Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne Konkursy na stanowisko doktoranta
Data ogłoszenia
Date
Składanie dokumentów do
Applications till
Rozstrzygnięcie do
Decision till
Zespół/tematyka
Team/research area
21 VIII 2017
14 IX 2017
 
Konkurs na stanowisko asystenta (doktoranta) do projektu TEAM -
Functional Hybrid Materials and Interfaces 'FUNMAT-FACE'
Celem projektu jest opracowanie nowych efektywnych metod syntezy
nieorganiczno-organicznych nanomateriałów funkcjonalnych z zastosowaniem
dobrze zdefiniowanych prekursorów molekularnych, wpisujących się w nurt
rozwoju technologicznego zapoczątkowanego w XXI wieku.
7 VIII 2017
22 IX 2017
 
OPUS.
Doktorant zaangażowany w realizację projektu będzie prowadził badania
dotyczące syntezy nanostruktur metalicznych i ich organizacji na podłożach
stałych.
7 VIII 2017
22 IX 2017
 
SONATA-BIS.
Doktorant zaangażowany w realizację projektu będzie prowadził badania
dotyczące syntezy ultradługich nanodrutów metalicznych i modyfikacji ich
powierzchni oraz propagacji wzbudzeń plazmonu w tak otrzymanych
nanodrutach.
31 VII 2017
31 VIII 2017
3 X 2017
Poszukujemy 1 kandydata na stanowisko doktoranta do Zespolu 21: "Badanie
oddziaływań międzycząsteczkowych metodami spektroskopowymi i
mikroskopowymi (STM/AFM), do pracy w projekcie Opus 12 (NCN), pt.:
"Oddziaływanie peptydów membrano-aktywnych z modelowymi błonami
komórkowymi i ich rola w transporcie leków. Badania przy użyciu metod
elektrochemicznych, PMIRRAS oraz STM i AFM".
21 VII 2017
11 IX 2017
 
Poszukujemy jednego  kandydata na stanowisko doktoranta.
Proponujemy tematykę badań naukowych z pogranicza fizyki i chemii w ramach
projektu "Sonata Bis" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: "Nano
inżynieria cienkich warstw półprzewodnikowych fotokatalizatorów wewnątrz
mikroreaktora dla waloryzacji modelowych związków składników ligniny".
21 VII 2017
15 IX 2017
9 X 2017
Konkurs otwart na stanowisko doktoranta w Zespole 12 "Organizacja i Synteza
Nanocząstek".
27 VI 2017
31 VIII 2017
ok. 15 X 2017
Poszukujemy 3 doktorantów do Zakładu Chemii Fizycznej Układów
Biologicznych, do pracy w dwóch projektach: CREATE (H2020) i MAESTRO 8
(NCN).
26 VI 2017
31 VIII 2017
ok. 15 X 2017
Rekrutacja na stanowiska doktoranta: TEAM TECH projekt
22 VI 2017
15 IX 2017
30 IX 2017
Konkurs otwarty na stanowisko doktoranta w Zespole 22.
Badania naukowe, w których kandydat miałby uczestniczyć: modelowanie
molekularne agregacji biomolekuł (np. białka amyloidalne) oraz minerałów (tlenki
żelaza III) w rozwtorach wodnych.
20 VI 2017
19 VII 2017
 
Poszukujemy jednego  kandydata na stanowisko doktoranta.
Proponujemy tematykę badań naukowych z pogranicza fizyki i chemii w ramach
projektu "Sonata Bis" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: "Nano
inżynieria cienkich warstw półprzewodnikowych fotokatalizatorów wewnątrz
mikroreaktora dla waloryzacji modelowych związków składników ligniny".
14 VI 2017
28 VI 2017
 
Do 28 czerwca trwa nabór na 3 stanowiska dla doktorantów (Marie
Sklodowska-Curie Actions - Cofund).
5 VI 2017
26 VI 2017
 
Poszukujemy kandydata z doświadczeniem w syntetycznej chemii
supramolekularnej do badań nad inteligentnymi katalizatorami w ramach
projektu pt. "Indukowana światłem regulacja allosteryczna w układach
makrocyklicznych".
2 VI 2017
10 VIII 2017
 
"(First Team FNP) Poszukujemy 2 doktorantów (fizyka/chemia/inżynieria oraz
biotechnologia/bioinżynieria) do projektu "Nowe Zastosowania Technik Mikro-
przepływowych: Od Modelowania Układów Biologicznych Do Inżynierii
Tkankowej". Celem projektu jest rozwinięcie nowych mikro-przepływowych
technik wytwarzania trójwymiarowych struktur złożonych z połączonych ze sobą
kropel oraz ich wykorzystanie i) w syntezie mikro-kapsuł dla zaawansowanego
dostarczania leków,  ii) do inkapsulacji komórek jako nowej metody w inżynierii
tkankowej, oraz iii) w celu lepszego ogólnego zrozumienia mechanicznych
własności miękkiej materii ziarnistej, czyli układów takich jak np. biologiczne
tkanki. > plakat
1 VI 2017
15 IX 2017
 
Uczestnictwo w projekcie badawczym "Ewolucja regulacji genów jako proces
stochastyczny: Teoria zapotrzebowania Savageau, koszt regulacji i szum" (projekt
Sonata Bis: Modelowanie teoretyczne ewolucji regulacji genów (obliczenia
analityczne i numeryczne, symulacje).
19 V 2017
19 VI 2017
30 VI 2017
(OPUS) Doktorant zaangażowany w realizację projektu będzie prowadził badania
dotyczące syntezy nanostruktur metalicznych i ich organizacji na podłożach
stałych. W tym celu skonstruowany zostanie układ do precyzyjnego
modyfikowania takich powierzchni. Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum
utworzonym pomiędzy IChF PAN i Instytutem Fizyki UMK. Przestrzennie ułożone
nanostruktury przebadane będę pod kątem zrozumienia i opisania mechanizmów
przekazu energii i propagacji wzbudzeń plazmonowych w nanodrutach
metalicznych, na możliwość kontrolowania wydajności tych procesów w IF UMK.
Praca ma charakter doświadczalny.
19 V 2017
19 VI 2017
30 VI 2017
(SONATA) Doktorant zaangażowany w realizację projektu będzie prowadził
badania dotyczące syntezy ultradługich nanodrutów metalicznych i modyfikacji
ich powierzchni oraz propagacji wzbudzeń plazmonu w tak otrzymanych
nanodrutach. W celu prowadzenia eksperymentów skonstruowany zostanie
mikroskop optyczny w kilkoma dodatkowymi funkcjami. Praca ma charakter
doświadczalny.
31 III 2017
24 IV 2017
 
Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty do projektu TEAM -
Functional Hybrid Materials and Interfaces 'FUNMAT-FACE'
Celem projektu jest opracowanie nowych efektywnych metod syntezy
nieorganiczno-organicznych nanomateriałów funkcjonalnych z zastosowaniem
dobrze zdefiniowanych prekursorów molekularnych, wpisujących się w nurt
rozwoju technologicznego zapoczątkowanego w XXI wieku.
30 III 2017
15 VI 2017
3 VII 2017
Konkurs otwarty na 3 stanowiska doktoranta w Zespole 10.
Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć: rozwijanie nowej
metody do: wyznaczania ilości reagentów, współczynników dyfuzji tych
reagentów oraz stałych równowagi reakcji biochemicznych w których
uczestniczą, opartej na spektroskopii korelacji fluorescencji.