ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
tel. (22) 343-3151, fax (22) 632-5276, (22) 343-3333


P R Z E T A R G I


 

Dostawa, instalacja, uruchomienie zestawu analizy termicznej składającego się z różnicowego kalorymetru skaningowego (DSC) oraz termograwimetru (TGA) z sensorem DSC wraz z wyposażeniem oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia

 

 

PLATFORMA PRZETARGOWA INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 

1.         IChF PAN informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż zakończył proces wdrożenia elektronicznego narzędzia służącego do realizacji zamówień publicznych (przetargów)

2.         Od dnia 21.11.2018 roku wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetargi) są realizowane za pomocą niżej wskazanej platformy.

3.         Dostęp do platformy dla Wykonawców jest bezpłatny.

4.         IChF PAN przypomina, iż do skutecznego złożenia oferty (dokumentów, oświadczeń itd…) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

5.         Do zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego, które będą zawierane „korespondencyjnie – na odległość” – jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

 

Platforma IChF PAN


Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców)
+48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00 
helpdesk@logintrade.net

 


INFORMATION IN ENGLISH

THE TENDER PLATFORM OF THE INSTITUTE OF PHYSICAL CHEMISTRY OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES

1.     The IPC PAS announces to all interested Contractors that it has completed the process of implementing an electronic tool for the implementation of public procurement (tenders).

2.     From 21/11/2018 all public procurement procedures (tenders) shall be carried out using the following platform.

3.     Access to the platform for Contractors is free.

4.     The IPC PAS advises that an electronic signature with a valid qualified certificate is required for the successful submission of an offer (documents, statements, etc ...) in public procurement procedures.

5.     An electronic signature with a valid qualified certificate is required to conclude public procurement contracts that will be concluded "by correspondence - at a distance".


The IPC PAS platform 

HELP DESK:

+48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27

Mon.- Fri.: 8:00-16:00

helpdesk@logintrade.net


powrót do strony głównej