Behind the Peaks - a Combined Study of Asymmetric Mixtures with Transitiometry and Equation of State

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Vapour-Liquid Equilibria in Chemically Reactive Systems: Application to Gas Purification

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Many-Scale and Multi-Scale Modeling in Computational Nanoscience

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Thermodynamic and Kinetic Origins of Alzheimer's and Related Diseases: A Chemical Engineer's Perspective

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Multi-Scale Modeling of Matter: A Graduate Course

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Thermodynamics in an Icy World - the Atmosphere and Internal Structure of Saturn’s Moon Titan

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Solubility Measurement and Representation of Polyaromatic Compounds in Supercritical Carbon Dioxide

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Criterion of an Ideal Mixing of Nonionic and Ionic Material Mixtures and its Application to Some Experimental Systems

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Thermochemistry of Organic Molecules: the Way to Understanding the Energy-Structure Relationship

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Field Driven Assembly in Nanotechnology

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Medical Applications of Thermoanalytical Methods

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); PhandTA`s: From Physical Chemistry to Pharmaceutics - 15 Years of Experience

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Thermodynamics: Nano vs Macro

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Thermodynamics of Adsorption at the Air-Water Interface and Implications in Atmospheric Chemistry

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); How Far and How Fast. The Thermodynamics and Kinetics of Formation of Fine Particulate Aerosol in the Atmosphere

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Catastrophic Change in Living Cells and Ecosystems

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Application of Material Flow Analysis for the Assessment of Implementation of the EU Water Framework Directive in Europe

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Approaches to the Understanding and Utilization of Unique Ionic Liquid Properties: Physical (Solvents), Chemical (Energetic Materials), and Biological (Pharmaceuticals)

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); LCST Behavior of Linear Polymers in Ionic Liquids and the Corresponding Volume Phase Transition of Polymer Gels

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Using Microcalorimetry to Study Milk Fat Crystallisation Behaviour in Dairy Whipped Creams

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Factual Data Banks and their Application for the Synthesis and Design of Chemical Processes and the Development and Test of Physical Property Estimation Methods

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Study of the Enhancement in the Heat Capacity and Thermodynamic Properties of Some Nanostructured Materials

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Quantitative Quasi-Isothermal TMDSC Techniques to Separate Reversible and Irreversible Thermodynamic Changes in Heat Capacity in the Glass Transition and Melting Range

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); High Frequency Thin Film Calorimeters in Combination with Ultra Fast Scanning

 - 20-th International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT 2008); Presentation of Experimental Techniques for the Determination of Thermophysical Properties Required to the Benefit of Chemical Processes

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Tailoring of π-Conjugated Materials with Organophosphorus  Building Blocks.

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Charge Transport in Disordered Organic Materials

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Triplet States in Organic Materials and Devices

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Molecular Engineering of Triplet Emitters.

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Mechanism of Electroluminescence and Materials Choices in OLEDs.

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Phosphorescence for Achieving High Efficiencies in Monochromatic and White OLEDs.

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Photophysical Properties of Organometallic Ir  Complexes: Tuning Color and Achieving High Efficiency Phosphorescence.

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; OLEDs for Lighting Applications.

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Part 1: Polymer OLEDs: Applications and Materials.

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Part 2 : Polymer OLEDs: Printing technologies OLEDs.

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; 2.Rare-Earth Emitters in OLEDs.

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; OLED Lighting Roadmap - Foresight  for 10 Years Ahead.

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Fundamental Principles in the Excited State  Physics and Chemistry of d6 Transition Metal Complexes.

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Optimising the Luminescence of d8 Transition metal Complexes: Applications in OLEDs, Sensing and Imaging.

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Ligands, Lanthanides and Light: the Excited State Properties of the f-Block Elements.

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Small Molecule Solar Cells

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Charge Separation at the Donor-Acceptor Heterojunction: a Photoinduced Absorption Study.

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Fullerene-based Nanomaterials for Photovoltaic Applications.

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Nanocomposite Materials for OLEDs.

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Organic Light-Emitting Diodes: from Materials to Devices.

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Light-Emitting Dendrimers.

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Organic Semiconductor Lasers.

 - International Krutyn Summer School 2008 "FRONTIERS IN MOLECULAR OPTOELECTRONICS - ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES (OLEDs)"; Structure Property Relationship of Salt-based n-Dopants in Organic Light Emitting Diodes.

3) Liczba i nazwy konferencji krajowych zorganizowanych przez jednostkę:

Liczba: 3

Wykaz: / nazwa konferencji /

 - ChemSession’08 V -go Warszawskiego Seminarium Doktorantów Chemików

 - Polish Photoscience Seminar (Lipnik 11-13/6/ 2008)

 - Polish Photoscience Seminar (Warszawa 11-12/12/ 2008)

4) Liczba i tytuły referatów plenarnych na  konferencjach międzynarodowych wygłoszonych przez pracowników jednostki na zaproszenie:

Liczba: 6

Wykaz: / nazwa konferencji; tytuł referatu /

 - 1st International Symposium ‘Supramolecular and nanochemistry: Toward applications'; Stepwise guest uptake by calixarene and cyclodextrin molecular hosts

 - 20th ICCT Conference; Challenges in thermodynamics

 - 23rd International Conference of Organometallic Chemistry, ICOMC; Activation of O2 by Zinc and Magnesium Alkyls: New Look at the Old Problem

 - Intern. Conf. CORROSION’08, 23-26 April, 2008; Corrosion and passivation of low-temperature nitrided stainless steels

 - Intern. Conf. CORROSION’08, 23-26 April, 2008; Hydrogen charging of steel exposed to the Baltic sea

 - Ist International Sympodium „Supramolecular and Nanochemistry: Toward Applications”; Solid-state interactions of calixarenes with biomolecules.

 

14. Zrealizowane projekty badawcze, projekty celowe, projekty rozwojowe, umowy z innymi podmiotami

1) Liczba zrealizowanych projektów badawczych i projektów celowych finansowanych lub dofinansowanych ze środków finansowych na naukę (zliczana z wykazów): 12

2) Liczba i wykaz zrealizowanych projektów badawczych :

Liczba: 12

Wykaz: / numer projektu; tytuł projektu; data rozpoczęcia; data zakończenia; kierownik projektu; nakłady /

 - 1P03B02229; Dynamiczna kontrola efektywności ekranowania oddziaływań elektrostatycznych w roztworach elektrolitycznych; 28/10/2005; 27/10/2008; Doc. dr hab. Piotr Garstecki; 359330

 - 1P03B07330; Fizyka inspirowana biologią: ruch nano-obiektów w płynach złozonych; 06/03/2006; 05/12/2008; Prof. dr hab. Robert Hołyst; 298600

 - 1T09A01630; Typowe i nietypowe mechanizmy dezaktywacji stanów wzbudzonych związanych wodorowo 7-pirydyloindoli; 24/04/2006; 31/12/2008; Prof. dr hab. Jacek Waluk; 46000

 - 1T09A01830; Mechanizmy relaksacji wzbudzonego 2-(2'-pirydylo)pirolu; 24/04/2006; 23/04/2008; Prof. dr hab. Jacek Waluk; 46000

 - 3T08C02630; Obróbka wodorowa tytanu z nanokrystalicznymi i wielofazowymi warstwami wierzchnimi; 14/06/2006; 13/06/2008; Prof. dr hab Ellina Łunarska-Borowiecka; 196700

 - 3T09A02728; Hydratacja w fazie gazowej protonowanych aminkokwasów generowanych elektrosprejem; 17/05/2005; 16/05/2008; Prof. dr hab. Henryk Wincel; 50000

 - 3T09A03528; Dane odniesienia dla rozpuszczalności mieszanin substancji organicznych w wodzie i w wodzie morskiej; 20/05/2005; 19/09/2008; Doc. dr hab. Marian Góral; 181300

 - 3T09A06929; Ultraszybkie procesy fotoindukowanego przeniesienia ładunku w układach o quasi-spiranowej i spiranowej architekturze donora i akceptora elektronu; 21/12/2005; 30/11/2008; Dr hab. Jerzy Karpiuk; 172300

 - 3T09A08128; Silnie luminescencyjne kompleksy lantanowcowe w oparciu o dendrymerowe, 1,3,5-triazynowe fosfinotlenki potencjalne (bio)markery; 28/02/2005; 27/02/2008; Prof. dr hab. Marek Pietraszkiewicz; 150000

 - 3T09A08529; Enzymatyczny rozkład modelowych związków lignin; 16/12/2005; 12/12/2008; Dr Izabella Zawisza; 142400

 - 71/E-64/6.PR UE/DIE 304/2005-2008; Organiczne diody o wysokiej jasności emisji światła dla ICT i zastosowań Ÿródeł światła następnej generacji; 08/09/2005; 30/06/2008; Prof. dr hab. Marek Pietraszkiewicz; 347314

 - PBZ-KBN-116/T09/2004; Nowe materiały katalityczne jako podstawa procesów chem. przyjaznych dla środowiska.Badanie układów monoi bimetalicznych osadzonych na węglach aktywnych jako katalizatorów do usuwania chloru ze związków organicznych oraz syntezy amoniaku; 08/12/2006; 14/12/2008; Prof. dr hab. Zbigniew Karpiński; 362000

3) Liczba i wykaz zrealizowanych projektów celowych :

Liczba: 0

Wykaz: / numer projektu; tytuł projektu; data rozpoczęcia; data zakończenia; kierownik projektu; udział wnioskodawcy /

4) Liczba i wykaz zrealizowanych i zakończonych osiągnięciem celu umów o wartości powyżej 10 tys. zł na opracowanie nowych technologii, materiałów, wyrobów, systemów i usług, zawartych z innymi podmiotami:

Liczba: 36

Wykaz: / symbol umowy; przedmiot umowy; wartość; jednostka zlecająca; data rozpoczęcia; data zakończenia /

 - -; Opracowanie techniczne syntezy i wyprodukowanie 10 kg związku chemicznego o nazwie: 7-chloro-4-methoxy-azaindole hydrochloride (Exp.); 494104; International Partnership for Microbicides Inc. USA; 17/07/2007; 15/02/2008

 - -; wykonanie aparatury wysokociśnieniowej; 65880; Instytut Energii Atomowej w świerku; 01/01/2008; 01/09/2008

 - - umowa numer 2/2008; Opracowanie technologii wytwarzania w skali półtechnicznej 6-O-Acetylo-2-azydo-3-O-benzylo-2-deoksy-D-glukopiranozydu metylu i 6-O-Acetylo-2-azydo-3,4-di-O-benzylo-2-deoksy-D-glukopiranozy na podstawie przekazanych przepisów skali laboratoryjnej; 150000; ADAMED sp. z o.o. Polska; 22/09/2008; 29/12/2008

 - - zamówienie numer 0800190; Wytworzenie i dostawa  20,00 kg związku chemicznego  o nazwie  TEMPO (Exp.); 11493,2; Nova Molecular Technologies,Inc., USA; 25/01/2008; 04/04/2008

 - - zamówienie numer 1404366; Wytworzenie i dostawa  1,00 kg związku chemicznego  o nazwie 2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde (WDT); 10153,8; TCI Europe NV Belgia; 12/02/2008; 13/05/2008

 - - zamówienie numer 2/2008; Wytworzenie 80 kg związku chemicznego o nazwie 2-Chromonecarboxylic acid o czystości min 97% (HPLC); 88084; HITAR Synthesis Polska; 05/02/2008; 22/04/2008

 - - zamówienie numer 331580229103026; Wytworzenie i dostawa 1,00 kg związku chemicznego o nazwie Azetidine 98% (Exp.); 14421,88; Shanghai PharmaTech Co. Ltd Chiny; 29/02/2008; 06/03/2008

 - - zamówienie numer 4210002999; Wytworzenie i dostawa 1,00 g związku chemicznego o nazwie (3-Thienyl)-1-ethanol (WDT); 10865,4; EGIS Pharmaceuticals PLC Węgry; 08/01/2008; 31/01/2008

 - - zamówienie numer 4500295208; Wytworzenie i dostawa 50,00 kg związku chemicznego o nazwie 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 1-Oxyl,radical (WDT); 26032,76; FARCHEMIA S.R.L. Włochy; 25/10/2007; 20/02/2008

 - - zamówienie numer 5/2008; Wytworzenie 30 kg związku chemicznego o nazwie 2-Chromonecarboxylic acid o o czystości min 97% (HPLC); 37112,4; HITAR Synthesis Polska; 06/06/2008; 14/08/2008

 - - zamówienie numer 8219000534; Wytworzenie 20 kg związku chemicznego o nazwie: (2RS,5RS)-2-Ethyl-1,6-dioxaspiro (4,4) Nonane (Chalcogran) (odb.UE-WDT); 439075; DKSH Switzerland Ltd. Szwajcaria; 25/03/2008; 01/10/2008

 - - zamówienie sukcesywne; Wytwarzanie i dostawa związków chemicznych  zgodnie z poszczególnymi zamówieniami ( Exp.); 114070,46; Toyo Science Corp. Japonia; 22/01/2008; 05/12/2008

 - - zamówienie sukcesywne; Wytwarzanie i dostawa związków chemicznych  zgodnie z poszczególnymi zamówieniami ( Exp.); 29696,9; Grace Davison Imp./Cust. Compliance USA; 10/04/2008; 19/05/2008

 - - zamówienie sukcesywne; Wytwarzanie i dostawa związków chemicznych  zgodnie z poszczególnymi zamówieniami ( Exp.); 28636,22; Aldrich Chemical Company Inc. USA; 07/03/2008; 21/10/2008

 - - zamówienie sukcesywne; Wytwarzanie i dostawa związków chemicznych  zgodnie z poszczególnymi zamówieniami ( Exp.); 13663,84; Sigma Chemical Company, USA; 01/02/2008; 31/12/2008

 - - zamówienie sukcesywne; Wytwarzanie i dostawa związków chemicznych  zgodnie z poszczególnymi zamówieniami ( WDT); 132970,7; Alfa Aesar-Avocado Organics Wielka Brytania; 02/01/2008; 22/12/2008

 - - zamówienie sukcesywne; Wytwarzanie i dostawa związków chemicznych zgodnie z poszczególnymi zamówieniami ( WDT); 67290,64; Apin Chemicals Ltd Wielka Brytania; 18/01/2008; 08/12/2008

 - - zamówienie sukcesywne; Wytwarzanie i dostawa związków chemicznych  zgodnie z poszczególnymi zamówieniami ( WDT); 138420,16; Acros Organics B.V.B.A. Belgia; 08/09/2008; 23/12/2008

 - - zamówienie sukcesywne; Wytwarzanie i dostawa związków chemicznych  zgodnie z poszczególnymi zamówieniami ( WDT); 38764; BASF Aktiengellschaft Niemcy; 13/03/2008; 05/06/2008

 - - zamówienie sukcesywne; Wytwarzanie i dostawa związku chemicznego o nazwie Tymazolini hydrochloridum; 12200; Polfa Warszawa S.A. Polska; 06/03/2008; 18/11/2008

 - - zamówienie sukcesywne; Dostawy wzorców chromatograficznych, konfekcjonowanie wzorców, świadectwa analiz; 162070,9; LGC Standards Sp.z o.o. Polska; 25/01/2008; 18/12/2008

 - - zamówienie sukcesywne; Wytwarzanie i dostawa związków chemicznych  zgodnie z poszczególnymi zamówieniami ( WDT); 161062,3; Sigma-Aldrich Logistik GmbH Niemcy; 04/03/2008; 19/12/2008

 - 67/EŁ /08; monitorowanie zagrożenie korozją wodorową instalacji przemysłowych w roku 2008; 25141,76; Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. w Płocku; 05/02/2008; 30/11/2008

 - N-273-U-21/2007, N-273-U-22/2007, N-273-U-23/2007; Sukcesywne dostawy dyspenserów feromonowych na szkodniki lasów,upraw rolnych i sadowniczych, pułapek do odłowu owadów i elementów pułapek w ramach umowy ramowej, podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 224698,78; Ośrodek Transportu Leśnego w Gorzowie Wielkopolskim Polska; 10/01/2008; 22/10/2008

 - N-273-U-21/2007, N-273-U-22/2007, N-273-U-23/2007; Sukcesywne dostawy dyspenserów feromonowych na szkodniki lasów,upraw rolnych i sadowniczych, pułapek do odłowu owadów i elementów pułapek w ramach umowy ramowej, podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 524926,3; Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych, świerklaniec Polska; 28/01/2008; 18/08/2008

 - N-273-U-21/2007, N-273-U-22/2007, N-273-U-23/2007; Sukcesywne dostawy dyspenserów feromonowych na szkodniki lasów,upraw rolnych i sadowniczych, pułapek do odłowu owadów i elementów pułapek w ramach umowy ramowej, podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 1342869,09; ZPUH Lasów Państwowych Olsztyn Polska; 10/01/2008; 17/12/2008

 - N-273-U-21/2007, N-273-U-22/2007, N-273-U-23/2007; Sukcesywne dostawy dyspenserów feromonowych na szkodniki lasów,upraw rolnych i sadowniczych, pułapek do odłowu owadów i elementów pułapek w ramach umowy ramowej, podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 569959,3; ZUP Lasów Państwowych ŁódŸ Polska; 10/01/2008; 17/07/2008

 - zamówienie sukcesywne; Wytwarzanie i dostawy dyspenserów feromonowych na szkodniki lasów,upraw rolnych i sadowniczych, pułapek do odłowu owadów i elementów pułapek (WDT); 193033,55; UAB BIOPOLIS Litwa; 03/03/2008; 22/07/2008

 - zamówienie sukcesywne; Wytwarzanie i dostawy dyspenserów feromonowych, pułapek do odłowu owadów i elementów pułapek (Exp.); 13668,1; PP BONUS Ukraina; 15/04/2008; 06/05/2008

 - zamówienie sukcesywne; Wytwarzanie i dostawy dyspenserów feromonowych na szkodniki upraw rolnych i sadowniczych; 64620,34; PPH MEDCHEM Polska; 07/02/2008; 30/05/2008

 - zamówienie sukcesywne; Wytwarzanie i dostawy dyspenserów feromonowych, pułapek do odłowu owadów i elementów pułapek; 82406,44; Przeds. Zaopatrz. Techn. Leśnictwa SILVAPOL S.A. Polska; 06/02/2008; 06/11/2008

 - zamówienie sukcesywne; Wytwarzanie i dostawy dyspenserów feromonowych na szkodniki lasów,upraw rolnych i sadowniczych, pułapek do odłowu owadów i elementów pułapek (WDT); 1712759,84; WITASEK Pflanzenschutz GmbH Austria; 26/01/2008; 21/11/2008

 - zamówienie sukcesywne; Dostawy preparatu lepowego do odłowu owadów; 18182,88; Centrum Chirurgii i Pielęgnacji Drzew Polska; 21/02/2008; 16/04/2008

 - zamówienie sukcesywne; Wytwarzanie i dostawy dyspenserów feromonowych, pułapek do odłowu owadów i elementów pułapek; 134198,58; Zakład Obsługi Leśnictwa H.Skrodzka Sp.J. Polska; 22/01/2008; 06/08/2008

 - zamówienie sukcesywne; Wytwarzanie i dostawy dyspenserów feromonowych, pułapek do odłowu owadów i elementów pułapek; 71403,48; Hurtownia Srodków Ochrony Roślin w Zamościu Polska; 07/02/2008; 01/08/2008

 - zamówienie sukcesywne i um.nr 1/520-947/08; Wytwarzanie i dostawy dyspenserów feromonowych, pułapek do odłowu owadów i elementów pułapek; 13091,78; Instytut Badawczy Leśnictwa, Polska; 13/05/2008; 03/10/2008

 

15. Patenty i wdrożenia

 

1) Liczba i wykaz uzyskanych patentów międzynarodowych:

Liczba: 1

Wykaz: / numer patentu; data opublikowania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; uprawniony z patentu /

 - PCT/FR2007/051129; 12/09/2008; Co-cristaux de calixarènes et de molecules biologiquement actives; Adina Lazar, Anthony W. Coleman, Kinga Suwińska, Oksana Danylyuk; Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Universitry Claude Bernard de Lyon (UCBL), Instytut Chemii Fizycznej PAN

2) Liczba i wykaz zastosowanych patentów międzynarodowych uzyskanych przez jednostkę naukową:

Liczba: 0

Wykaz: / numer patentu; data opublikowania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; uprawniony z patentu; rodzaj dokumentu /

3) Liczba i wykaz uzyskanych patentów krajowych:

Liczba: 1

Wykaz: / numer patentu; data opublikowania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; uprawniony z patentu /

 - PL 200082; 31/12/2008; Sposób wytwarzania 2-hydroksykarbazolu o wysokiej czystości; Cybulski Andrzej, Gwiazda Piotr; Instytut Chemii Fizycznej PAN

4) Liczba i wykaz zastosowanych patentów krajowych:

Liczba: 0

Wykaz: / numer patentu; data opublikowania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; uprawniony z patentu; rodzaj dokumentu /

5) Liczba i wykaz zastosowanych patentów, których właścicielem jest podmiot gospodarczy, a twórcami pracownicy jednostki:

Liczba: 0

Wykaz: / numer patentu; data opublikowania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; uprawniony z patentu; rodzaj dokumentu /

6) Liczba i wykaz zawartych umów o wspólności prawa do patentu jednostki naukowej z podmiotem gospodarczym:

Liczba: 0

Wykaz: / Informacja o umowie /

7) Liczba i wykaz zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP:

Liczba: 4

Wykaz: / numer zgłoszenia; data zgłoszenia; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; jednostka zgłaszająca /

 - P-385743; 24/07/2008; Sposób przyspieszania separacji faz w układach niejednorodnych, zwłaszcza w układach polimer/ciekły kryształ i polimer/polimer; Robert Hołyst, Piotr Garstecki, Stefan Wieczorek, Tomasz Szymborski, Natalia Ziębacz; Instytut Chemii Fizycznej PAN

 - P-386665; 02/12/2008; Polimer wdrukowany molekularnie, sposób jego wytwarzania oraz chemiczny czujnik piezoelektryczny do oznaczania substancji biologicznie czynnych, zwłaszcza histaminy, dopaminy i adeniny; Włodzimierz Kutner, Subramanian Suriyanarayanan, Agnieszka Pietrzyk, Francis D'Souza; Instytut Chemii Fizycznej PAN

 - P-386689; 04/12/2008; Sposób aktywacji powierzchni tytanu pod kontrolą potencjału elektrodowego; Andrzej Sadkowski, Magdalena Warczak; Instytut Chemii Fizycznej PAN

 - P-386921; 24/12/2008; Materiał kompozytowy do budowy kondensatorów elektrochemicznych oraz sposób jego przygotowania; Piotr Pięta, Krzysztof Winklerb, Alan L. Balchc Ganesh M. Venukadasulad, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner; Instytut Chemii Fizycznej PAN

8) Liczba i wykaz zgłoszeń patentowych w zagranicznym urzędzie patentowym:

Liczba: 0

Wykaz: / numer zgłoszenia; data zgłoszenia; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; jednostka zgłaszająca /

9) Liczba i wykaz uzyskanych praw ochronnych na wzory użytkowe*:

Liczba: 0

Wykaz: / numer rejestracyjny; data uzyskania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; jednostka zgłaszająca /

10) Liczba i wykaz zgłoszonych praw ochronnych na wzory użytkowe:

Liczba: 0

Wykaz: / numer rejestracyjny; data zgłoszenia; tytuł (nazwa); nazwiska twórców; jednostka zgłaszająca /

11) Liczba i wykaz przysługujących praw autorskich do utworu będącego wynikiem działalności twórczej o indywidualnym charakterze (w szczególności w zakresie architektury, urbanistyki, wzornictwa przemysłowego oraz sztuki)**:

Liczba: 0

Wykaz: / data uzyskania; tytuł (nazwa); nazwiska twórców /

12) Liczba i wykaz opracowanych i wprowadzonych nowych procedur postępowania (np. terapeutycznego, leczniczego, hodowlanego, technologicznego)*:

Liczba: 0

Wykaz: / zasięg; data wprowadzenia; opis/tytuł (nazwa); nazwiska twórców /

13) Liczba i wykaz wdrożeń udokumentowanych i wykorzystanych poza jednostką wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w jednostce:

Liczba: 3

Wykaz: / tytuł przedsięwzięcia; słowa kluczowe; przychody naukowej; opis efektów; jednostka wdrażająca; forma prawna; wycena wartości; przychody wdrażającej; efekty niewymierne /

 - Identyfikacja i wykonanie związków zapachowych wydzielanych przez roślinę żywicielską Opiętka dwuplamkowego; szkodniki dębów, opiętek dwuplamkowy, chemiozwiązki, identyfikacja; 0,00; zastosowano do ochrony lasów; Zakład Doświadczalny Instytutu Chemii Fizycznej CHEMIPAN; wdrożenie w jednostce naukowo-badawczej; wykonano i przekazano dla Instytutu Badawczego Leśnictwa związki o wartości 6.500 PLN; 6500,00; zastosowano do ochrony lasów

 - Opracowanie technologii syntezy 2-bromoindenu; synteza chemiczna, bromowanie, indeny; 0,00; Związek docelowy w badaniach klinicznych; Zakład Doświadczalny Instytutu Chemii Fizycznej CHEMIPAN; wdrożenie w jednostce naukowo-badawczej; Wykonano i przekazano amerykańskiej firmie Grace Davison 12,5 kg związku o wartości 8.750 EUR; 39000,00; Związek docelowy w badaniach klinicznych

 - Opracowanie technologii syntezy kwasu 2-chromonokarboksylowego; synteza chemiczna, pochodne chromanonu, prekursory leków; 0,00; Związek docelowy w syntezie leku; Zakład Doświadczalny Instytutu Chemii Fizycznej CHEMIPAN; wdrożenie w jednostce naukowo-badawczej; Wykonano i przekazano koreańskiej firmie Hanmi Fine Chemicals Co 110 kg związku o wartości 102620 PLN; 102620,00; Związek docelowy w syntezie leku

15) Liczba i wykaz nowych produktów, dla których uzyskano certyfikaty jakościowe w uprawnionych jednostkach:

Liczba: 0

Wykaz: / nazwa/opis; nazwa jednostki certyfikującej; numer certyfikatu; data certyfikacji; podmiot wdrażający /

16) Liczba i wykaz nowych produktów wprowadzonych do obrotu handlowego, dla których uzyskano certyfikat zgodności z CE lub PN:

Liczba: 0

Wykaz: / nazwa/opis; nazwa jednostki certyfikującej; numer certyfikatu; data certyfikacji; podmiot wdrażający /

17) Liczba i wykaz technologii, dla których uzyskano standardy BAT (Najlepsza Dostępna Technika)**:

Liczba: 0

Wykaz: / nazwa/opis; numer świadectwa; data uzyskania; podmiot wdrażający /

18) Liczba i wykaz przedmiotów wdrożenia objętych kompleksową ochroną własności***:

Liczba: 0

Wykaz: / nazwa/opis; data uzyskania; podmiot wdrażający /

19) Liczba sprzedanych licencji, know-how, itp. ogółem:

Liczba: 0

Wykaz: / nazwa/opis; data sprzedaży; licencjonobiorca; wysokość opłaty /

Licencje o opłacie licencyjnej powyżej 1 mln zł: 0

Licencje o opłacie licencyjnej od 500 tys. do 1 mln zł: 0

Licencje o opłacie licencyjnej poniżej 500 tys. zł: 0

20) Liczba i wykaz dokonań twórczych wnoszących znaczny wkład w rozwój sztuki:

Liczba: 0

Wykaz: / nazwa dokonań; data realizacji; opis; nazwiska twórców /

 

16. Nagrody i wyróżnienia

1) Wykaz nagród krajowych i zagranicznych za działalność naukową:

Liczba: 13

Wykaz: / krajowa/zagraniczna; rodzaj; nadający /

 - krajowa; Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; Prezydent RP

 - krajowa; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Prezydent RP

 - krajowa; Medal Komisji Edukacji Narodowej; Ministerstwo Edukacji Narodowej

 - krajowa; Medal Sulecia urodzin Profesor Bogusławy Jeżowskiej - Trzebiatowskiej; Kapituła Medalu im. Profesor B. Jeżowskiej - Trzebiatowskiej

 - krajowa; Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie (MCS) w dziedzinie chemii; Wydział III Polskiej Akademii Nauk

 - krajowa; Nagroda I stopnia; Rektor Politechniki Warszawskiej

 - krajowa; Nagroda Premiera; Premier RP

 - krajowa; Nagroda im. J. Janikowej; Polskie Towarzystwo Chemiczne

 - krajowa; Nagroda Rektora UW; Rektor UW

 - krajowa; Stypendium FNP; Fundacja Nauki Polskiej

 - krajowa; Stypendium naukowe JM Rektora UW; Rektor UW

 - krajowa; Grant TEAM; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

 - zagraniczna; Stypendium Junior Researcher Fellowship; National Institute for Materials Science (Japan)

2) Wykaz nagród i wyróżnień za zastosowanie praktyczne wyników prac B+R:

Liczba: 0

Wykaz: / krajowa/zagraniczna; rodzaj; nadający /

 

17. Dane finansowe dotyczące działalności B+R

1) Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione na działalność B+R:

ogółem (bez amortyzacji środków trwałych)*: 32187961,63

2) Nakłady bieżące na działalność B+R**:

ogółem: 18912232,46

a) badania podstawowe: 18912232,46

b) badania przemysłowe: 0,00

c) prace rozwojowe: 0,00

3) Nakłady inwestycyjne na środki trwałe***:

ogółem: 13275729,17

a) nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej****: 12882710,63

b) nakłady inwestycyjne na budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz grunty: 161992,94

4) ródła finansowania inwestycji:

ogółem: 13275729,17

a) środki własne (fundusz jednostki): 0,00

b) środki z budżetu państwa, ogółem: 9775729,17

- środki finansowe na naukę: 0,00

- inne Ÿródła, ogółem: 0,00

 

18. Przychody ogółem

1) Przychody w zakresie działalności B+R:

ogółem: 18340683,21

a) przychody ze środków finansowych na naukę, ogółem: 17957984,97

- dotacja na finansowanie podstawowej działalności statutowej: 16675911,19

- dotacja na badania własne: 607800,00

- dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego: 0,00

- dotacja na badania wspólne sieci naukowej: 674273,78

b) przychody ze środków ustalonych w innych częściach budżetu państwa niż środki finansowe na naukę: 0,00

c) przychody z tytułu umów zawartych z innymi podmiotami ze sprzedaży gotowych rozwiązań uzyskanych w wyniku prac B+R wykonanych w jednostce bez udziału środków finansowych na naukę ogółem: 382698,24

- przychody ze Ÿródeł zagranicznych: 41672,68

d) przychody z tytułu umów zawartych z innymi podmiotami na wykonanie w jednostce prac B+R bez udziału środków finansowych na naukę, zakończonych w roku objętym ankietą osiągnięciem zakładanego celu (podaje się łącznie przychody ze wszystkich lat realizacji zakończonej umowy; nie podaje się przychodów z umowy niezakończonej w roku objętym ankietą) ogółem: 0,00

- przychody ze Ÿródeł zagranicznych: 0,00

2) Inne przychody:

ogółem: 9210628,93

- przychody z wydzielonej działalności gospodarczej: 8779958,02

 

19. środki trwałe

1) Wartość brutto środków trwałych na koniec roku: 58804209,20

2) Wartość brutto aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych na koniec roku*: 38731307,17

3) Umorzenie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych na koniec roku**: 26595609,32

 

20. Laboratoria badawcze posiadające akredytację polskiego centrum akredytacji

/ Nazwa laboratorium; Profil działalności; Jednostka akredytująca; Liczba procedur; Zakres procedur /

 

Wdrożone systemy jakości

Liczba  wdrożonych międzynarodowych systemów jakości, przyjętych w Unii Europejskiej: 0

Opis wdrożonych międzynarodowych systemów jakości, przyjętych w Unii Europejskiej:

 

 

21. Aparatura naukowo-badawcza zakupiona w roku, którego dotyczy ankieta i wartość jednostkowa zakupu (brutto), jeżeli wynosi powyżej 500.000 zł

/ Nazwa urządzenia; Producent; Rok produkcji ; Typ urządzenia; Typ wyposażenia ; Nazwa laboratorium użytkującego aparaturę; Opis danych technicznych; Opis zastosowania ; Wartość brutto; ródła zakupu; Opis innego Ÿródła zakupu /

 - Mikroskop konfokalny z korelacją fluorescencji; Nikkon i Picoquant; 2008; mikroskop konfokalny z korelacją fluorescencji; urządzenie samodzielne; Laboratorium Miękkiej Materii; konfiguracja podstawowa jeden detektor; do pomiaru ruchu pojedyńczych obiektów (nanocząstek, barwników, protein) w skali nanometrycznej; 860598,07; inne; projekt badawczy SONS

dotacja aparaturowa

stypendium "Mistrz"

 - Spektrometr fotoelektronów z wyposażeniem dodatkowym: mikroskopem tunelowym STM/AFM, reaktorem chemicznym przepływowym, komorą preparatywną z układami do napylania i analizy struktury warstw napylanych.; PHI-ULVAC, PREVAC, OCI MicroEngineering, RHK; 2008; PHI 5000 Versa Probe; wyposażenie laboratorium; Laboratorium Analizy Powierzchni Nanostruktur Półprzewodnikowych i Sensorów; System składa się z komory spektroskopii z analizatorem elektronów (XPS, UPS, AES, EPES, TPD), komory zmienno-temperaturowej mikroskopu STM/AFM, komory preparacyjnej zapewniającej przygotowanie powierzchni próbek (spektrometr AES/LEED oraz układ programowalnej desorpcji(TPD)).; analiza powierzchni nanostruktur, zwłaszcza półprzewodnikowych, także powierzchni struktur polimerowych i biologicznych; 5769380,00; inne; Europejski Fundusze Strukturalne (projekt SPO WKP 1.4.3)

dotacja celowa MNiSW

środki własne

 - Spektrometr Magnetycznego Rezonansu Jądrowego 500 MHz do badań w ciele stałym; Bruker; 2007; Avance II 500 MHz; urządzenie samodzielne; Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego do Badań Ciała Stałego; magnesy typu "wide bore"o indukcji pola 11.7 T oraz 7.0 T, 3 kanały pomiarowe do magnesu 11.7 T i 2 kanały pomiarowe do magnesu 7.0 T, 4 sondy do badań w ciele stałym do magnesu 11.7 T i 1 sonda do badań w ciele stałym do magnesu 7.0 T, zestaw do mikroobrazowania do magnesu 7.0 T; spektrometr ma zastosowanie do badań struktury i dynamiki molekularnej w ciele stałym, zarówno do próbek proszkowych jak i monokrystalicznych; 6661549,99; inne; Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

 

22. Informacja o najważniejszym osiągnięciu jednostki w roku, którego dotyczy ankieta

Rocznie tylko kilka prac z całej Polski jest publikowanych w Angewandte Chemie International Edition (najbardziej prestiżowym czasopiśmie z chemii). W roku 2008 powstało 9 prac w tym czasopiśmie z adresem polskim, w tym aż 4 z adresem naszego Instytutu: dwie z chemii supramolekularnej, chemii koordynacyjnej i materiałów funkcjonalnych i jedna ze spektoskopii. Rocznie tylko kilka prac publikowanych w Phys. Rev. Lett. (najbardziej prestiżowym czasopiśmie z fizyki) jest w całości zrobionych w Polsce (tylko z polskim adresem). W 2008 roku jedna taka praca powstała w naszym Instytucie w ramach badań nad procesami nierównowagowymi w ramach fizykochemii miekkiej materii i chemicznego przetwarzania informacji. Poniższe osiągnięcia najlepiej oddają interdyscyplinarny charakter badań naukowych prowadzonych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN.

Reakcje związków alkilocynkowych z O2 

Reakcje te są przedmiotem badań od ponad 150 lat i nieustannie wzbudzają ogromne kontrowersje odnośnie ich mechanizmu oraz składu i budowy powstających produktów. W pracy Janusza Lewińskiego, Karoliny Suwały, Marcina Kubisiaka, Zbigniewa Ochala, Iwony Justyniak i Janusza Lipkowskiego zaproponowano nowy mechanizmu insercji O2 w wiązanie M-C, który jest całkowicie odmienny od dotychczas powszechnie akceptowanego, podręcznikowego mechanizmu łańcuchowo-rodnikowego. Praca ukazała się w Angewandte Chemie International Edition 2008, 47, 7888-7891. Grupa ta opublikowała jeszcze jedną pracę w Angewandte (Angewandte Chemie International Edition 2008, 47, 573-576.)

Mechanizmy procesów tautomeryzacji

Opublikowano (w Angewandte Chemie) pracę, w której zaproponowano, że szybkiemu procesowi fototautomeryzacji w cząsteczce 7-(2'-pirydylo)indolu towarzyszy skręcenie molekuły. Z kolei forma tautomeryczna ulega bardzo szybkiej dezaktywacji do stanu podstawowego poprzez przecięcie stożkowe. Tego rodzaju mechanizm może okazać się istotny dla całego szeregu związków organicznych, w których grupy akceptora protonu (i jednocześnie akceptora elektronu w stanie wzbudzonym) oraz donora protonu (i elektronu) połączone są pojedynczym wiązaniem. Nic dziwnego więc, że 7-(2'-pirydylo)indol zainspirował również teoretyków, stając się jednym z czterech reprezentatywnych obiektów badań obliczeniowych w "feature article" Sobolewskiego i Domcke w J. Phys. Chem.. Praca w Angewandte Chemie, będąca dużą częścią doktoratu pani Wiosny-Sałygi, powstała w kooperacji z Houston (synteza, prof. Thummel), Amsterdamem (W.J. Buma), Sofią (I. Petkova) (pomiary czasowo-rozdzielcze) i Frankfurtem (E. Nosenko, B. Brutschy, techniki wiązek molekul

arnych). Praca ukazała się w Angewandte Chemie International Edition 47, 6037-6040 (2008).

Parowanie w nanoskali

Procesy parowania są ilościowo analizowane od połowy XIX wieku. J. C. Maxwell wyznaczył paradygmat dynamiki procesu oparty o dyfuzję cząsteczek pary od powierzchni cieczy. Praca, która ukazała się w prestiżowym czasopiśmie Physical Review Letters; R. Holyst, M. Litniewski; 100, 055701-055704 (2008)] kwestionuje ponad 100 lat badań nad procesem parowania, pokazując, że dynamika procesu jest limitowana przez rozkład temperatury w naczyniu (pominięty w badaniach parowania przez Maxwella i jego następców) a nie dyfuzję masy. Również praca ta pokazuje, że rozkłady gęstości i temperatury są określone przez równowagę mechaniczną, która bardzo szybko ustala się w układzie w czasie procesu parowania. Ta obserwacja również była pominięta w pracach innych autorów.

 

We współpracy zagranicznej najważniejszym osiągnięciem była owocna współpraca z CNRS-em. Osiągnięcie: patent miedzynarodowy „Krystalizacja kaliksarenów i aktywnie biologicznie cząsteczek WO2007119029 (FR2899814) i 9 publikacji w 2008 roku to współpraca doc. K.Suwińskiej z prof. A.W. Colemanem z Instytutu Biologii i Chemii Protein CNRS, Francja.

 

23. Informacje o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie ankiety

Nazwisko: Krajewska

Imię: Małgorzata

Telefon: 22 3433125

Fax: 22 3433333

E-mail: malkraj@ichf.edu.pl

 

Inne ważne informacje

1. W strukturze IChF PAN działa aktywnie 14 Laboratoriów Specjalistycznych oraz 3 Centra Naukowe: Centrum Danych Termodynamicznych, środowiskowe Centrum Laserowe (utworzone na mocy porozumienia między IChF PAN i Wydziałami Fizyki oraz Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) i środowiskowe Centrum Fizykochemii Materiałów utworzone dzięki współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, które są zlokalizowane na naszym terenie. W skład Rad Centrów wchodzą też przedstawiciele innych Instytucji Naukowych w Polsce.

środowiskowe Centra Naukowe i niżej wymienione Laboratoria Specjalistyczne:

Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej

Spektroskopii Elektronowych (AES-XPS)

Spektroskopii i Fotochemii

Rentgenowskiej Dyfraktometrii Proszkowej i Spektrometrii

Termodynamiki

Danych Termodynamicznych

Fizykochemii Materiałów

Kalorymetrii

Wysokich Ciśnień

Chromatografii

Wiązek Molekularnych

Warstw Molekularnych

Elektrochemii i Analizy Powierzchni w Badaniach Korozyjnych

Magnetycznego Rezonansu Jądrowego do Badań Ciała Stałego

są wyposażone w nowoczesną aparaturę (często unikalną, zbudowaną w Instytucie). Utrzymanie tej aparatury jest bardzo kosztowne i nie może być pokryte w ramach skromnych środków ze względu na trudną sytuację finansową współpracujących z nami wyższych uczelni i Instytutów Naukowo-Badawczych. Mimo tego, laboratoria służą całemu środowisku naukowemu zainteresowanemu współpracą z nami i wykorzystaniem uruchomionych odpowiednich technik pomiarowych.

 

2. a) Zatrudnienie w działalności B+R (liczba etatów 117,9, EPC 117,9). Przyjęliśmy zasadę, iż EPC (Ekwiwalent Pełnego Czasu pracy) dla pracownika naukowego na pełnym etacie wynosi 100% bez względu na jego ewentualne inne obciążenia. Uważamy, iż praca naukowa jest szczególnym przywilejem i podstawowym obowiązkiem pracownika naukowego i pełnienie innych funkcji (np. administracyjnych) nikogo z tego obowiązku nie zwalnia. Przyjęcie innej zasady prowadziłoby do paradoksu - najwyższe wskaŸniki statystyczne w odniesieniu do jednego EPC mogłaby uzyskać jednostka, w której pracownicy naukowi poświęcają minimalną część swego czasu na badania naukowe.

 b) Relatywnie duże zatrudnienie w Instytucie (260 osób) wynika między innymi z faktu, iż Instytut administruje terenami przy ulicy Kasprzaka 44/52 w Warszawie (gdzie działa również Instytut Chemii Organicznej PAN i Zakład Doświadczalny CHEMIPAN), a także prowadzi ambulatorium.

 

3. Biblioteka Instytutów Chemii Fizycznej PAN i Chemii Organicznej PAN jest dużą specjalistyczną biblioteką naukową o charakterze ogólnośrodowiskowym w zakresie chemii, biochemii, oraz częściowo fizyki i matematyki. Zapewnia dostęp do najnowszej literatury zarówno pracownikom naszej placówki jak i innych instytutów naukowo-badawczych, instytutów branżowych oraz wyższych uczelni w całym kraju. Utrzymanie zbiorów na poziomie zapewniającym dostęp do fachowej literatury wiąże się z olbrzymimi nakładami z dotacji statutowej na prenumeratę czasopism i zakup książek. O swoich zbiorach Biblioteka informuje użytkowników poprzez dostępny w internecie, działający w systemie HORIZON, katalog książek oraz katalog czasopism, które są tworzone na bieżąco oraz retrospektywnie (<http://ichf.edu.pl/biblioteka/index.html>).

 

4. W Instytucie działa zakład doświadczalny o nazwie: Zakład Doświadczalny (ZD) „CHEMIPAN" Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Instytutu Chemii Organicznej PAN. ZD CHEMIPAN jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Instytutu i działa na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, sporządzając odrębny bilans (posiada własny nr REGON). W ramach ZD CHEMIPAN realizowane są prace o charakterze aplikacyjnym.

 

5. Realizowana była współpraca ze 43 zagranicznymi instytucjami naukowymi (w tym 25 umów formalnych). Niezależnie od dobrze rozwijającej się współpracy z tradycyjnymi partnerami (szczególnie z Francją – 10 umów formalnych, a także z Tajwanem, Rosją, Włochami, Bułgarią, Niemcami, Białorusią, Węgrami i Czechami oraz RPA) warto podkreślić rozszerzanie współpracy z Taiwanem, szczególnie w dziedzinie badań nowych materiałów i konstrukcji aparatury.