Instytut Chemii Fizycznej

   Polskiej Akademii Nauk

 

adres:       ul. Kasprzaka 44/52 

                01-224 Warszawa

 

tel.:          +48 22 3432000

fax/tel.:     +48 22 3433333, 6325276

 

email:        ichf@ichf.edu.pl

WWW:      http://www.ichf.edu.pl/

 

 

 

 

Warszawa, 16 stycznia 2012

 

 

 

 

Staże podoktorskie w IChF PAN

 

 

            Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie zaprasza na staż doktorów

            zainteresowanych grantami na staże podoktorskie Narodowego Centrum Nauki.           

 

 

W związku z ogłoszeniem przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) konkursu na finansowanie staży podoktorskich w Polsce, Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie zaprasza doktorów starających się o grant i zamierzających realizować własne, ambitne projekty badawcze. "Gwarantujemy wysoki poziom badań w instytucie dysponującym nowoczesną aparaturą pomiarową i współpracującym z wiodącymi ośrodkami naukowymi świata", mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, zastępca dyrektora IChF PAN do spraw naukowych.

 

Jednym z warunków przyznania grantu NCN na staż podoktorski realizowany w obszarze badań podstawowych jest wskazanie opiekuna naukowego w jednostce naukowej, w której planuje się realizować staż, oraz przedstawienie oświadczenia tej jednostki o wyrażeniu zgody na odbycie w niej przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego. "Jesteśmy zainteresowani osobami, które chcą zmienić środowisko naukowe, poszerzyć swoją wiedzę i opanować nowe metody badawcze. Już mamy pierwszych kandydatów", podkreśla prof. Opałło.

 

Granty NCN będą przyznawane na okres od roku do trzech lat. Oferują atrakcyjne wynagrodzenie miesięczne: w pierwszym roku stażu ok. 5500 zł netto, w drugim - 6000 zł, w trzecim - 6500 zł.

 

Doktorzy zainteresowani odbyciem stażu krajowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN są proszeni o jak najszybszy kontakt z wybranym przez siebie opiekunem naukowym z IChF PAN lub z zastępcą dyrektora do spraw naukowych Instytutu. Termin składania wniosków o granty Narodowego Centrum Nauki upływa 15 marca.

 

W najnowszym rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego IChF PAN znajduje się na trzecim miejscu w kraju w grupie jednostek naukowych z dziedziny chemii oraz inżynierii materiałowej, chemicznej i procesowej i jest tu najwyżej notowanym dużym instytutem badawczym, liczącym ponad 100 pracowników naukowych. Naukowcy IChF PAN publikują około 200 prac naukowych rocznie, w istotnej części w czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania.

 

O światowym poziomie nauki w IChF PAN świadczą także prestiżowe granty przyznawane instytutowi i jego pracownikom.

 

W 2011 roku Instytut otrzymał m.in. grant NOBLESSE wartości 3,3 mln euro, przeznaczony głównie na rozwój zespołów badawczych i tworzenie nowych. NOBLESSE należy do największych grantów przyznanych pojedynczej polskiej instytucji naukowo-badawczej w ramach działania "Potencjał Badawczy" 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Z kolei znaczący sukces indywidualny odniósł w zeszłym roku dr hab. Piotr Garstecki, pracownik IChF PAN. Jest on jednym z dwóch ubiegłorocznych polskich laureatów prestiżowego grantu ERC Starting Grant wartości 1,75 mln euro, przyznanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

 

Materiał prasowy przygotowany dzięki grantowi NOBLESSE w ramach działania "Potencjał badawczy" 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

 

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w 9 zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie

i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

 

 

 

KONTAKTY DO NAUKOWCÓW:

 

                prof. dr hab. Marcin Opałło

                zastępca dyrektora IChF PAN do spraw naukowych

                tel. +48 22 3433375

                email: mopallo@ichf.edu.pl

 

 

 

POWIĄZANE STRONY WWW:

               

                http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/podoktorskie-15-12-2011

                Konkurs na granty na staże podoktorskie Narodowego Centrum Nauki.

 

                http://www.ichf.edu.pl/

                Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

 

                http://www.ichf.edu.pl/press/

                Serwis prasowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

 

 

 

MATERIAŁY GRAFICZNE:

 

IChF120116b_fot01s.jpg                                    HR: http://ichf.edu.pl/press/2012/01/IChF120116b_fot01.jpg

Logo Instytutu Chemii Fizycznej PAN. (ródło: IChF PAN)