Oferty pracy w Instytucie Oferty pracy archiwalne Konkursy na stanowisko doktoranta
Data ogłoszenia
Date
Składanie dokumentów do
Applications till
Rozstrzygnięcie do
Decision till
Zespół/tematyka
Team/research area
26 VI 2017
31 VIII 2017
ok. 15 X 2017
Rekrutacja na stanowiska doktoranta: TEAM TECH projekt
22 VI 2017
15 IX 2017
30 IX 2017
Konkurs otwarty na stanowisko doktoranta w Zespole 22.
Badania naukowe, w których kandydat miałby uczestniczyć: modelowanie
molekularne agregacji biomolekuł (np. białka amyloidalne) oraz minerałów (tlenki
żelaza III) w rozwtorach wodnych.
20 VI 2017
19 VII 2017
 
Poszukujemy jednego  kandydata na stanowisko doktoranta.
Proponujemy tematykę badań naukowych z pogranicza fizyki i chemii w ramach
projektu "Sonata Bis" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: "Nano
inżynieria cienkich warstw półprzewodnikowych fotokatalizatorów wewnątrz
mikroreaktora dla waloryzacji modelowych związków składników ligniny".
14 VI 2017
28 VI 2017
 
Do 28 czerwca trwa nabór na 3 stanowiska dla doktorantów (Marie
Sklodowska-Curie Actions - Cofund).
5 VI 2017
26 VI 2017
 
Poszukujemy kandydata z doświadczeniem w syntetycznej chemii
supramolekularnej do badań nad inteligentnymi katalizatorami w ramach
projektu pt. "Indukowana światłem regulacja allosteryczna w układach
makrocyklicznych".
2 VI 2017
30 VI 2017
 
Praca w projekcie "Nowe Zastosowania Technik Mikro-przepływowych: Od
Modelowania Układów Biologicznych Do Inżynierii Tkankowej"
2 VI 2017
30 VI 2017
 
Doktorant. Praca w projekcie "Nowe Zastosowania Technik Mikro-przepływowych:
Od Modelowania Układów Biologicznych Do Inżynierii Tkankowej"
1 VI 2017
15 IX 2017
 
Uczestnictwo w projekcie badawczym "Ewolucja regulacji genów jako proces
stochastyczny: Teoria zapotrzebowania Savageau, koszt regulacji i szum" (projekt
Sonata Bis: Modelowanie teoretyczne ewolucji regulacji genów (obliczenia
analityczne i numeryczne, symulacje).
19 V 2017
19 VI 2017
30 VI 2017
(OPUS) Doktorant zaangażowany w realizację projektu będzie prowadził badania
dotyczące syntezy nanostruktur metalicznych i ich organizacji na podłożach
stałych. W tym celu skonstruowany zostanie układ do precyzyjnego
modyfikowania takich powierzchni. Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum
utworzonym pomiędzy IChF PAN i Instytutem Fizyki UMK. Przestrzennie ułożone
nanostruktury przebadane będę pod kątem zrozumienia i opisania mechanizmów
przekazu energii i propagacji wzbudzeń plazmonowych w nanodrutach
metalicznych, na możliwość kontrolowania wydajności tych procesów w IF UMK.
Praca ma charakter doświadczalny.
19 V 2017
19 VI 2017
30 VI 2017
(SONATA) Doktorant zaangażowany w realizację projektu będzie prowadził
badania dotyczące syntezy ultradługich nanodrutów metalicznych i modyfikacji
ich powierzchni oraz propagacji wzbudzeń plazmonu w tak otrzymanych
nanodrutach. W celu prowadzenia eksperymentów skonstruowany zostanie
mikroskop optyczny w kilkoma dodatkowymi funkcjami. Praca ma charakter
doświadczalny.
31 III 2017
24 IV 2017
 
Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty do projektu TEAM -
Functional Hybrid Materials and Interfaces 'FUNMAT-FACE'
Celem projektu jest opracowanie nowych efektywnych metod syntezy
nieorganiczno-organicznych nanomateriałów funkcjonalnych z zastosowaniem
dobrze zdefiniowanych prekursorów molekularnych, wpisujących się w nurt
rozwoju technologicznego zapoczątkowanego w XXI wieku.
30 III 2017
15 VI 2017
3 VII 2017
Konkurs otwarty na 3 stanowiska doktoranta w Zespole 10.
Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć: rozwijanie nowej
metody do: wyznaczania ilości reagentów, współczynników dyfuzji tych
reagentów oraz stałych równowagi reakcji biochemicznych w których
uczestniczą, opartej na spektroskopii korelacji fluorescencji.